Zlatý fond > Diela > Turcico-Tartarica crudelitas (Turecko-tatárska ukrutnosť)


E-mail (povinné):

Štefan Pilárik:
Turcico-Tartarica crudelitas (Turecko-tatárska ukrutnosť)

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Gabriela Matejová, Viera Studeničová, Katarína Janechová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Andrea Kvasnicová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 93 čitateľov

Záver

obsahuje pod názvom Duchovný strážca zbožnú modlitbu, týkajúcu sa podivuhodného a žalostného roku 1683, ako aj srdečné poďakovanie a radosť nad tým, keď bol Turek 2./12. septembra 1683[75] šťastne zahnaný kniežacími zbraňami a vojskom, pričom bola osobne prítomná so svojou armádou a rytiersky zvíťazila i Jeho Osvietenosť, saský kurfirst Ján Juraj III. (Tit. Tit. Tit.).

Modlitba

Pane Bože, Pane zástupov, panovník náš, ty silný a mocný Bože, zmiluj sa nad nami! Nastal čas, aby si vzhliadol a zastrašil všetky národy, ktoré povstali a spikli sa proti Pánovi, tvojim pomazaným a proti jeho malému úbohému húfiku. Vztiahni svoju ruku, ktorá vždy robí veľké divy, na cudzincov (ktorí sú ti dobre známi), aby sa presvedčili na vlastné oči o tvojej veľkej sile a ako ťa uctievame u nás až podnes. Ukáž sa teda mocným v ich očiach, ako teraz v našich, aby poznali, že niet žiadneho iného Boha, iba ty sám Pán. Začni robiť nové zázraky, ktoré zvestovala ako neomylná predzvesť celému svetu pred dvoma rokmi sa zjavivšia hrozná kométa, ktorá teraz začala prejavovať svoje účinky a pôsobenie. Ukáž, |41,[F1] že tvoja ruka a rameno sú mocné, lebo všelijaké národnosti a národy zo všetkých miest, kresťania a pohania, chystajú sa a zhromažďujú k neslýchanej vojne,[76] pripravujúc prežalostný a hrozný krvavý kúpeľ. Mal by si ho odvrátiť a zabrániť mu, ach, Bože a Pane, pre chválu a česť svojho mena! Pozdvihni svoj hnev a vylej svoju zlosť na bezbožných, najmä na nepokojné deti Beliala,[77] ktoré sa pýšia drahým menom tvojho syna Ježiša, a predsa vo všetkom sú proti nemu. Strhni mocne všetkých svojich odporcov, aby si skoncoval so svojimi nepriateľmi a nepriateľmi evanjelickej pravdy. Ponáhľaj sa s tým a mysli na svoju prísahu, zachráň svoj úbohý húfik, aby velebil tvoje zázraky! Nech zničí oheň blčiaceho hnevu všetkých odporcov tvojho mena, ako aj tých, ktorí si žijú bezpečne vo svojich rozkošiach, a nech zahubí tých, ktorí tvojmu národu tu i tam spôsobovali, spôsobujú a ďalej chcú spôsobovať veľký žiaľ. Ach, Pane pánov, ty mocný Bože, povstaň, rozdrv hlavy kniežat, ktorí sú tvojimi nepriateľmi a namyslene ťa urážajú vo svojej pyšnej bezočivosti: „Len my sami máme právo a moc. Čo rozkážeme, to proste platí. Kto by bol, čo by nás mohol napomínať?“ Hor’ sa, hor’ sa, Pane! Úbohé evanjelické srdcia, sú ešte rozptýlené a nivočené. Preto nech prenikne k tebe ich plač, ich vzdychy, ich slzy, ich nárek a bedákanie, a preto vypočuj naše sťažnosti! Zhromaždi všetky evanjelické srdcia a mocnárov, ako kedysi Jakub všetky kmene, a dovoľ im byť tvojimi dedičmi, ako na počiatku. Zmiluj sa, zmiluj sa nad svojím národom, ktorý má od teba a tvojho evanjelia meno, a nad Izraelom, ktorý menuješ svojím prvým synom! Zmiluj sa nad novým Jeruzalemom, tvojím evanjelickým mestom a cirkvou, kde je teraz tvoja svätyňa a kde prebývaš! Postav znovu Sion, zničené kráľovstvá, kniežatstvá, grófstva a panstvá, aby takto znovu vzišlo tvoje slovo |42 a aby tvoja sláva vzrástla v celom ľudstve! Prejav sa i voči tým, ktorí na začiatku boli tvojimi, a dnes sú, žijú a odpočívajú v tichom a príjemnom zátiší pod zelenou ratolesťou ruty a vencom najslávnejšej vlády preosvieteného saského kurfirsta, pána, pána Jána Juraja III. (Tit. Tit. Tit.). Splň proroctvá, ktoré boli zvestované v tvojom mene, podľa tvojho slova vernými evanjelickými učiteľmi! Odplať i tým, ktorí ťa očakávajú a sú úbohým húfikom, aby tvoji verní učitelia boli vždy považovaní za pravdomluvných! Vypočuj teda, Pane, modlitbu tých, ktorí ťa vzývajú podľa požehnania Árona,[78] ktoré sa vyslovuje ešte i dnes nad tvojím veriacim národom, aby všetci tí, ktorí bývajú v tvojich chalúpkach, Pane zástupov, a s nimi všetky národy vyznávali, že iba ty si Pánom pánov, večným Bohom! Takto budeme tvoje meno velebiť, uctievať a hovoriť: „Pane, vládca náš, aké vznešené je tvoje meno na celom svete! Amen! V tvojom mene, Pán Ježiš, amen!“ Kto túži po tom, ten hovorí od srdca: „Amen!“

Srdečné poďakovanie a plesanie nad víťazstvom a triumfom kurfirsta [79]

Spievajte, spievajte, spievajte Pánovi novú pieseň! Spievajte, plesajte, chváľte, oslavujte a vyjadrujte radosť záštite našej spásy, hovorte o jeho divoch a nech sa teší srdce tých, ktorí hľadajú Pána! Lebo Pán nám dal pomoc v najväčšej núdzi. Dotkli sa ho vzdychy zajatcov, volanie nevinne preliatej krvi zbožných. Pastier, ktorý tu sedí nad cherubínom, sa zjavil a prišiel na pomoc svojmu utláčanému národu. Odobral odvahu hrozným obrom z východu[80] a ich násilným pomocníkom a vylial na nich svoj hnev, pretože sa mu vysmievali a nechceli ani vyznávať ani vzývať jeho jednorodeného Syna ako svojho pomazaného. Nepremožiteľný[81] (ako sa takým menom |43,[F2] vystatoval turecký cisár) poslal svojich bašov i vezíra[82] s veľkou vojenskou výzbrojou, aby nahnali hrozný strach celému kresťanstvu a aby obliehali hlavné mesto a cisárske sídlo Viedeň v Rakúsku, v šírom svete preslávené, pálením a ohňom, lúpežou a nivočením, vraždením a zabíjaním — bez všetkého ohľadu na mladých alebo starých, mužov alebo ženy, samodruhé alebo dojčiace a pod., a aby obrátili v popol a spustošili všetky mestá a dediny. Keď sa priblížili, opevnili sa čo nejbezpečnejšie, obkľúčili mesto, vrhli sa naň s celým vojskom a zaútočili naň granátmi a ohnivými guľami nad zemou, pod zemou však podkopmi. A tak z múrov a pevných domov urobili hŕbu kamenia. Zničili aj cisárske sídlo, nemysliac si iné, ako že ich modla Mohamed, ba sám kresťanský Boh, im udelil víťazstvo. Ale náš Boh, ktorý je skutočným trojjediným Bohom, naveky jestvujúcim Bohom, ktorého si uctieva celá rímska ríša a vrúcne vzýva so slzami a plačom, so vzdychaním a nárekom, s prosbami a volaním celé kresťanstvo, menovite aj Sasko, povzbudil udatného hrdinu[83] a vnukol mu chrabrosť a odvahu, aby bol smelým a vybojoval spásu celému drahému kresťanstvu. Tento preto dobre a riadne pripravil svoje vybrané vojsko. Vyrazili v božom mene, v mene Pána zástupov, od Drážďan, pripochodovali pred Viedeň a po skončení bohoslužby a po povzbudení k udatnému boju vystúpili na Kahlenberg,[84] na ktorom sa utáboril vezír. Nasadili svoje životy a vrhli sa naňho a na celé vojsko so strelami, s granátmi a ohnivými guľami, s mečmi a dýkami tak mužne a oduševnene, že nepriatelia, ktorí sa predtým spoliehali na svoju silu a bezočivo vraveli, že sa netreba ponáhľať ani pred východom ani pred západom slnka, ani |44 od rieky Dunaj ani z Kahlenbergu, nevedeli, kam sa majú dívať. Zmocnil sa ich strach a bázeň, stratili odvahu a poklesli im všetky sily, takže museli odtiaľ utekať, opustiť hradby a všetko ostatné nechať tak, a boli až doposledku prenasledovaní, stíhaní a strieľaní.

Teraz sa tešíme v Pánu, chválime ho a hovoríme: „Náš preosvietený knieža Ján Juraj III., Jeho Osvietenosť v Sasku (Tit. Tit. Tit.), vykonal tieto činy s božou pomocou, s božou pomocou pobil a zahnal na útek nepriateľov.“ Náš Hospodin pomáhal Jeho Osvietenosti. Jeho milostivá pomoc je a bola najvyššou útechou. Boh stál preto pri ňom a svojou láskavosťou pomáhal jemu a jeho národu. Nepriatelia padli a zahynuli, boli vyhubení a zničení, boli odstránení ako blato na uliciach. Musia si priznať a doznať všetci naši odporcovia, ktorí čoskoro po dosiahnutom víťazstve odplácali nášmu najmilostivejšiemu kurfirstovi zlom dobro, závisťou, nenávisťou, nepriateľstvom, hanobením a zlomyseľným ohováraním hrdinské činy, že pravica Pána učinila zázrak a vydobyla víťazstvo skrz nášho najmilostivejšicho kurfirsta. Náš Boh poslal svojmu národu vyslobodenie. Boh je známy v Sasku, u evanjelikov je jeho meno velebené. Ďakujeme ti teda, najmilší Pán Ježiš, ty mocný hrdina v Izraeli, že si stál po pravici svojho pomazaného[85] a že si mu výdatne pomáhal. Ani tomuto neprikladali žiadnu váhu tí, ktorí si žili v ústraní. Pomocou pohanov si tiež pomstil na mnohých krv svojich služobníkov, ktorá bola tu i tam preliata v mnohých prenasledovaniach. Daj, ó Bože, aby túto tvoju pravdu poznali nepriatelia, aby tiež raz prestali prenasledovať tvojich svätých, aby s nami nažívali v budúcnosti pokojne a svorne a tak šetrili tvoj malý biedny húfik. Nuž, chválime a velebíme nášho Hospodina my, ktorí stojíme okolo neho, donášame dary hrôzu vyvolávajúcemu medzi pohanmi a našimi úhlavnými nepriateľmi, zvestujeme nepretržite jeho slávu a hovoríme: „Veľký je kráľ slávy, veľmi a prenádherne vznešený!“

Amen, amen! Alleluja! Amen![75] 2./12. september 1683 — 2. sept, podľa starého spôsobu rátania, 12. podľa nového

[76] chystajú sa… k neslýchanej vojne — udalosti okolo r. 1684, ako napr. oslobodzovacie vojny proti Turkom (Benátčania, Habsburgovci, Poľsko a i.)

[77] Belial — diabol, Kristov protivník

[78] podľa požehnania Árona — Áron, Mojžišov brat a prvý izraelský veľkňaz, po skončení obety za hriechy požehnal ľud (Levit. 9, 22)

[79] triumf kurfirsta — víťazstvo kniežaťa Jána Juraja III. Pilárik preceňuje úlohu kurfirsta pri porážke Turkov

[80] hrozní obri z východu — Turci a Tatári

[81] nepremožiteľný — sultán Muhamed IV. (1642 — 1692)

[82] vezír — veľký vezír Kara Mustafa (1634 — 1683)

[83] povzbudil udatného hrdinu — Jána Juraja III.

[84] Kahlenberg — najseverovýchodnejší výbežok východných Álp v Rakúsku, tiahnúci sa k Viedni a Dunaju

[85] po pravici svojho pomazaného — po pravici kurfirsta Jána Juraja III. (akoby ho sám Boh ustanovil za panovníka, t. j. pomazal ho posvätným olejom, čo sa dialo pri korunovácii panovníkov)

« predcházajúca kapitola    |    Štefan Pilárik

— básnik, autor autobiografických próz a prekladateľ (zomrel pred 8. 2. 1693) Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.