Zlatý fond > Diela > Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti

Ľudovít Michalský:
Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Dušan Kroliak, Andrea Jánošíková, Petra Renčová, Darina Kotlárová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 19 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Ľudovít Michalský
Názov diela: Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2017

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Bohumil Kosa
Viera Studeničová
Dušan Kroliak
Andrea Jánošíková
Petra Renčová
Darina Kotlárová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Ľudovít Michalský
Názov diela: Spoločenský lexikon
Vyšlo v: Nakladateľstvo Pavla Gerdelána
Mesto: Trnava
Rok vydania: 1941
Počet strán: 626

Editori pôvodného vydania:

Ľudovít Michalský [spracoval]
POZNÁMKY:

Spoločenský lexikon. Časť II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti v rozličných situáciach

Spracoval: Ľ. Michalský

II. opravené a doplnené vydanie

1941

Nakladateľstvo Pavla Gerdelána v Trnave

Vytlačila tlačiareň „Melantrich“ v Žiline

Predhovor k II. vydaniu

Keď sme prvé vydanie „Spoločenského lexikona“ dávali do tlače, boli sme upozorňovaní, že o tak rozsiahlu a nákladnú knihu nebude medzi našou slovenskou pospolitosťou dostatočný záujem a že dielo ostarie v regáloch nakladateľových. Tieto pesimistické vešťby sa však — vďaka Bohu nesplnily, lebo dielo bolo veľmi priaznivo prijaté nielen obecenstvom, ale i časopiseckou kritikou. Kniha sa ani nemala času dostať do nakladateľových regálov, lebo v neuveriteľne krátkom čase bola vypredaná do posledného exemplára.

Je to nesporne zásluha p. nakladateľa P. Gerdelána, ktorý svojou húževnatou organizačnou činnosťou umožnil tak neočakávane rýchly rozpredaj prítomného diela.

Táto potešiteľná skutočnosť dala nám podnet pripraviť do tlače druhé, doplnené a opravené vydanie. I keď sme pôvodne nepomýšľali doplniť a rozšíriť „Spoločenskú dušovedu“, urobili sme tak na želanie viacerých čitateľov.

Nielen jednotlivé články boly doplnené, ale rozšírili sme obsah i novými kapitolami. Medzi iným, ako doplnok náuky o letorách a typologie, pripojili sme rozsiahlu kapitolu o charakterologii (ľudoznalectve), ako aj novou kapitolou o inteligencii, ktorá tvorí podstatu skutočného gentlemanstva.

V druhej časti rozšírili sme menovite kapitolu o písomnom styku spoločenskom, kapitolu o praktickej opatere odevov, pokynmi o odstránení fľakov z rozličných látok podľa najnovších chemických metód atď. Spoločenské hry doplnili sme ľahkými, ale veľmi pôsobivými iluzionistickými produkciami pomocou chemických prostriedkov a fyzických zákonov. Usporiadatelia spoločenských hier nadobudnú tu veľmi bohatý produkčný repertoár spoločenskej zábavy v rodinnom salóne.

Napokon v časti tretej opravili a rozšírili sme jednotlivé kapitoly a doplnili novými článkami o kozmetických potrebách spoločenského človeka.

Veríme, že II. vydanie „Spoločenského lexikona“, značne rozšírené a obohatené obsahom i rozsahom, bude práve tak priaznivo prijaté, ako prvé vydanie. Najvyšším a najúprimnejším želaním naším je, aby „Spoločenský lexikon“ v plnej miere splnil svoje ušľachtilé poslanie, ktoré mu bolo od úvodného slova až po konečnú vetu určené.

V Trnave, deň vydania.

Ľ. Michalský.

Pôvodný predhovor k I. vydaniu

Odlišne od všetkých podobných diel, vzťahujúcich sa na dobrý mrav a spoločenské chovanie, kde sú zvyčajne len suchopárne vymenované jednotlivé pravidlá slušnosti, pokúsili sme sa v tomto smere o novú formu v podobe skromného náčrtu spoločenskej dušovedy. Bez potrebnej znalosti základných zákonov dušovedných možno sa vedieť tiež úhľadne a primerane chovať, i taktne si počínať, avšak dobrému pozorovateľovi nikdy neunikne skutočnosť, že ide tu o naučenosť pravidiel bez citového zažitia a pravého pochopenia ich významu. Každé spoločenské pravidlo vyplýva z duševného, citového a voľného života spoločenského človeka. Jemné mravy, skromnosť, pozornosť, ohľad, sympatia i láska prejavujú sa iba ako výhonky z koreňov, väziacich v duši a srdci, a len vtedy môžu prinášať skutočné ovocie, ak ich korene dostaly všetko to, čo treba k ich výžive. Najpodstatnejšou výživnou látkou duševného a citového ovocia je ušľachtilosť srdca a jemnosť duše. Bez týchto vlastností nemožno si predstaviť opravdivosť zovnútorných prejavov spoločenských.

Pri spracovaní tohto diela mali sme na mysli predovšetkým tých čitateľov, ktorí z akýchkoľvek príčin nemali možnosť oboznámiť sa so základnými zákonmi dušovednými a rozličnými duševnými a telesnými úkazmi a javmi, ktoré sú v najužšej spojitosti s pravidlami slušnosti. Tieto pravidlá totiž vyplývajú z duševných a citových potrieb človeka a nie z nanútenosti zovnútornej. Pokladali sme preto za potrebné objasniť pojem slušného chovania s týchto hľadísk, aby zreteľne vyniklo každé pravidlo v dokonalom súzvuku s vnútorným cítením. Do akej miery sa nám to podarilo, ukáže budúcnosť.

Týmto dielom vyplňujeme súčasne i veľkú medzeru v našej praktickej literatúre, lebo dosiaľ sú nám známe iba 2-3 knižočky, ktoré pre svoju stručnosť alebo jednostrannosť nevyhovujú náročnejším požiadavkám, aké možno klásť na podobné praktické príručky. „Spoločenský lexikon“ bude vhodnou príručkou pre každého, kto chce základne poznať všetky pravidlá vhodného spoločenského chovania, kto sa chce chrániť hrubých spoločenských chýb, alebo chce nadobudnúť istoty, ako si počínať v nevšedných spoločenských a životných situáciách.

Mnohým ľuďom i bez predbežného školského vzdelania a vhodnej domácej výchovy podarilo sa vyšvihnúť nad priemer. Dosiahli všetko, čo si len zažiadali, avšak predsa krok za krokom pociťujú nedostatky spoločenskej cibrenosti a istoty. Neslobodno zabúdať, že čím vyššie postavenie dosiahne jednotlivec, tým vyššie požiadavky kladie na neho spoločnosť. Niektorým snaživcom podarilo sa uviesť v súzvuk svoje vydobyté spoločenské postavenie s dobrými spoločenskými mravmi i bez domácej a školskej výchovy, ale neraz trvalo to mnoho rokov a za tieto skúsenosti zaplatili veľmi vysoké školné.

Niektorí ľudia mali by všetky podmienky k veľkým životným úspechom, ale hatí ich v tom nedostatočná vychovanosť a neznalosť úhľadného spoločenského chovania. Nemajú často ani tušenia, že jemné spoločenské chovanie je najistejšou cestou k úspechom.

Nezdvorilý, nepozorný a netaktný úradník nikdy sa nedožije významnejšej kariéry v úrade; neochotný a zamračený obchodník márne bude očakávať kupujúce obecenstvo. Jeho sklep bude stále civieť prázdnotou. To isté platí i pre remeselníka a roľníka. Prirodzene, u každého podľa jeho okolností a podľa prostredia, v ktorom žije.

Potrebu spoločenskej výchovy uznalo i ministerstvo školstva a národnej osvety, ktoré nariadilo pojať do učebnej osnovy spoločenskú výchovu ako povinný predmet, lebo sa ukázalo, že samotné školské vzdelanie bez praktického poznania spoločenských foriem a dobrého tónu je neúplné a nedostatočné. Okolnosť, že je niekto učený a vzdelaný, neznamená ešte, že je v spoločenskom smysle dobre vychovaný. V kultúrnych európskych štátoch, ale i v Amerike, pri výchove žiactva a študentstva veľký dôraz kladú na dobrý mrav a spoločenské chovanie, lebo pochopili, že nie každé dieťa má možnosť v rodinnom knihu osvojiť si jemné spoločenské mravy. Stredoškolskí študenti v arizonskom Foenixi, pociťujúc nedostatok dobrých učebníc o bontóne, z vlastných skúseností a pozorovaní sostavili si učebnicu spoločenského chovania, obsahujúcu 1200 otázok a odpovedí. Iná škola v New Yorku už veľa rokov vyučuje bontón, a toto vyučovanie spojuje s občianskou náukou, sledujúc zásadu, že len spoločensky dobre vychovaný človek môže byť dobrým občanom.

I my sme mali na mysli túto zásadu, keď sme sa odhodlali dať do rúk našim ct. čitateľom „Spoločenský lexikon“, pamätali sme i na samoukov, naznačiac im najvhodnejšie smery, ako sa spoločensky zdokonaľovať a ako sa stať užitočnými členmi pospolitosti, národa i štátu.

Dielo je rozdelené na tri časti. Časť prvá oboznamuje nás so smernicami na podklade dušovednom, spracovanými pre spoločenskú sebavýchovu so zreteľom i na školské potreby, objasňuje základné pojmy spoločenských pravidiel s poukazom na úzku spojitosť a vzťah s duševným i citovým, náboženským, mravným, spoločenským a citovým chápaním.

Druhá časť je venovaná všeobecným pravidlám slušnosti v praktickom i spoločenskom živote od kozubu až po najnáročnejšie spoločenské salóny. V tejto časti je rozobraná otázka pozdravenia, titulov, osobného a písomného styku s vhodnými slovníkovými prílohami atď.

Časť tretia shrňuje praktické pokyny, ako sa má chovať úradník, obchodník a pod., ďalej mimoriadne a nevšedné príležitosti, rodinné slávnosti, spoločenské zábavy a hry a veľa iných zaujímavostí.

Dúfame, že toto dielo stretne sa ako v kruhoch pedagogických, tak i v širšej verejnosti s porozumením a stane sa každému skutočným priateľom a poradcom vo všetkých bežných i nevšedných životných situáciách.

V Trnave, deň vydania.

Autor.

Doslov

Hoci sme sa snažili po úplnom vypredaní „Spoločenského lexikona“ čím skôr vyhovieť veľkému počtu záujemcov, nebolo nám to možné, lebo tlačiareň, ktorá sa pôvodne podujala nové vydanie vyhotoviť, nemohla tak urobiť pre nepredvídané technické ťažkosti.

V najkritickejšom čase s nevšednou ochotou vyšla nám v ústrety kníhtlačiareň „Andrej“, filiálka v Žiline, ktorá toto dielo dohotovila. Ďakujeme týmto správe podniku za porozumenie a bezchybné technické prevedenie.

Pre tieto technické ťažkosti mienený dodatok o kozmetike musel vystať.

P. Gerdelán, nakladateľ

Ľ. Michalský, autor.

Toto dielo Ľ. Michalského SPOLOČENSKÝ LEXIKON vyšlo v Žiline roku 1941 ako 1. sväzok edície NAŠA PRÁCA, ktorú rediguje L. M. JÁNSKY a ktorú vydáva NAKLADATEĽSTVO PAVLA GERDELÁNA V TRNAVE.

Dielo zrevidoval red. Vojtech Hatala.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.