Literárny kalendár na apríl 2017

1. 4. 2017

1738 -- v Kuklove sa narodil historik, katolícky kňaz Juraj Papánek. Autor prvých slovenských dejín: Historia gentis Slavae — De regno regibusque Slavorum (Dejiny slovanského národa — O kráľovstvách a kráľoch slovanských). Zomrel 11. apríla 1802 v Olaszi v Maďarsku.


1975 -- v Bratislave zomrel literárny vedec Alexander Matuška, zakladajúci člen skupiny R-10. Významný predstaviteľ literárnej kritiky. Autor štúdií: Profily, Vavríny a súboru portrétov: Medailóny. Napísal niekoľko monografií: Vajanský prozaik, Človek proti skaze s podtitulom Pokus o Karla Čapka, J. C. Hronský a i. Narodil sa 26. februára 1910 vo Vlkanovej.


2. 4. 2017

Medzinárodný deň detskej knihy — výročie narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (1805)


1941 -- v Teranoch sa narodil prozaik, publicista Ladislav Ballek. Pôvodne učiteľ na Orave, neskôr žil a pracoval v Banskej Bystrici, kde bol redaktorom v Československého rozhlasu a v denníku Smer. Tiež pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, na Ministerstve kultúry SSR a Slovenskom literárnom fonde. Po novembri 1989 vyučoval na PF v Nitre, na PF UK v Bratislave i na VŠMU. Jeho prózy sú najmä z prostredia južného Slovenska. Napísal zbierku krátkych próz Južná pošta, romány Pomocník, s podtitulom Kniha o palánku a Agáty — Druhá kniha o palánku. Ďalšie romány: Lesné divadlo, Čudný spáč, Trinásty mesiac.


1993 -- v Bratislave zomrel literárny historik Jozef Ambruš. Bol vedúcim vydavateľstva a knihovníkom Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Neskôr pracoval na Ústave slovenskej literatúry a na Literárnovednom ústave SAV v Bratislave. Editor Listov Ľudovíta Štúra, Korešpondencie Jána Hollého, Vzájomných listov Jaroslava Vlčka a Jozefa Škultétyho, Listov Jána Kollára, Diela Jána Hollého a Diela Ľudovíta Štúra. Narodil sa 22. septembra 1914 v Hornom Badíne.


4. 4. 2017

1883 -- v Martine sa narodil spisovateľ, diplomat Vladimír Hurban, pseud. Vladimír Hurban Svetozárov, syn spisovateľa S. H. Vajanského. Bol veľvyslancom v Štokholme a vo Washingtone. Napísal diela: Výlet do poľských Tatier, Černovská tragédia. Prekladal z Bjørnsonovej tvorby, ako aj z diel ďalších svetových autorov (J. W. Goethe, E. Rostand, Li-tai-Po). Zomrel 26. októbra 1949 v Prahe.


1885 -- v Martine sa narodil bibliograf, lekár Pavol Halaša. Autor Registra Slovenských pohľadov, Provizórneho súpisu americkej krajanskej tlače, Katalógu slavistických kníh v Národnej knižnici Matice slovenskej. Zomrel 15. októbra 1969 v Martine.


6. 4. 2017

885 -- zomrel svätec, učenec, misionár, moravskopanónsky arcibiskup Metod. V r. 863 prišiel spolu s bratom Konštantínom na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo v slovanskom jazyku. Pred príchodom zostavil Konštantín slovanské písmo - hlaholiku a niektoré liturgické texty preložil do slovienčiny (starej slovenčiny). V r. 867 odišli obaja so skupinou učeníkov do Ríma, kde pápež Hadrián II. niekoľkých vysvätil za kňazov. V r. 870 pápež Metodovi udelil hodnosť panónskeho misijného biskupa a pápežského legáta pre oblasť Panónie a Veľkej Moravy. Za svojho nástupcu určil žiaka Gorazda. Autor diela Život Konštantína Filozofa. Narodil sa pravdepodobne v roku 815 v Solúne.


9. 4. 2017

1921 -- v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) sa narodil básnik Karol Strmeň. Predstaviteľ druhej vlny katolíckej moderny. Autor zbierok Testament, Strieborná legenda, Žalm cyrilometodský, Znamenie Ryby, Preblahoslavená. Od r. 1945 žil v emigrácii, bol profesorom na univerzite v Clevelande. Zomrel 14. októbra 1994.


1949 -- v Martine zomrel prekladateľ Fedor Jesenský ml. Bol šéfredaktorom Národných novín v Martine, zakladateľ a vedúci vydavateľského družstva Živeny. Narodil sa 9. septembra 1904 v Liptovskom Mikuláši.


10. 4. 2017

1908 -- v Dolnom Kubíne sa narodil diplomat, básnik a publicista Theo H. Florin, vl. m. Teodor Herkeľ. Žil v Novom Sade a v Paríži, počas 2. sv. vojny sa v Londýne zapojil do protifašistického odboja. Po vojne bol diplomatických službách v Paríži a Washingtone, neskôr v Prahe osobný tajomník ministra zahraničných vecí Vladimíra Clementisa. Autor poézie: Z diaľky, Ruže smútku, Predjarie, V nezvučnú hodinu, Oheň na Potomacu, Sentimentálny pútnik, monografie Janko Alexy a slovníka Oravci v slovenskej kultúre. Zomrel 11. marca 1973 v Dolnom Kubíne.


1930 -- v Smižanoch sa narodil dramaturg, teatrológ a prekladateľ Anton Kret. Bol dramaturgom v SND a šéfredaktorom časopisu Javisko.


11. 4. 2017

1802 -- v Olaszi v Maďarsku zomrel historik, katolícky kňaz Juraj Papánek. Autor prvých slovenských dejín: Historia gentis Slavae — De regno regibusque Slavorum (Dejiny slovanského národa — O kráľovstvách a kráľoch slovanských). Narodil sa 1. apríla 1738 v Kuklove.


1927 -- v Pezinku sa narodil literárny vedec, prekladateľ Dušan Slobodník. V apríli 1945 ho sovietske vojská zatkli, väznený bol v zajateckom tábore v ZSSR. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, no krátko pred ukončením bol zo štúdia vylúčený a pracoval v Poľnohospodárskom nákupnom podniku v Banskej Bystrici. V r. 1962 ukončil externé štúdium FF UK v Prahe. Pôsobil v SAV ako odborný, neskôr vedecký pracovník, bol riaditeľom Ústavu svetovej literatúry SAV. Člen Medzinárodnej asociácie literárnych kritikov, Európskej únie spisovateľov, umelcov a vedcov a Svetovej organizácie science fiction. V r. 1992 sa stal vo vláde Vladimíra Mečiara ministrom kultúry. Poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR i Národnej rady SR. Zomrel 13. decembra 2001 v Bratislave.


13. 4. 2017

1900 -- na Myjave sa narodila prozaička Zuzka Zguriška, vl. m. Ľudmila Dvořáková. Povolaním učiteľka. Preslávila sa "kopaničiarskym" románom Bičianka z doliny. Ďalšie dielo: románová trilógia Metropola pod slamou, Mestečko na predaj, Zbojnícke chodníčky, poviedkové súbory Obrázky z kopaníc, Dvanásť do tucta, Ženích s mašinou, divadelná hra Mor na farme, pamäti Strminou liet a historická próza pre mládež Husitská nevesta. Z češtiny preložila Osudy dobrého vojaka Švejka. Zomrela 24. septembra 1984 v Prahe.


14. 4. 2017

1849 -- na Dobrej Vode zomrel básnik Ján Hollý. Bol katolíckym farárom v Maduniciach, kde napísal takmer celé svoje pôvodné dielo. Po vyhorení madunickej fary odišiel na faru na Dobrej Vode, kde v júli 1843 s Ľ. Štúrom, J. M. Hurbanom a M. M. Hodžom prerokovali kodifikáciu nového spisovného jazyka. Písal bernolákovskou slovenčinou — bernoláčtinou, ktorej význam ako literárneho jazyka dokazoval hlavne prekladmi z diel gréckych a rímskych básnikov. Autor eposov s historickými námetmi: Svatopluk, Cirillo-Metodiáda, Sláv. Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.


16. 4. 2017

1938 -- v Devínskej Novej Vsi sa narodil prozaik, básnik, dramatik a scenárista Rudolf Sloboda. Pochádzal z rodiny chorvátskeho starousadlíka, začal študovať psychológiu na FF UK v Bratislave, no po prvom ročníku odišiel pracovať do ostravských baní a Vítkovických železiarní. V r. 1965-69 bol redaktorom vydavateľstva Smena, 1972-84 dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby, krátko pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. V prozaickej tvorbe zobrazoval takmer výlučne vlastné zážitky a kontext vlastného vedomia: Narcis, Britva, Uhorský rok, Šedé ruže, Hlboký mier, Hudba, Rozum, Stratený raj, Uršuľa, Rubato, Krv, Jeseň a i. Prerozprával Homérov epos Ílias a napísal básnickú zbierku: Večerná otázka vtákovi. Podľa románu Vernosť bol nakrútený úspešný film režiséra Vladimíra Kavčiaka Karline manželstvá. Na objednávku herečky Zity Furkovej napísal divadelné hry: Armagedon na Grbe a Macocha. Posmrtne vyšli zbierky poviedok: Herečky a Pamäti. Celý život prežil s psychicky chorou manželkou v Devínskej Novej Vsi, kde 6. októbra 1995 spáchal samovraždu.


17. 4. 2017

1718 -- v Terchovej sa narodil historik a právnik Adam František Kollár. V r. 1748 vstúpil do jezuitskej rehole. Stal sa kustódom dvornej knižnice vo Viedni, bol jej riaditeľom. Vplyvný poradca Márie Terézie, zúčastňoval sa na príprave reformy školstva v monarchii a organizovaní vedeckého života. Autor latinskej príležitostnej poézie, právnických materiálov, pedagogických a historických prác. Zomrel 10. júla 1783 vo


1885 -- v Kochanovciach sa narodil básnik slovenskej moderny a prekladateľ, evanj. farár Vladimír Roy. Bol vnukom J. M. Hurbana. Svoje prvé básne publikoval v periodikách, knižne v zbierkach: Rosou a tŕním a Keď miznú hmly. Ďalšie zbierky: Peruťou sudba máva a Cez závoj. Zbierka Zvlnený kameň ostala v rukopise. Venoval sa prekladom z angličtiny, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Zomrel 6. februára 1936 v Novom Smokovci.


18. 4. 2017

1857 -- vo Zvolenskej Slatine sa narodila spisovateľka Terézia Vansová, redaktorka prvého slovenského časopisu pre ženy Dennica, predstaviteľka realizmu v slovenskej literatúre. Debutovala cyklom básní, ktoré vyšli časopisecky, neskoršie boli reakciou na smrť malého syna. Zaujala románom Sirota Podhradských. Ďalšie dielo - romány: Svedomie, Kliatba, Sestry, krátke prózy: Nové šatočky, Julinkin prvý bál, Prsteň, cestopis: Pani Georgiadesová na cestách. Pre deti napísala novely: Paľko Šuška a Danko a Janko. Zomrela 10. októbra 1942 v Banskej Bystrici.


1994 -- v Starom Smokovci tragicky zahynul spisovateľ Belo Kapolka. Pracoval ako chatár vo Vysokých Tatrách. Knižne debutoval zbierkou poviedok z vysokohorského prostredia Kanadské smreky. Ďalšie knihy: Strecha, Chodníky bez značiek, Mesiac nad prostredným hrotom, Chlapec a pes sa. Narodil sa 22. apríla 1935 v Hostí.


20. 4. 2017

1872 -- v Radvani nad Hronom zomrel romantický básnik, evanj. farár Andrej Sládkovič, vl. m. Braxatoris. Predstaviteľ romantizmu, zakladateľ novodobej slovenskej poézie. V r. 1861 sa zúčastnil na memorandovom zhromaždení v Martine, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej. Napísal lyricko-reflexívnu báseň Sôvety v rodine Dušanovej, básnickú skladbu Marína, oslavujúcu lásku, krásu a mladosť a epos Detvan, v ktorom vyzdvihol mravné hodnoty slovenského ľudu a krásu prírody. V neskoršej tvorbe podporoval a obhajoval program národného obrodenia: Ohlasy, Nehaňte ľud môj!, Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti, Svätomartiniáda. Narodil sa 30. marca 1820 v Krupine.


24. 4. 2017

1822 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil básnik, revolucionár Janko Kráľ. Výrazný predstaviteľ romantizmu, jeden z najradikálnejších príslušníkov štúrovského hnutia. Študoval v Kežmarku a Bratislave. Počas revolúcie 1848 bol zatknutý, po prepustení sa stal dobrovoľníkom. Po revolúcii bol štátnym úradníkom. Autor balád a piesní Zverbovaný, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Skamenelý, Kvet, Bezbožné dievky. Do revolúcie sa zapojil tvorbou: Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Duma dvoch bratov, Šahy. Zomrel 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach.


25. 4. 2017

1920 -- v Banskej Bystrici sa narodil prozaik a dramatik Peter Karvaš, jeden z najplodnejších slovenských autorov 20. stor. Autor próz: Niet prístavov, Polohlasom, Toto pokolenie, Pokolenie v útoku, Čert nespí, Čertovo kopýtko, Konfety a leporelá, Kniha úľavy a i. V divadelných hrách: Meteor, Návrat do života, Polnočná omša, Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana, Antigona a tí druhí, Jazva, Veľká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz, Súkromná oslava, Vlastenci z mesta Yo, Zadný vchod, tematicky čerpal z obdobia 2. sv. vojny a zo súčasnosti a kritizoval zneužívanie moci a ohrozenie slobody. Zomrel 28. novembra 1999 v Bratislave.


26. 4. 2017

1872 -- v Horných Bzinciach sa narodila poetka, autorka literatúry pre deti Ľudmila Podjavorinská, vl. m. Riznerová. Autorka básnických zbierok: Z vesny života, Balady, Piesne samoty. V prózach z dedinského a malomestského života s humorom vykreslila všedné starosti i vzťahy medzi ľuďmi: V otroctve, Blud, Žena. V literatúre pre deti sa zamerala na rozvíjanie ich duševných schopností: Veršíky pre maličkých, Medový hrniec, Baránok boží, Zajko-bojko, Čin-čin. Zomrela v Novom Meste nad Váhom 2. marca 1951.


1879 -- v Kútoch zomrel katolícky kňaz, jazykovedec Andrej Radlinský. Bol redaktorom v Slovenských novinách a tiež v periodikách Cyrill a Method, Katolícke noviny, Priateľ školy a literatúry, Slovesnosť. Významne sa podieľal na uzatvorení dohody o spisovnej slovenčine. Narodil sa 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne.


1926 -- v Čadci sa narodil svetoznámy fotograf Karol Kállay. Absolvoval Vysokú školu obchodnú a od r. 1956 je profesionálnym fotografom. Fotografuje módu, reportáže a dokumenty, reklamnú i propagačnú fotografiu. Spolupracuje s módnymi časopismi a je autorom množstva knižných publikácií: Mne Slovensko krása je, Pieseň o Slovensku, Krvavá grófka, Slováci, Slovenské hrady, Netrpezlivosť. Autor životopisného príbehu Potulky životom.


27. 4. 2017

1822 -- v Rakovej sa narodil kat. kňaz a dramatik Ján Palárik, pseud. Beskydov. Autor veselohier zo súdobého života Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, historickej hry Dimitrij Samozvanec a teoretickej práce Dôležitosť dramatickej národnej literatúry. Bol farárom v Majcichove, redaktor časopisu Cyrill a Method, organizátor spoločenského života, hudobník. V Rakovej sa od r. 1968 každoročne koná prehliadka ochotníckych divadiel Palárikova Raková. Zomrel 7. decembra 1870 v Majcichove.


28. 4. 2017

1881 -- v Banskej Bystrici zomrel romantický básnik Ján Botto, predstaviteľ štúrovcov, národný buditeľ. V Pešti vyštudoval zememeračstvo a pracoval v Martine, Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. Hlavnými znakmi jeho literárnej tvorby sú baladickosť a porevolučné sklamanie štúrovskej generácie. Najvýznamnejšími v jeho tvorbe sú balady: Žltá ľalia, Margita a besná, Smrť Jánošíkova a Ctibor. Nedokončená ostala lyricko-dramatická skladba Čachtická pani. Narodil sa 27. januára 1829 vo Vyšnom Skalníku.


1922 -- v Červenej Skale sa narodila prozaička, spisovateľka pre deti a mládež Klára Jarunková. Pôvodne učiteľka, neskôr úradníčka, mnoho rokov pôsobila v humoristickom časopise Roháč. Debutovala prózou pre mladšie deti Hrdinský zápisník. Román Jediná je jej najúspešnejšou prózou. Ďalšie knihy pre mládež: Brat mlčanlivého vlka, Pomstiteľ, Tulák, Tiché búrky, Nízka oblačnosť. Pre najmladšie deti napísala príbehy zo súčasnosti O psovi, ktorý mal chlapca, O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť, O Tomášovi, ktorý sa bál tmy. Autorka cestopisov Pár krokov po Brazílii, Obrázky z ostrova, Stretnutie s nezvestným, románu z obdobia SNP Čierny slnovrat a mnohých ďalších próz. Zomrela 12. júla 2005.


1999 -- neďaleko Detvy pri autonehode zahynul básnik a textár Jozef Urban. Pôsobil ako redaktor v Dotykoch, Literárnom týždenníku. Bol tiež riaditeľom Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana. Debutoval zbierkou Malý zúrivý Robinson, ktorou sa zaradil k „rockovej“ básnickej generácii. V zbierkach Hluchonemá hudba a Kniha polomŕtvych vystriedali revoltu pesimistické tóny. Ďalšie zbierky Snežienky & biblie, Výstrel z motyky, pre deti Dobrodružstvá vranky Danky, rozhlasová hra Poznáme svojich ľudí a populárno-didaktická kniha pre začínajúcich poetov Utrpenie mladého poeta. Narodil sa 29. novembra 1964 v Košiciach.Vychádza z tlačového servisu TASR a SITA. (c) 2007
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2017 Petit Press, a.s.