Literárny kalendár na jún 2017

1. 6. 2017

1822 -- v Hnúšti sa narodil spisovateľ, politik Ján Francisci. Organizátor slovenského národného hnutia, zaslúžil sa o založenie slovenského gymnázia v Revúcej, činovník významných spolkov, organizátor slovenského peňažníctva, správca Knihárskeho účastinárskeho spolku. Zaslúžil sa tiež o založenie Matice slovenskej — bol zvolený za jej doživotného čestného podpredsedu. Publikoval najmä v Pešťbudínskych vedomostiach, ktoré sám založil a redigoval. Zbieral rozprávky a povesti, prekladal divadelné hry. Autor cenných memoárov o štúrovskej generácii. Zomrel 7. marca 1905 v Martine.


2. 6. 2017

1848 -- v Prahe sa začal Slovanský zjazd, ktorý bol pokusom dosiahnuť jednotu v riešení slovanskej otázky. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia Slovákov, o. i. Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Zjazd trval do 12. júna a prijali na ňom dokument Manifest k európskym národom, odsudzujúci politický a národnostný útlak a požadujúci rovnoprávnosť národností. Zjazd prerušilo júnové povstanie v Prahe.


1852 -- v Trnave zomrel spisovateľ a historik Mikuláš Dohnány. Jeho spomienky Historia povstaňja slovenskjeho z r. 1848 sú zdrojom poznatkov o slovenskej účasti na jari národov. Ďalšie dielo: dráma Podmaňínovci, básnická skladba Dumy a i. Narodil sa 28. novembra 1824 v Dolných Držkovciach.


1940 -- v Dolnom Kubíne zomrel prozaik generácie neskorého realizmu Ladislav Nádaši Jégé. Počas štúdia medicíny v Prahe bol členom akademického krúžku slovenských študentov Detvan. Po štúdiách sa stal lekárom v rodnom meste. Redaktor novín Naša Orava a časopisu Orava. V r. 1926 sa vzdal súkromnej praxe a venoval sa literárnej tvorbe. Autor historických próz: Wieniawského legenda, Z dávnych časov, Itália, Adam Šangala, Svätopluk a spoločenských románov: Kuruci, Alina Orságová, Cesta životom, S duchom času. Narodil sa 12. februára 1866 v Dolnom Kubíne.


1946 -- v Muráni sa narodil spisovateľ Peter Glocko, autor literatúry pre deti a mládež. Z diela: Ako kominárik svetom putoval, O klobúku, ktorý nechcel čarovať, Ruža pre Jula Verna, Robinson a dedo Milionár, Kráľ psov a zázračná krajina a i.


3. 6. 2017

1826 -- v Senici sa narodil slovenský spisovateľ a politik Viliam Pauliny-Tóth, spoluzakladateľ Matice slovenskej. Venoval sa literárnej a kultúrno-osvetovej práci, vydával humoristický časopis Černokňažník a časopisy Sokol, Letopis Matice slovenskej. Autor alegorickej veršovanej drámy Ľudská komédia, historickej novely Trenčiansky Matúš, básní s vlasteneckým obsahom: Prekladal z ruskej, francúzskej, nemeckej a maďarskej literatúry. Zomrel 6. mája 1877 v Martine.


4. 6. 2017

1787 -- zomrel františkánsky kňaz, básnik Hugolín Gavlovič, významný predstaviteľ predosvietenského obdobia. Autor didaktickej skladby Valaská škola — mravúv stodola. Narodil sa v r. 1712.


7. 6. 2017

1944 -- v Kežmarku sa narodila spisovateľka Nora Baráthová. Jej život a dielo sú spojené s rodným mestom. Po vyštudovaní slovenčiny a dejepisu na UPJŠ v Prešove pracovala v kežmarskom múzeu. Autorka historických románov: Muž, ktorý kráčal so smrťou, Aj zradcom sa odpúšťa, Nepokojné mesto, Neľutujem, že som milovala a próz pre deti a pre mládež: Ad revidendum, Snívať zakázané, Študent.


9. 6. 2017

1900 -- v Prahe sa narodila poetka a prekladateľka Viera Szathmáryová-Vlčková, dcéra literárneho historika J. Vlčka a vnučka V. Paulinyho-Tótha. Dielo: Ulice života, Za domovinou, preklady francúzskej, anglickej a americkej literatúry. Zomrela 12. augusta 1966 v Bratislave.


1908 -- v Martine sa narodila prekladateľka Mária Klimová. Prekladala z francúzštiny, nemčiny, angličtiny a ruštiny (Maurois, Goethe, S. Zweig, Tolstoj, Gorkij). Zomrela 2. februára 1954 v Košiciach.


10. 6. 2017

1905 -- v Suchej nad Parnou sa narodil prozaik, básnik, publicista František Hečko, manžel spisovateľky Márie Jančovej, brat prekladateľa Blahoslava Hečku. Jeden z iniciátorov povojnového socialistického realizmu v slovenskej literatúre. Pôvodne pracoval v poľnohospodárstve, neskôr v Matici slovenskej. Bol predsedom Zväzu slovenských spisovateľov. Autor básní so sociálnymi motívmi a intímnej lyriky: Vysťahovalci, Slovanské verše, sociálnych románov z prostredia dediny: Červené víno, Drevená dedina a z obdobia 2. sv. vojny: Svätá tma. Zomrel 1. marca 1960 v Martine.


11. 6. 2017

1974 -- v Prešove zomrel prozaik Jozef Horák. Povolaním učiteľ a redaktor časopisu Slniečko. Debutoval zbierkou povestí Sitniansky vartár. Ďalej napísal novely: Biele ruky, Zahmlený návrat a povstalecký román: Hory mlčia. Čitatelia si obľúbili jeho historické romány: Zlaté mesto, Smrť kráča k zlatému mestu, Sebechlebskí hudci, Kremnický zlatý človek. Autor rozprávok: Zlatá jaskyňa, Pikulík, Veľké dobrodružstvá malej kolobežky. Narodil sa 30. januára 1907.


12. 6. 2017

2002 -- v Bratislave zomrel básnik Ctibor Štítnický, vl. m. Tibor Dörner. Zúčastnil sa SNP, bol tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov, šéfredaktorom Kultúrneho života, riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ i Čs. filmu v Bratislave. Počas normalizácie mal zákaz publikovania, pracoval v Slovenskej knihe. Debutoval zbierkou Presýpacie hodiny. Zážitky z vojny a SNP zobrazil v zbierkach Červená šatka a Pochod miliónov. Ďalšie zbierky s agitačnou poéziou: Rodina, Na teba myslím. Neskoršie diela: Chlieb a ruže, Ostaň tu ešte chvíľu, verše pre deti: Jarný karneval, Rozprávky na predaj a i. Prekladal z maďarčiny, najmä Gyulu Illésa a Imre Madácha. Narodil sa 6. septembra 1922 v Štítniku.


13. 6. 2017

1850 -- v Bratislave zomrel básnik, dramatik, prekladateľ Juraj Palkovič, zakladateľská osobnosť drámy na Slovensku. Bol profesorom na Katedre reči a literatúry československej na evanj. lýceu v Bratislave, predsedom Společnosti česko-slovanskej, poslancom Uhorského snemu za mesto Krupina. Vydavateľ časopisov Týdenník a Tatranka, osvetových kalendárov a domácej i prekladovej literárnej tvorby. Autor básnickej zbierky Muza ze slovenských hor, básne Óda na horu Sinec, slovníkov a mnohých úvah uverejnených v tlači. Jeho divadelná fraška Dva buchy a tri šuchy vytvorila predpoklady pre vznik slovenskej veselohry. Narodil sa 27. februára 1769 v Rimavskej Bani.


14. 6. 2017

1941 -- v Banskej Bystrici sa narodil spisovateľ Pavel Hrúz, významný predstaviteľ súčasnej prózy. Bol redaktorom martinského dvojtýždenníka Matičné čítanie, neskôr pracoval ako robotník. Od r. 1990 pôsobil v banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu. Autor próz: Dokumenty o výhľadoch, Okultizmus, Chliev a hry, Pereat, Chlieb a kry, Párenia samotárov, Oči kuričove, Hore pupkom, pupkom sveta, Lunetárium a i.


1942 -- v Budapešti sa narodila slovenská poetka Mila Haugová. Pracovala ako agronómka a učiteľka, neskôr bola redaktorkou v časopise Romboid. Pod pseud. Mila Srnková vydala zbierku básní, debut Hrdzavá hlina. Ďalšie zbierky: Možná neha, Premenlivý povrch, Čisté dni, Praláska, Nostalgia a i. Venuje sa i prekladateľstvu.


15. 6. 2017

1902 -- v Očovej sa narodil básnik, prozaik a dramatik Ján Rob Poničan, vl. m. Ján Poničan. Pôsobil ako advokát, neskôr bol riaditeľom Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry. V tvorbe debutoval zbierkou básní: Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím, ktorá bola signálnou knihou slovenskej proletárskej literatúry. Medzivojnová poézia bola ovplyvnená poetizmom: Večerné svetlá, Póly, Na tepne čias, symbolizmom: Sen na medzi i novoromantizmom: Divný Janko. Napísal prózy: Stroje sa pohli, Jánošíkovci a drámy: Dva svety, Štyria. Autor mnohých publicistických prác. Manžel herečky Bety Poničanovej. Zomrel 25. februára 1978 v Bratislave.


16. 6. 2017

1849 -- v Komárne vo väzení zomrel na choleru štúrovský básnik, evanj. kaplán Ľudovít Jaroslav Šulek. Účinkoval v Slovenskom národnom divadle v Sobotišti, zapojil sa do revolučného hnutia meruôsmeho roka, do rozširovania slovenských žiadostí. V máji 1848 ho uväznili v Komárne. Významnú dokumentárnu hodnotu má jeho rukopisný denník z r. 1842 — 46. Narodil sa 12. septembra 1822 v Sobotišti.


1871 -- v Martine zomrel spisovateľ Ján Kalinčiak, tvorca romantickej prózy. Spolupracoval s Ľudovítom Štúrom, patril medzi prvých spisovateľov, ktorí začali písať spisovnou slovenčinou. Jeho najvýznamnejším dielom je humoristicky ladená próza Reštavrácia. Ďalšie diela: Mních, Milkov hrob, Serbianka, Púť lásky, Bozkovci, Mládenec slovenský. Narodil sa 10. augusta 1822 v Hornom Záturčí.


2001 -- v Modre zomrel spisovateľ Vincent Šikula, pôvodne učiteľ hudby. Pracoval v časopise Romboid, v Slovenskej filmovej tvorbe, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V r. 1994 — 99 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Debutoval súborom čŕt a poviedok z vojenského prostredia Na koncertoch sa netlieska. Nasledovali knihy pre deti Pán horár má za klobúkom mydleničku, Prázdniny so strýcom Rafaelom, novela S Rozarkou a trilógia Majstri, Muškát a Vilma. Román Matej je o živote šíriteľa slovenskej literatúry Mateja Hrebendu. Ďalšie dielo: kniha úvah Nokturná, prózy pre deti Vajíčko sliepky liliputánky, O múdrom kohútikovi, Augustín a zvon, Medardove rozprávky, Ďuro pozdrav Ďura, novely Nebýva na každom vŕšku hostinec a Vlha. Narodil sa 19. októbra 1936 v


21. 6. 2017

1995 -- v Bratislave zomrela spisovateľka Katarína Lazarová. Tvorbu zamerala najmä na problematiku budovania dediny v povojnových rokoch: Osie hniezdo, Šarkan na reťazi, Mločia hora, Trpaslíci. Napísala aj detektívky, napr.: Kňažná z Lemúrie, Interview s labuťami a i. Narodila sa 13. februára 1914 vo Výčapoch-Opatovciach.


23. 6. 2017

1969 -- v Bratislave zomrel prozaik Ľudo Zúbek. Bol bankovým úradníkom, neskôr pôsobil na literárnom oddelení rozhlasu a vo vydavateľstve Tatran. Autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier. Dielo: V službách Mateja Hrebendu, Doktor Jesenius, Skrytý prameň, Jar Adely Ostrolúckej, Rytieri bez meča, Ríša Svätoplukova. Narodil sa 12. júla 1907 v Malackách.


24. 6. 2017

1843 -- v Jasenovej sa narodil pedagóg, polyhistor, osvetový pracovník Ivan Branislav Zoch, priekopník školskej telesnej výchovy na Slovensku. Na gymnáziu v Revúcej zaviedol nové metódy vyučovania fyziky a chémie a tiež telocviku. Po zatvorení gymnázia (1874) pôsobil v Osijeku, Sarajeve a Petrinji. Autor učebníc, spoluautor Hrvatskej enciklopedie a tvorca slovenskej matematickej a prírodovedeckej terminológie. Zomrel 27. decembra 1921 v Modre.


26. 6. 2017

1861 -- v Prahe zomrel spisovateľ a tvorca vedeckých základov slavistiky Pavol Jozef Šafárik. Študoval v Jene, bol profesorom v Novom Sade i v Prahe. Diela: Tatranská múza s lýrou slovanskou, Promluvení k Slovanům, Dejiny slovanskej reči a literatúry podľa všetkých nárečí, Slovanské starožitnosti, Slovanský národopis a i. Jeho meno nesie univerzita v Košiciach. Narodil sa 13. mája 1795 v Kobeliarove.


27. 6. 2017

1931 -- v Klenove sa narodil literárny vedec, bibliograf Peter Liba. Bol vedúcim Bibliografického ústavu Matice slovenskej v Martine, profesorom na pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde bol i prvým rektorom. Autor: Vydavateľské dielo Matice slovenskej 1863 — 1953, spoluautor: Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov. Venuje sa teórii literatúry.


1941 -- v Palúdzke sa narodil prozaik, literárny kritik Pavel Vilikovský, výrazný predstaviteľ súčasnej slovenskej literatúry. Pracoval v Slovenských pohľadoch, vo vydavateľstve Tatran, v Romboide a v Reader´s Digest. Prekladá z anglickej a americkej literatúry. Debutoval knihou próz: Citová výchova v marci. Ďalšie diela: Prvá veta spánku, Eskalácia citu, Kôň na prvom poschodí, Slepec vo Vrábľoch, Večne je zelený, Peší príbeh, Krutý strojvodca, Hlavolamy, Posledný kôň Pompejí a Silberputzen. Leštenie starého striebra.


1970 -- v Bratislave zomrela spisovateľka Hela Krčméryová, Teta Hela. Pracovala v bratislavskom rozhlase, kde mala pravidelnú reláciu Teta Hela rozpráva. Napísala knihy Rozprávky Tety Hely, Puknuté husle. Bola manželkou básnika Štefana Krčméryho. Narodila sa 9. marca 1902 v Príbovciach.


28. 6. 2017

1905 -- vo Vrbici sa narodila spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež Mária Rázusová-Martáková, sestra spisovateľa Martina Rázusa. Svoju tvorbu venovala najmä deťom: Hore grúňom-dolu grúňom, Pestré kvety, Chlapčekovo leto, Zverinček a i., redigovala časopis Slniečko. Ďalšia tvorba: Svetlo nad horami, Vyznanie, Pieseň o láske. Autorka veršovanej drámy Jánošík. Zomrela 5. augusta 1964 v Bratislave.


30. 6. 2017

1885 -- členovia zrušenej Matice slovenskej predložili cisárovi Františkovi Jozefovi I. Prestolný prosbopis, ktorého cieľom bolo dosiahnuť obnovenie činnosti Matice. Panovník sa k prosbopisu nevyjadril a majetok Matice zhabal Uhorsko-krajinský slovenský vzdelávací spolok, ktorý plnil maďarizačné poslanie.


1944 -- v Hlohovci sa narodil básnik a textár Ivan Štrpka. Spolu s Ivanom Laučíkom a Petrom Repkom bol členom literárnej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa sformovala v r. 1963 v mesačníku Mladá tvorba a ktorá sa vyznačovala osobitou poetikou. Štrpka bol redaktorom Literárneho týždenníka, šéfredaktorom Kultúrneho života, neskôr Romboidu. Debutoval v Mladej tvorbe, jeho knižnou prvotinou bola zbierka Krátke detstvo kopijníkov. Ďalšie zbierky: Tristan tára, Teraz a iné ostrovy, Pred premenou, Správy z jablka, Všetko je v škrupine, Smrť matky, Bábky kratšie o hlavu, Bebé: jedna kríza, Hlasy a iné básne a i. Textársky spolupracoval s hudobníkom Dežom Ursinym. Texty vyšli knižne v publikácii Modrý vrch. Autor románu s autobiografickými motívmi Rukojemník.


1949 -- v Bratislave sa narodil spisovateľ, textár Boris Filan. Bol dramaturgom v Slovenskej televízii a neskôr sa začal venovať len písaniu. Patrí k zakladateľom modernej slovenskej textovej tvorby, písal pre skupinu Prúdy - platňa Zvonky, zvoňte, pre skupinu Elán, Mariána Vargu a Paľa Hammela. Piesňová tvorba vyšla knižne, napr.: Túlavý psík, 69 textov, Kamalásky. Od 80. rokov sa venuje aj prozaickej tvorbe. Napísal knihu poviedok Paternoster s podtitulom Príbehy o hudbe, láske a basketbale, cestopisné knihy: Tam-tam, Nový Tam-tam a Tam-tam tri, Nočný tam-tam, Posledný tam-tam a knihy fejtónov: Pálenica, Tri opice, Ľubošova finta, Wewerka. Uplatnil sa tiež ako scenárista v televízii, je autorom scenára filmu Rabaka so skupinou Elán.Vychádza z tlačového servisu TASR a SITA. (c) 2007
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.