Juraj Fándly:
Polemiky

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Jozef Vrábeľ, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Mária Kunecová, Silvia Harcsová, Daniela Kubíková, Daniel Winter, Zuzana Šištíková, Erik Bartoš, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 56 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Juraj Fándly
Názov diela: Polemiky
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2010

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Jozef Vrábeľ
Robert Zvonár
Viera Studeničová
Mária Kunecová
Silvia Harcsová
Daniela Kubíková
Daniel Winter
Zuzana Šištíková
Erik Bartoš
Katarína Tínesová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Juraj Fándly
Názov diela: Výber z diela
Vyšlo v: Vydavateľstvo SAV
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1954
Počet strán: 412

Editori pôvodného vydania:

Karol Rosenbaum [vedecký redaktor]
Ján Tibenský [pripravil na vydanie a napísal úvod a poznámky]
Oľga Ďurindová [redaktorka publikácie]
Libuša Jacková [technická redaktorka]
Vilma Repanová [korektorka]
POZNÁMKY:

Poznámky vydavateľa

Vo Výbere z diela Juraja Fándlyho snažil som sa podať podľa možnosti čo najucelenejší obraz jeho literárnej činnosti. Kritériá, podľa ktorých som výber robil, neboly vždy rovnaké. Prirodzene, najväčší dôraz som položil na tie časti, kde sa Fándly prejavil ako pokrokový osvietenec, ktorý kritizuje a vysmieva prežitky feudálneho stredoveku, ktoré v niektorých prípadoch dodnes nevymizly z povedomia nášho ľudu. Toto platí najmä o Dúvernej zmlúve, ktorá spolu s Polemikami zaberá viac ako polovicu Výberu. Ďalej som sa snažil vybrať všetky časti národnobuditeľského obsahu a zamerania. Z týchto dôvodov som sa rozhodol začleniť do Výberu aj kázeň o sv. Cyrilovi a Metodovi. V niektorých prípadoch pohnútkou výberu mi bola umelecko-literárna úroveň, inokedy som zas vybral časti typické pre určité jeho dielo (najmä časti z 2. a 3. sv. Piľného hospodára, Slovenského včelára, kapitolu o Svätoplukovi z Compendiata historia) a konečne začlenil som do Výberu aj také časti, ktoré ukazujú aj Fándlyho závislosť na feudálno-filantropických názoroch svojej doby (Šésta odporná vímluva v diele O úhoroch), aby jeho profil bol neskreslený a čitateľ neupadal do idealizácie.

Výber nie je vydaním vedecko-kritickým, ale skôr vedecko-populárnym. Snažil som sa však v nijakom prípade nenarušiť smysel, štýl, jazyk a umelecký charakter Fándlyho diela a odstrániť všetko, čo bez ujmy tejto zásady ruší dnešného čitateľa. Snažil som sa preto upraviť vybrané časti podľa schváleného úzu, pričom však základné znaky bernolákovského spisovného jazyka ostaly zachované.

Tak som prepísal podstatné mená z veľkej písmeny na malú, ďalej som písal j miesto g, v miesto w, j miesto i (ale len v spojke ajai). Určité zásahy do textu som urobil pri úprave kvantity a interpunkcie. Kvantita, najmä v Dúvernej zmlúve, a interpunkcia v celom diele je veľmi rozkolísaná. Sám Fándly si je vedomý tohto nedostatku a ospravedlňuje sa čitateľovi: „Pohoršíš sa snád na mnohé hlasuznaki, ňebo v mnohích místách sú zbitečňé, mnohích jích žádaťi budeš.“ Podobne interpunkcia: „Tak aj nékďe litteru zazreš nadhoďenú… inďe virazenú, lebo premeňenú, tu velkú, kďe má bit malá, tam malú na místo velkéj, uvidíš aj čárki kďekáďe ňé súco položené…“ (Napomenuťí, II. stránka Dúvernej zmlúvi, 448). Snažil som sa preto opraviť všetky zrejmé tlačové chyby pri vyznačovaní kvantity alebo chyby vôbec podľa celkového úzu, no napriek tomu nepodarilo sa mi dosiahnuť úplnej jednoty (Fándly sám pochádza z kraja, kde kvantita vôbec kolíše; napr. Dubová, susedná obec jeho rodiska, má dĺžky obmedzené). Podobne som sa snažil upraviť aj interpunkciu. V niektorých prípadoch, najmä pri dlhých súvetiach použitá, často chybná interpunkcia úplne ruší smysel alebo robí ho ťažko srozumiteľným. Preto som upravil interpunkciu podľa dnešných pravidiel a v niektorých prípadoch rozčlenil som súvetia na samostatné vety. Podobne veľmi rozkolísané je u Fándlyho aj vyznačovanie mäkkosti a najmä ľ. Tu však, až na niekoľko prípadov, keď išlo o vyslovené tlačové chyby, zásahy som nerobil, a to aj vtedy, keď sa ľ nevyslovovalo. Ďalej v záujme jasnosti neuviedol som všetky Fándlyho poznámky a odvolania pod čiarou, najmä v tých prípadoch, keď majú význam iba pre vtedajšieho čitateľa. Podobne som sa snažil nezaťažovať text zbytočnými poznámkami a vysvetlivkami, najmä keď ide o veci pochopiteľné z kontextu alebo z úvodu.

Všetky tieto zásahy som robil v snahe sprístupniť Fándlyho dielo dnešnému čitateľovi, pretože literárny historik má možnosť kedykoľvek nahliadnuť do originálov, ktoré sú pomerne ľahko prístupné v Knižnici Slovenskej univerzity v Bratislave, v Knižnici Matice slovenskej v Martine a v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne, ako aj v Knižnici SSV v Trnave.

Polemiky

Do tejto časti je zahrnutý výber zo všetkých polemík, ku ktorým dala podnet Dúverná zmlúva. Teda nielen ukážky z polemík Juraja Fándlyho (pozri hore), ale aj polemiky jeho odporcov a obráncov (Odporné smlúvánj, Anti-Fándly a Bernolákovo Toto maličké písmo). Pri výbere som sa zameral najmä na uverejnenie tých častí polemík, ktoré sa užšie dotýkajú ideologickej podstaty Dúvernej zmlúvy, ktoré nám osvetľujú pozadie sporov okolo bernolákovskej slovenčiny a súčasne prinášajú bližšie údaje o polemizujúcich, najmä o Jurajovi Fándlym a Jozefovi Ignácovi Bajzovi. Výber polemík som usporiadal v tom poradí, v akom vznikaly (okrem Premeni predsevzeťá) a súčasne som ich volil tak, aby medzi sebou i vecne súvisely. Z týchto dôvodov som výber z Anti-Fándlyho a zo Zahambeného posmivača, ktoré tvoria najväčšiu časť polemík, usporiadal tak, že som postavil proti sebe otázky a výhrady Teodula z Anti-Fándlyho s odpoveďami farára zo Zahambeného posmivača. Týmto sa síce čiastočne rozbíja jednota jednotlivých polemík, ale čitateľ dostáva ucelenejší pohľad na celú polemiku.

Všetky úryvky z polemík sú z originálov, iba ukážka zo spisu Toto maličké písmo je z verného strojového odpisu z knižnice SSV, pretože k originálu som sa nedostal. Bibliografický popis jednotlivých polemík je nasledujúci:

1. Premena Presewzeťá (§ VI. rkp. tretieho dielu Dúvernej zmlúvy).

2. Odporné Smluwánj mezy Rozumným Mnjchem, A Sprostým Ďáblem o Mnjchoch a Reholníkoch složené. — Skrz Kráľowských Cenzoru prehlédnuté. — Wytľačené w Halle, Roku 1789. — Vyšlo v Trnave na 26 stránkach osminkového formátu. Jediný doteraz známy exemplár sa nachádza v knižnici Széchényiho, Maďarské národné múzeum v Budapešti, pod signatúrou XII. H. eccl. 4884.8a. (Podrobnejšie pozri A. A. Banik, Rok so života Juraja Fándliho, SP LXVI, 519.) Sám som použil fotokópiu tohto jediného originálu.

3. Odpowed na I. §. rozunmého Mnícha (§. VII. rkp. tretieho dielu Dúvernej zmlúvy). — Odpowed na II. §. rozumného Mnícha (tamže). Tieto dve Odpovede som spojil.

4. Anti-Fándly aneb Dúwerné Zmlúwánj mezi Theodulusem treťího Franciškánuw rádu bosákem, a Gurem Fándly Naháckim Farárem o, a proťi geho Dúwernég Zmlúwe mezi Mníchem, a ďáblem. — Z Dowolením Cýs. Kráľ. Cenzúri. — W Halle 1789 (t. j. v Trnave na 62 stránkach osminkového formátu). Podrobnejší popis pozri v citovanom článku A. A. Banika, 519.

5. Zahambení Posmiwač Anti-Fándly kterého, jakošto falešného Paškiwillanta za štrnásterú wipísanú Faleš zahambilo nahácké Péro. — (Rkp. tretieho dielu Dúvernej zmlúvy, str. 25 — 50 fóliového formátu.)

6. Toto Malické Pismo má sa Pánowi Anti-Fándlymu do Geho wlastních Rúk odewzdať. W Hále, 1790. — Vyšlo v Trnave na 58 stránkach osminkového formátu. Autorom je Anton Bernolák. (Bližšie o tomto spisku v citovanom článku A. A. Banika, 520.)


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloJuraj Fándly

– jeden z najaktívnejších členov prvej generácie bernolákovského hnutia, zakladajúci a popredný funkcionár Slovenského učeného tovarišstva, autor početných osvetových a ľudovýchovných prác, popularizátor poľnohospodárskych poznatkov, zdravovedy, národných dejín, básnik a stúpenec osvietenského jozefinizmu. Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.