Zlatý fond > Diela > Rajské kvietky


E-mail (povinné):

Andrej Truchlý:
Rajské kvietky

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Andrea Jánošíková, Martin Hlinka, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 49 čitateľov

IV. Pobožnosť pri prisluhovaní sv. sviatosti

1. Pobožnosť pri sviatosti pokánia

Modlitby pred sv. spoveďou

Bože a nebeský Otče, ktorý si mňa z ničoho dľa Svojho obrazu stvoril a skrze Svojho jediného Syna, Pána Ježiša Krista vykúpil, ja biedny(a) hriešnik(ca) prestúpil(a) som Tvoje sväté prikázania. I nie som hoden(ná), aby som nazvaný(ná) bol(a) Tvojim dieťaťom; ale nechcem už viac zlé činiť. A jako márnotratný syn navrátil sa ku svojmu otcovi, tak prichádzam i ja k Tebe a vzdychám: „Otče, odpusť mi, prehrešil(a) som sa proti nebu a Tebe!“ Ľutujem z celého srdca za svoje hriechy a chcem sa z nich Tvojmu námestníkovi, kňazovi, skrúšene vyznať. I pevne dúfam, že mi jich ráčiš, ó najmilostivejší Bože, skrze zásluhy Pána Ježiša Krista odpustiť a popraješ mi Svojej milosti, aby som sa opravdive polepšiť mohol(la).

Svätá Maria, Matko milosrdenstva oroduj za mňa, Svoje dieťa, aby som sa dokonale vyspovedať a polepšiť mohol(la).

Svätý Anjelu Strážca a všetci Boží Svätí, pomáhajte mi, aby mne bol rozhnevaný Boh milostivým

Modlitba ku Duchu Svätému

Prijď, ó Bože, Duchu Svätý, osvieť môj rozum, aby som svoje hriechy poznať mohol(la); zapál moje srdce Svojou Božskou láskou, aby som svoje hriechy opravdive oľutovať, skrúšene jich vyznať a silne si predsavzať mohol(la), že sa jích viac nikdy nedopustím, i všetkým zlým náchylnosťam a príležitosťam vzdorovať budem. Popraj mi Svojej Božskej milosti, aby som sa zo všetkých hriechov skrúšene a dokonale vyspovedať mohol(la).

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

Poučenie o zpytovaní svedomia

Milé dieťa, teraz zpytuj svoje svedomie, rozmýšľaj vážne, jako si sa prehrešil(a) v kostole, v škole, doma i medzi ľudmi myšlienkami svojmi, slovami, skutkami a zanedbaním dobrého; predo všetkým rozmýšlaj, jako si vykonal(a) svoju poslednú spoveď, či si nečo v nej nezamlčal(a), čo si mal(a) povedať a či si mal(a) opravdivú ľútosť a silné predsavzatie že sa polepšíš. Prejdi prez desatoro Božích a pätoro cirkevných prikázaní, i zpytuj sa, ktoré prikázanie si prestúpil(a); alebo rozmýšľaj, ktoré hriechy si spáchal(a) z nižej udaného spovedného zrkadla.

Spovedné zrkadlo

Prvý príkaz Boží. — Zanedbal(a) som modlitbu rannú, večernú, pred jiedlom, po jiedle, i pozdravenie anjelské. Nemodlieval(a) som sa skrúšene, na iné veci som myslel(a). Nevzbudil(a) som v sebe vieru, nádej a lásku. Pred bludovercami haňbil(a) som sa prežehnať, svätenou vodou sa pokropiť, pokľaknúť, ruky složiť. Nevykonal(a) som pokutu, pri poslednej spovedi uloženú.

Druhý príkaz. — Meno Božie vyslovoval(a) som ľahkomyseľne, bez potreby. Pri maličkosťach zvolal(a) som: „Ježiš, Maria, Jozef!“ Zlorečil(a) som, v Božil(a) som sa, dušil(a), prisahal(a). Šomral(a) som proti dobrote Božej.

Tretí príkaz. — V nedeľu a vo sviatok zanedbal(a) som sv. omšu, kázeň, litánie (koľkokrát?), kresťanské vyučovanie. V kostole som na svetské veci myslel(a), shováral(a) sa, smial(a) sa, obzeral(a) som sa. Keď som mohol(la), nenavštevoval(a) som každodeňne kostôl.

Štvrtý príkaz. — Svojich rodičov nemiloval(a), nectil(a), neposlúchal(a) som. Surovo odpovedal(a) som rodičom. Nemodlieval(a) som sa za rodičov. Častokrát zarmútil(a) som rodičov. Neposlúchal(a) som učiteľa, predstavených. Choval(a) som sa neslušne proti bratovi, sestre, starším pokrevným i ľuďom.

Piaty príkaz. — Prial(a) som zlé bratovi, sestre, iným deťom a starším ľuďom. Vadieval(a) som sa s inými; nadával(a) som jim potupné mená, bil(a) som sa s nimi. Dráždil(a) a dovádzal(a) som iné deti k hnevu a zlosti. Bol(a) som hnevlivý(á), zlostný(á), surový(á) proti druhým deťom a starším ľuďom. Preklínal(a) som iných. Nahováral(a) som iné deti k zlému. Píjal(a) som pálené. Trápil(a) som bitím deti a zverov.

Šiesty príkaz. — Myslel(a) som dobrovoľne na nehanebné veci. Díval(a) som sa na hanebné veci, obrazy. Hovoril(a) som nehanebné slová; spieval(a) som nehanebné piesničky.

Siedmy príkaz. — Vzal(a) som cudzie veci, kradol(a) som, doma, v škole, v cudzom dome, v záhrade, v poli, v hore. Poškodil(a) som cudzie veci, knižky, stromky atď. Nenavrátil(a) som najdené veci. Rozhlasoval(a) som chyby a poklesky blížnych. Rozdával(a) som veci deťom bez dovolenia rodičov.

Osmy príkaz. — Klamal(a) som rodičov, učiteľa, pokrevných a iných ľudí. Zamlčal(a) som pri sv. spovedi ťažký hriech. Obžaloval(a) som nespravodlive brata, sestru u rodičov, deti u učiteľa.

Proti cirkevným príkazom spáchané hriechy — V piatkoch a v iných pôstoch jiedaval(a) som bez potreby a dobrovoľne mäsitý pokrm. V advente, v pôste a v inom posvätnom čase spieval(a) som svetárske piesne, počúval(a) hudbu, tancoval(a) som.

Dopustenie sa hlavných hriechov — Bol(a) som pyšný(á) na svoje vlohy, na svoj odev, na postavenie svojich rodičov. Bol(a) som lakomý(á) a neprial(a) som iným. Bol(a) som závistlivý(á) a hneval(a) som sa, keď bol iný človek chválený. Bol(a) som v jiedení nenásytný(á). Bol(a) som v učení lenivý(á); márnil(a) som čas ihrami a zábavami.

(Milé dieťa, to, čo si z týchto hriechov spáchalo, zapamätaj si dobre; i rozmysli si dobre: kde, s kým, kolkokrát si sa jednotlivého hriechu dopustilo. A keď si takto svoje svedomie dokonale preskúmalo, modli sa):

Modlitba pri spovedi

Ó všemohúci Pane Bože na výsosťach, padám do prachu pred Tvojou velebnosťou a prosím Teba v najhlbšej pokore, ráč odpustiť milostive všetky moje hriechy skrze zásluhy jednorodeného Syna Svojho, Pána našeho Ježiša Krista, Spasiteľa môjho! Želiem a ľutujem z celého srdca, že som Tvoju najvyššiu dobrotu, Bože môj, ktorého nado všetko milovať mám, nekonečne obrazil(a). Sľubujem, že svoj život s milosťou Tvojou opravdive polepším a Teba nikdy viac dobrovoľne neobrazím. Ach, Bože, buď mne biednemu(nej) hriešnikovi(ci) milostivým! Ó milosrdný Bože, smiluj sa nado mnou a odpusť mi všetky hriechy!

(Milé dieťa, iď potom do spovedeľnice a riekni: „Pochválen buď Ježiš Kristus!“ Poklakni si a riekni: „Prosím, duchovný otče, za sväté požehnanie, aby som sa zo svojich hriechov vyspovedať mohol(a).“ Prežehnaj sa a modli sa takto: „Spovedám sa Pánu Bohu všemohúcemu, preblahoslavenej Panne Marii, všetkým Božím Svätým i Vám, otče duchovný, že som (od svojho malička) od velkonočnej — vianočnej — spovedi nasledujúce hriechy spáchal(a).“ Potom vyrozprávaj svoje hriechy do jednoho a dokonaj spoveď týmito slovami: „Ľutujem srdečne za všetky svoje hriechy, že som Pána Boha obrazil(a). Sľubujem sa s pomocou Božou polepšiť, viacej nehrešiť a každej príležitosti ku hriechu sa chrániť. Prosím za spasiteľnú pokutu a za kňazské rozhrešenie.“ Pozorne vypočuj napomenutie kňazovo, prežehnaj sa pri požehnaní, a keď opustíš spovedeľnicu, vykonaj uloženú pokutu a modli sa v kostole:)

Modlitba po spovedi

Ó milostivý nebeský Otče, zvelebujem Ťa a ďakujem z celého srdca, že si mi odpustil hriechy, za ktoré som ľutoval(a) a z nich sa vyspovedal(a), i moju duša od večného zatratenia oslobodiť si ráčil. Ty si zase mojim láskavým Otcom a ja Tvojim verným dieťaťom. Posilni moju vôľu, aby som pozatým radšej zomrel(a), než Tvoju nekonečnú dobrotu obrazil(a)! Znovu chcem Tebe slúžiť a Teba nado všetko milovať. Budem sa skrúšene modlievať, ochotne poslúchať, zlého sa chrániť a svoje povinnosti usilovne plniť: len mi popraj, najláskavejší Bože, Svojej milosti!

Ó Ježisu Kriste, Božský Priateľu dietok; daj mi svoje čisté a sväté srdce detinské, aby som Tvoj pobožný Božský príklad nasledovať mohol(a). Ochraňuj moje srdce, dopusť, aby môj Anjel Strážca, ktorý stojí pred tvárou Božou, moje kroky riadil.

Ó Panno Maria, Matko a útočište kajúcnych hriešnikov, pros za mňa, dieťa Svoje, všemohúceho Boha, aby som skrze krev Tvojho Božského Syna, Ježiša Krista, ktorú na kríži za mňa vylial a skrze Tvoje zásluhy nevinným a Bohu milým dieťaťom byť a do smrti zotrvať mohol(a). Amen.

2. Pobožnosť pri sviatosti Oltárnej

Modlitby pred sv. prijímaním

Ó najmilostivejší a najsvätejší Bože, približujem sa k svätému oltáru, aby som telo a krev Tvojho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, Pána a Spasiteľa môjho prijal(a). A v najhlbšej pokore prosím Tvoje milosrdenstvo, uzdrav mňa nemocného(nú), očisť mňa od nečistoty hriechov, osvieť moju slepotu, prispej mojej biede, aby som anjelský chlieb, živé telo Ježiša Krista, Syna Tvojho, ktoré z najčistejšej panenskej Matky na Seba vzal a na dreve kríža za mňa obetoval, s najpokornejšou ľútosťou, so živou vierou, s pevnou nádejou a s horúcou láskou do čistého srdca prijal, žeby mi toto sväté prijímanie nebolo ku zatrateniu, ale k večnému blahoslavenstvu. Amen.

Vzbudenie viery

Ó môj Ježišu, verím silne všetko, čo si Ty zjavil! Verím, že si skutočne prítomným v tejto sviatosti oltárnej, ktorú prijať si žiadam; lebo si to sám Pane, ktorý si večná a neomilná pravda, riekol. O môj Ježišu, so všetkými Anjelmi a Svätými klaniam sa Tebe v najsvätejšej sviatosti Oltárnej, v ktorej si z lásky ku mne skrytým! Vzdychám k Tebe, čo ku svojmu Pánovi a Bohu, Stvoriteľovi a Spasiteľovi.

Vzbudenie nádeje

Ó môj Ježišu, Tvoje milosrdenstvo je nekonečné! Prichádzaš ku mne a chceš prebývať v mojom srdci. I dúfam silne, že ma posvätíš a udelíš všetky mne potrebné milosti.

Vzbudenie lásky

Ó môj Ježišu, miloval si mňa až po Svoju smrť na kríži, a z lásky ku mne chceš sa stať pokrmom mojej duše. Ó jako mám Tvoju lásku odplatiť? Milujem Ťa z celého srdca v tejto najsvätejšej sviatosti skrytého; lebo si najsvätejším a najmilostivejším mojim pokladom. Tebe chcem žiť i zomreť!

Vzbudenie žiaľu a ľútosti

Ó môj Ježišu, želiem a ľutujem z celého srdca za svoje všetky hriechy; lebo som nimi Teba, svojho najláskavejšieho Pána a Boha obrazil(a).

Vzbudenie pokory

(Keď kňaz sv. hostiu ukazuje, opakuj trikrát túto modlitbu):

Ó môj Ježišu, nie som hoden(á), aby si vošiel pod strechu môjho srdca; ale riekni len slovo a uzdravená i spasená bude duša moja!

Vzdychnutie

(Keď ideš telo Božie prijať, modli sa):

Ó môj Ježišu, môj Spasiteľu a Vykupiteľu, môj Boh a všetko! Príjď a vstúp do môjho srdca, ktoré Ti celé obetujem. Posilni ma Svojou milosťou, ó Ježišu!

Modlitby po sv. prijímaní

Vzývanie

(Modlitba sv. Ignáca z Loyoly)

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristove, spas ma. Krev Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, obmyj ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó dobrotivý Ježišu, vyslyš ma. Do Svojich svätých rán ukryj ma A nedaj mi od Teba sa odlúčiť. Pred zlým nepriateľom zastaň ma. V hodinu mojej smrti povolaj ma, A daj mi k Tebe príjsť, Aby som Ťa so všetkými Svätými chválil(a) Na veky vekov. Amen.

Poďakovanie

Ó môj najmilejší Ježišu, odkuď mi tá milosť, že si ma navštívil a ku mne úbohému(hej) hriešnikovi(ci) prišiel? Pozdravujem Ťa a klaniam sa Tebe. Obetujem Ti svoje telo a dušu, i všetko, čo mám. Všetky svoje myšlienky, svoje žiadosti, svoje slová a všetko, čo konám, obetujem Tebe, nech sú Tvoje obetujem jich Tebe, Tvojej svätej službe. Amen.

Pochválená a pozdravená buď po všetky časy najsvätejšia sviatosť Oltárna! Amen.

Vzdychnutie

Príjď, ó ty žiarací oheň, láska Božia, a znivoč vo mne všetko, čo je moje a čo sa Tvojim najčistejším očam neľúbi, aby som od dnešného dňa celkom Tebe prináležal(a) a len preto aby som živý(á) bol(a), aby som nielen Tvoje sväté prikázania a rady, ale i všetky žiadosti Tvojeho Božského srdca a Tvoje sväté zaľúbenie zachoval(a) a vyplnil(a). Amen.

3. Pobožnosť pri sviatosti birmovania

Modlitby pred birmovaním

Všemohúci, večný Bože, ktorý si mňa tu prítomného(nú) kresťana(ku) skrze svätý krst od hriechov očistil, posvätil a do Svojej služby prijal, naplň ma Svojim Duchom Svätým, Duchom múdrosti a rozumu, rady a sily, umenia, pobožnosti a bohabojnosti.

Duchu Svätý, udel mi Svojich darov, aby som tak žil(a), jako sa to na dobrého(ú) kresťana(ku) sluší, aby som veril(a) v Ježiša Krista a tak nekonečných zásluh, ktoré nám všetkým na kríži vyzískal, účastným(ou) sa stal(a), pre život večný. Amen.

Modlitby pod birmovaním

(Pri vzkladaní rúk biskupových)

Jako spočíva pravica biskupova nad mojou hlavou, tak nech spočíva Duch Svätý nado mnou. Ó Bože, udel mi dary Ducha Svätého v plnej miere. Skrze milosť Svoju stvor svetlo vo mne, aby som videl(a) a rozumel(a), čo je pravé, dobré, spravodlivé a slušné. Posilni ma, aby som vždy plnil(a) Tvoju svätú vôľu. Obživ moju vieru, aby táto ovocie ctnosti a bohabojnosti vo mne prinášala.

(Pri mazaní svätým olejom)

Prijmi, ó Bože, celé moje srdce. Tebe prinášam ho čo obetu, Tebe nech ono celkom prislúcha. Nech sa ono od dnešného dňa pevne pridržiava učenia Tvojeho Syna i Jeho apoštolov a Jeho Cirkve. Chcem ho vyznávať srdcom, ústami a skutkami, pokuď ma smrť nepovolá k Tebe, do Tvojho kráľovstva, kde si pripravil pribytky pre všetkých tých, ktorí Tvoju svätú vôľu plnia. Amen.

Modlitby po birmovaní

Nech Bôh potvrdí, čo učinkoval vo mne skrze sviatosť birmovania: Duch Svätý nech prebýva od dnešného dňa vždy v mojom srdci a napravuje ma skrze pevnú vieru v Ježiša Krista, ku kresťanskému životu a milému Bohu. Amen.

Poďakovanie

Ďakujem Tebe, Duchu Svätý, že si mi ráčil skrze sv. sviatosť birmovania Svoju milosť udeliť, i mňa proti všetkému pokúšaniu a prenasledovaniu posilniť! Prosím Ťa pokorne, povzbuď ma Svojim vnútorným vnuknutím, aby som sa vo všetkých nebezpečenstvách pričinil(a) k milosti, mne udelenej, a žeby som sa nikdy z ľudskej bázne ničoho nedopustil(a), čoby bolo proti Božskému alebo cirkevnému prikázaniu. Udel mi milosti, aby som radšej umrel(a), než by som mal(a) Teba zarmútiť, Tvojemu svätému vnuknutiu sa sprotiviť, alebo Ťa smrtelným hriechom od seba odvrátiť. Amen.

#K#V. Pobožnosť vo výročité slávnosti#K#

Modlitba na narodenie Pána

Všemohúci, milostivý Bože, ktorý Svoju Cirkev pamiatkou preblaženého narodenia Syna Svojho z preblahoslavenej Panny Marie obveseluješ; učiň, prosíme pokorne, aby i naše srdce bolo hriechov zbavené a znovu sa zrodilo, aby tak Syn Tvoj a náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, so Svojou milosťou k nám príjsť a Svojim požehnaním nás oblažiť mohol. Amen.

Padám pred Tebou a vzývam Teba, môj Vykupiteľu a Spasiteľu, jednorodený Synu večného Boha, skrytý v ľudskej podobe, Bože a Pane môj! Požehnaná buď nevýslovná láska, ktorá Ťa s lona nebeského Otca až do opustenej maštalky snížila! Ty si sostúpil s nebies, aby som ja nekdy prijatým(tou) mohol(a) byť do neba. Ó najsladší Ježišu, Ty rozkoš Anjelov a blahoslavenstvo nebies, prijal si na Seba ľudskú podobu, naše telo a krev, aby som sa i ja stal(a) svätým človekom. Požehnané buď toto sväté telo a krev Tvoja! Požehnané buďte slzy Tvojho detinstva! Narodiť chcel si sa z Panny, aby si dokázal, že zbožnú myseľ a čisté srdce miluješ. Požehnaná buď najsvätejšia Panna Maria, ktorá Ťa porodila! Popraj mi, môj Spasiteľu, aby som na prímluvu panenskej presvätej Matky Tvojej, nábožný a svätý život viedol(a) a všetkými myšlienkami, slovami a skutkami Teba následoval(a). Amen.

Nech prespevuje deväť chórov anjelských svoje nebeské chválospevy, nech plesá v posvätnej radosti celé človečenstvo; lebo sa v betlehemskej maštalke narodil Spasiteľ a Vykupiteľ sveta.

Sláva na výsosťach Bohu a na zemi pokoj ľudom dobrej vôle!

Modlitba na nový rok

Všemohúci, večný Otče, zase jeden rok sa pominul. Ty, môj Bože, bol si vždycky a budeš na veky vekov; ale ja, nehodné dieťa, nebol(a) som pred nekoľkými rokami medzi živými, a o nekoľko rokov budem odpočívať v hrobe medzi mrtvými. Ó večný Otče, dopraj, aby som v tento prvý deň nového roku na svoju budúcnosť myslel(a). Srdečne žiadam Ťa, Bože môj, ráč dopustiť, aby v tomto roku bola Tvoja najsvätejšia vôľa plnená na nebi i na zemi; popraj mi milostive, žeby som ľahkomyseľne nežil(a) lež aby som čas mojej mladosti dobre a spasiteľne používal(a), celý tento rok zo dňa na deň v čtnosti sa zdokonaloval(a), v láske Tvojej a pobožnosti pokroky činil(a).

Ó najdobrotivejší Ježišu, ktorý si bol dnešného dňa boľastne obrezaný a Svoju drahú krev už hneď jako útle dieťa si vylieval, prosím Ťa, odpusť mi moje hriechy, vynahraď moje zanedbané skutky a udel mi polepšenia budúceho života. V tento deň nového roku obetujem Ti svoje srdce. I prosím Ťa, aby si ráčil dnes a prez celý rok milosť svätého krstu vo mne obnovovať, všetky hriechy, ktorými by som svoju dušu poškvrnil(a), mne milostive odpustiť a novú horlivosť ku Tvojim službám vo mne vzbudiť. Vrúcne Teba prosím i za svojich rodičov, pokrevných a dobrodincov; ráč jim, najmilostivejší Ježišu, udeliť v tomto roku všetko, čo jim je k dobremu duše i tela prospešné, aby tak ešte viac nasledujúcich rokov šťastlive započali, šťastlive v nich pokračovali a šťastlive dokonali, pokuď sa nestanú hodnými večného blahoslavenstva. Poľahči milostive muky dušam v očistci, učiň koniec jich trápeniu a ráč jich prijať čím skôr do večnej radosti. Amen.

Modlitba na slavnosť Zjavenia Pána

Všemohúci, večný Bože, Ty si dnešného dňa zjavil Svojho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, trom učeným kráľom od východu. Jasná hviezda ukazovať jim nútená bola z ďalekých východných krajín k jaslám Tvojho Božského Dieťaťa. Neunavene a smelo kráčali za týmto vodcom vzdor všetkým nebezpečenstvám a prekážkam ďalekej cesty. A oni našli Toho, koho hľadali, klaňali sa Jemu a obetovali Mu svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Ó najláskavejší Otče na nebesiach, popraj mi Svojej milosti, aby som i ja príklad týchto troch mudrcov nasledoval(a). Daj mi jich vieru, jích nábožnosť, jích lásku a vytrvalosť. Dopusť, aby skvelá hviezda, aby lúč Tvojej Božskej múdrosti mne svietila, môj slabý rozum ožiarila a moje studené srdce ku všetkému dobrému rozpálila, aby som i ja Spasiteľa vyhľadať a dokonale poznať mohol(a). Amen.

Modlitba na Veľký piatok

Z hlbokosti svojej duše vzdychám k Tebe, Ježišu Kriste, ktorý dnes visíš na kríži! Prajem sebe, aby Tvoje horké muky moje srdce tak hlboko prenikly, jako prenikly srdce Tvojej Matky a verných učenníkov, aby moje tvrdé srdce všetky Tvoje muky tak žive pocítilo, aby bolo k opravdivej ľútosti nad hriechami pohnuté.

Ó boľastný Ježišu, jak mnoho boľastných krokov si dnes učinil a jaké potupy podstúpil! Ách, jak mnohé muky si dnes pretrpel, jak mnohé rany si dostal! Ách, jak často si sa dnes potknol a padnol! Ách, jak mnohé vzdychy sa vyrazily z Tvojho srdca a jak mnohé slzy a krvavé kropaje vytiekly z očú a rán Tvojich! Týchto Tvojich múk je toľko, že žiadon jazyk vysloviť jich nemôže. Ó jak ťažko dal Teba, Syna Svojho, Otec nebeský katovať za naše hriechy! Čo som ja zaslúžil(a) trpeť, to si Ty za mňa trpel, láskavý Spasiteľu! Za túto lásku ku mne ďakujem Ti vrúcne z celého srdca. Ách, keby som bol(a) radšej umrel(a), než som mal(a) svojmi hriechami toľké muky Ti zapríčiniť! K odpusteniu obetujem Ti prehorké Tvoje umučenie a smrť so všetkými slzami a krvopotnými kropajami, ktoré si za mňa vylial. Obetujem Ti všetky pobožnosti, skutky pokánia a mrtvenia, prôvody a almužny so všetkými modlitbami a dobrými skutkami, ktoré sa dnes po celom kresťanskom svete konajú. Obetujem Ti svoje kajúcne srdce. Prijmi túto obetu, ó ukrižovaný Ježišu, na poďakovanie za Tvoje horké umučenie a dokonalé splatenie všetkých mojích vín a pokút. Ach nedaj, aby Tvoja predrahá krev nadarmo vyliata bola!

Ó láskavý Ježišu, smiluj sa nad dušami v očistci trpiacimi. Jako Ty modli si sa pribitý na kríži za Svojich nepriteľov, za hriešnikov, tak vzdychám i ja: Otče, odpusť jim; lebo nevedeli, že zle činili! A jako si zasľúbil raj lotrovi, na kríži pokánie činiacemu, ráč vyviesť ubohé duše z očistca do nebeského raja. Amen.

Modlitba na Veľkú noc

Raduj sa nebo i zem; lebo Tvoj Spasiteľ slavne vstal z hrobu! Ó Spasiteľu a Vykupiteľu, Synu Boží, už si dokonal všetko, čo si bol sľúbil a čo malo byť na zemi skrze Teba dokonané!

Svojim slávnym vzkriesením premohol si smrť a peklo. Otvoril si cestu k blahoslavenstvu a dal si nepodvratný základ viery a nádeje. I ja budem skrze Teba vzkriesený(á) a spolu s Tebou budem požívať radosti večného blahoslavenstva. Popraj, láskavý Spasiteľu, aby bolo moje predsavzatie, že chcem nový pobožný život viesť, Tebe milé, aby ono bolo Tvojou milosťou vzbudzované a Tvojou pomocou vyplnené. Ano, pevne berem si pred seba, že sa zlého odrieknem, od hriechov očistím a s čistým svedomím pred Tebou obcovať budem. Daj, aby mi Tvoje sväté učenie a vôľa ustavične boly pred očima a slúžily mi za pravidlo môjho života. Udel mi živej viery v Teba, pevnej nádeje v Tebe a horúcej lásky k Tebe, aby som pre Teba bojoval(a), žil(a) a umrel(a). Alleluja! Smrť je premožená víťazstvom! Česť, chvála a sláva Tebe na veky! Požehnaný Boh náš, na veky vekov. Amen.

Modlitba na Nebevstúpenie Pána

Pane Ježišu Kriste, ktorý si vo svojej sláve na nebesia vstúpil a sedíš na pravici Svojho Otca, zapál, prosím Teba, moje srdce svätou žiadosťou, aby som poklady len v nebi skladal, ktoré nehynú, aby sice môj život bol na zemi, obcovanie ale aby bolo v nebesiach, aby som so všetkou silou duše len to hľadal(a), len po tom túžil(a) a to dosiahol(a), čo si sám v dome Svojho Otca pripraviť ráčil, ktorý s Otcom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba na Soslanie Ducha Svätého

Ó Duchu Svätý, Potešiteľu náš, pomáhaj mi! Tebe odporúčam svoju dušu, svoje telo a všetko, čo som a čo mám. Daj, aby som svoj život v Tvojej službe strávil(a). Ja som slepý(á), slabý(á); jak dlho som na svete, zapletám sa ľahko do osidiel svojich žiadostí, zablúdim a sklamaný(á) bývam ľahko. A preto sa porúčam Tebe a podrobujem sa Tvojmu riadeniu a Tvojej ochrane. Vyučuj a osvecuj môj rozum, spravuj moju dušu, moje telo, posilňuj môjho ducha proti môjmu slabému srdcu. Popraj mi, ó Bože, múdrosti, rozumu, rady, sily, umenia, pobožnosti a bázne Božej. Daj mi pevnej viery, istej nádeje, čistej a dokonalej lásky. Daj, aby som po všetky časy i všade Tvoju vôľu plnil(a). Amen.

Modlitba na slávnosť najsv. Trojice Božej

Teba, Bože Otče nesplodený, Teba, Synu Boží jednorodený, Teba Duchu Svätý Utešiteľu, Teba, svätá nerozdielna Trojico Božia,vyznávam, chválim a velebím srdcom i ústami! Sláva Otcu, ktorý ma stvoril! Sláva Synu, ktorý ma vykúpil! Sláva Duchu Svätému, ktorý ma posvätil! Sláva najsvätejšej nerozdielnej Trojici, Bohu a Pánu mojemu, na veky. Amen.

Najsvätejšia Trojico Božia, Otče, Synu i Duchu Svätý, jediný v bytnosti a trojí v osobách, v najhlbšej poniženosti konám obetu svojej úcty a poklony a prespevujem so zástupami nebeskými: svätý, svätý, svätý je Pán Boh zástupov, plné sú nebesia i zem slávy Jeho! Amen.

Modlitba na slávnosť Božieho Tela

Pane a Spasiteľu Boží, Ježišu Kriste, shliadni milostive na slávnosť, ktorú Ti dnes Tvoja svätá Cirkev pripravuje. Obnov, vyčisť, posväť moje srdce, aby som bol(a) hoden(á) byť učineným(ou) tejto svätej radosti.

Najláskavejší Ježišu, nezapovrhol si plesanie nábožných synov a dcér, ktorí Ťa vo víťazoslávnom sprievode do mesta Jeruzalema jako dávno čakaného Mesiaša uvádzali, v rukách palmové ratolesti niesli, na cestu svoje rúcha prestierali a chválospevy Tebe prespevovali. Popraj, večný Kráľu nebeského Jeruzalema, aby naša pobožnosť nebola len zovnútornou, lež aby bola i výrazom vnútornej viery a nevidomej lásky, ktorá v našich srdciach horí. Daj, aby i mne sviatosť, v ktorej pravú a skutočnú Tvoju prítomnosť dnes verejne vyznávam a Jej sa klaniam, v živote i v smrti posilnenia a potešenia prinesla, a ved ma Svojou milosťou týmto plačlivým údolím tak, aby som bol(a) hodným(ou), nekdy v nebi na Teba z tvári v tvár hľadieť a Teba s Otcom i Duchom Svätým chváliť a zvelebovať na veky vekov. Amen.
Andrej Truchlý

— spisovateľ, redaktor, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života, botanik, katolícky kňaz Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.