Literárny kalendár na september 2023

2. 9. 2023

1855 -- v Dolnom Kubíne sa narodil novinár, katolícky kňaz Štefan Furdek. Po štúdiách v Budapešti a v Prahe sa vysťahoval v r. 1882 do USA, kde bol vysvätený za kňaza a pôsobil na fare v Clevelande. Tam sa venoval slovenským vysťahovalcom a v r. 1890 založil Prvú katolícku slovenskú jednotu, ku ktorej pribudla Prvá katolícka ženská jednota. Tiež zakladateľ novín Jednota a Združenia slovenských novinárov. Jeho najväčším činom je založenie Slovenskej ligy v r. 1907 v Pittsburghu, ktorá bola strešnou organizáciou Slovákov v USA. Zomrel 18. januára 1915 v Clevelande.


3. 9. 2023

1992 -- v Bratislave zomrel literárny historik a teoretik Oskár Čepan. Pracoval v Literárnovednom ústave SAV. Diela: Rozklad romantizmu, Kontúry naturizmu, Stimuly realizmu a i. Narodil sa 27. februára 1925.


4. 9. 2023

1976 -- v Bratislave zomrel básnik, novinár, verejný činiteľ Ladislav Novomeský, jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín 20. st. Bol redaktorom v ľavicovej tlači, neskôr pracoval v Prahe v tlačových orgánoch strany a v DAV-e. Od r. 1939 žil na Slovensku, bol jedným z organizátorov SNP. Neskôr pracoval v Památníku národního písemnictví v Prahe a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Prvé básne publikoval časopisecky. V tvorbe sa spočiatku stotožnil s proletárskou literatúrou — zbierka: Nedeľa, v 30. a 40. rokoch obohatil svoje básnické dielo o prvky poetizmu: Romboid a symbolizmu: Otvorené okná, Pašovanou ceruzkou. Po vynútenej odmlke v 50. rokoch napísal poémy Vila Tereza, Do mesta 30 minút a zbierku básní Stamodtiaľ a iné. Autor esejí: Znejúce ozveny, Čestná povinnosť, Manifesty a protesty, Slávnosť istoty, Zväzky a záväzky. Prekladal z ruskej literatúry (B. Pasternak). Narodil sa 27. decembra 1904 v Budapešti.


6. 9. 2023

1769 -- v Českom Brezove sa narodil básnik, literárny historik, evanj. kňaz Bohuslav Tablic, predstaviteľ osvietenstva. Počas štúdií v Jene založil Societas slavica a v r. 1810 v Kostolných Moravciach založil Učenú spoločnosť banského okolia — slovenskú literárnu a vedeckú spoločnosť. Vydal výber básní starších slovenských básnikov Slovenští veršovci a štyri zväzky Pamětí česko-slovenských básnířů. Autor didaktických a anakreontských básní, prekladov nemeckej a anglickej poézie, ktoré uverejnil v štyroch zväzkoch: Poezye. Písal knihy teologické, historické, hospodárske a právne s ľudovýchovným zameraním. Zomrel 21. januára 1832 v Kostolných Moravciach.


1922 -- v Štítniku sa narodil básnik Ctibor Štítnický, vl. m. Tibor Dörner. Šéfredaktor Kultúrneho života, riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ i Čs. filmu v Bratislave. Počas normalizácie v 70.rokoch mal zákaz publikovať. Debutoval zbierkou Presýpacie hodiny, zážitky z vojny zobrazil v zbierkach Červená šatka a Pochod miliónov. Napísal zbierky Rodina, Na teba myslím, Chlieb a ruže, Ostaň tu ešte chvíľu, verše pre deti: Jarný karneval, Rozprávky na predaj a i. Prekladal z maďarčiny. Zomrel 12. júna 2002 v Bratislave.


10. 9. 2023

1887 -- v Chyžnom zomrel slovenský básnik, prozaik a historik Samuel Tomášik. Jeho verše sa stali národnými piesňami: Hej pod Kriváňom, Hej, Slované (Hej, Slováci), Ja som bača veľmi starý. Autor poézie: Básně a písně, historických próz s romantickými prvkami: Vešelínov odboj, Vešelínovo dobytie Muráňa, Malkotenti, Kuruci. Narodil sa 8. februára 1813 v Jelšavskej Teplici.


11. 9. 2023

1919 -- v Olcnave sa narodil maliar, grafik a ilustrátor Štefan Cpin. Ilustroval najmä detské knihy. Zomrel 2. septembra 1971 v Modre.


1891 -- zomrel v Martine kníhkupec a vydavateľ Eugen Krčméry, zakladateľ prvého slovenského kníhkupectva. Narodil sa 23. februára 1830 v Hornej Mičinej


12. 9. 2023

1822 -- v Sobotišti sa narodil štúrovský básnik, evanj. kaplán Ľudovít Jaroslav Šulek. Účinkoval v Slovenskom národnom divadle v Sobotišti, zapojil sa do revolučného hnutia, do rozširovania slovenských žiadostí. Významnú dokumentárnu hodnotu má jeho rukopisný denník z r. 1842 — 46. V máji 1848 ho uväznili v Komárne, kde 16. júna 1849 zomrel na choleru.


13. 9. 2023

1929 -- v Mýte pod Ďumbierom sa narodil literárny historik Ján Števček , profesor na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zameral sa na slovenskú prózu 20. storočia: Lyrická tvár slovenskej prózy, Lyrizovaná próza, Dejiny slovenského románu, Moderný slovenský román. Napísal eseje: Fenomenológia infarktu, Sliačske meditácie, Týždeň v tichom dome, V Pasci. Zomrel 26. septembra 1996 v Bratislave.


14. 9. 2023

1979 -- v Bratislave zomrel básnik Emil Boleslav Lukáč, predstaviteľ básnického neosymbolizmu. Študoval evanj. teológiu a filológiu. Krátko pôsobil ako kňaz, neskôr bol učiteľom. Redaktor viacerých novín a časopisov: Mladé Slovensko, LUK, Slovenské smery, Tvorba, tiež tajomník Spolku slovenských spisovateľov a poslanec Národného zhromaždenia v Prahe a Slovenského snemu počas Slovenského štátu. Po vojne pôsobil na Povereníctve školstva a osvety, v Literárnom múzeu Janka Jesenského, bol tlačiarenským korektorom. Básnické zbierky: Spoveď, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej, O láske neláskavej, Križovatky, Spev vlkov, Elixír, Bábel, Moloch, Óda na poslednú a prvú, Srdce pod Kaukazom. Napísal libreto k opere Viliama Figuša-Bystrého Detvan. Narodil sa 1. novembra 1900 v Hodruši-Hámroch.


15. 9. 2023

1921 -- v Banskej Bystrici sa narodil dramatik Ivan Bukovčan. Bol dlhoročným dramaturgom Slovenského filmu. Napísal drámy Diablova nevesta, Pštrosí večierok, Kým kohút nezaspieva, Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica, filmové scenáre Pieseň o sivom holubovi, Zvony pre bosých, triptych Medená veža, Orlie pierko, Stratená dolina. Zomrel 25. mája 1975 v Bratislave.


16. 9. 2023

1848 -- vo Viedni založili vrcholný národný orgán Slovákov — Slovenskú národnú radu. Jej hlavnými predstaviteľmi boli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Na zhromaždení v Myjave 19. septembra 1848 sa Slovenská národná rada vyhlásila za jediného predstaviteľa moci na Slovensku, vypovedala poslušnosť uhorskej vláde a vyzvala Slovákov do ozbrojeného povstania za oslobodenie Slovenska. Programovo vychádzala zo Žiadostí slovenského národa a záverov Slovanského zjazdu.


1862 -- v Revúcej začalo svoju činnosť evanjelické patronátne gymnázium. Jeho prvým správcom bol básnik a pedagóg August Horislav Škultéty.


18. 9. 2023

1915 -- v Suchej nad Parnou sa narodil prekladateľ, redaktor Blahoslav Hečko. Pôsobil v rozhlase, v Revue svetovej literatúry, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Ťažisko jeho literárnej práce je v prekladateľskej tvorbe. Z talianskej a francúzskej literatúry preložil vyše dvesto divadelných a osemdesiat románových diel. Zameral sa najmä na komédie C. Goldoniho, na komédie a drámy L. Pirandella, J. B. Moliéra, De Filipooa a iných. Preložil romány H. de Balzaca, G. Chevalliera, R. Queneaua, G. Boccaccia, B. Celliniho, C. Paveseho, A. Moraviu, G. Deleddovej, G. Rodariho a ďalších. Teoretické práce: Dobrodružstvo prekladu, Nehádžte perly sviniam. Zomrel 22. decembra 2002.


1945 -- v Bratislave sa narodil básnik a textár Kamil Peteraj. V r. 1970 — 80 dramaturg spevohry Novej scény v Bratislave. Autor básnických zbierok: Sad zimných vtákov, Čas violy, Kráľovná noci, Vychádzka s večernicou, Lipohrádok, Faust a margaréty, Minútové básne, Sekunda rozkoše, Dom panny, Lode v delíriu, Motýľ z iného neba, Lyrické korzo. Autor textov piesní pre film Smoliari, pre muzikál Cyrano z predmestia a textov populárnych piesní, ktoré naspievali o. i. Pavol Hammel, Marika Gombitová a Miro Žbirka. Knihy pre deti: Malá myš a veľký slon, Celý rok sa hráme.


19. 9. 2023

1924 -- v Čiernom Balogu sa narodil spisovateľ Ladislav Ťažký, jeden z najproduktívnejších autorov slovenskej prózy. Zúčastnil sa 2. svet. vojny, študoval na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe. V r. 1967 — 68 pracoval v denníku Smena. Po auguste 1968 bol vylúčený z KSS a zo Zväzu slovenských spisovateľov a pracoval v Ústredí ľudovej umeleckej kultúry (ÚĽUV). Od r. 1979 sa venoval len písaniu. Po r. 1989 čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, člen Predsedníctva Matice slovenskej, externý poradca prezidenta. Debutoval zbierkami poviedok: Vojenský zbeh a Hosť majstra Čerta a zážitky z 2. sv. vojny opísal v novele Dunajské hroby. Romány: Amenmária, Pivnica plná vlkov, Evanjelium čatára Matúša, Aj na nebi je lúka, Pred potopou a i. Autor filmových scenárov, divadelných hier, literatúry pre mládež, cestopisov a publicistických textov. Zomrel 20. januára 2011 v Bratislave.


1950 -- v Bratislave sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie „nakladateľskej a vydavateľskej spoločnosti“ TATRAN, (účastinná spoločnosť, 1953 — 65 pod názvom Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, od novembra 1965 Tatran, slovenské vydavateľstvo beletrie a umenia), v súčasnosti znovu akciová spoločnosť.


20. 9. 2023

1902 -- v Tisovci sa narodil politik a publicista Vladimír Clementis. Po vyštudovaní práva v Prahe pôsobil ako advokát v Bratislave. Bol členom KSČ, v r. 1939 — 45 sa zúčastnil zahraničného odboja vo Francúzsku a Veľkej Británii, v r. 1945 — 48 bol štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí, 1948 — 50 minister zahraničných vecí ČSR. Po vykonštruovanom stalinskom procese bol v r. 1951 zatknutý a 3. decembra 1952 ho v Prahe popravili. V r. 1963 bol rehabilitovaný. Autor ľavicovo orientovanej literárnej publicistiky: Slovenský ľud a odkaz T. G. Masaryka, Usmerňované Slovensko, Odkazy z Londýna a osobne ladených kníh: Nedokončená kronika a Listy z väzenia.


21. 9. 2023

1922 -- v Píle-Častej sa narodila spisovateľka Mária Haštová, rod. m. Hilda Grellnethová. Venovala sa literárnej tvorbe pre deti a mládež, bola pracovníčkou Pedagogického nakladateľstva a vedúcou redaktorkou časopisu pre deti Zornička. Dielo: Kvietky, Zlatovláska, Zo starej horárne, O starenke z ostrého vrchu a i.


22. 9. 2023

1811 -- v Rakši sa narodil jazykovedec, evanj. kňaz Michal Miloslav Hodža. Organizátor národného hnutia, príslušník štúrovskej generácie. Bol farárom v Liptovskom Mikuláši. Pôvodne stúpenec Kollárovej idey slovanskej vzájomnosti, neskôr spolu s Ľ. Štúrom a J. M. Hurbanom kodifikátor spisovnej slovenčiny. Iniciátor Slovenského prestolného prosbopisu, zakladateľ vydavateľského spolku Tatrín, v revolučných rokoch 1848 — 49 signatár Žiadostí slovenského národa, organizátor povstania. Neskôr sa venoval najmä cirkevným záležitostiam, v r. 1862 bol suspendovaný a od r. 1867 žil v Těšíne. Napísal spis Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo a jazykovedné práce Epigenes Slovenicus (Potomok slovenský) a Větín o slovenčine. Básnická tvorba: Matora, Slawomiersky, Vieroslavín. Zomrel 26. marca 1870 v Českom Těšíne.


1970 -- v Bratislave zomrel slovenský spisovateľ, maliar a publicista Janko Alexy. Narodil sa 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši


23. 9. 2023

1922 -- v Slovenskej Ľupči sa narodil novinár Roman Kaliský. Bol redaktorom Kultúrneho života a počas normalizácie mal zákaz publikovať. Zbierky reportáží: Dlhá cesta, Obžalovaný, vstaňte! Spoluautor knihy esejí o SNP Konfrontácia, autor knihy Na poslednom úseku. Od januára do konca augusta 1990 bol riaditeľom Slovenskej televízie.


26. 9. 2023

1996 -- v Bratislave zomrel literárny historik Ján Števček, profesor Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Zameral sa na slovenskú prózu 20. st.: Lyrická tvár slovenskej prózy, Lyrizovaná próza, Dejiny slovenského románu, Moderný slovenský román. Napísal eseje Fenomenológia infarktu, Sliačske meditácie, Týždeň v tichom dome, V pasci. Narodil sa 13. septembra 1929 v Mýte pod Ďumbierom.


28. 9. 2023

1950 -- v Starej Pazove v Juhoslávii zomrel slovenský spisovateľ a dramatik, evanj. farár Vladimír Hurban Vladimírov, pseud. VHV, vl. m. Vladimír Konštantín Hurban, vnuk spisovateľa J. M. Hurbana. Dielo: Pazovské čítanie, Záveje, Zem, Milica Nikoličová, S.O.S., Homo sapiens, Zámka škripí. Narodil sa 4. augusta 1884 v Starej Pazove.


29. 9. 2023

1822 -- vo Veličnej sa narodil maliar Peter Michal Bohúň , predstaviteľ štúrovskej generácie. Autor portrétov slovenských národovcov, ručne kolorovaných litografií slovenských krojov, ženských portrétov, náboženských obrazov. Priekopník slovenského historického maliarstva (Slovenské ľudové zhromaždenie z jari 1848). Zomrel 20. mája 1879 v Bielsku-Bialej-Lipniku v Poľsku.


1919 -- vo Veľkej Slatine sa narodila autorka literatúry pre deti a mládež Mária Ďuríčková, vl. m. Mária Masaryková. Pôvodne učiteľka, neskôr redaktorka časopisov Zornička, Slniečko a Družba, vydavateľstva Mladé letá. Knihy: My z ôsmej A, Danka a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi, Biela kňažná, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Majka Tárajka a i. Prekladala z ruštiny, češtiny a nemčiny. Zomrela 15. marca 2004.


1975 -- v Bratislave zomrel básnik Pavol Horov, vl. m. Pavol Horovčák. Pôvodne učiteľ, neskôr pracoval v Čs. rozhlase v Košiciach a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave. Jeho tvorba bola blízka nadrealizmu, ovplyvnená vojnovými zážitkami. Debutoval zbierkou Zradné vody spodné. Ďalšie zbierky: Nioba matka naša, Defilé, Návraty, Balada o sne. Jeho umeleckým vrcholom je básnická skladba Vysoké letné nebo. Neskôr mu vyšli zbierky Koráby z Janova, Ponorná rieka. Prekladal poľskú, ruskú a bulharskú poéziu. Narodil sa 25. mája 1914 v Bánovciach nad Ondavou.


30. 9. 2023

Medzinárodný deň prekladateľov — sviatok sv. Hieronýma, patróna tlmočníkov a prekladateľovVychádza z tlačového servisu TASR a SITA. (c) 2007Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.