Zlatý fond > Veľká príručka digitalizátora

Veľká príručka digitalizátora

Tento dokument si prvý krát prečítajte skôr než sa prihlásite medzi digitalizátorov. Druhý krát hneď potom, ako sa do projektu zapojíte.

AKTUALIZÁCIA v časti Motto (#CIT#)!!!

Systém zfProof a práca v ňom

Ako sa stať digitalizátorom

Prihlásenie do projektu sa začína vyplnením prihlášky Pridajte sa, ktorú nájdete v ľavom menu stránky Zlatého fondu.

 • Vyplňte prihlášku
 • Do 48 hodín vám príde e-mail s adresou nášho systému, informáciami o tom, ako doň získate prístupové heslá a ďalšími potrebnými údajmi.
  Po uskutočnení týchto krokov sa budete môcť prvýkrát prihlásiť do systému zfProof a začať pracovať.

  Prvé prihlásenie do projektu

  Po prihlásení sa do systému zfProof vidíte pred sebou Úvodnú stránku projektu. Tu bývajú zobrazené rôzne informácie, napr. o knihách, a pod nimi diela dostupné v prvom, druhom a treťom kole editovania.

  Začiatočníci majú prístup k dielam v 1. kole.

   Pri rozhodovaní sa o postupe digitalizátora do ďalšieho kola sa neriadime ani tak kvantitou, ako kvalitou spracovaných strán a kvalitou spolupráce. Práca každého digitalizátora je posudzovaná individuálne.

   Do tretieho kola digitalizácie (P3) sa však môže dostať iba ten digitalizátor, ktorý je spoľahlivý po všetkých stránkach a komunikácia s ním je bezproblémová.

   (O postupe vyššie v našom DP nerozhodujú znalosti preukázané v angl. teste, nakoľko sú tam aj formátovanie aj postupy odlišné. Tento test neslúži pre postup do ďalšieho kola!)

  V hornej časti stránky je menu, ktoré obsahuje základné navigačné prvky stránky:

  • Digitalizovanie — Vyvolá úvodnú stranu.
  • Nastavenia — Tu si môžete upraviť informácie o vás a v záložke Proofreading vzhľad okna, v ktorom budete editovať jednotlivé strany kníh. Ak vám napr. nevyhovuje veľkosť písma, môžete si ju nastaviť práve tu Font Size.
  • Chat — Ak sa chcete o niečom poradiť, alebo len tak pozhovárať
  • Diskusia — Môžete pomocou nej posielať súkromné správy ostatným digitalizátorom alebo začať diskusiu medzi sebou (— uprednostňujte však radšej Chat)
  • Logout — Odhlási vás zo zfProof

  Ďalej to sú odkazy na jednotlivé kolá editovania.

  V pravej časti stránky je zobrazená denná štatistika a pod ňou vaša aktuálna pozícia medzi ostatnými členmi zfProof s počtom skorigovaných strán.

  Priebeh digitalizovania

  Z ponuky na hlavnej stránke si vyberte dielo, o ktorom si myslíte, že by vám mohlo vyhovovať. Kliknite naň.

  Teraz sa nachádzate na Project page — stránke so stručnými informáciami o diele, ktoré sa chystáte digitalizovať. Z tabuľky na tejto strane je pre vás dôležitý najmä posledný údaj Komentáre k projektu. Tie si vždy pred začiatkom digitalizácie dôsledne prečítajte. Teraz kliknite na Začať korigovanie a práca sa môže začať...

  Nachádzate sa na Edit page — editovacej stránke vami zvoleného diela. Obrazovka je rozdelená na dve časti — v hornej je oskenovaný obrázok z knihy, dole text, ktorý treba podľa nej upraviť. Ak ste sa rozhodli pre prózu, rozloženie obrázku a textu nad sebou vám bude pravdepodobne vyhovovať.

  Tip: Ak ste sa rozhodli pre editovanie poézie, je výhodnejšie zmeniť umiestnenie obrázku a textu vedľa seba tlačidlom Prepni sa do Vertikálne.

  V dolnej časti obrazovky je aj možnosť priblíženia si originálu. To je výhodné použiť vtedy, keď je text na obrázku na prvý pohľad slabo čitateľný.

  Na prerušenie editovania jednej strany je vymedzený určitý čas, približne 20 minút, po ktorom vás môže systém automaticky odhlásiť. Preto je dobré zložitejšiu prácu priebežne ukladať tlačidlom Uložiť ako v procese. Po stlačení tlačidla môžete v práci ďalej pokračovať.

  Ak ste stranu zeditovali celú a chcete pokračovať na ďalšej, stlačte Uložiť ako hotovú a korigovať ďalšiu stranu. Hotová strana sa presunie medzi DOKONČENÉ strany.

  Ak ste stranu zeditovali celú a na ďalšej už pokračovať nechcete, stlačte Uložiť ako hotovú. Aj táto sa presunie medzi DOKONČENÉ a vy sa presuniete na Project page editovaného diela.

  Po stlačení Ukončiť korigovanie, ukončíte prácu bez akýchkoľvek zmien. Strana sa vám presunie medzi strany V PROCESE. Takto uložené strany je tiež potrebné dokončiť.

  Ak ste si to hneď po Začatí korigovania rozmysleli, alebo sa vám zdá text ťažký a chcete s prácou skončiť, môžete stranu Vrátiť do súčasného kola, alebo Ukončiť korigovanie.

  Ako editovať dielo

  Z každej strany vymažte hlavičky aj päty strán — napr. názov diela, ktorý je na každej strane; ďalej nadbytočné medzery a nadbytočné znaky, čísla strán a všetko, čo bude napísané v Komentároch k projektu. Nič menej, nič viac.

  Pri úprave diela používajte výhradne makroznačky, popísané ďalej. Sú to, až na dve výnimky, párové "tagy", ktoré plnia v texte svoju funkciu. Začiatočná aj koncová makroznačka je uzatvorená v dvoch mriežkach (#POEZIA#), pričom koncová makroznačka má hneď za prvou mriežkou spojovník (#-POEZIA#) (to je tá čiarka medzi bodkou a pravým Shiftom, nič iné!)

  Odseky v próze

  Text, ktorý máte pred sebou, je OCR programom rozpoznaný tak, že každý odsek je na novom riadku. Občas sa môže stať, že je zalomený a vtedy treba riadky spojiť — alebo naopak — dva alebo viaceré odseky sú rozpoznané v jednom riadku a vtedy treba každý odsek podľa predlohy zakončiť enterom(). Každý odsek tak bude na samostatnom riadku. Vety v jednom odseku musia ísť plynule za sebou t.j. bez voľných riadkov, bez zbytočných medzier. Ak je v texte na konci riadku slovo rozdelené spojovníkom, spojovník zmažte a časti slova spojte. V prípade, že je v predlohe medzi dvomi odsekmi (celkami) prózy prázdny riadok, vložte doň hviezdičku.  (Odsekmi prózy — tým sa myslí prípad, keď je v predlohe voľný riadok na zvýraznenie toho, že ďalej sa dej odohráva na inom mieste alebo v inom čase. Aj v knihe v takom prípade niekedy býva hviezdička alebo iný oddeľovač. )
  Text v próze neodsadzujte, aj keby bol v predlohe odsadený.

  Na druhý deň, pravda, kolovalo mnoho chýrov o nespôsobnosti a zdĺhavosti pani richtárky. A to všetko pre oslabnutú hodinovú rúčku na veži.
  Aby som vás uspokojil, zdeľujem vám, že tie hodiny sú už napravené, minulého leta ich hodinár reparoval, a síce novou, peknou bielou farbou natrel ciferník, až je bieloskvúci a čierne čísla z neho sa odrážajú; oba ukazováky pekne pozlátil, až sa to tam na tej mrhanovskej veži jagá – za lacný groš.
  *
  V tomto meste ide byť dneska jarmok. Už teraz sveta plno po uliciach. Vôkol veže sú šiatre postavené, ľud sa hemží vôkol nich ako v mravenčisku.
  POZNÁMKA: Pri editovaní skutočnej strany používajte iba enter  — znak ¶ používame v tomto príklade iba na lepšie znázornenie.

  Ak ste na konci strany narazili na rozdelené slovo, pravdepodobne pokračuje na nasledujúcej strane. Spojovník nemažte, nechajte ho na svojom mieste; pri finalizácii diela sa tak rozdelené slová jednoduchšie pospájajú. Za spojovník na konci strany už nedávajte medzeru ani enter.

  Keď je na konci strany zároveň aj koniec odseku, skončite za posledným znakom a nedávajte už ENTER.

  Keď na konci strany nie je koniec odseku, dajte za posledné slovo jednu medzeru. Uľahčíte tak finalizáciu diela.

  V poézii je to trochu iné než v próze. Keď na konci strany končí strofa básne, dajte jeden voľný riadok (enter). Keď na konci strany nekončí strofa básne, zostaňte na konci riadka, ale už nedávajte jednu medzeru ako pri próze. Keď na konci strany končí báseň, vložte pod ňu značku #-POEZIA# a neprechádzajte už do ďalšieho riadka.

  Ak je text prózy písaný kurzívou, každý odsek (riadok) formátujte značkami #I# a #-I#.

  Kombinovaný text — poézia aj próza

  Poéziu od prózy treba v kontinuálnom texte odčleniť tak, že pred začiatok poézie dáme značku #POEZIA# a po nej #-POEZIA#. Pred a za úryvkom poézie vynechajte kvôli prehľadnosti jeden riadok. Takto sa dajú prozaické časti textu kombinovať s poéziou:


  #POEZIA#
  Sláva krásou libé řeči Polku,
  Vděkem ozdobila Serbinku;
  Slováčky pak, naši rodinku,
  Zpěvem ust a srdcem bez okolku.
  #-POEZIA#

  Jako mezi všemi národy v Europě, co do národních zpěvů, národ slavenský vyniká: tak opět mezi všemi kmeny slavenskými jsou Slováčky neb Slavenky v Uhřích pro svou zpěvnost obzvláště na slovo vzaté a rozhlášené. A opravdu Slavenka v Uhřích jest, ať tak povíme, jedna ustavičná píseň, jest zviditelněná prostonárodní Musa, a jí, buď v želi, buď v radosti ústa zavříti, byla by snad nejcitelnější pokuta pro ni na zemi. V rozličných okolích a zvláště ve velikých městech Uherské krajiny nalézá se, jak známo, sehnanina a směsice těch nejrozličnějších národů a jazyků; ale Slavenka tatranská sama všecky zpěvností svou převyšuje; kde ona není, tam vše němo, kam ona přijde, ozývají se líbezným zpěvohlasem pole, vinice, zahrady, pahorky a doliny, jakoby její přítomnost všem stromům a křovinám živé jazyky propůjčila; a onno přísloví ovšem jen v Uhřích povstati mohlo: „Kde Slavenka, tam zpěv.“

  Verše v poézii

  V textoch, ktoré sú celé písané viazaným jazykom – teda v básňach a básnických zbierkach, sa každý verš odčleňuje stlačením klávesy Enter, strofy sa od seba odlišujú stlačením dvoch enterov. Každú báseň, okrem jej názvu, je potrebné uzavrieť do značiek #POEZIA# a #-POEZIA.

  Odsadenie veršov v poézii robte medzerníkom približne podľa predlohy.

   

  #POEZIA#
  Spev o krvi: ký divý pomysel!? -
  A o akej? — ak o tej, ktorá žiari
  sťa ruže kvet, pýr studu v dievčej tvári,
  či jejž crk u decka v smev zabronel,

  keď v snách ho láska anjel-pestiteľ;
  alebo o tej, čo sa s duchom spári
  veštca v zápal čela na oltári:
  tak nech by spev, nech plným dúškom znel!

  Ó, krv je vlaha divotvorná! — Skrytá,
  jak vzácny mušt, vrie v srdca pohári,
  až udrie v ústroj silou vlnobitia;
  s tým v tepnách v ruch sa, v mluno prevarí
  a vôľu tvorčiu, zajme kolo žitia…
  Či myslia na to kedy mäsiari?
  #-POEZIA#

  Citáty, priama reč

  Citáty a priamu reč vyznačujeme v texte s použitím úvodzoviek — „ a “. Nájdete ich v spodnej časti okna pod názvom ZF úvodzovky. Je dôležité, aby ste používali výhradne tieto znaky, aj keď klasická klávesnica ponúka ďalšie typy úvodzoviek — tie sú však z hľadiska typografie neštandardné.

  „Tu má hvizdák,“ riekol predavačovi.
  „O to malá starosť, i vy ste museli byť štrbavý, keď vám zuby pršali. A teraz ste, chvalabohu, nie,“ a predavač šelmovsky sa usmieval na holých ďasnách Krtových, potom doložil: „Toto hovädo iba teraz váľa zuby, lebo je ešte mladé. Kúpte si ho, dojka je chýrna. Ani nekope, mlieko má husté, zmúti sa za chvíľu. Moja žena banuje za ňou, ale čo robiť; musím odpoly darmo predať.“
  „A čo vaše poctivé meno?“
  „Píšem sa Martin Šmálok a som až hen z Pitvorníka. Ľudia ma široko-ďaleko znajú. Ani by som nepredával toto hoviadko, ale idem vydávať dievku; nuž a viete, že k tomu to i to treba.“
  „Tak, tak,“ prisviedčal mu Krt, ktorý Šmálkovi všetko do litery uveril. Šmálok nevydáva dievku, ale kupčí s kravami. A že okolo Pitvorníka na tri míle niet človeka, ktorého by ešte nebol oklamal, musí ísť do ďalších miest medzi neznámych ľudí. On za maličkosť kúpi starú hrachovinu, štrbavú kravu, pilníkom jej onoví rohy a takú omladnutú za dobrý groš predá, keď trafí na dobrého blázna. I teraz raduje sa, že dobre predá, lebo hneď ako na Krta pozrel, zbadal, že je tento v kupectve nezbehlý.
  „Povedzte, ale razom, čo pýtate za túto kravičku?“ pýta sa Krt.

  Citáty a priama reč okrem úvodzoviek nesmie byť nijakým iným spôsobom formátovaná! Výnimku tvorí priama reč v podobe samostatných replík, ktorá bola takto vyznačená aj v samotnej predlohe. Tu ostane pôvodné formátovanie. Napríklad:

  — A je Maroš hore? — zamáva poctivý obecný služobník lieskovicou.
  — Hore - nehore! Čo chceš s ním? — podíde starenka, aby ho krik nezobudil.
  — Kázal sa mi ohlásiť. Pôjde vraj so mnou.
  — Azda husi pásť?
  — No, na to je ešte malý! Ale piecky stavať k Váhu.

  Dramatické útvary

  Prvé písmená názvov dejstiev, scén, výstupov a mien postáv pod výstupmi ponechajte veľké, ostatné písmená zmeňte na malé. Platí to aj vtedy, keď "názov" začína číslom: 1. výstup, 3. scéna…

  Mená postáv pred replikami formátujte VERZÁLKAMI bez ohľadu na to, aké sú v predlohe. Za menom, prípadne až za popisom scény, ktorý je zvyčajne v zátvorke, dajte vždy dvojbodku. Popis scény, ako aj interpunkčné znamienko (bodka, čiarka, dvojbodka…) tesne za zátvorkou, formátujte kurzívou. Keď jednu repliku hovorí viac postáv a tieto sú uvedené pod sebou, prepíšte tieto postavy do jedného riadka a repliku dajte za ne.

  #K#Druhé dejstvo#-K#
  #I#(U Palčíkov v júli o pol roka.)#-I#

  #K2#1. výstup#-K2#
  #I#Palčík, Mara. Predošlí.#-I#

  MARA #I#(k vstávajúcemu Palčíkovi):#-I# Tak, čože ti tam?
  PALČÍK #I#(mrzutý):#-I# Čože mi? Aby sme si sami robili s nimi poriadok.
  MARA: Sami. Či podbajú, či nás poslúchnu? Keby to boli moje vlastné deti, bola by si ich inak vycvičila.

  Názvy kapitol a podkapitol

  Názvy kapitol uzatvárajte do makroznačiek #K# a #-K#, názvy podkapitol #K2# a #-K2#. Vo vnútri makroznačiek kapitol nesmú byť iné makroznačky. Prvé písmeno názvu kapitoly je veľké, ostatné sú malé, aj keď by boli v predlohe veľké (samozrejme s výnimkou mien, geografických názvov a podobne). Za názvom kapitoly či podkapitoly vynechaj jeden riadok. V prípade dramatických diel pozri vzor vyššie.

  #K#Prvá kapitola#-K#

  Text prvej kapitoly.

  #K2#Prvá podkapitola#-K2#

  Text prvej podkapitoly prvej kapitoly.

  #K3#Prvá podpodkapitola#-K3#

  Text prvej podpodkapitoly prvej podkapitoly prvej kapitoly.

  Nato, kedy ktoré značky použiť, vás upozorníme v Komentéroch k projektu, preto ich nepožívajte svojvoľne, ale iba podľa odporúčaní.

  Tučné písmo, podčiarknuté písmo, kurzíva, riedke písmo

  Ak predloha používa tučné písmo, v našom texte ho uzavrite do značiek #B# a #-B#, ak kurzívu, použite #I# a #-I#, ak podčiarknuté, použite značky #U# a #-U#. Niekedy sa v predlohe vyskytuje písmo vytlačené redšie, preložené medzerami. Toto naformátujte ako kurzívu a medzery zo slov odstráňte. Vo výnimočných prípadoch ho niekedy nahrádzame tučným písmom, ale vtedy na to upozorníme v Komentároch k projektu.

  #B#Toto je tučné písmo#-B#, #I#toto je písmo napísané v kurzíve#-I#, #U#toto je podčiarknuté písmo#-U#. Značky možno aj #B##I##U#kombinovať#-U##-I##-B#
  POZ.: Ak je v kurzíve napríklad celá strofa básne, sformátujte značkami #I# a #-I# každý jej riadok. Ak je prozaický text v kurzíve, každý odsek formátujte značkami #I# a #-I# Ak je v kurzíve celá báseň, značky nepoužívajte

  Odsek v kurzíve, ktorý na nasledujúcej strane pokračuje tiež kurzívou, formátujte iba na začiatku. Koncová značka bude na nasledujúcej strane.

  Poznámky a vysvetlivky

  V mnohých predlohách existuje štatút poznámky. Tú formátujte pomocou značky #POZ# a #-POZ#, pričom dovnútra značiek uveďte text poznámky v tvare #POZ#text poznámky#-POZ#. Text poznámky môže obsahovať ďalšie formátovanie.

  Hlava#POZ#časť tela#-POZ# ma rozbolela, ruky,#POZ#časť pohybového ústrojenstva#-POZ# špinavé odpráce, som si ani necítil.

  Ak sú poznámky v predlohe „pod čiarou“, umiestnite ich na správne miesto v texte, niekedy je poznámka rozložená pod čiarou na dvoch stranách, vtedy jej text iba skorigujte a do textu vložte iba makroznačky s číslom poznámky.

  Poznámku „nalepte“ tesne za slovo, alebo až ZA interpunkčné znamienko (bodka, čiarka, výkričník…), aj keby v predlohe bola PRED.

  V prípade, že všetky poznámky predlohy sú umiestnene spolu na konci knihy, tieto iba skorigujte a podľa potreby formátujte; na správne miesto budú doplnené neskôr. Číslo poznámky v samotnom texte formátujte nasledovne: #POZ#cislo#-POZ#, vzadu dajte číslo strany, prípadne číslo poznámky do samostatného riadka.

  Keď je v poznámke „pojem, jeho vysvetlenie“ nahraďte čiarku pomlčkou, teda „pojem – vysvetlenie“

  Poznámky, ktoré nie sú vetou, teda nezačínajú veľkým písmenom, budú bez bodky na konci.

   

  Mottá (#CIT#)

  Na začiatku diela alebo kapitoly sa občas vyskytne motto. Formátujeme ho pomocou značiek #CIT# a #-CIT#. Ak je motto veršované, použijeme #CIT##POEZIA# a #-POEZIA##-CIT# Dovnútra medzi značky patrí text motta aj meno autora, ak je uvedené.

  Značky  #CIT# a #-CIT# je možné použiť, aj keď chceme mať časť textu drobnejším písmom (v takom prípade to uvedieme v komentároch k dielu).

   

  Obrázok, Prázdna strana, Obsah

  Obrázky sa na strane môžu nachádzať v dvoch variantoch. Buď sú na celej strane, alebo sa nachádzajú niekde medzi textom. V prvom prípade na čistú stranu vložte text [Blank page], ktorý sa nachádza v dolnej časti Edit page a stačí naň kliknúť.

  V druhom prípade, keď sa obrázok nachádza v texte, je teda menší ako celá strana, si ho jednoducho nevšímajte a pokračujte v editovaní textu.

  Ak sa na strane nevyskytuje žiaden text (čo sa kvôli zachovaniu počtu strán občas stane), tiez označte takúto stranu ako [Blank Page].

  Obsah knihy nijako neformátujte, iba ho skorigujte, ak sú v obsahu medzi textom a číslom strany bodky, odstráňte ich, stačí nechať 1-2 medzery.

  Tri bodky(…), apostrof(’), horná úvodzovka (‘)

  Ak v texte natrafíte na tri bodky, nahraďte ich znakom trojbodka (…), ktorý takisto nájdete dolu na Edit page. Tri bodky sa na začiatku vety oddeľujú od nasledujúceho slova medzerou; nakonci vety, uprostred vety, za slovom sa píšu bez medzery.

  Apostrof (’) sa vyskytuje najčastejšie v básnických výrazoch. Napr.: „aby’s mi rozumel…“.

  Citáty alebo myšlienkove pochody postáv začínajú čiarkou (,) a končia hornou úvodzovkou (‘), ktorá je k dispozícii tiež dolu na Edit page. Používajte výhradne tieto znaky!

  Bodka, čiarka, bodkočiarka, dvojbodka, otáznik, výkričník, úvodzovky, apostrof, zátvorky

  Tieto znaky musia byť „nalepené“ vždy tesne za slovo; dolné úvodzovky, čiarka ako úvodzovka a ľavá zátvorka tesne pred slovo.

  Praktické rady

  Prehľad formátovania

  Objekt Znak /
  Značka
  Poznámka

  Znaky

  Spojovník

  -

  Používa sa v prípade [slovo][spojovník][slovo] a v koncových makroznačkách
  Pomlčka

  Používa sa v prípade [medzera][pomlčka][medzera] napr. rozpätia rokov, strán a pod.
  Tri bodky

  Používa sa iba jeden znak, tzv. „trojbodka“
  Apostrof


  Úvodzovky

  „“

  „ — ako dolné úvodzovky pred reťazcom a “ — ako horné úvodzovky za reťazcom
  Jednoduché úvodzovky
  ,‘
  , (čiarka) — ako dolná a ‘ — ako horná úvodzovka (napr. pri myšlienkových pochodoch)

  Formátovanie

  Kapitoly #K#text#-K# Vnútri značiek nesmú byť žiadne iné značky!
  Podkapitoly #K2#,#K3#
  a #-K2#,#-K3#
  detto
  Tučné písmo #B#text#-B# text
  Podčiarknuté písmo #U#text#-U# text
  Kurzíva #I#text#-I# text
  Poznámky #POZ#Text#-POZ#
  Poézia
  #POEZIA#, #-POEZIA#

  Obrázok na celú stranu, prázdna strana
  [Blank Page]

  Vkladanie makroznačiek (značiek)

  Na vkladanie značiek je výhodné používať klávesové skratky. Uvedené sú v nasledovnej tabuľke.


  Makroznačka
  Klasická klávesnica
  Notebook
  Mriežka #
  Pravý ALT + X
  Ľavý CTRL + Ľavý ALT + X
  Hviezdička *
  na numerickej časti klávesnice
  Ľavý CTRL + Ľavý ALT + pomlčka (medzi bodkou a pravým Shift-om)
  Tri bodky … ALT + 0133
  Dlhá pomlčka ─
  ALT + 0151

  Horné jednoduché úvodzovky
  ALT + 0145
  Apostrof
  ALT + 0146
  Dolné úvodzovky
  ALT + 0132
  Horné úvodzovky
  ALT + 0147

  Najčastejšie chyby

  Väčšina spracovávaných diel je skenovaná z predlôh, ktoré v časoch, keď boli tlačené, nedosahovali takú kvalitu ako dnešné diela. Môže sa stať, že niektoré diela, alebo časti z nich, budú zle čitateľné. Je preto potrebné, aby ste pozorne čítali text v obrázku ako aj text upravený OCR softvérom. Najčastejšie prehliadnuté slová, písmená a znaky:
  • d — ď (napr. ked — keď, daleko — ďaleko )
  • l — ľ (vela — veľa)
  • t — ť (chodit — chodiť)
  • í — ĺ (stíp — stĺp)

  l nie je to isté ako 1 (jednotka), O nie je 0 (nula) a i. … a pri čítaní je niekedy dôležité uvedomiť si význam textu.

  Správcovia systému ZFproof

  Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
  Web design by abaffy design © 2007

  Autorské práva k literárnym dielam   

  Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
  Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
  © Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.