Zlatý fond > Diela > Rajské kvietky


E-mail (povinné):

Andrej Truchlý:
Rajské kvietky

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Andrea Jánošíková, Martin Hlinka, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 49 čitateľov

VIII. Piesne

Pred kázňou

Pochváleno nech je vždycky, najsladšie meno Ježiš a slavné meno Marie.

Príjď, ó Bože, Duchu Svätý, s Tvou radou Božskej milosti! Sedem darov ráč udeliť a srdcia naše naplniť. Príjď, ó Bože, Duchu Svätý! Popraj hojnej Svej milosti.

Príjď, ó Duchu, s vysokosti! Kazateľu dar mudrosti udel, spravuj jazyk jeho, zapál v srdci ohňa Tvého, aby spravedlivosť mluvil, vôľu Božiu nám vyjavil.

Príjď, ó Duchu s Tvým učením; predlož pravdu Svojim verným; rozmnož vieru, nádej, lásku a všelikú ctnosť kresťanskú. Ukáž nám cestu k spaseniu, slova Tvojho k vyplneniu.

Sláva Otcu nebeskému, i Synu Jeho milému, tak tiež i Duchu Svätému, k nám s výsosti soslanému. Buď od nás vždycky pochválen, až na veky vekov. Amen.

Prijď, ó Bože Duchu Svätý, v daroch nebies prebohatý, ó ráč nám rozum osvietiť, a v srdcách zbožnosť roznietiť. Príjď nebeský Učiteľu, príjď, príjď duší Blažiteľu.

Po kázni

Ježiš Kristus buď pochválen, Až na veky vekov. Amen. Chvál stvorenie každé Jeho, Zem, nebe chvál Pána svého. Lebo mena niet iného, K spaseniu nám všem daného. Ó Maria, hviezdo ranná, Naša pevnosť a obrana! Neba, zeme mocná Pani, Chráň nás vždy, zvlášť pri skonaní: By vo viere, láske stáli, Slávy veniec sme dostali.

Piesne pri sv. omši

I.

Začína sa konať pravá obeť, ju Kristus založil opustiac svet; On ju začal, On ju konal, On ju konať kňazom Sám prikázal. — Pristúpme sem z pravej pobožnosti, k tak slavnej obete tej sviatosti. Je obeta nekrvavá, Otcu nebeskému veľmi drahá. — Na Gloria. Sláva Tebe Bože na výsosti, tak jako vždy bolo od večnosti! Pokoj ľuďom dobrej vôle: Syn Boží k nám schádza s neba dole. — Na Evanjelium. Ráč Pane náš rozum osvieťovať, ráč tiež srdcia naše pripravovať, by sme dobre pochopili slová Tvé, a radi jich plnili. — Na Kredo. Vyznávame Boha všemocného, v troch osobách a preds’ jediného, Otec i Syn i Duch Svätý sú jeden Boh, súc podstaty. — Na Obetovanie. Príjmi Otče obeť — chleba, vína, ktorých však podstata bude iná, bo z Tvej moci v okamžení v telo a krev Krista sa premení. — Povznes obeť našej nehodnosti k trónu Tvojej, Pane, velebnosti, nech nám slúži čo pomnenie smrti Ježišovej pre spasenie. — Na Sanktus. Svätý, svätý, svätý, prespevujme, a Boha večného zvelebujme. Veď On je Pán najmocnejší, On Pán Boh zástupov najsvätejší. — Po Pozdvihovaní. Ó vítaj Ježišu, chlebe živý! Ach buď že nám hriešnym milostivý; nech tiež je nám privlastnená predrahej Tvej krve, Kriste cena. — Ku Prijímaniu. Baránku, čo hriechy sveta snímaš, smiluj sa nad nami a vyslyš nás. Buď zástupca náš u Otca; vyvoľ si k príbytku naše srdcia. — Ku koncu sv. omše. Obľúb si, Trojica najsvätejšia, obetu, ktorá je najčistejšia. Udeľ nyní požehnania; zachovaj nás v láske po skonánia.

II.

Bože pred Tvou velebnosťou na kolená padáme. Zapál v srdci Tvou milosťou oheň lásky, žiadame: by sme Teba milovali, jak v nebesách anjeli; obeť Ti obetovali, primeranú Tvej vôli. — Na Gloria. Sláva Tebe buď na veky, Otče náš milostivý! Pokoj ľuďom daj na zemi, Ježišu milostivý, ktorý sveta hriechy snímaš, príjmi naše volanie. K Sebe do neba priveď nás, skrz Tvoje sväté rany. — Na Kredo. V jednoho Boha veríme, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba, zeme, i v Krista Syna Jeho, Duchom Svätým počatého, z Panny narodzeného, pre nás na svet poslaného, v božstve Otcu rovného. — Na Obetovanie. Prijmi túto obeť, Pane, ktorú otec duchovný obetuje Tebe vďačne, a ktorá sa premení v telo a krev Syna Tvojho, jak On v pravde vyjavil, keď túto obeť nového zákona ustanovil. — Na Sanktus. Svätý, svätý, Boh náš svätý, Pán je zástupov nazvan, Otec i Syn, i Duch Svätý, od večnosti mocný Pán; plné je Tvej slávy nebe, plná zem velebnosti. Bože, prespevuje Tebe veriaci ľud z radosti. — Po Pozdvihovaní. Serafini lásky plní s neba dol sostupujte. Boha svojho s nami nyni v sviatosti zvelebujte; Ježiš skrytý v tomto chlebe Otcu sa predstavuje, jak na Kríži sa v tej dobe za milosť prijmi nás; učiň, by sme mohli hodne. Telo Tvoje požívať, keď budeme neomylne zo sveta preč odcházať.

III.

Mša svätá sa začína, ktorá od Krista Pána pri večeri svätej bola ustanovená. — Chválme Boha spoločne, prosme všetci srdečne; staň sa Pane, by sme Teba chválili večne. — Na Gloria. Sláva buď na výsosti, Bože, Tvojej milosti. — Sláva Otcu večnému, Synu Bohu rovnému, buď podobne česť a chvála Duchu Svätému. — Na Evanjelium. Ráč dať Ježišu milý, aby sme vyplnili, čo Ty kážeš, a tak Tebe sa zaľúbili, — Na Kredo. V Tebe, Bože veríme, nepochybne držíme, že si v troch osobách jedon Boh vyznávame. — Otca, čo Stvoritela, Syna Vykúpiteľa, veríme Ducha Svätého Posvätiteľa. — Na Obetovanie. Obetu, Pane, prijmi, ktorú otec duchovný na oltári obetuje za naše viny. — Kalich spasitedelný, ľúbeznej vône plný k spaseniu celého sveta, ó Pane, prijmi. — A skrz tú svätú obeť Meno Tvoje sa posväť, aby Teba vychvaľoval s nami cely svet. — Na Sanktus. Svätý, svätý, svätý Pán, Boh náš Sabaoth nazvan, svätý Bože, ráč byť vždycky — milostivý nám. — Kráľuješ od večnosti, všetko je v Tvej mocnosti: plné sú nebe i zeme Tvojej slávnosti. — Po Pozdvihovaní. S neba stúpte anjeli, pristúpte archanjeli, s nami chvály prespevujte Spasiteľovi. — Hlaďte na Boha svého, vo sviatosti skrytého, nech Ho chváli všetko s nami stvorenie Jeho. — Ku Prijímaniu. Ó Baránku nevinný, Ty snímaš sveta viny; nad nami sa smiluj pre Tvé predrahé rany. — Baránku, Boží Synu, Ty snímaš našu vinu; spomeň na nás, obetuj nás Otcu milému. — Baránku dobrotivý, daj pokoj opravdivý. Ukáž, že si milosrdný, a milostivý.

IV.

My sa klaniame Tebe, Bože na výsosti! Vyslyš naše v potrebe na zemi žiadosti; keď my podľa zákona obetu činíme, nech s tým, čo sa v nej koná, Tebe sa ľúbime. — Na Gloria. Bože, Otče na nebi. Tebe sláva sluší. Oddiaľ vše to na zemi, čo náš pokoj ruší. Nech od strachu vzdialení, pokoj uhliadame s radosťou bez prestania Tvé meno vzývame. — Na Kredo. Veríme, vyznávame, tu poznaj moc Jeho, Boha Otcom voláme, stvoril svet z ničoho; Syna v podstate Svej dal, Ježiš nazvaného, ktorý človekom zostal, skrz Ducha Svätého. — Na Obetovanie. Pane, milostivo hľaď na složené dary. Je sice len víno, chlieb ešte na oltári; však ale sa obráti na krev a na telo Krista, čo i nás svätí, i teší mŕtveho. — Tebe obetujeme myseľ, srdce svoje. Daj nám, nech milujeme stále cesty Tvoje. Lež, ách, pod ťarchou zlosti padáme vždy dole; pomôž nám k vrchu ctnosti, pomôž nám isť hore. — Na Sanktus. Ducha k nebu zdvihnime, k obrane v úzkosti; trikrát svätý rieknime Bohu na výsosti; Plné sú slávy Tvojej nebe a zem, Pane! Daj, by zo slepoty svej povstali pohanie.

V.

O Ježišu najmilejší, prišli sme ku službe zas, ktorú Tebe v čas nynejší započína konať kňaz; ráč ju Pane, ráč prosíme, prijať od nás láskave, až sa z lásky Tvej tešíme tu i v rajskej oslave. — Na Gloria. Tak je buď vždy Bohu sláva, i my prespevujeme; celý svet nech česť Mu vzdáva, vrúcnym srdcom prajeme: lebo On je Otcom všech nás ktorý tak nás miloval, že i Syna Svojho pre nás na smrť dať neľutoval. — Na Kredo. Jedon je Boh, vyznávame, Otec, Tvorca všetkého; Jezu Krista uznávame, jako Syna Božieho, ktorý stal sa Spasiteľom pokolenia ľudského, keď sa odial našim telom skrze Ducha Svätého. — Na Obetovanie. Otče milý, shliadni s neba, tu hľa obeť lásky Tvej. Má-li vzácnou byť u Teba, požehnania udel jej. Daj, nech nám tu časne slúži k dosiahnutiu milosti, a po smrti nám zaslúži — v nebi večné radosti. — Na Sanktus. Svätý, svätý, večne svätý — Pán náš v osobách vo troch, Otec, i Syn, i Duch Svätý, Trojjediný pravý Boh, slávy Tvojej nekonečnej zem i nebe plné sú! Ó, nech k Tvojej pocte večnej — i nás ctvosti pozvnesú.

Piesne na čas adventný a vianočný

V Advente

I.

Moc Božia divná a onevymluvná, čo si učinila? K obrazu Svojmu človeka stvorila!

Dokonalého, nesmrteľného, tak osvieteného, by jasne poznal Pôvodca svojeho.

V raji mu bývať a v ňom požívať, dal do vôle všeho, okrem ovocia so stromu jednoho.

Duch zlobychtivý bol závistlivý šťastia velikého, ktoré mal človek od Boha svojeho.

Úklady zlosti strojil v chytrosti, človek zbavený, tiež jako on, bol — blaženstva zbavený.

Had ošemetný v pád neprezretný priviedol človeka kroz okúsenia jednoho jablka.

Tak prvotného svetla svojeho človek sa pozbavil, tak ai o blaho večne sa pripravil.

Až kým sa stalo, čo sa stať malo, dľa sľubu dávneho: vtelí sa pre svet Syn Boha samého.

Ten má nás spasiť a vyslobodiť, čo malo zahynúť, a diablu zlému nedá viacej vládnuť.

Pochválme toho Krista milého, že nám to navrátil, čo prvý človek svojou vinou ztratil.

Amen spievajme a vychvalujme Otca nebeského, Syna milého i Ducha Svätého.

II.

S neba posol vychádza, oddávna žiadaný, ku Marii prichádza od Boha poslaný; svätý to Gabriel, ten slavný archanjel.

Hlavu čestne nakloní, ctí sväté panenstvo; pokorne sa pokloní a koná poselstvo, tie slová upraviac k Panne ju pozdraviac!

Zdravás’, Panna Maria, ó plná milosti, Pán Boh Teba v priazni má, že skvieš sa od ctnosti; za to Ti požehná, nad iné slávu dá.

Máš počať a porodiť, Matkou sa Syna stať, ktorýžto má kráľom byť a večne panovať. Panenstvo predstieraš? Nič sa oň báť nemáš.

Verí Panna a praví; „Hľa, Pána mojeho, biedna dievka, staň sa mi dľa slova Tvojeho!“ A keď tak zvolala, hneď Boha počala.

III.

Príjde Kristus, Spasiteľ náš, cestu Mu upravme; príjde Boží ten Mesiáš, hospodu pripravme. Príjde, príjde Vykupiteľ, srdečne plesajme; príjde, príjde Oblažiteľ, vďak Bohu vzdávajme.

Slyšte, vy svätí Otcovia, ktorí ste v temnosti, brány sa vám už otvoria, plesajte v radosti. Príjde, príjde Vykupiteľ, srdečne plesajme atď.

Bo hľa už má Panna čistá to s neba sdelenie, že porodí Jezu Krista, pre naše spasenie. Príjde, príjde Vykúpiteľ atď.

Ten, vo ktorom úfnosť mali svätí Praotcovia, Ten, ktorého zvestovali dávni Prorokovia. Príjde, príjde Vykupiteľ atď.

Skladajme už neprávosti, činiace pokánie; už nám kyne cestou ctnosti Božie smilovanie. Príjde, príjde Vykúpite! atď.

IV.

Oblaky s neba nech rosia Teba, ktorého čakáme, za ktorým vzdycháme: príjdi, prijdi, Spasiteľu!

Mreme v temnosti, a niet úfnosti, z nej povstať bez Teba, ó sostúp už s neba, svetlo sveta, Spasiteľu!

Nech sa Ti vzdáva vďak, česť a sláva od sveta celého, bo Ty si Pán jeho, Jezu Kriste, Spasiteľu.

Tys na div vekom stal sa človekom, by čo sasľúbené, bolo ai splnené, Tebou Kriste, Spasiteľu.

Veríme v Teba, ó Svetlo s neba, Tys cesta bezpečná, život, pravda večná, Jezu Kriste, Spasiteľu!

Obeť presvätú, Tebou popriatu, sluha Tvoj ide vzdať: ó ráč ju požehnať, Jezu Kriste, Spasiteľu!

Ó daj, nech budí obeť tá ľudí k pravému pokániu a Teba k poznaniu. Jezu Kriste, Spasiteľu!

Tvojej mocnosti a velebnosti plná je zem, nebe, všetko spieva Tebe: svätý, svätý, svätý Pane!

Na Vianoce

I.

Narodil sa Mesiáš, ó plesajme, narodil sa Ježiš náš, jasajme! Z života čistého, z rodu kráľovského, Pošlému, sa klaňajme. — Panenská sa lalija otvorila, Maria nebeská kvet porodila, Ježiša milého, Syna to Božieho, ó zpráva roztomilá! — Na Gloria. Sláva Bohu večnému nech sa vzdáva, pokoj ľudu ctnostnému nech sa stáva; spievajme s anjelmi, spievajme s pastiermi: večná Ti, Jezu, sláva! — Na Evanjelium. Čo trón večnej múdrosti, jasle ctíme, s nich hlas Božej milosti ten slyšíme: Moje narodenie nesie vám spasenie, na milosť Boh vás príjme. — Na Kredo. Veríme, že zrodený v Bethleheme, Ježiš je Pán vznešený neba, zeme; v jaslách, v sennom loži, spočíva Syn Boží a v tej viere žiť, mreť chceme. — Na Obetovanie. K Ježiškovi spiechajme, k Betlehemu, obeť Bohu vzdávajme vtelenému: plní živej viery, všetko ják pastieri, čo máme, dajme Jemu. — Keď chlieb, víno k obeti prednášame, Jezu, svoje srdce Ti oddávame: daj, nech Tebe horí Tebe nech sa korí, my v Tebe žiť žiadame. — Na Sanktus. Spievaj nebe, spievaj zem; svätý Bože! Spievaj Ty zvlášť Bethlehem: svätý s’ Bože! I my Ježiškovi, sveta Vladárovi spievajme: svätý s’ Bože!

II.

Kyrie elejson, elejson, Christe elejson, elejson! Spievajme, plesajme, Ježiška vítajme: vítaj, vítaj Jezuliatko, premilé Božské Dieťatko! — Na Gloria. Sláva budiž Bohu na nebi, a nám ľuďom pokoj na zemi! Spievajme, plesajme, Ježiška vítajme atď. — Na Kredo. Veríme my v Boha jedneho, a v Ježiša, Syna Božieho. Spievajme, plesajme, Ježiška vítajme atď. — Na Obetovanie. Ježiš v jaslách, Boh to vtelený, nech je od nás ctený a chválený. Spievajme, plesajme, Ježiška vítajme atď. Telom, dušou Jeho chceme byť s Nim a v Ňom, pre Neho stále žiť. Spievajme, plesajme, Ježiška vitajme atď. — Na Sanktus. Svätý, svätý, svätý Pán Boh náš, svätý Ježiš, náš to Mesiaš! Spievajme, plesajme, Ježiška vítajme: vítaj, vítaj, Jezuliatko, premilé Božské Dieťatko!

III.

Narodil sa Spasiteľ, Spasiteľ v meste Betleheme; Maria Ho zrodila, do jasličiek vložila spanilé Dieťatko, nebeské púpiatko dychajúc Naň hrejú Ho vôl a osliatko.

Svätý Jozef bdie nad Nim, bdie nad Nim, jako pestún verný, a s Mariou spieva Mu česť a chválu vzdáva Mu; slavia Ho anjeli, čo s neba sleteli, korí sa Mu pastierov zástup veselý.

Oj veliký zázrak to, zázrak to, Boh človekom stal sa; česť a vďak Mu vzdávajme, a radosťne spievajme: buď večne chválený, nad všetko slávený, ó láskavý Ježišu, pre nás vtelený!

Shliadni na nás Ježišu novonarodený; nech pohľad Tvoj láskavý nás tu viny pozbaví; daj v dobrom stálosti, by sme z tej časnosti dostali sa do večnej s Tebou radosti.

IV.

Čo to za svetlo odrazu slietlo ponad nás? Čo to za bájny, neobyčajný počuť hlas?

Badáme všetci, čudné to veci dejú sa: podivné žiare, tu po chotáre stelú sa.

A tú tvár jasnú, úžasne krásnu, vidíte? Či bratia, i vy, strach úzkostlivý cítite?

Ó neľakaj sa, pastierska chasa s vami Pán: ja anjel Jeho, blaha veľkého zvest som vám.

Dnes objavil sa, dnes narodil sa Spasiteľ, váš, a celého rodu ľudského Blažiteľ.

Hľa, blesk ten jasný, tam Plod prekrásny v jasličkách, Dieťa, Syn Boží v slamenom loži v plienočkách.

Nuž ta sa majme, ta pospiechajme, druhovia, kde poletujú a prespevujú Duchovia.

Ó milé Dieťa, pokorne my Ťa vítame, čo vteleného Syna Božieho vzývame.

Prijmi tie skrovné, lež vďakou hojné darčeky, a nás Tvojimi sprav a šťastnými — na veky.

V.

Čas radosti, veselosti svetu nastal nyni: porodila Spasiteľa Panna bez všej viny. V meste Betleheme, v jasličkách na slame, leží milé Dieťa čilé na zime.

Jaké veci ľudia všetci od dávna, čakali, tie anjeli dnes veselí — nám už zvestovali. A preto plesajme, chválu Bohu vzdajme, Pacholiatku, Nemluvniatku, spievajme.

Dieťa krásne, kvietko jasné, Ježišku spanilý, z čistej Panny svetu daný, poklade rozmilý! Kráľu náš, Pane náš, skloň sa k nám jak Pán náš; s Tvou milosťou s Tvou radosťou buď pri nás!

Od začiatku, od počiatku ľudia Ťa čakali, — Prorokovia a Otcovia Ťa predpovedali; dnes Ťa anjelovia, nebeskí poslovia, radujúci, plesajúci vítali.

S nábožnými, s prevrúcimi teda pastierami spievame Ti, vítame Ťa dnes chválospevami: Ježišku milený, do jasiel vložený, buď vždy ctený, slávený a vážený!

Jako Teba, Pane, s neba v jasličkách vítame; jak Ti krásne, jak Ti hlasné piesne tu spievame: tak nech v nebi večne ctíme Ťa srdečne — v blaženosti a radosti bezpečne.

Na Nový rok

Veseľ sa ľudske stvorenie, prišlo k nám naše spasenie. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Jezu Krista narodenie dosiahlo svoje splnenie. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Panna, rodu kráľovského, počala Syna Božieho. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Otcovia starí, Proroci, ktorí bývali v temnosti. Radujme sa, veselme sa tomto novom roku.

Žiadali Jeho uvideť a z Panenky sa narodiť. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Mlúviac, by peklo vyhubil a z temnosti nás vykúpil. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

V Betleme sa narodil z nej — Kristus Pán z Panny nevinnej. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Hľa, v tele našom Pán Boh sám vydobyť prišiel pokoj nám. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Synčok krváca nevinný za naše hriechy, zločiny. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Herodes tomu neveril, že sa Kristus Pán narodil. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Sluhov do Betlema poslal, dietky vše povraždiť kázal. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Kristovo narodenie nám otvára bránu k nebesiam. Radujme sa veselme sa, v tomto novom roku.

Vďak, česť a slávu najvyššiu vzdávajme Kristu Ježišu. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Kriste, pre Tvé narodenie, daj nám hriechov odpustenie. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roku.

Pôstne

I.

Kresťania nariekajte, od žiaľu omdlievajte! Plač, kvíľ srdce každého, Ježišovi verného.

Nemá cit človečenstva, nezná milosrdenstva, ktorý Krista trpkosti neľutuje v žalosti.

Tela Tvojho tríznenie, rúk, nôh, boku ranenie — kto vidí a neželie, živej viery v tom nenie.

Hľa, skaly sa pukajú, slnce, mesiac černejú; presmutný je svet celý: len hriešnik je veselý.

Ach, k pokániu sa dávaj, hriechy si oplakávaj; pomni, že Sám Syn Boží umrel za nás na kríži.

Matka Jeho žalostná pod krížom je ľútostná; k nej spešme, nemeškajme, ku nej sa utiekajme.

Ona je pomocnicou, hriešnikov zástupnicou: kto sa k nej utiekava, jej pomoc nachádzava.

II.

Jezu Kriste, Pane, milý, Baránku Boží nevinný, vydals’, vydals’ na kríž ruky Svoje pre hriech, pre hriech a pre zlosti moje.

Plač, človeče v hriechoch živý; pohliadni, jak dobrotivý Ježiš — Ježiš na kríži skonáva; slnko — slnko svú jasnosť schováva.

Po ostatných slovách Pána, v ramenách Mu klesá hlava; Matka, Matka pod krížom strápená stojí, stojí všetka zarmútená.

Hľa, opona roztrhla sa, zem prehrozne zatriasla sa, skaly — skaly pevné sa pukaly, mrtví — mrtví von z hrobu vstávali.

Na kríži Mu bok prebili, krev a vodu vycedili. My sa, my sa zalejme slzami Jezu, Jezu smiluj sa nad nami!

III.

Ó Ježišu môj zranený, na dreve kríži stríznený; tam si dušu Tvú vydal, preto žes mňa miloval.

Tam si svätú krev vyronil, abys väzňov vyslobodil; tam je poklad složený, z nehož bych bol spasený.

Ty si umrel, bych bol živý; splatils dlh mne milostivý: Ty si trpel nevinný, za veľké moje viny.

Kriste, láska prevznešená, hriešnej duše drahá cena! Keď bych mohol za Teba, tiež krev vyliať zo seba.

IV.

Ó zármutku, srdca smútku! Či slz nemám vydávať? Boha Otca Syn milý má sa pochovávať.

Ó prebieda, Boh zomiera, na kríži je rozpätý, lež skrz to nám vyviera spasenie z milosti.

Ó človeče, tvoje zlosti v muky, v smrť Ho vydaly, a tak ťa vo večnosti hrozne mučiť maly.

On, hľa, pre tvoje svevole mučený včul omdlieva, drahú krev z dobrej vôle na kríži vylieva.

Ó Ježišu radosť ducha, žes trápený natoľko! Čo len žije a dýcha, musi plakať horko.

Ó prekrásny, s nebies daný, Tys plný milovania! Nemožno Tvoje rany videť bez pokánia.

Ó prešťastný, kto rozjíma pohnutý v túto dobu, že sa Kráľ náš s kríža sníma a kladie do hrobu.

Ó Ježišu, keď zomreme, ráč nám Své umučenie obrátiť, by sme žili, vo večné spasenie.

Na Veľkú noc

I.

Pán Ježiš Kristus vstal z mrtvých!,[18] K poteche všech nás smrteľných Vstal On, ktorý smrť podstúpil, Aby nás hriešnych vykúpil, Ajhľa, tri zbožné Marie: Jaká slasť na jích tvári je! Vo hrobe Pána hladaly, Tu z úst anjela slyšaly: Pána tu niet, bo z mrtvých vstal! Jako bol vopred povedal. A preto všetci plesajme! Česť, chválu Bohu vzdávajme!

II.

Radujte sa, ó kresťania, v srdciach svojich plesajte, z mrtvých povstal Spasiteľ náš, alleluja spievajte! Chvála Otcu i Synu, tiež i Duchu Svätému, alleluja, alleluja, radosť tvoru hriešnemu.

Jak nesmierne si, ó Jezu, viťazstvo tým pripravil, žes na kríži za nás trpel, ó jak si sa oslávil. Chvála Otcu atď.

Telo Tvoje môjmi hriechy ztrýznené a ranené žiari teraz jako slnko, jak slnko je zjasnené. Chvála Otcu atď.

Raduj sa, ó Panno svätá, utri slzy, zažeň žiaľ: ktorého Ti usmrtili, Syn Tvoj slávne z mrtvých vstal. Chvála Otcu atď.

Veseľte sa, ó anjeli, Kráľa svojho vítajte, alleluja víťaznému Baránkovi spievajte. Chvála Otcu atď.

Oj, žije v nás nádej silná, že tiež nekdy vstaneme, a že s Kristom Spasiteľom na veky žiť budeme. Chvála Otcu i Synu, tiež i Duchu Svätému, alleluja, alleluja, radosť tvoru hriešnemu!

Na Turíce

Duchu Svätý príjď s neba, a vydať ráč zo Seba žiaru svetla Svojeho, žiaru svetla Svojeho.

Príjď, Otče, zúbožených, darca darov sľúbených, svetlo srdca našeho!

Tešiteľ najslávnejší, duše hosť najmilejší, presladké občerstvenie!

V práci odpočinutie, v horku si ochladnutie, a v plači potešenie.

Svetlo plné blahosti, naplň srdca práznosti ľudu Tebe verného.

Bez Tvej svätej mocnosti je človek v ničomnosti; nenie v ňom nič dobrého.

Očisť, čo poškvrnené, zvlaš, čo je vysušené; uzdrav, čo je ranené.

Daj všem vieru majúcim, v Teba dôverujúcim, sedmore obdarenie.

Odplatu udel cnosti, slávu po tej časnosti, a večné oslávenie!

Na Božie Telo

I.

Skrytý Bože, Tebe sa klaniame, živou vierou Teba tu vzívame: svätý, svätý, svätý, nado všetko svätý, svätý si, ó, Ježiši, sláva Ti, Pane najvyšší!

Živý Chlebe, s anjelmi ctíme Teba! Spolu človek v pravde a veľký Boh s neba: svätý, svätý, svätý, svätý, najsvätejší, Ježiš plný milosti v prevelebnej sviatosti!

II.

Pokľakni na kolená duša draho kúpená, bo velebná, hľa, je Sviatosť tu vystavená.

Hlaď na Boha svojeho, tu v Sviatosti skrytého, a skrúšeným pros Ho srdcom o milosť Jeho.

Buď od všetkých uctený, velebený, chválený, ó Ježišu najmilejší, tu vystavený.

Kriste, Svojou všemocou pred hladom a nemocou chráň nás, by sme ctiť Ťa mohli, i dňom i nocou.

Pozri na nás s výsosti, zachráň naše živnosti; daj nám všeho potrebného z Tvojej štedrosti.

Baránku, čo milosti získal si nám v hojnosti, nedaj, by sme zahynuli v nekajúcnosti.

Keď život svoj skončíme, do večnosti vkročíme, do neba nás k Sebe príjmi, vrúcne prosíme.

III.

Svätý, svätý, svätý, nado všetko svätý! Ježiš plný milosti v prevelebnej Sviatosti.

Svätý, svätý, svätý, nado všetko svätý! Ježišu najmilejší, v Sviatosti najsvätejší.

Svätý, svätý, svätý, nado všetko svätý! Živá krev je v Tvom tele, nesmierne Božstvo celé.

Svätý, svätý, svätý, nado všetko svätý! Budiž večne chválený, od všetkých velebený.

Piesne o preblahoslavenej Panne Marii

I.

Horí k Tebe láska, naša Matka Božská, ó Panna Maria! Žiadame pomoci vo dne tiež i v noci, vypros nám u Syna. Ó Maria Matko, Tvé meno je sladkô, udel nám milosti, máme na tom dosti za života našeho.

Radosť obdržujú, ktorý Ťa milujú, v srdci nosievajú, nie zo všetečnosti, ale z pobožnosti nádej svú skladajú. Viem, že žiadon neni Tebou opustený, ktorý Teba vzíva, v núdzi svej nebýva Tebou potešený!

My k Tebe voláme, o pomoc žiadame vo svojom trápení, Evy potomkovia, dcéry a synovia z raja vytvorení. Na nás s vysokosti, ó plná milosti, obráť oči na nás v každý žalostný čas, Matka dobrotivá!

Ó Dennica jasná, nado všetko krásna, zemi na svietenie cestu ukazuješ, a ubezpečuješ naše shromáždenie. Pros, by vieru pravú vždy a Božiu slávu sme vyhľadávali, bludom vyhýbali, a hriešnemu pádu.

Keď budem skonávať, dušu odovzdávať do rúk Boha môjho; keď nebudem sláviť Ťa viac, česť Ti praviť mocou hlasu svojho: tenkrát Ty stoj pri mne, pomoc neodpri mne, priveď dušu moju k večnému pokoju; nech prebýva s Tebou!

II.

Maria, Maria, nad slnce jasnejšia, nad mesiac svetlejšia, ó Maria! Nech je pozdraveno, Tvé najsladšie meno na nebi, na zemi, ó Maria!

Maria, Maria, pros Boha večného, Otca, Syna Jeho, i Ducha Svätého, ó Maria! Nech nás neopustí v núdzi a úzkosti podľa Svej milosti, ó Maria!

Maria, Maria, pros Ježiša Syna, by nám naša vina bola odpustená, ó Maria! Vypros na výsosti nad hriechom ľútosti, pravej skrúšenosti, ó Maria!

Maria, Maria, pros Ducha Svätého, svetla nebeského, by dal s trónu Svojho, ó Maria! Nech Božská moc Jeho vo viere stáleho činí nás každého, ó Maria!

Maria, Maria, v poslednej nemoci pospeš ku pomoci proti diabla moci, ó Maria! Keď budem skonávať, ten svet zanechávať, račiž mňa zastávať, ó Maria!

Maria, Maria, buď moje vzdychanie, posledné volanie, Ježiša vzívanie, ó Maria! V poslednej tej chvíli buď povzdych môj milý: Ježišu spanilý, ó Maria!

III.

Stála Matka ľutujúca, pri dreve kríži plačúca, na ktorom pnel Kristus Pán. Ktorejžto srdce žalostne, zarmútené a boľastne prerazil meč z oboch strán.

Ó jak smutná, sužovaná bola Matka požehnaná pre Syna jediného. Jak truchlila a želela a kvílila, keď videla muky Syna slávneho.

Ktoby sa sĺz zdržať mohol, Matku Krista keďby shliadol toľkým žiaľom sklúčenú? Ktože by nepoľutoval, keďby Matku spozoroval so Synom tak strápenú?

Pre hriechy národa svojeho videla niesť muky Jeho a bičmi zmrskaného; videla Syna milého; pri smrti opusteného ducha pustiť Svojeho.

Svätá Matka, oné rany, ktorými bol mučený, hlboko mi v srdce vtlač. Tvojho Syna raneného, pre mňa na smrť vydaného, boľasť so mnou deliť ráč!

Kriste, až zo sveta vyjdem, daj, nech skrz Tvú Matku prijdem k víťazstvu preslavnému! A keď skoná toto telo, ducha prijať ráč mojeho k raja blahu večnému.

Amen.[18] Alleluja, chválme Boha, Boha svojho!

« predcházajúca kapitola    |    Andrej Truchlý

— spisovateľ, redaktor, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života, botanik, katolícky kňaz Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.