Zlatý fond > Diela > Rajské kvietky


E-mail (povinné):

Andrej Truchlý:
Rajské kvietky

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Andrea Jánošíková, Martin Hlinka, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 49 čitateľov

II. Pobožnosť každodeňná

1. Modlitby ranné

(Keď sa prebudíš, modli sa):

Pochválen buď Ježiš Kristus na veky. Amen.

(Keď z postele vstávaš):

V mene Boha Otca, ktorý mňa stvoril, v mene Syna, ktorý mňa vykúpil, v mene Ducha Svätého, ktorý mňa posväťuje, vstávam. Chráň ma, trojjediný Bože, od všetkého zlého na tele a na duši.

(Keď sa obliekaš):

Obleč ma, Pane, do rúcha nevinnosti, ktoré som skrze hriech utratil(a); daj, aby som toto rúcho nepoškvrnené pred Tvoju súdnu stolicu priniesol(a) a do večného blahoslavenstva pripustený(á) bol(a).

(Keď sa umývaš):

Obmyj ma, o Bože, čím viac od mojich neprávostí a očisť ma od môjho hriechu.

Modlitba

Všemohúci a dobrotivý Bože, ktorý si mne začiatok tohoto dňa dočkať dal, padám pred velebnosťou Tvojou, i spojujem svoju modlitbu a chválu s modlitbami a chválami Anjelov a Svätých v nebi a verných služobníkov Tvojich na zemi, ktorí Tebe v túto rannú hodinu obetu svojej pobožnosti prednášajú. Ráč posilniť moje telo, srdce a myseľ. Ráč posilniť moje skutky, riadiť a spravovať v Tvojom zákone a v konaní Tvojich prikázaní, aby som, od každého hriechu slobodný(á), tu na zemi a vo večnosti v Tvojej láske oblažený(á) bol(a). Zachovaj ma od každého nešťastia; buď i tohto dňa mojim Otcom a Ochrancom; sprevádzaj moje kroky; podaj mi svoju mocnú ruku, keď sa potknem; podporuj ma, aby som pilnejšie a bedlivejšie kráčal(a) na ceste spasenia a večného blahoslavenstva.

Požehnaj, o Bože, i mojich milých rodičov, pokrevných, priateľov i nepriateľov; požehnaj všetkých kresťanov. Popraj, žeby sa dnes hriešnici napravili, nepriatelia smierili, zarmúteni potešili, chudobní napomohli, nemocní uzdravili a zomierajúci k večnému životu vedení boli.

Svätá Panno Maria, Matko Božia, Matko milosrdenstva! Do Tvojej lásky porúčam seba a všetkých svojich blížnych, i utiekam sa pod Tvoju mocnú ochranu. Buď mojou ochraniteľkou v každom nebezpečenstve, potešiteľkou v biede a vo všetkých protivenstvách, orodovkyňou v pokúšaní, i prostredkyňou u svojho Božského Syna, aby som vždy nasledoval(a) učenie Jeho a stal(a) sa hodným(nou) Jeho zasľúbenia.

Svätý Anjelu, Strážca môj, prosím Tvoju pomoc na všetkých cestách môjho života. Ochraňuj ma, keď mi bude hroziť nebezpečenstvo a pokúšanie ku hriechu. Vypros mi u Boha milosť, žeby som Tvoje spasiteľné vnuknutia vždy ochotne nasledoval(a) a svoje kroky z cesty Božích prikázaní nikdy neuchýlil(a).

I vy moji svätí Patrónovia v nebi vyproste mi od Boha milosť pobožného života na zemi, aby som sa nekdy stal(a) účastným(nou) večného blahoslavenstva na nebi a s vami trojjediného Boha chválil(a) a zveleboval(a) na veky Amen.

Požehnaj ma, najsvätejšia Trojica, jediný Bože, ochraňuj ma od všetkého zlého a priveď k večnému životu! A duše všetkých verných zomrelých nech odpočívajú v pokoji skrze milosrdenstvo Božie. Amen.

Otče náš. Zdravás’. Verím v Boha.

2. Modlitby deňné

Modlitba pred jiedenim

Oči všetkých dúfajú v Tebe, Pane! A Ty dávaš jim pokrm v čas príhodný; otváraš Svoju ruku a naplňuješ každý živočích požehnaním.

Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému. Amen.

Požehnaj nás, Pane, i tieto Svoje dary, ktoré z Tvojej štedrosti požívať budeme. O to Ťa prosíme skrze Krista Pána našeho. Amen.

Otče náš atd.

Modlitba po jiedení

Chválte Pána všetky národy, chválte Ho všetky pokolenia; lebo upevnené je nad nami Jeho milosrdenstvo, a pravda Pánova zostáva na veky.

Sláva Bohu Otcu atd.

Ďakujeme Tebe, všemohúci Bože, z celého srdca za všetky dary a dobrodenia Tvoje. Daj nám i milosť, aby sme Tebe s obnovenou horlivosťou slúžili a po tomto živote blahoslavenstvo požívať mohli, skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

Modlitba pred učením

Všemohúci Bože, popraj mi Svojej milosti, žeby Duch Svätý mňa osvietil a všetky pravdy učil a vo všetkom dobrom mňa posilnil, skrze Ježiša Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba po učení

Najmilostivejší Bože, ďakujem Tebe z celého srdca za obdržané naučenie. Pomáhaj mi Svojou milosťou, žeby som ho nasledoval(a), a nielen posluchačom(kou) ale i plniteľom(kou) Tvojho zákona sa stal(a), skrze Ježiša Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba pred prácou

Všemohúci Bože, ktorý si človeka ku práci stvoril, prosím Ťa pokorne, aby si mi ku práci potrebnej sily udeliť ráčil, žeby som ju bez urazenia tela i duše, ku cti a sláve Tvojej, dokonať mohol(a), skrze Ježiša Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba po práci

O láskavý Bože, ráč pre zásluhy Tvojho jednorodenébo Syna, na prímluvu preblahoslavenej Panny Marie a všetkých Svätých moju prácu požehnať, jestliby som ju zle vykonal(a), mne odpustiť, a popriať, žeby mi ku časnému blahoslavenstvu slúžila. Amen.

Modlitba za živých rodičov

Všemohúci Bože, ktorý si mne rodičov ctiť prikázal, popraj mojim rodičom, prosím, pokoja, zdravia a Svojho Božského požehnania. Zachovaj jich v pobožnosti Svojej svätej viery; ochraňuj jich na tele a na duši pred všetkým nešťastím. Odplať jim všetko to dobré, ktoré mne preukazujú. Udel jim dlhého šťastného života; popraj jim šťastia v prácach. Daj jim Svoju pomoc a milosť, aby Ťa čo láskavého Otca ctili a milovali. A mne, milostivý Otče popraj, aby som svojich rodičov zo srdca miloval(a), jich poslúchal(a), jim radosť pôsobil(a), i s nimi nekdy Tvojej večnej slávy účastným(ou) sa stať mohol(a). Amen.

Modlitba za mrtvých rodičov

O Bože, ktorý si nám kázal otca i matku ctiť, smiluj sa nad dušou otca (matky) mojeho(jej); odpusť mu(jej) hriechy jeho(jej), a učiň, aby som ho(ju) v radosti večnej jasnosti a slávy spatril(a). Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba siroty

O najmilosrdnejší Bože, mocný ochrana sirôt! Ach, smiluj sa nado mnou, osiralým dieťaťom! Odňal si mi rodičov, ktorí mi život dali; oni boli tu na zemi mojou podporou a pomocou. Ochrany rodičov zbavený(á) neviem, kam by som sa, jestli nie k Tebe, mal(a) obrátiť. Jako sú oči služkine na paniu obrátené, tak sú i moje na Teba obrátené, pokuď sa nesmiluješ nado mnou. Ty si povedal, že skôr matka zapomne na plod svojho života, nežli Ty na Svoje dietky. O nezapomínaj i na mňa a vyslyš moje úzkostlivé vzdychanie: daj, aby moje slzy obmäkčily Tvoje otcovské srdce a smiluj sa nado mnou. Buď mojim Bohom, Otcom, Radcom, Ochrancom, Potešiteľom a Pomocníkom! Viem, že ma Ty, najláskavejší Otče, môžeš lepšie opatriť, obživiť, potešiť a mne pomáhať, než moji vlastní rodičia. Tvoje sväté príkazy nikdy neprestúpim. I teším sa, že nebudem sirotou; ale že v Tvojom otcovskom lone časnú a večnú opateru, potechu a pomoc naleznem, skrze najmilejšieho Syna Tvojho, Pána a Spasiteľa našeho, Ježiša Krista. Amen.

Modlitba za bratov a sestry

Ochraňuj, prosím Teba Pane, na prímluvu blahoslavenej Panny Márie moju rodinu, bratov a sestry, od všetkého protivenstva; popraj jim jednoty, pokoja a lásky. Daj, aby sme podobnými boli nábožnej rodine v Bethanii: Lazarovi, Márii a Marte. Skrze Pána našeho, Ježiša Krista. Amen.

Modlitba za dobrodincov

Bože, odplať mojim dobrodincom a priateľom všetko to dobré, ktoré mi oni preukázali a preukazujú. Požehnaj jim za to časne a večne. Udel jim tu na zemi požehnania, šťastia a spokojnosti, i po smrti učiň jich účastnými večných radostí. Amen.

Modlitba za nepriateľov

Bože pokoja, milovníku lásky a ochranca, daj všetkým mojim nepriateľom pokoja, a pravej lásky, i udel jim odpustenia všetkých hriechov a vytrhni ma z jích osidiel. Skrze Pána našeho Ježiša Krista. Amen.

Modlitba za všetkých ľudí

Ó Bože, Ty kážeš, aby sme sa jeden za druhého modlili. Príjmi túto modlitbu, ktorú Ti prednášam za všetkých ľudí. Daj veriacim prospech v každej ctnosti, veď neveriacich k poznaniu Tvojho svätého mena. Popraj, aby boli spravodliví každým dňom dokonalejšími. Udeľ hriešnikom pravého pokánia a polepšenia života. Utíš nemocným boľasti, daj jim trpezlivosti. Vztiahni, ó Bože, na všetkých ľudí svoju požehnávajúcu ruku: ochraňuj nás proti všetkému nebezpečenstvu tela i duše; zachovaj nám sladké ovocie pokoja a odvráť bič hnevu Svojho, ktorý sme zaslúžili. Posilňuj nás všetkých vo Svojej svätej službe; naplň nás horlivosťou v plnení našich povinností; zapál nás ohňom najvrúcnejšej lásky k Tebe, i učiň, aby sme jedine Tvoje zaľúbenie vyhľadávali. O to Ťa prosím, ó Bože, skrze Pána našeho Ježiša Krista. Amen.

Modlitba za pápeža

Bože, pastieru všetkých veriacich, vzhliadni milostive na služobníka Svojho M., ktorého si za pastiera Cirkve Svojej ustanovil: udel mu, prosíme Teba, aby sverenému sebe stádu skrze učenie a príklady bol užitočným, a spolu s ním dosiahol život, večný, skrze Pána našeho Ježiša Krista. Amen.

Modlitba za pokoj

Bože, od ktorého pochádzajú sväté žiadosti, pravé rady a spravedlivé skutky, daj, služobníkom svojim ten pokoj, ktorý svet dať nemôže, tak aby i srdcia naše boly oddané plneniu tvojich prikázaní, a po odvrátení strachu pred nepriateľom časy naše boly pod tvojou ochranou pokojné.

Modlitha za milosť šťastlivej smrti

Všemohúci a milosrdný Bože, ktorý si ľudskému pokoleniu odplatu večného života zasľúbil, vzhliadni milostive na služobníka(cu) Svojho(ju), a občerstvi dušu moju, ktorú si stvoril, aby tak, keď bude vychádzať z tela, Tebe, svojmu Stvoriteľovi, bez poškvrny hriechu, na rukách svätých Anjelov predstavenou byť zaslúžila. Skrze Ježiša Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba za duše v očistci

Bože, ktorému je vlastné smilovávať sa vždycky a odpustiť, smiluj sa nad dušami služobníkov a služobníc Svojich a odpusť jim všetky hriechy, aby od väzieb smrteľnosti oslobodené, zaslúžily prejsť do života. Skrze Pána našeho Ježiša Krista. Amen.

Odpočinutie ľahké daj jim, Pane, a svetlo večné nech jim svieti a nech odpočívajú skrze Tvoje milosrdenstvo, Pane, v pokoji. Amen.

Modlitba v jakejkoľvek potrebe

Bože, útočište naše a sila, nakloň sa k nábožným modlitbám Cirkve Svojej a popraj, žeby sme, za čokoľvek Teba dôverne prosíme, skutočne obdržali. Skrze Pána našeho Ježiša Krista. Amen.

Modlitba v trápení

Otče, keď je možno, nech ma pomine kalich tento; ale nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane! Otče náš atď.

Modlitba v pokúšaní

Ó Ježiš, Maria a Jozef! Pomáhajte mi. Radšej chcem zomreť, než zhrešiť.

Ó moja Pani, a moja Matka. Spomni si, že Tebe prináležím. Zachráň mňa, opatruj čo svoj majetok.

Modlitba o zachovanie nevinnosti

Božský Spasiteľu, zachovaj mi drahocenné rúcho nevinnosti, ktoré som pri svätom krste obsiahol(a), žeby som ho hriechom nepoškvrnil(a). Zachráň mňa, žeby som nič nekonal(a), čo by sa ctnosti protivilo. Amen.

O najčistejšia Panna, Maria, Tebe porúčam svoje najdrahšie rúcho nevinnosti. Prijmi ma pod svoju materskú ochranu. Zachráň moje telo i dušu čisté a nepoškvrnené, žeby som dosiahnuť mohol(a) život večný. Amen.

Svatý Jozefe, prečistý ženichu Matky Božej, pestúne Ježiša Krista, pros za mňa u Neho a popraj mi Svojej otcovskej pomoci a ochrany v živote i pri smrti; skrze tohože Ježiša Krista, Pána našeho. Amen.

Obnovenie sľubu, pri svätom krste učineného

Ó Bože, skrze Tvoju milostivú lásku očistený(á) som bol(a) čo slabé nehodné dieťa pri svätom krste od dedičného hriechu, ku Tvojmu podobenstvu bol(a) som znovu stvorený(á), skrze Tvoju milosť bol(a) som posvätený(á) a do Tvojej svätej Cirkve prijatý(á)! S radosťou vyznávam svoju vieru v Teba, ó Otče, v Tvojho Syna a v Ducha Svätého, i chcem v jedine pravej, svätej rimsko-katolíckej Cirkvi dľa tejto svätej spasiteľnej viery žiť i zomreť.

Odriekam sa znovu všetkých hriechov, satanáša a všetkej jeho pýchy, i všetkých jeho skutkov. Sľubujem Ti, ó Bože, znovu, že budem verne zachovávať všetky Tvoje zákony, že Ťa budem nado všetko milovať a všetkých ľudí, jako seba samého(ú).

Prosím Ťa ó Bože, obnov vo mne svoju milosť, ktorú si mi pri svätom krste udeliť ráčil, skrze Ježiša Krista, Pána našeho. Amen.

Vzbudenie viery, nádeje, lásky a ľútosti

Ó môj Bože, pevne verím, čo si Ty zjavil a čo nám skrze Svoju Cirkev k vereniu predkladáš. Verím v Teba Bože jediného, vo troch osobách postaveného. Verím, že Boh dobré odpláca a zlé tresce, že Boh Syn človekom sa stal a skrze Svoje umučenie a smrť nás vykúpil, že duša človeka je nesmrteľná a že nám je milosť Božia ku dosiahnutiu večného blahoslavenstva potrebná. Tieto a iné zjavené pravdy verím, lebo si Ty, Bože, večná a neomylná pravda. V tejto viere chcem s Tvojou milosťou večne sotrvávať. Ó Pane, posilni ma v tejto viere!

Ó môj Bože, ja ufám, že obdržím skrze Tvoju milosť a moje spoluučinkovanie odpustenie hriechov a večný život; lebo Ty všemohúci, najdobrotivejší a milosrdný Bože si to zasľúbil.

Ó môj Bože, milujem Teba z celého srdca nado všetko: lebo Ty si ma čo najláskavejší Otec od večnosti miloval. Milujem Ťa z celého srdca; lebo si mňa dľa Svojho podobenstva stvoril, drahocennou krvou Svojho Syna vykúpil a milosťou Ducha Svätého posvätil, i mnohými dobrodeniami nadelil. Ó keby som Ťa mohol(la) vždy tak milovať, jako to zasluhuješ, aby si bol milovaným! Z lásky k Tebe milujem i svojich blížnych, ktorých si na obraz Svoj stvoril.

Ó môj Bože a Pane, ľutujem nado všetko, že som Teba, najláskavejšieho Otca, môjho Boha a najvyššie dobré, ktorého mám nado všetko milovať, obrazil(a). Pre túto lásku nenávidím každý svoj hriech. I chcem sa polepšiť; len mi odpusť, milosrdný Otče, pre vyliatu krev Syna Svojho, Pána Ježiša Krista. Amen.

Modlitba ku svätému(ej) Patrónovi(ke)

Svätý Patróne(ka) M.! Vypros mi u dobrotivého Boha milosť, aby som mal(a) v živote vždy pred očami i Teba vždy nasledoval(a), aby som šťastlive za Tebou do nebeského blahoslavenstva dostať sa mohol(a). Skrze Ježiša Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba, keď si sa hriechu dopustil(a)

Bože, buď milostivý mne hriešnemu(nej)! Utočište hriešnikov, Matko Božia, Matko milosrdenstva, oroduj za mňa!

Zdravás’.

Modlitba, keď hodiny bijú

Popraj mi, ó Bože, žeby som žiadnu hodinu bez duševného osohu neprežil(a) a žeby som žiadnu hodinu svojho života hriechom neznesvätil(a). Daj mi dľa Svojej otcovskej dobroty, aby som sa každú hodinu stal(a) lepším(ou), i šťastlivú hodinu smrti obdržala. Amen.

Modlitba, keď ideš vedľa kostola

Trojjediný Bože, prijmi moju najhlbšiu poklonu, a buď mi všade, kdekoľvek sa nachádzam, na pomoci.

Buď pozdravená, večne zvelebovaná, prevelebná sviatosť Oltárna! Amen.

Modlitba, keď ideš vedľa kríža

Ježišu, Synu Dávidov, smiluj sa nado mnou! A odpusť mi skrze Svoju, na dreve kríža za mňa podstúpenú smrť, všetky moje hriechy, ktorých som sa dopustil(a).

Klaniam sa Tebe, najsvätejší Pane Ježišu Kriste a dobrorečím Tebe, lebo si ma skrze Svoj svätý kríž vykúpil. Amen.

Modlitba, keď ideš vedľa obrazu Panny Marie

Ó, najsvätejšia Panno a Matko Božia Maria, mocná Kráľovna neba i zeme a moja milostivá Orodovnica! Pozdravujem Teba s Archanjelom Gabrielom a prosím pokorne, buď mi na pomoci vo všetkých potrebách a úzkostiach tela i duše, najmä v hodinu smrti mojej. Amen.

Modlitba, keď ideš vedľa obrazu nektorého Svätého(ej)

Svätý(á) M., ktorého(ej) obraz je tu verejne vystavený, oroduj za mňa u všemohúceho Boha, aby mi bol milostivým. Tvoj nekdajší život na zemi nech ma spolu povzbudzuje k tomu, aby som Ťa v cnosťach a skutkoch kresťanskej dokonalosti nasledoval(a). Amen.

Modlitba, keď ideš vedľa hrobitova (cintorína)

Odpočinutie ľahké daj jim, Pane, a svetlo večné nech jim svieti!

Otče náš.

A duše všetkých verných zomrelých pre milosrdenstvo Božie nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Modlitba, keď počuješ zvoniť umieračkom

Smiluj sa, ó Bože, nad dušou, ktorá teraz zo sveta vykročila a pred Tvojou súdnou stolicou stojí, i popraj jej Svojej milosti. Odpusť jej dľa Svojej nekonečnej dobrotivosti a milosrdenstva všetky hriechy, ktorých sa dopustila zo svojej ľudskej krehkosti v tomto živote. O to Teba prosím skrze Ježiša Krista, Pána našeho. Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

3. Modlitby večerné

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ó všemohúci Bože, padám pri dokončení tohoto dňa pred Tebou na kolená v najhlbšej pokore a ďakujem Tebe z celého srdca za všetko, čo si mi pominulého dňa dobrého preukázať ráčil: za pokrm a nápoj, za zdravie a za všetku silu tela a svojej duše, za všetky sväté vnuknutia a osvietenia Tvoje, za ochranu Tvoju a za všetky iné milosti, ktoré ja ani dosť nepochopujem. I obetujem Tebe za všetky tieto dobrodenia všetko, čo dobrého som dnes konal(a) a trpel(a), šťastie i nešťastie, radosť i opovrženie, kríže a trápenia, jako i všetko, čo dobrého dnes v celom svete sa stalo. Všetci Anjeli v nebi a všetci ľudia na zemi nech Ťa zvelebujú za mňa nehodného(ú).

I tohto pominulého dňa bol(a) som nevďačným, hriešnym dieťaťom. Jak často prehrešil(a) som sa nevernosťou proti Tebe! Jak často myslel(a) som na zlé veci. Jak často vyslovoval(a) som nepravé, zlostné a ľahkomyseľné slová. Jak často bol(a) som lenivým(ou), neposlušným(ou), neverným(ou) a neláskavým(ou)! Ach, veliký Bože, Pane a kráľu môj, jak často prehrešil(a) som sa proti Tvojim svätým zákonom myšlienkami, slovami a skutkami. Je to moja vina, moja veľká vina!

Ale, ó Bože, čo by boly moje hriechy i bez počtu, milosrdenstvo Tvoje jest nekonečné. A preto so slzavými očima prosím Ťa za odpustenie všetkých hriechov, ktorých som sa dopustil(a). I želiem a ľutujem z celého srdca, že som Teba, najláskavejšieho Boha, obrazil(a). I sľubujem sa polepšiť a chcem radšej zomreť, než Teba hriechom obraziť; daruj mi len milosť Svoju k tomuto spasiteľnému predsavzatiu.

Popraj mi, najláskavejší Otče, i tejto noci pokojného odpočinku ku šťastiu tela i duše. Zachovaj ma od nemoce, od každého nebezpečenstva i od náhlej a nenadálej smrti, aby som budúceho dňa Tebe jedine slúžiť a svoje duševné spasenie vyhľadávať mohol(a).

Požehnaj, ó Pane Bože, mojich rodičov, pokrevných a známych, dobrodincov, priateľov i nepriateľov. Opatruj všetkých mojich duchovných i svetských predstavených. Prispej ku pomoci chudobným i umierajúcim, obráť hriešnikov a bľudiacich, osvieť pohanov a neveriacich, a buď milostivý dušičkám v očistci, ráč skončiť jích boľasti a príjmi jich k Sebe do večnej radosti.

Najblahoslavenejšia Panna Maria, ktorá si po Bohu mojou najvätšou nádejou, svätý Anjelu Strážca, svätý Patróne a všetci Svätí, orodujte za mňa hriešneho(nu), zachovajte ma od zlého teraz, i v hodinu smrti. Amen.

Otče náš. Zdravás’. Verím v Boha.
Andrej Truchlý

— spisovateľ, redaktor, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života, botanik, katolícky kňaz Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.