Zlatý fond > Diela > Príležitostná poézia 1612 — 1621

Jakub Jakobeus:
Príležitostná poézia 1612 — 1621

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Eva Lužáková, Erik Bartoš, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 37 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Jakub Jakobeus
Názov diela: Príležitostná poézia 1612 — 1621
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2010

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Viera Studeničová
Eva Lužáková
Erik Bartoš
Slavomír Kancian
Katarína Tínesová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Jozef Minárik
Názov diela: Jakub Jakobeus. Výber z diela
Vyšlo v: Vydavateľstvo SAV
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1963
Počet strán: 440

Editori pôvodného vydania:

Jozef Minárik [preložil texty a napísal štúdiu a poznámky]
Mária Vyvíjalová [preložila a napísala poznámky]
Dr. Ján Tibenský [vedecký redaktor]
akademik SAV Andrej Mráz [recenzent]
Dr. František Svejkovský [recenzent]
Milan Hamada [recenzent]
Božena Kustrová [redaktorka publikácie]
Edita Holčíková [korektorka]
Milan Gažovič [technický redaktor]
POZNÁMKY:

Poznámky a vysvetlivky

Vo výbere z Jakobeovej tvorby latinské básne uverejňujeme s paralelným slovenským prekladom. Prózu Idea mutationum Bohemo-evangelicarum ecclesiarum podávame len v slovenskom preklade. Pri prekladaní sme sa neusilovali len o zrozumiteľnosť a čitateľnosť prekladu, ale aj o jeho maximálnu vernosť a presnosť. Básne prekladáme do príslušného prízvučného metra. V snahe zachovať čo najviac zo slovesných hodnôt Jakobeovho humanistického diela usilovali sme sa zachytiť všetky typické štylistické prostriedky, ktoré sú markantné predovšetkým v poézii. Máme tu na mysli obľúbené topické zvraty, synonymiku, metaforiku, rôzne typy amplifikačných prostriedkov a rozmanité druhy zvukových efektov a slovných hračiek, najmä aliteráciu, adnomináciu, homoioteleutické dvojice a rýmy: flos et dos (kvet i med), post nubila jubila (za chmáru žiaru), tangit et angit (vábi i trápi), lectum selectum (lože môže), pro cruce luce (slasťou, nie strasťou), crepitus et strepitus (ryk i krik), faveant foveantque (praje a je priaznivé), habeas, aveas (maj si… maj sa dobre), vireas, vigeas (rozkvitáš, prekvitáš), respexit… despexit (dbala… nezanedbala), lumina columinaque (chvála i skala, resp. bralá), Martis et artis (borby a tvorby), ore et more (slovom i mravom), non sorte aut morte (ni hrobom ni hrozbou), omnia somnia (pletky snov všetky), pectore et ore (duchom i dychom), ut vivitur, itur (ako kto koná, tak skoná), fluctibus et luctibus (v zmätkoch i smútkoch), voveo voto sub pectore foto (želaním z duše ti želaným želám) a pod.

Pri úprave textu sme v podstate šetrili charakter súvekej latinčiny. Preto sme ponechali j na začiatku aj uprostred slov — jam, cujus, ajunt (v niekoľkých prípadoch sme týmto tendenciám prispôsobili začiatočné a medzihláskové i), medzispoluhláskové ae — faedere, caepi, Camaena, Phaebus, zdvojené spoluhlásky ss, ll — caussa, relligio a „neklasické“ tvary — charus, coties, quum, pulcerrimus. Podľa dnešného úzu sme upravovali interpunkciu a písanie malých a veľkých písmen. Interpunkcia bola zväčša nesystematická a nezodpovedala obsahovej náplni a neraz ani zmyslu básní. Veľké písmená boli pravidelne na začiatku veršov a temer u všetkých substantív. Napokon sme opravili zjavné tlačové chyby (prote — pro te, in clyte — inclyte) a rozpísali sme skratky v textoch, najmä pravidelne sa vyskytujúcu postpozitívnu spojku que (proq; — proque, atq; — atque, mutaruntq; — mutaruntque, strepitusq; — strepitusque atď.) a iné zaužívané skratky (cru?ta — cruenta, genitu — genitum, qu? — quem, largiss.q; — largissimaeque). Ostatné opravy a úpravy uvádzame u príslušných básní, resp. skladieb v kritickom komentári. Pred hranatú zátvorku dávame incipit básne (v súvislosti so skladbou Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota číslo verša, v súvislosti s prózou Idea mutationum Bohemo-evangelicarum ecclesiarum číslo strany) a tvar, ako je v latinskom origináli, za hranatú zátvorku upravený alebo opravený tvar, resp. poznámku o nejasnom alebo pokazenom texte (Idea mutationum Bohemo-evangelicarum ecclesiarum).

V originálnych textoch i prekladoch vynechávame stránkové kustódy. Koniec jednej a začiatok druhej strany v origináli označujeme v textoch zvislou čiarou. Signatúry originálu prenášame do textov na pravú stranu, a to na začiatok, nie na koniec strany.

V skladbe Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota meníme pôvodné typografické usporiadanie veršov. Verše, ktoré boli rozdelené do odsekov nerovnakej dĺžky, pretláčame v súvislom celku. Verše číslujeme sami. Čísla veršov sú na ľavej strane.

V próze Idea mutationum Bohemo-evangelicarum ecclesiarum uvádzame i čísla stránok originálu (na ľavej strane) i signatúry (na pravej strane). Pri citácii v štúdii, v kritickom komentári a vo vecných vysvetlivkách používame čísla stránok originálu.

V kritickom komentári podávame súpis všetkých Jakobeových prác, t. j. i tých, ktoré vo výbere nepublikujeme.

Kritický komentár

Príležitostná poézia z rokov 1612 — 1621

Všetkých 22 príležitostných básní, ktoré uverejňujeme, napísal Jakobeus pred svojím vyhnanstvom v Čechách (1612 — 1621). Odtlačil ich v rôznych sborníčkoch.

Na tomto mieste uvádzame incipit príslušnej básne, titul sborníčka, v ktorom bola báseň publikovaná, miesto vydania, meno tlačiara, rok vydania, formát tlače, počet listov (strán) tlače, počet všetkých básní v tlači, miesto, kde sa sborníček nachádza, signatúru konvolútu, prípadný bibliografický záznam o tlači a napokon stranu (list), na ktorej je Jakobeova báseň odtlačená. Skratky: l = list, UKP = Universitní knihovna v Prahe, KNMP = Knihovna Národního musea v Prahe, SKP = Strahovská knihovna v Prahe, T = A. Truhlář, Rukověť k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému v Čechách a na Moravě ve století XVI, Praha 1908, TH = A. Truhlář — K. Hrdina, Rukověť k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému v Čechách a na Moravě ve století XVI, Praha 1918, K = Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století (diel II, časť III), Praha 1946, TP = Truhlářova pozostalosť vo fonde Kabinetu filologickej dokumentácie ČSAV v Prahe.

1. Flos sate Pieriis quondam cum laude Camaenis — Conjugio Ornatissimi, Omniq; Virtutum Genere Florentiss. Viri, D. Georgii Klabzae Glattovini, Scholae Poggebradensis Moderatoris industrii, Sponsi, Et Honestissimae optimaeq; Matronae Annae Kalikovae, Post Pie Defunctum D. Georgium Kalik, Civem quondam ac Primatem Poggebradensem, relictae viduae, Sponsae, 7. Eid. Octob. A. a Christo Nato 1612, celebrato, Amici Amoris et honoris ergo gratulabantur, Pragae, Typis Georgii Hanussii, 4°, [A1] — [B3] = 6 l (12 str.), 16 básní, UKP, sign. 52 C 16 č. 34, TP, [A5b] — [A6].

2. Ver, aestas, autumnus abit — Conjugio Ornatissimi, Virtute ac Doctrina Praestantiss. Viri D. Georgii Georgiadae Przibrameni etc. Scholae Henricanae in Nova Praga Collegae solertiss. et jam Civis ibidem meritiss., Sponsi et Honestissimae optimaeq; Matronae Annae Kreiczpergkerovae, Post Pie Defunctum Clarissimum D. Vencesilaum Kreiczipergkerum alias Kruczbursky de Brtmnicze etc., olim Civem Neo Pragensem etc. relictae viduae, Sponsae 30. Octobris etc. Anno a Christo nato 1612. celebrato in amoris argumentum Amici gratulab., Pragae, Typis Georgii Hanussii, 8°, [A1] — [B4] = 12 l (24 str.), 33 básní, UKP, sing. 50 G 90 č. 15, TP, [A7] — [A7b].

3. Si quem commendat Virtus post fata sepultum — Amabili, scitulo, et perrara ingenii indole praedito puero Venceslao Juniori Magrle a Sobissek Nobiliss. et Clariss. Dn. Venceslai Magrle a Sobissek, S. C. M.tis a Servitiis et Defensoris Academiae Pragensis meritiss. unico ideoq; carissimo filio, 10. IX br. Anno 1612. praemature suis, sibi mature extincto, cognati, Amici et Clientes scripserunt, Pragae, Typis Georgii Hanussii, Anno M.DC.XII., 4°, [A1] — [B5] = 8 l (16 str.), 15 básní, UKP, sign. 52 C 14 č. 29, TP, [B4b].

4. Amphilochi quis te genitum bis dicere nollet — Amphilochii Episcopi Iconiensis Epistola ad Seleucum: Fide, quam fieri potuit, Graeco textui proxima pariq; Carmine jambico expressa a Georgio Galli Chrudimeno Suticensium Ministro, Pragae, Typis Matthiae Pardubiceni An. 1613, 8° [A1] — [B2] = 10 l (20 str.), 5 básní, KNMP, sign. 59 F 23, [B2].

5. Non secus ut vario vestitur Vesta colore — Brevis Commentariolus in sex Psalmos clariss. Viri D. M. Joannis Campani etc. Rhythmometricos Ramea Methodo illustratus Per Danielem Alginum Bobrovinum, Pragae, Typis Matthiae Pardubiceni, 8°, [A1] — [B9] = 16 l (32 str.), 2 básne, UKP, sign. 52 G 9 č. 9, T (str. 31), [B3].

6. Hoc est laudis opus Musarum — Primae Laurae Philosophicae Honestis et Eruditis Octo Invenibus Per Ornatissimum Dn. M. Procopium Poeonium Suetnovinum Collegii Carolini Praepositum meritiss: 19. April. Anno: 1613. Collatae boni ominis In Nomine Numinis amice, sincere, benevole gratulabantur, Pragae, Typis Matthiae Pardubiceni, 4°, [A2] — [A6] = 6 l (12 str.), 10 básní, UKP, sign. 52 C 12 č. 31, T (str. 264), [A5] — [A5b].

7. Cum rosa, flos Paphiae, florum pulcerrimus ipse, floret — Lectissimo Sponsorum pari Viro Nobili Dn. Lucae Frankovsky ab Augezdcze, etc. et pudicissimae Virgini Evae Rosaciniae a Carlsperga Suticii, etc. faedus Connubiale 24. Juni ipsa S. Johannis Baptistae festivitate Anno 1614. feliciter ferientibus, ἔυφημίας ἕνεϰα amici scribebant, Pragae, Typis Matthiae Pardubiceni, An: M.DC.XIIII, 4°, [A1] — [C2] = 10 l (20 str.), 10 básní, SKP, sign. AA. XIV. 10 č. 39, K (str. 239), [C2] — [C2b].

8. Fingitur eximio Mars ἄλλοπρόςαλλος Homero — Sacrum Thalamo Auspicatissimo Reverendi et Sinceri Theologi D. M. Samuelis Martinii Horzovini: et Honestae ac Venustae Virginis Rosinae Hippianae: Clarissimi et Doctissimi Viri D. Adami Senioris Hippii Vodnani, Civis Patricii filiae, 19. Maii, Anno M.DC.XV. celebranti amici posuerunt, Pragae, Typis Danielis Sedesani, 8°, [A1] — [B9] = 16 l (32 str.), 29 básní, KNMP, sign. 59 F 23 č. 13, [B2] — [B2b].

9. Quae rerum facies? — Vota devota Pro Felici et Fido Hymenaeo Clariss: et Ampliss: Viri Dn. Andreae Ssartl, etc. Sponsi Juxta et Tam Honestatis Decore, quam Modestatis Insigni ardore, florentiss. Virginis Katharinae, filiae dilectae delectaeq; Consultiss. Viri Dn. Johannis Hradisstsky Iudicis Imperialis in illustri Piseca digniss. etc. Sponsae, 9. Februarii Anno 1616. solenniter celebrato a Schola Pisecensi submisse cusa et effusa, Pragae, Imprimebat Joannes Strzibrsky, 4°, [A1] — [A6] = 6 l (12 str.), 20 básní, UKP, sign. 52 C 25 č. 32, TP, [A1b].

10. Taedia post ludi queis taedae cara jugalis — Vota Politiore Doctrina et Virtute Spectatissimo Dn. Joanni Sidirio Pisceno, Scholae Melnicensis Roctori industrio, Faedus Matrimoniale cum lectissima pudicissimaq; Dna. Anna ab Obitu Dn. Joannis Smazik Melniceni, Primatis Ibidem Clari, relicta Vidua feliciter 29. Augusti, Anni 1617. ferienti, honoris moris, amoris, imo contestandae gratitudinis nomine, ipsa nuptiarum die ab amicis et discipulis oblata, Pragae, Typis Matthiae Pardubiceni, 4°, [A1] — [B4] = 8 l (16 str.), 21 básní, UKP, sign. 52 C 16 č. 45, [A3b] — [A4].

11. Solis equos quatuor veteres finxere poetae — Applausus Gratulatorius Honori Ornatissimorum et Doctissimorum quatuor Virorum supremo in Philosophia gradu 26. Septembris, Anno 1617. per Nobilem Clarissimum Virum Dn: M. Georgium Schultissium de Felsdorf, In Illustri et antiqua Acad: Pragensi Oratoriae Professorem publicum, et pro tempore Facultatis Philosophicae Spectabilem Decanum solenniter insignitorum ab amicis dicatus et consecratus, Pragae, Typis Pauli Sessii, M.DC.XVII, 8°, [A1] — [B3] = 6 l (12 str.), 9 básní, KNMP, sign. 59 D 61 č. 41, TH (str. 494 — 495), [B1].

12. Vana cuculligerum discendant somnia patrum — Aggratulatio in honorem nuptiarum Rever: ac Vener: Mystae Venceslai Nucellae Straconiceni, Ad Praedicandum Dei Verbum et Sacramentis Administrandum in aedem D. Adalberti majoris Neo Pragam destinati Sponsi et Lectiss: ac Pudiciss: Virginis Justinae, Reverendi ac Venerabilis in Christo Patris Galli Zalani, Ecclesiastae ad aedem D. Aegidii Palaeo Pragae meritissimi et fidelissimi, Filiae Sponsae. XVI. Octobris, Anno 1617. celebratarum, ab Amicis honoris et amoris ergo facta, Pragae, Typis Danielis Carolidae a Carlsperga, 8°, [A1] — [B4] = 8 l (16 str.), 17 básní, KNMP, sign. 59, D 61 č. 49, [A3] — [A3b].

13. Quid sit amor — Sacro Hymenaeo Honesti ac Eruditi Juvenis, Dn. Christophori Ehrlichii Miseni, Rectoris, et Grammataei Tauscovensium industrii, Sponsi: et Honestae ac Pudicae Catharinae Khuncziae, post pie defunctum Clariss. Dn. Christophorum Khunczium, Civem ac Grammataeum Tauscoviensem dignissimum relictae Viduae, Sponsae 31. Octob: Anno 1617. feliciter celebrato. Amici Acclamabant, Pragae, Typis Matthiae Pardubiceni, 4°, [A1] — [B3] = 6 l (12 str.), 19 básní, UKP, sign. 52 C 16 č. 44, TP, [A3b].

14. Cur toties instat Vezelini Musa magistri — Sacrum Thalamo Auspicatissimo Clariss: et Doctiss: Viri Dn. M. Johannis Galerini Przibrameni et Honestae ac Venustae Virginis Hippianae Clariss: et Doctiss: Viri, Dn. Adami Senioris Hippii Vodnianae Civis Patricii et Consularis Filiae 22. Maii, Anno 1618. amici posuerunt, Pragae, Excudebat Paulus Sessius Academiae Carolinae Typographus, 8°, [A1 — [B5] = 12 l (24 str.), 18 básní, KNMP, sign. 59 F 23 č. 8, TP, [B1b] — [B2].

15. Dux Phaebi, Clarii, Fradeli, cultor agelli — Applausus Gratulatorius Honestiss et Ornatiss XVII Juvenibus Prima Philosophiae Laurea Solenniter insignitis 9 Aug. Anno 1618 per Clarissimum et Doctissimum Virum Dominum M. Petrum Fradelium Schemnicenum In Illustri et Antiqua Universitate Pragensi politices Professorem publicum, ac pro tempore Facultatis Philosophicae spectabilem Dn. Decanum, ab Amicis scriptus, Pragae, Typis Pauli Sessii, Typographi Academici, 8°, [A1] — [C3] = 10 l (20 str.), 21 básní, KNMP, sign. 59 D 61 č. 43, T (str. 269 — 270), [B1b].

16. Patria Gutina mihi — Epithalamia Pro Nuptiis Reverendi Sacerdotis Joannis Assulini Gutteni, Sponsi, ac Honestae Nec Non Piae Virginis Ludmillae, Filiae Admodum Reverendi S. Sigismundi Criniti Miseni, Domini Administratoris Consistorii Pragensis sub utraq, Specie communicantium Sponsae, Anno 1618 Idib Novemb. Palaeo Pragae celebrandis, Pragae, Typis Pauli Sessii, Typographi Academici, Anno 1618, 4°, [A1] — [B1] = 6 l (12 str.), 13 básní, SKP, sign. AA XIV 10 č. 54, T (str. 68), [A3] — [A3b].

17. Quardia Campani decorata Camaena magistri — Prima Peneis Ornatiss XXXVII Juvenib Per Clarissimum atque Doctissimum Virum Dn. M. Johannem Campanum Vodnianum, Facultatis Philosophicae in Illustri alma ac Vetustissima Academia Pragensi Decanum spectabilem, 7 Martii An 1619 collata et gratulationibus amicis honoris ergo excepta, Pragae, Typis Pauli Sessii, Anno 1619, 8°, [A1] — [D4] = 16 l (32 str.), 38 básní, KNMP, sign. 59 D 61 č. 44, T (str. 270), [B1] — [B1b].

18. In thalamos sponsum si poscis, Spira magister — Novo Hymenaeo Humanissimi, Viitute, Moribus et Literis Politissmi Juvenis Viri D. M. Danielis Spirae Turnovini, Scholae Hradecensium Rectoris Industrii, Sponsi et Lectissimae, Honestissimaeq, Matronae Judithae Pfoffianae, ab obitu Circumspecti Viri D. Christophori Pfoff, Civis Hradecensis optimi, relictae Viduae, Sponsae 9 Aprilis Anno 1619 feliciter celebrato Honoris ergo applaudebant, Patroni ac Amici, Fratres, Discipuli, Reginae Hradecii, Typis Martini Kleinwechteri, 4°, [A1] — [B4] = 8 l (16 str.), 23 básní, SKP, sign. AA XIV. 10 č. 60, TP, [A1b] — [A2].

19. Quod tibi, quod toti felix sit et utile regno — Δαφνἡ ὑψίςη τἦς φιλοςοφίας Lectiss et Doctiss XIII Juvenibus Viris in vetusta Bohemorum Academia Pragae per Clariss et Doctiss. Virum D. M. Johannem Campanum Facultat Philosophicae Decanum Spectabilem, Poetam Incomparabilem, 14 Calend Maii A χριςογονίας 1619 solemniter collata, atq, ab Amicis 1 mq, adornata, Pragae, Typis Pauli Sessii, 8°, [A1] — [B5] — 8 l (16 str.), 14 básní, KNMP, sign. 59 D 61 č. 45, T (str. 270 — 271), [B1b].

20. Mi Bobrovine, meae quondam pars primula Musae — Connubiali Sacro Reverendi et Orthodoxi Theologi, Dn. M. Danielis Algini Bobrovini, Pastoris Ecclesiae Wranensium Vigilantiss Sponsae et Pudicissimae Lectissimaeq, Virginis Catharinae, ab obitu Claris: Viri Dn. Maximiliani Albini de Genczova, Civis Beronae meritissimi Sponsi Dextro alite Beronae Celebrato, 28. Januarii Anno, 1620. Amici dextris tibiis applaudebant, Pragae, Typis Pauli Sessii, 8°, [A1] — [B2] = 6 l (12 str.), 14 básní, SKP, sign. AA. XIX. 10 č. 66, T (str. 32 — 33), [A2b].

21. Pacis amica cohors, Carolini gloria ludi — Honori Ornatissimis XXVIII. Iuvenibus In Antiquissima Academia Pragensi per Nobiliss. Clariss. et Doctiss. Virum D. Danielem Basilium de Deutschenbergk U. J. D. et Professorem Matheseos In Eadem Academia ordinarium prima Philosophiae laurea post censuram de studiorum profectu factam 5. Martii Anno 1620 solenniter insignitis amici boni nominis et ominis ergo P. P., Pragae, Typis Johannis Strzibrsky, 8°, [A1] — [C1] = 10 l (20 str.), 33 básní, KNMP, sign. 59 G 10 č. 48, T (str. 272), [B1].

22. Uxorem matremque tuam caramque sororem quod defles tristi carmine, care Myli? — Piis Manibus Honestae ac Lectiss. Matronae D. Annae Reverendi Clar. et doc: Dn. M. Martini Mylii Vodnani, Ministri Ecclesiae In Hoc Statu turbulentiss. uti fidelissimi, ita Constantiss. Civis Czaslaviensium Digniss. Coniugis Charissimae, IX. Januarii Anni hujus M. DC. XXI. ex hoc Miseriarium ergastulo in caelestem Patriam, Pie Placide Tranquille Evocatae, Brodae Bohemorum, Amici, Maer: Lug. scribebant, Pragae, Typis Pauli Sessii, Anno 1621, 4°, [A1] — [A5] = 4 l (8 str.), 9 básní, UKP, sign. 52 C 14 č. 40, TP, [A3b].

Výpočet Jakobeových príležitostných básní nie je zaiste úplný, pretože ďalšie desiatky konvolútov sú ešte nepreskúmané. Napokon o niektorých básňach máme síce údaje, no tlače sú nezvestné (napr. verše z 26. septembra 1612 z Carmina gratulatoria, č. 8, verše v Paulinus applausus z r. 1615).

Si quem commendat Virtus post fata sepultum — Iehovae]Jehovae, fui:]fuit; Amphilochi quis te genitum bis dicere nollet — Archeum]archaeum; Non secus ut vario vestitur Vesta colore — autorem]authorem; Hoc est laudis opus Musarum — Iam]jam; Quae rerum facies? — torum]thorum, moll scunt]mollescunt; Taedia post ludi queis taedae cura jugalis — Iane]Jane, Neospone]neosponse; Solis equos quatuor veteres finxere poetae — arras]areas, Sschultissius]Schultissius; Vana cuculligerum discedant somnia patrum — Coniugio]conjugio; Quid sit amor — Iam]jam, toro]thoro, Iova]Jova; Cur toties instat Vczelini Musa magistri — Wczelini]Vczelini; Dux Phaebi, Clarii, Fradeli, cultor agelli — labra]flabra, precingit]praecingit; Quardia Campani decorata Camaena magistri — trophoea]trophaea; Quod tibi, quod toti felix sit et utile regno — faelix]felix.

Dodatok

Keď už bola publikácia v tlači, našlo sa ešte niekoľko dôležitých dát k Jakobeovmu životopisu a dva sborníčky príležitostných veršov, v ktorých má básne aj Jakobeus.

V Mestskom archíve v Prešove je matrika osôb prijatých do zväzku mesta — Matricula seu Receptaculum civitate donatorum 1538 — 1676, v ktorej je zaznačené prijatie Jakobeovho syna Mikuláša (Anno 1646 die 14 Juni Nicolaus Jacobaeus). V matrike je aj záznam, ktorý by sa mohol vzťahovať na Jakobea: Ao dni 1629 15 Decembr. Jacobus Wocziatlo von Kuttnberg im Mähren (?). Jakobeus asi v tom čase prišiel do Prešova za učiteľa. Veľmi cenná je teraz objavená matrika všetkých troch prešovských cirkví (slovenskej, nemeckej a maďarskej) z rokov 1632 — 1645 — Liber Baptisatorum in Parochia Eperiess: ab Anno 1632 ad 1645-tum Mortuorum ab Anno 1632 ad 1645-tum, ktorá je na katolíckej fare v Prešove. Táto krstná a úmrtná matrika dokresľuje po nejednej stránke Jakobeov život. Jakobeovým predchodcom v kňazskom úrade bol Ján Hersa (Pastor Sclavorum, concionator Sclavorum, windischer Prediger), ktorý zomrel a bol pochovaný 8. októbra 1638. Jakobeus prevzal po ňom úrad pravdepodobne na začiatku r. 1639. Od r. 1640 je v matrike uvádzaný ako krstný otec: 19. februára 1640 na krste Zuzany, dcéry Laurentia Zwechlu (Rdus Dnus M. Jacobus Jacobaeus Past Sclavorum), toho istého roku na krste Jána, syna Ludovica Meltzera (Jacobus Jacobeei Scl. P.), 2. augusta toho istého roku na krste Kataríny, dcéry Michala Francka (M. Jacobus Jacobaeus concionator Sclavorum), 17. septembra toho istého roku na krste Judity, dcéry slovenského kantora Andreja Cudelina (Dnus M. Jacobus Jacobaeus), r. 1641 na krste Anny, dcéry Martina Krusia (Rdus Dnus M. Jacobus Jacobaeus Past. Scl.), 9. septembra 1642 na krste Gabriela, syna Andreja Glosia (R. D. M. Jacobus Jacobaeus P. S.), toho istého roku na krste Jána, syna Laurentia Svehlu (R. D. M. Jacobus Jacobaeus P. S.), 3. októbra toho istého roku na krste Martina, syna Jakuba Holku (der windische Prediger M. Jacobus Jacobaeus), toho istého roku na krste Martina, syna Andreja Cudelina (R D. M. Jacobus Jacobaeus), r. 1643 na krste Jána, syna Jána Puskása (Dnus M. Jacobus Jacobaeus), r. 1644 na krste dieťaťa výrobcu pušného prachu Andreja Lacza (M. Jacobus Jacobaeus) a niekedy po 5. auguste 1645 na krste Anny, dcéry Andreja Gorhetiho (?) (Jacobus Jacobaeus windischer Prediger). R. 1644 ešte žila Jakobeova manželka, lebo bola 27. októbra na krste Michala, syna Michala Wirta (Rdi Dni H. Jacobi Jacobäj Pastoris Sclavorum socia thalami). V Prešove zomreli Jakobeovcom dve deti: r. 1641 syn (Dnica post Tri… R. D. M. Jacobaej filius 5 puls. gratis) a r. 1643 dcéra Estera (R. D. M. Jacobi Jacobaei filiola Estehra 5 pulsus grat.). Jakobeus 11. apríla 1643 prehovoril na pohrebe nemeckého duchovného M. Daniela Goltzia (gratiarum actionem v. habuit R. D. M. Jacobaeus Past. Sclav.). V matrike je zaznačený aj dátum Jakobeovej smrti, presnejšie povedané dátum pohrebu — 3. september 1645, ktorý vyvracia doteraz uvádzané mýlne dátumy o Jakobeovej smrti. Lakonický záznam o Jakobeovom pohrebe z roku 1645 — Domenica 12 Trinitatis… Rdus Dnus M Jacobus Jacobaeus Ecclae Sclav. P. sepultus 3 septem — dáva tušiť, že Jakobeus zomrel na mor, ktorý zúril v Prešove v rokoch 1644 — 1645. V matrike možno nájsť dve mená, ktoré majú zaujímavú podobnosť s Jakobeovým menom: Jacubus Jakobiansky a M. Jacobus Jacobej (-j prepísané čiernym atramentom na -jus). Jakobiansky mal na krste 30. januára 1634 syna Mateja a R. D. M. Jacobus Jacobej (Jacobejus), Pastor Solnensis, bol r. 1638 krstným otcom Alžbete, dcére Martina Crusyho. Niekoľko dát o Jakobeovi možno nájsť i v Seniorálnom archíve na evanjelickej fare v Prešove. V rukopisnom konvolúte M. Sztanyika z r. 1822 (Nro 256) je Extractus actorum synodalium in ecclesus evangelicis aug. conf. addictus sex liberarum regiarumque cívittatum et opp. Nagy Sáros interventorum ab anno 1614 usque 1729, v ktorom je zaznačená Jakobeova účasť na synode (Anno 1641. die 26. febr. subscripti: M. Jacobus Jacobaeus, Sl. Eccl. Eper. P.). Viac údajov o Jakobeovi obsahujú pôvodné synodálne zápisnice Acta synodorum 1614 — 1737. Na synode 4 júla 1640 v Prešove obžalúva Jakobeus písomne kučínskeho farára Jána Drazdiusa, no nevedno z čoho (70b): Literae clariss. Dni. M. Jacobaei accusatoriae directae, in Kučinensem Rdm D Fratrem lectae, et postea oralis per praementionatum M Jacobaei accusatio facta. R Dnus Kučinensis debet sese purgare a suspicione, quod non oblocutus sit R D M Jacobaei. Z 8. júla 1643 v Prešove je zápis o tom, že Šalgovčania (Šalgov pri Sabinove) dávajú Jakobeovi odmenu za jeho šesťtýždňové pôsobenie v ich cirkvi (78b): Šalgovenses D Magistro Jacobo Jacobaei, Sclavicu ecclae meritissimo Pastori p t, pro sex septimanis in Eccla illorum laboranti, pendent cubulum unum seliginis. Zo zápisníc sa napokon dozvedáme, že v rokoch 1644 — 1645 zomrelo na mor 36 kňazov (79b): Hic chari soceri clauduntur gesta molesta. Sudandum Genero Dux meus esto Deus. NB Lue pestilentiali extincti viri Reverendi 36. (V rokoch 1644 — 1645 sa nekonala synoda.) Ako vysvitá zo zápisníc, Jakobeovým nástupcom sa stal Jozef Zelený. Porovnaj napr. zápis z 3. mája 1646 (81b): R. D. Iosephus Zelený Pastor Ecclae Schlavorum Eperien.

Napokon uverejňujem v origináli Jakobeove básne, ktoré sú v dvoch nájdených tlačiach:

1. Lachrumae oh obitum honestae el pia recordatione dignae matronae dn. Iudith, conjugis carissimae fidissimaeq; clarissimi et de ecclesia Pisecensium optime meriti Viri S. Mathiae Posthumi ibidem decani vigilanlissimi, quae puerpera pie in Dno. 22. IXbris Anno M. DC XIV. inter 12. et 13. horam obdormivit effusae, a praejectis alumnisq; Scholae Pisecensis. Pragae, Typis Samuehs Adami a Veleslavina. Anno Domini M. DC. XIIII, 4°, [A4 — A4b] = 4 1 (8 str.), SKP, sign. FK V 3 č. 33 (Epicedia patria), TP. — 2. Applausus Nalah festivitati. Clariss. circumspectoque viro Dn. Georgio Ssvantle Pisceno, civi et synedro Patncio Meritissimo, Patrono et Amico meo Hononfice colendo etc. Honoris et amoris testandi gratia decantatus, el consecralus 23. April. Anno Assertae Salulis M.DC.XV. a Nicolao Paulino Gen: Dn. Nicol. Deym. Paedotriba. Pragae, Typis Pavli Sessii, 4°, [A1] — [A4b] = 4 l (8 str.), SKP, sign. FK V 5 č. 29 (Genethliaca carmina patria et extera), TP. V prvej tlači Lachrumae ob obitum sú dve básne (A2b — A3): I. /Prosopopaeiacum./ Cum pario pereo: pereo num Sancte Iehovah?/ Non pereo pario ast gaudia Dia mihi,/ Flos thalami fueram curando commoda vitae/ Quae Deus et thalami faedera casta petunt./ Felix visa viro fueram; infelix quoq; partu/ Exanimi, illo bis facta parente parens/ Bis quatuor postquam sine lite peregimus annos/ E thalamo ad tumulum me fera Parca rapit./ Parca rapit: verum Coeli terraeq; Monarcha/ Me capit, Angelicis jungit et axe Choris./ Hammonijs quondam fueram pergrata Bohaemis,/ Hammonium condit jam mea membra Solum!/ O lethum haud laetum clamant pia corda mearum/ Hic mihi quas fido pectore junxit amor./ Sed quid flere juvat? Sunt haec rata jura Deorum;/ Omnibus ad manes una eademq; via est;/ II./ Hammonios inter lectissima corda Bohaemos/ Flete viri juvenes vos quoq; flete senes./ Fer Matronarum pullas pia concio vestes/ Testes sint animi ut tristia signa tui./ Vester honos abijt, fuerat gloria vestra/ jVDIth POsthVMII et teCta beata petIt./ Tecta beata petit Coelestis civibus apta,/ Iuncta quibus placide Saneta brabea capit./ Iam Matronarum suetas fer concio vestes/ Testes laeticiae sint ea signa tuae,/ Gloria vestra viret nullum moritura per aevum/ Quac pia quae mitis quae altera Iudith erat./ Sed vos Mortales, quorum vix laeserat unum/ ferte rosas illi quae rosa nuper erat./ Quid vos Pierides? quid vos pia turba Poetae?/ Et tu Castalidum nata propago, feres?/ Fer Carmen dignum, nam carmine dignus habetur/ Qui Musas vivus, sorte favente, juvat./ Iacobus Iacobaeus etc. — V druhej tlači Applausus Natali festivitati je báseň (A4 — A4b): Phaebe fave: paucis tecum loquar Optime Phaebe/ Tecum pauca loquar dum loquar ergo fave: Votum Cur spernis? prosternis cur Pater Ora?/ Miram suspendis cur Pater alme lyram?/ Voce sequace novum renuis cur Psallere Carmen?/ Cur gemit in gremio Musica turba tuo?/ Quam series tractas? plangis? Cor pungis et Ungis;/ Pierides nostras flere dolore facis?/ Aspice Clementem viventia Cuncta Parentem/ Qui regit, atq; nimis tristia, fata, tegit:/ Aspice Ssvantlaei genialia festa Georgi/ Gesta simul clario non reticenda Choro,/ Sperne moras longas horas disrumpe silenti/ Gestit Amplexus Musa venire tuos/ Phaebus adest: adsunt phaebi quoq; pignora Musae/ Et Charites adsunt et Veneresq; meae/ Primus adest; primo Vultum regit, erigit almam/ Palmam, mellifluo metra tonatq; sono/ Hunc Musae cursim Charites veneresq; sequuntur/ Et Cantant festo talia vota novo./ Dos salve Phaebi, Flos, noster maxume salve/ Salve Pimplaei grata medela vati,/ Salve Ssvantlaeae gratissima, Portio Prolis/ Hammonij, salve pulcer ocelle, soli,/ Salve cum tenera, cui nomen dulce Georgi./ Prole tua, salve prone Patrone, diu,/ Salve cumq; tua sincera compare lecti/ Salve cum gnatis, prone Patrone tuis,/ Quid Gnatis dixi? cum Natis tu quoq; salve:/ Sic vinces Pilios Nestoreosq; dies./ Jacobus Jacobaeus. — V TP sa síce uvádza, že báseň Aestas dum gravidis vere aurea gaudet aristis z tlače Thalamis honesti et docti iuvenis domini Leonhardi Scevasti Raconei… (Praha 1611, UKP, sign. 52 C 16 č. 28) pochádza od Jakobea, no autorom je Jacobus Jacobides Guttenus. Napokon treba upozorniť, že exemplár Idea mutationum Bohemo-evangelicarum ecclesiarum je aj v KNMP (sign. 59 G 10, all. 4).


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.