Zlatý fond > Autorské práva

Autorské práva

Autorské práva

Možno uverejnené diela voľne šíriť?

Diela digitalizované v projekte Zlatý fond denníka SME možno voľne šíriť spôsobom, ktorý upravuje licencia "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License", teda za predpokladu, že:

 • Dielo nebude zmenené bez súhlasu digitalizátora diela
 • Uvediete pôvodný zdroj, odkiaľ ste dielo získali (Zlatý fond denníka SME), meno editora textu a digitalizátora - ak sú známi a ostatné známe údaje uvedené v časti Bibliografické údaje.
 • Dielo nepoužijete na komerčné účely (t.j. s cieľom získať, hoci aj nepriamo, akýkoľvek obchodný prospech). Viac informácií

Možno voľne šíriť profily autorov a diel? 

Zlatý fond denníka SME je databázou nezávislých diel, systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými prostriedkami. 

Prenášať celý obsah databázy Zlatý fond denníka SME alebo jej podstatnú časť na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo akýmkoľvek spôsobom, trvalo alebo aj len dočasne (tzv. extrakcia), a/alebo uvádzať celý obsah databázy Zlatý fond denníka SME alebo jej podstatnú časť na verejnosti rozširovaním jej rozmnoženín, nájmom, prepojením (on-line) alebo akýmkoľvek iným spôsobom prenosu (tzv. reutilizácia) možno iba so súhlasom spoločnosti Petit Press, a.s., pričom spoločnosť Petit Press, a.s. sa pri udeľovaní súhlasu riadi cenníkom, ktorý získate na vyžiadanie na adrese sluzby@smeonline.sk.

Súhlas s vykonaním extrakcie a/alebo reutilizácie sa udeľuje písomne - osobitnou zmluvou – kontakt.

Bez súhlasu spoločnosti Petit Press, a.s. možno vykonať extrakciu a/alebo reutilizáciu podstatnej časti obsahu databázy Zlatý fond denníka SME iba, ak ide o

 • extrakciu pre súkromnú potrebu
 • extrakciu na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, pri ktorom nedochádza k dosiahnutiu priameho alebo nepriameho obchodného prospechu, a uvedie sa označenie zhotoviteľa databázy a prameň (t.j. Zlatý fond denníka SME) ,
 • extrakciu a reutilizáciu v nevyhnutnom rozsahu na účel zabezpečenia verejnej bezpečnosti, priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania alebo rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku.

Bez súhlasu spoločnosti Petit Press, a.s. teda nemožno vykonať extrakciu a/alebo reutilizáciu podstatnej časti obsahu databázy Zlatý fond denníka SME (t.j. napr. v časti čo aj len jedného diela), pokiaľ sa táto vykonáva s cieľom získať, hoci aj nepriamo, akýkoľvek obchodný prospech.

Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ktoré nie je zvyčajné alebo primerané a je na ujmu oprávneným záujmom spoločnosti Petit Press, a.s., sú zakázané. 

Proti používaniu databázy Zlatý fond denníka SME alebo jej časti spôsobom odporujúcim zásadám uvedeným vyššie sa spoločnosť Petit Press, a.s. bude brániť podľa príslušných ustanovení Autorského zákona. 

 Používateľ databázy Zlatý fond denníka SME, nesmie spôsobiť ujmu autorom ani iným osobám, ktorým patria práva podľa Autorského zákona k dielam obsiahnutým v databáze Zlatý fond denníka SME. 

Možno voľne šíriť fotografie a iný materiál?

Ak nie je uvedené inak, sprievodné fotografie a vyobrazenia autorov diel pochádzajú z digitálnej databázy Slovenského národného literárneho múzea v Martine a Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice.

Právo uverejnenia je výhradne určené pre stránky projektu Zlatý fond denníka SME, použitie materiálu je možné na študijné účely.

Ktoré diela možno digitalizovať?

Digitalizovať a na internete uverejniť možno tie diela, na ktoré sa už nevzťahujú autorské práva. V súčasnosti platný autorský zákon (č. 185/2015 Z. z.) upravuje dobu platnosti autorských práv na 70 rokov od smrti autora a v zásade rovnako upravoval trvanie majetkových práv i predchádzajúci autorský zákon (č. 618/2003 Z. z.). Všetky staršie autorské zákony (č 35/1965 Zb., zákon č. 115/1953 Zb. a zákon č. zákon č. 218/1926 v znení zákona č. 120/1936 Zb.) počítali iba s 50-ročnou ochranou práv autora. Do úvahy treba preto brať zákon č. 383/1997 Z. z., ktorý sa v §54 venuje retroaktivite všetkých nasledujúcich zákonov:

"Trvanie práv sa spravuje (...) aj vtedy, ak sa začalo pred jeho účinnosťou. Ak tento zákon ustanovuje dlhšiu lehotu, vzťahuje sa toto predĺženie len na diela, pri ktorých pred účinnosťou tohto zákona práva doteraz nezanikli."

Zákon nadobudol platnosť 1.1.1998. Na diela, ktorých autor zomrel pred dátumom 1.1.1948, sa vzťahuje 50 rokov ochrany, na diela po tomto dátume už platí súčasná legislatíva (70 rokov ochrany).

Niekoľko príkladov:

 • Jozef Gregor Tajovský (†1940), digitalizovať a na internete uverejniť jeho dielo možno od roku 1990 (50-ročná ochrana)
 • Janko Jesenský (†1945), digitalizovať a na internete uverejniť jeho dielo možno od roku 1995 (50-ročná ochrana)
 • Božena Slančíková - Timrava (†1951), digitalizovať a na internete uverejniť jej dielo možno v roku 2021 (70-ročná ochrana).
 • Jozef Cíger - Hronský (†1960), digitalizovať a na internete uverejniť jeho dielo možno v roku 2030 (70-ročná ochrana).
 • Ladislav Mňačko (†1994), digitalizovať a na internete uverejniť jeho dielo možno v roku 2064 (70-ročná ochrana).

Digitalizovať a na internete uverejňovať možno aj tie diela, na ktorých zverejnenie získal Zlatý fond denníka SME súhlas držiteľa autorských práv. Momentálne takto prebieha digitalizácia tvorby Rudolfa Dilonga (†1986).

Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.