Zlatý fond > Diela > Slovo za slovenčinu

Ctiboh Zoch:
Slovo za slovenčinu

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Michal Belička, Filip Pacalaj, Silvia Harcsová, Daniel Winter, Erik Bartoš, Slavomír Kancian, Monika Harabinová, Katarína Tínesová, Ľuboš Tines.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 44 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Ctiboh Zoch
Názov diela: Slovo za slovenčinu
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2010

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Michal Belička
Filip Pacalaj
Silvia Harcsová
Daniel Winter
Erik Bartoš
Slavomír Kancian
Monika Harabinová
Katarína Tínesová
Ľuboš Tines

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Ctiboh Zoch
Názov diela: Slovo za slovenčinu
Vyšlo v: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1958
Počet strán: 122

Editori pôvodného vydania:

Zlata Maderová [technická redaktorka]
Dr. Jozef Felix [zodpovedný redaktor]
Dr. Ondrej Mrlian [šéfredaktor]
Ivan Stanek [edične pripravil, úvod poznámky a vysvetlivky spracoval]
Jozef Nižnanský [korigoval]
POZNÁMKY:

Zochov rukopis „Slovo za slovenčinu“ je napísaný v spisovnej slovenčine, ako ju kodifikoval Ľudovít Štúr. Pri tomto jeho prvom vydaní prepisujeme text do dnešného pravopisného úzu a pritom sa dôsledne pridŕžame podrobne rozvedených zásad, ako ich navrhol J. Ambruš pre transkripciu štúrovských textov a ako ich uverejnil v poznámkach k výberu z diela Ľudovíta Štúra, vydaného Slovenským vydavateľstvom krásnej literatúry v Bratislave, v rokoch 1954 — 1957. (J. Ambruš: Poznámky k úprave textu. V knihe: Ľudovít Štúr: Politické state a prejavy, Bratislava 1954, str. 414 — 431.) Nepokladáme teda za potrebné na tomto mieste osobitne uvádzať všetky podrobnosti úpravy rukopisu a odkazujeme čitateľa na citovaný Ambrušov návrh.

Zoch sa zhruba pridŕža pravopisnej normy, ako sa ona postupne vyvíjala, najmä v Štúrových Slovenských národných novinách. No jednako treba upozorniť na niektoré zvláštnosti a prípadné odchýlky. Hoci Zochov rukopis bol už prichystaný na vydanie, až zaráža, ako Zoch často vynecháva označenie mäkkosti v slovesných neurčitkoch a v podstatných menách na (odvjest, uprimnost, veselost ap.); podobná rozkolísanosť je aj v interpunkcii, ale najmä v označovaní krátkych a dlhých hlások. V tvaroch genitívu plurálu pri mužských podstatných menách Zoch už dôsledne používa koncovku -ov, nie -ou (Slovákov, otcov, bratov, sinov ap.), podobne píše už pravda, nie prauda, zato vyskytujú sa u neho zamieňavo podoby živuot i život, Buoh i Boh, čuo i čo a v slovesných minulých tvaroch koncovky -v i -u (vimislev, vistaviv, hovorjevav, narátau, bou ap.). Nápadne často používa Zoch v tomto rukopise stiahnuté podoby inštrumentálu plurálu: meni (> menami), exempli (> exemplami), pred tisíci leti (> pred tisícimi letami), názvi (> názvami), s Čechi (> s Čechmi), so Slováki (> so Slovákmi), medzi Slováci (> medzi Slovákmi) ap. Odlišné od zaužívanej normy sú aj Zochove tvary datívu singuláru typu vysvedčenie: k vimenovaňí, k pridŕžaňí, k vislovení (> k vymenovaniu, k pridŕžaniu, k vysloveniu) ap. V Zochovom rukopise sa už zjavujú aj slabikotvorné ŕ a ĺ {hŕba, pridŕžaňí, hĺbazňe) a tiež znak ä, a to aj na takých miestach, kde ich dnešný systém nepozná (staväť i staveť, plemäňíkov, ohlädu, kňäz) a pod. (Ďakujem srdečne J. Ambrušovi za doplnenie poznámok týmto stručným rozborom Zochovho pravopisu, ako aj za mnohé cenné rady pri úprave rukopisu pre tlač.)

Kvôli presnosti vypočítavame tu niektoré osobitné úpravy pri transkripcii:

rastomilá > roztomilá; šťesťja > šťastie; choc > hoci; chocprjam > hoc priam; Jozefi > Jozeffy; primješovaňím > primiešavaním; jim, jejich > im, ich; svoboda > sloboda; boztvo > božstvo; zabúdzav > zabúdal; hoslo > heslo; hu > ju (vyskytuje sa ojedinele aj ju); jest > je; Srezňevskí > Sreznevskij; pojedni > podajedni; prosrjedok, aj prostrjedok > prostriedok; pošlápanuo > pošliapané; jináčiť > ináčiť; vetšmej > väčšmi; Čechovia (častejšie sa vyskytuje správne Česi) > Česi; trebasbi > trebárs by; pretlumačí > pretlmočí; tlumač > tlmač; réckej > gréckej; zeďenvo > zjedené; lexicov (gen.pl.) > lexikonov; na pargamjenach > na pergamenoch; novejších > novších; vedúc > vediac; datov (gen. pl.) > dát; výminka > výnimka; musejú > musia; magyarskí > maďarský; čechistovja > čechisti; prúv, najprúv > prv, najprv; zajiste > zaiste; Paňe Kolláru > pán Kollár.

Okrem toho opravujeme niekoľko bohemizmov, ktoré sa Zochovi vkĺzli do textu: jiní > iný; jinde > inde; dlužno > treba; jsúce > súc; jehožto > ktorého; tentíž > ten istý; predevším > predovšetkým; ačkoli > ačkoľvek; najvňitrňejší > najvnútornejší.

Číslice a skratky obyčajne rozpisujeme: 14 > štrnásť; v II. > v druhom; 1/3 > tretina; aj. > a iní; p. > pán; t. > totiž a pod.

Citáty v poznámkach k životopisu i k vlastnému textu Zochovmu, písané pôvodne štúrovskou slovenčinou, upravujeme podľa tých istých zásad ako text, s výnimkou citácie pri názvoch kníh a rukopisov; české texty prepisujeme podľa dnešného pravopisného úzu.

Slová a vety, ktoré Zoch v rukopise sám podčiarkol, sú vysádzané kurzívou; inak v ostatných textoch používame na vyznačovanie tiež kurzívu. Cenzorom vytreté miesta dávame do hranatých zátvoriek a vo vysvetlivkách na ne ešte aj osobitne upozorňujeme.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloCtiboh Zoch

— národný buditeľ, evanjelický kňaz Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.