Zlatý fond > Diela > Rajské kvietky


E-mail (povinné):

Andrej Truchlý:
Rajské kvietky

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Andrea Jánošíková, Martin Hlinka, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 49 čitateľov

III. Pobožnosť pri službách Božích

1. Pobožnosť predpoludnajšia

Modlitby pri sv. omši

Na začiatku sv. omše

V najhlbšej pokore predstupujem pred oltár Tvoj, všemohúci Bože a nebeský Otče, na ktorom Tvoj milý Syn, Ježiš Kristus, ktorý vo večnej sláve u Teba kraľuje, znovu za nás obetovať sa chce i modlím sa k Tebe, Bože, jako k pôvodcovi všetkého dobrého. I ďakujeme Tebe, Bože, ktorý mladosť Svojich dietok na zemi riadiš a obveseluješ, i každému človekovi požehnávaš, kto riadenia Tvojej otcovskej ruky bezbožne od seba neodvrhuje.

Očisť ma, ó Pane, od všetkých hriechov, a posväť moje srdce, aby som pri najsvätejšej obete, ktorú Ježiš Kristus na kríži dokonal a ktorá sa tu nekrvavým spôsobom bude obnovovať, hodne prítomným(nou) byť mohol(a). Amen.

Na Gloria

Sláva na výsosťach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Svätý, svätý, svätý Pán zástupov; nebo i zem plné sú Tvojej slávy!

Ó Bože, chválime Teba, oslavujeme Teba, dobrorečíme Tebe, klaniame sa Tebe, Pane a Kráľu na nebi. Ježisu Kriste, náš Pane a Spasiteľu, jednorodený Syna Otca, Bäránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, ktorý sedíš na pravici Boha Otca, smiluj sa nad nami! Lebo Ty sám si Svätý, Ty sám Pán, Ty sám Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým s sláve Boha Otca. Amen.

Na Evanjelium

Všemohúci a najdobrotivejší Bože, z nekonečnej lásky k nám poslal si Svojho jednorodeného Syna na svet, aby neumelých vyučoval a Tvoju svätú vôľu ohlašoval. On mlúvi k nám vo svätom Evanjeliume. Osvieť ma, aby som vždy učenie Tvojho Syna dokonale poznával(a) a dľa príkladu Tvojich Svätých v živote nasledoval(a). Amen.

Na Kredo (Verím)

(Modli sa „Verím v Boha“ a dolož):

Najsvätejší, trojjediný Bože, Otec, a i Duch Svätý, zachovaj ma, prosím, v tejto viere v Teba, skrze ktorú nás vo Svojej svätej Cirkvi blahoslavenými učiniť chceš. Amen.

Na Obetovanie

Prijmi, najmilostivejší Bože a Otče, milostive túto obetu, ktorú kňaz prináša ku Tvojej cti a chvále, na pamiatku lásky Ježiša Krista oproti nám za nespočetné hriechy naše, za všetkých verných kresťanov, živých i mrtvých. Príjmi, láskavý Bože, túto nekrvavú obetu, s ktorou i ja obetujem svoje srdce; učiň ho sebe príjemným; očisť ho od všetkých hriechov a posilni mňa vo všetkom dobrom, skrze Ježiša Krista, Pána a Spasiteľa našeho. Amen.

Na Sanktus (Svätý)

Smiluj sa nado mnou, najsvätejšia Trojico, jediný Bože! Blíži sa okamihnutie, v ktorom Kráľ neba i zeme, sprevádzaný zástupami blahoslavených duchov, na oltár sostúpi. Vyslyš modlitbu moju. Teba, svätý, všemohúci, večný Bože, chvália a zvelebujú všetci Anjeli a Archanjeli, Cherubini a Serafini. I ja pripojujem sa v najhlbšej pokore k nim a volám s nimi: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov; nebe i zem plné sú slávy Tvojej! Hosanna na výsosťach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pána! Hosanna na výsosťach!

Na Premenenie (pri pozdvihovaní sv. hostie)

Klaniam sa Tebe, ó Pane Ježišu Kriste, Synu Boha živého, ktorý si tu prítomným pod spôsobom chleba so Svojim telom a krvou. Verím v Teba Ježišu! Dúfam v Teba, Ježišu! Milujem Ťa z celého srdca; lebo Ty si tu prítomným, ktorý si sa dal pred časom za mňa na kríž povýšiť. Tebe klaniam sa v najhbšej pokore a vzývam čo svojho Pána a Boha!

(Pri pozdvihovani sv. kalichu)

Ó pravdivá, živá krv Ježiša Krista, klaniam sa Tebe so všetkými Anjelmi a Svätými; lebo Ty si bola vyliata pre smierenie so spravodlivosťou Božou a pre moje spasenie. Obmyj moje premnohé hriechy, očisť a posilni moju dušu. Ó Ježišu, Tebe žijem! Ó Ježišu, Tebe zomieram! Ó Ježišu, Tvojim(ou) chcem byť v živote a pri smrti, i na veky. Amen.

Po Premenení (Pozdvihovaní)

Všemohúci, večný Bože, ďakujem Ti z celého svojho srdca, že si Svojho Syna, jako Prostredníka medzi Tebou a nami, na tento svet soslal, ktorý nám Svoje drahé telo a Svoju drahú krev za pokrm našich duší dal. Ó keby som mohol(a) vždy s tou najvätšou úctivosťou pri tejto svätej obete prítomný(nou) byť, žeby mi z toho dobré a užitočné ovocie skvitalo! Svätá krev Pána našeho a Spasiteľa, Ježiša Krista, volá k Tebe, Bože Otče, o smilovanie a odpustenie za nás, ktorí sme pokropení krvou Ježiša, Syna Tvojho; ó ráč mi odpustiť pre Jeho zasluhy všetky moje hriechy! Smiluj sa i nad služobníkami a služobnicami Svojmi, ktorí v Kristu usnuli a ešte v očistci časné pokuty trpia, najmä nad… (menuj tu, milé dieťa, tých zomrelých, za ktorých sa modliť chceš.) Skrze moc tejto svätej obety, skrze drahocennú krev, ktorá tiekla zo srdca Ježiša Krista, ráč jim otvoriť, milostivý Bože, dvere jích žaláru a voveď jích do príbytkov večného pokoja. Amen.

Na Pater noster (Otče náš)

Nebeský Otče, ačkoľvek nehodní sme, aby sme svoj hlas k Tebe pozdvihnúť mohli, opovažujeme sa preca, Ježišom Kristom poučení a povzbudení, čo dietky k Tebe mluviť: Otče náš atď.

Na Agnus Dei (Bäránku Boží)

Ó Bäránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad nami!

Ó Bäránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad nami!

Ó Bäránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, popraj nám pokoja!

Na Prijímanie

Ó najsladší Ježišu, nebeský chlebe a pokrme Anjelov, s horúcou žiadosťou túži moja duša po Tebe. Ó keby som mohol(a) Teba teraz skrze sväté prijímanie do svojho srdca uviesť! — Ale, ó Pane, nie som hoden(á), aby si vošiel pod strechu môjho srdca; ale riekni len slovom a uzdravená i spasená bude duša moja! (Trikrát opakuj tieto slová a bij sa v prsia.)

S Tebou, ó môj Bože, chcel(a) by som vždy spojený(á) byť. Preto vzdychám k Tebe, príjdi ku mne a zostávaj pri mne so Svojou milosťou! Posilni ma vo viere, obživ moju nádej a zapál vo mne Svoju lásku! V láske chcem s Tebou žiť a s Tebou zomreť! Amen.

Na Požehnanie

Požehnaj ma, ó najmilostivejší, trojjediný Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý! Požehnaj ma na tele i na duši; požehnaj i všetkých mojich blížnych. A toto Božské požehnanie nech ma posilňuje vo všetkom dobrom, nech ochraňuje a zachová moju nevinnosť a nech mi je v hodinu smrti k večnému blahoslavenstvu! Amen.

Modlitba po sv. omši

Ó Bože a nebeský Otče, prijmi moje najsrdečnejšie poďakovanie za tú milosť, že som pri tejto najsvätejšej obete mohol(a) byť prítomným(nou). Odpusť mi moju nedostatočnosť. Spojujem svoje modlitby so zásluhami Ježiša Krista, s Jeho modlitbou a krvavou obetou, i obetujem Ti jich ku Tvojej najvyššej cti a sláve. Vyslyš moje prosby, ktoré som za svojich rodičov, učiteľov a dobrodincov, za všetkých ľudí, živých i mŕtvych Tebe predniesol. Posväť a posilni moju vôľu a snahy, aby som Tvoju svätú vôľu vždy verne plnil(a), aby som sa Tebe skrze svoju nevinnosť a čistotu srdca i duše vždy príjemnejším(ou) stával(a). Skrze Pána našeho, Ježiša Krista, ktorý s Tebou i s Duchom Svätým žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen.

Svätá Maria, Matko Božia, Svätý Aloysu a všetci Boží Svätí, orodujte za mňa teraz i v hodinu mojej smrti. Amen.

Modlitba po malej sv. omši, pápežom Levom XIII. prikázaná a odpustkami nadaná

Zdravás’ Maria atď. (trikrát odriekaj, potom sa modli):

Zdravás’ Kráľovno! Matko milosrdenstva, život, sladkosť a nádej naša, zdravás’. K Tebe voláme vyhnaní synovia Eviní. K Tebe vzdycháme kviliaci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Primluvnico naša, obráť k nám Svoje milosrdné oči. A Ježiša, požehnaný plod života Svojho, nám po tomto vyhnanstve ukáž. Ó milostivá, ó dobrotivá, ó presladká Panno Maria.

KŇ.: Oroduj za nás svätá Božia Rodičko!

ĽUD: Aby sme hodní boli učinení zasľúbení Kristových.

Modlime sa

Bože, útočište naše a silo, vzhliadni milostive na ľud k Tebe volajúci, a na prímluvu slávnej a nepoškvrnenej Panny, Rodičky Božej, Marie, Jej ženícha sv. Josefa, svätých Apoštolov Tvojich Petra a Pavla a všetkých Svätých, vysliš milostive a láskave prosby, ktoré za obrátenie hriešnikov, za slobodu a povýšenie sv. Matky Cirkve prednášame skrze Krista Pána našeho. Amen.

Svätý Michale Archanjelu, ochraňuj nás v boji, buď našou ochranou proti zlosti a úkladom diabla. Nech ho zavráti Bôh, pokorne prosíme: a Ty, kniežatu vojsk nebeských, satanáša a iných zlých duchov, ktorí sa ku skaze duší po svete potulujú, Božskou pomocou do pekla uvrhni. Amen.

Iné modlitby pri sv. omši, a pripomínanie umučenia Pána Ježiša Krista

Modlitba prípravná

Hysopom mňa pokrop, ó Pane, a očistený(á) budem: obmyj ma a budem nad sňah belším(ou). Otvor mi bránu spravodlivosti a vojdem skrze ňu, aby som Tebe svoju vďačnosť preukázal(a). Tu je brána Pánova, ktorou spravodliví vchádzajú. Jaké hrozné je toto miesto; lebo tu je dom Pánov a brána nebeská! Vstupujem do Tvojho domu, ó Pane, bázňou celý(á) preniknutý(á), i chcem Teba vo svätyni Tvojej zvelebovať.

Všemohúci Bože, sláviť idem svätú večeru lásky, ktorú Tvoj jednorodzený Syn, Ježiš Kristus, na večnú pamiatku Svojho umučenia a smrti so Svojimi učenníkami v noci pred smrťou Svojou obetoval. Ach, musím soznať, že nie som hoden(á), aby som spojený(á) bol(a) s Kristom, večným najvyšším Pastierom, ktorý sa Tebe, Otče na nebesiach, v tomto tajomstve jako obeta prednáša. Ale viem, že milostive prijmeš, ó Pane, city žiaľu, vďaky, chvály a ducha pokánia, ktoré Tebe prinášam. Daj, aby skrze túto pobožnosť moja viera bola upevnená, moja nádej oživená, láska a všetky dobré predsavzatia boly posilnené. Daj, aby som v poznaní Teba sa zdokonaľoval(a) skrze vykonávanie dobrého vždy hodnejším(ou) sa stával(a). Požehnaj mňa, aby som Tvoje Božské prikázania plnil(a). Osvieť mňa, aby som poznal(a), čo žiadaš odo mňa a daj mi sily, aby som to i vykonal(a)!

Na začiatku sväté omše, keď kňaz k oltáru vychádza

(Kristus Pán do záhrady Getsemany vchádza.)

O Pane Ježišu Kriste, Synu Boha živého, ktorý si sa o mňa biedneho hriešnika, keď Tvoje umučenie nastávalo, zarmucoval, popraj mi, prosím, aby som všetky zármutky, súženia a trápenia svoje v spojení s Tvojim zármutkom a umučením milerád(a) znášal(a), a tak aby ony mne skrze zásluhy Tvojeho umučenia boly spasiteľné. Amen.

Keď kňaz naprostred oltára sa modlí

(Kristus Pán v záhrade modliť sa začína.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si chcel od Anjela byť posilnený, keď si sa modlil v Getsemanskej záhrade, popraj mi skrze moc modlitby Svojej, aby i pri mne, keď sa modlím, Anjel stál a vo všetkých potrebách mňa posilňoval. Amen.

Keď kňaz odrieka všeobecnú spoveď (Konfiteor)

(Kristus Pán padá na tvár a potí sa krvou.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si v Getsemanskej záhrade krvavý pot zo Seba vydával, keď si sa modlil ku Svojemu nebeskému Otcovi, prosím Teba, popraj mi, aby som vo svojej modlitbe, nebeskou sladkosťou obživený(á), na miesto krvavého potu slzy lásky vylievať mohol(a). Amen.

Keď kňaz ľúba oltár

(Kristus Pán je Judášovým poľúbením zradeným.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si dal zradiť Seba skrze poľúbenie Judášovo, popraj mi milosti, žeby som ani Teba, ani svojho blížneho nikdy nezradil(a), ale radšej vždy ku službe lásky hotový(á) bol(a). Amen.

Keď kňaz ide k boku Epištoly

(Kristus Pán je chytený a odvedený.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si chcel od Svojich nepriateľov byť chyteným a poviazaným, rozviaž putá mojich hriechov a zaputnaj ma sväzkom Svojej lásky, žeby žiadon úd môjho tela, ani žiadna mocnosť mojej duše nič účiniť nemohly, čo by sa protivilo Tvojej Božskej vôli. Amen.

Keď kňaz číta vchod

(Krista Pána v dome Anášovom poličkujú.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si jako nejaký zločinec poviazaný k Anášovi dovedený a pre mňa poličkovaný bol, popraj mi milosti, žeby som sa nedal(a) od zlého ducha, ani od žiadneho človeka ku hriechu naviesť, ale aby som radšej Duchom Svätým riadený(á) ku všetkému tomu, čo je Tvojej Božskej vôli milé, vedený(á) bol(a). Amen.

Keď kňaz prostred oltára hovorí: „Kyrie elejson“

(Krista Pána Peter zapiera v dome Kajfášovom.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si v dome Kajfášovom najhlbšie zarmútený bol, keď Ťa učenník Peter, ktorého si miloval, triráz zaprel, prosím Ťa, ráč ma od zlého spoločenstva zachrániť, žeby som Ťa ani slovami, ani skutkami nikdy neobrazil(a). Amen.

Keď kňaz obracia sa k ľudu a hovorí: „Pán s vami“

(Kristus Pán obracia sa k Petrovi a Peter vstupuje do seba a plače.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si na Petra milostivým okom pozrel a k uprimnému pokániu ho pohnul, pozri na mňa milosrdným okom, aby som svoje hriechy pred Tvojim obličajom oplakával(a) a celým srdcom k Tebe sa obrátil(a). Amen.

Keď kňaz ide na bok Epištoly a modlí sa

(Krista Pána vedú k Pilátovi.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si jako muž boľasti, chcel byť pred Piláta privedený a nevinne obžalovaný, nauč ma, jako mám klamstva bezbožných ľudí sa chrániť a svoju vieru slovami a skutkami stále vyznávať. Amen.

Keď kňaz po prečítaní Epištoly ide do prostred oltáru

(Pána Krista vedú ku Herodesovi.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si pred Herodesa dovedený, pre mňa mnohé rúhania a posmechy podstúpil, udeľ mi milosti, žeby ma nešľachetnosť zlých ľudí nikdy nezachvátila, i aby som Božské tajomstva proti utrhačom udatne zastával(a). Amen.

Keď kňaz číta sv. Evanjelium

(Krista Pána potupujú a k Pilátovi nazpät vedú.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si pre mňa chcel byť potupený, vysmievaný a od Herodesa k Pilátovi nazpät vedený, popraj mi milosti, žeby som sa útokov bezbožných ľudí nebál(a), ale aby som radšej skrze ne v trpezlivosti vyskúsený(á), dokonálejším(ou) a Tebe podobnejším(ou) sa stával(a). Amen.

Keď kňaz kalich odkrýva

(Krista Pána z rúcha vyzliekajú.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si dopustil, aby Ti pred bičovaním Tvojim rúcho bolo vyzlečené, popraj mi, aby som skrze úplne i ľútostivé vyznanie svojich hriechov starého človeka so všetkými jeho skutkami vyzliekol(a) a pred Tvojim obličajom vo všetkých čnosťach sa cvičil(a). Amen.

Keď kňaz obetuje hostiu Bohu

(Krista Pána ukrutne bičujú.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si pre mňa o stĺp bol priviazaný a hrozne bičovaný, popraj mi milosti, aby som Tvoje otcovské karhanie vďačne prijímal(a) a nikdy viac Teba svojimi hriechami nebičoval(a). Amen.

Keď kňaz kalich prikrýva

(Krista Pána tŕnim korunujú.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si chcel od ukrutných katov k posmechu a potupe tŕňovou korunou korunovaným byť, prosím, odojmi odo mňa hryzenie zlého svedomia, aby som tŕnim opravdivého pokánia zbodaný(á) nekdy s Tebou v nebi korunovaný(á) bol(a). Amen.

Keď kňaz ruky si omýva

(Pilát umýva si ruky.)

Ó Pane Ježišu Kriste, Synu Boha živého, ktorý si, ačpráve od sudca Piláta za nevinného uznaný, predsa z lásky ku mne hrozný krik zúrivých zaslepených židov trpezlive počúval, popraj mi milosti, aby som v nevinnosti žil(a) a nad zlosťami ľudí naproti mne sa nehoršil(a). Amen.

Keď kňaz, obrátený k ľudu, hovorí: „Orate fratres“ (Modlite sa bratia)

(Pilát ukazuje židom Krista Pána a hovorí: „Ajhľa človek.“)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si do potupného rúcha oblečený, chcel židom z lásky ku mne predstaveným byť, popraj mi, aby som všetku márnu chválu zapovrhol(a) a v posledný súdny deň do čestného rúcha oblečený(á) v sláve svetu predstaviť sa mohol(a). Amen.

Keď kňaz číta Prefaciu

(Kristus Pán je na smrť odsúdený.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si pre mňa ukrutný výrok súdu na smrť a to smrť kríža na Seba vydať dopustil, popraj mi milosti, žeby som sa z lásky k Tebe žiadneho, ani najhoršieho a nespravodlivého súdu ľudí nehrozil(a), ani sám(a) druhých vo svojom srdci zlostne neposúdil(a). Amen.

Keď kňaz spomína si všetkých živých

(Kristus Pán nese ťažký kríž.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si pre mňa biedneho(u) hriešnika(cu) ťažký kríž na Svojich pleciach niesť chcel, daj, aby som skrze Tvoju milosť kríž mrtvenia a zapierania seba objal(a) a z lásky k Tebe každý deň dľa Tvojho príkladu ho nosil(a). Amen.

Keď kňaz drží ruky nad kalichom

(Kristus Pán sretá sa s plačúcimi ženami.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si sa na svojej boľastnej na Kalvársky vrch ku plačúcim ženám prihovoril a jich napomenul, žeby nad Tebou neplakaly, ale radšej samy nad sebou, popraj mi takých sĺz, ktoré by sa Tebe ľúbily, aby som svoje hriechy náležite oplakával(a); popraj mi i sĺz ľútosti a svätej lásky, ktoré by mňa Tebe príjemným(ou) a milým(ou) učinily. Amen.

Keď kňaz prežehnáva kalich

(Krista Pána na kríž pribíjajú.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si pre mňa na kríž tupými klincami bol pribitým, prosím Teba, ráč svätou bázňou moje telo preniknúť, aby som sa pridržal(a) Tvojho prikázania a od Tvojho kríža nikdy neodstúpil(a). Amen.

Keď kňaz pozdvihuje svätú hostiu

(Krista Pána na kríži pozdvihujú.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si bol pre mňa zo zeme s krížom pozdvížený a na kríži obetu celého sveta nebeskému Otcu si priniesol, popraj, aby som i ja všetky náklonnosti a žiadosti svojho srdca Tebe čo obetu priniesol(a), aby som, od všetkých telesných náruživostí oslobodený(á) svojim duchom v nebi prebýval(a). Amen.

Keď kňaz kalich pozdvihuje

(Z rán Kristových tečie krv.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si zo Svojich svätých rán prameň milosti tiecť nechal, popraj mi milosti, aby som sa vždy keď ma žiadosti napádať budú, ku Tvojim svätým ranám utiekal(a), a z nich spasiteľný liek a posilnenie prijímal(a). Amen.

Keď kňaz spomína si všetkých mrtvých

(Kristus Pán na kríži prosí za ľudské pokolenie.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si sa na kríži za celé ľudské pokolenie, áno i za tých modlil, ktorý Teba ukrižovali, daj mi trpezlivosti, aby som dľa Tvojho príkladu svojich nepriateľov miloval(a) a dobročinil(a) tým, ktorí mňa nenávidia. Amen.

Keď kňaz bije sa v prsia

(Zločinec na kríži obracia sa kajúcne.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si zločincovi na kríži, ktorý svoje neprávosti v pokore vyznal a o milosť Ťa prosil, slávu večného rája láskave prisľúbil, vzhliadni i na mňa očima Svojho nekonečného milosrdenstva, aby som v hodinu svojej smrti od Teba, svojho najláskavejšieho Spasiteľa, tie radostné slová slyšať mohol(a): „dnes budeš so Mnou v raji“. Amen.

Keď kňaz modlí sa „Pater noster“ (Otče náš)

(Panna Maria a apoštol Ján stojí pod krížom.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si Svoju najmilejšiu Matku Svojmu vernému učennikovi Jánovi a tohto Svojej panenskej Matke porúčal, porúčam seba i všetko čo mám, s láskou a vernosťou, a prosím Ťa, daj aby som skrze moc ich lásky ochránený(á) a proti všetkým protivenstvám zabezpečený(á) bol(a). Amen.

Keď kňaz láme svätú hostiu

(Kristus Pán umiera na kríži.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si z lásky ku mne na kríži umrieť chcel, popraj mi milosti, aby som tu na zemi duchovným spôsobom s Tebou zomrel(a), aby v hodinu mojej smrti moju duša Tebe poručená bola, ktorý žiješ a kraluješ na veky. Amen.

Keď kňaz do kalicha čiastku hostie vpúšťa

(Duša Kristova sostupuje do predpeklia.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si skrze Svoje umučenie a prehorkú smrť na kríži moc diabla zlomil a do predpeklia sostúpil, aby si duše svätých otcov vyslobodil, prosím Ťa, daj, aby i teraz moc Tvojho umučenia a smrti dušiam v očistci pomáhala, aby, z časných múk vyslobodené, do večného pokoja a radosti dostať sa mohly. Amen.

Keď kňaz bije sa v prsia a hovorí: „Baránku Boží“

(Mnohí pod krížom oplakávajú svoje hriechy.)

Ó Pane Ježišu Kriste, skrze moc Tvojeho prehorkého umučenia mnohí sa obrátili a svoje hriechy oplakávali, popraj mi milosti, aby som i ja opravdivú ľútosť nad svojmi hriechami vo svojom srdci pocítil(a) a Teba viac nikdy neobrazil(a). Amen.

Keď kňaz prijíma telo a krv Kristovu

(Krista Pána pochovávajú.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si po Svojej smrti do nového hrobu položený byť chcel, daj mi nové srdce, aby som pochovaný(á) s Tebou, i s Tebou blahoslaveného vzkriesenia dojsť mohol(a). Amen.

Keď kňaz usporaduje kalich

(Telo Kristovo natierajú drahými masťami.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si do čistého plátna zavinutý medzi boľastným vzdychaním a plačom Svojich priateľov masťami natrený byť chcel, popraj mi milosti, aby moje srdce vždy čisté zostávalo a milú vôňu ctností zo seba vydávalo, aby si mal v tom zaľúbenie. Amen.

Keď kňaz modlí sa po prijímanie

(Kristus Pán vstáva z mrtvých.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si slavne z mrtvých vstal, popraj mi milosti, aby som sa svojho dosavádneho hriešneho života odriekol(a) a nekdy večnú slávu obdržal(a). Amen.

Keď kňaz hovorí k ľudu: „Pán s vami“

(Kristus Pán zjavuje sa Svojim učenníkom.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si po Svojom vzkriesení Svoju najmilejšiu Matku a účenníkov Svojim radostným pohľadom vzkrieseného tela potešil, popraj mi, aby som Teba, bárs i nie časne, predsa tam vo večnosti v Tvojej sláve shliadal(a) a večnú radosť požívať mohol(a). Amen.

Keď kňaz číta posledné modlitby

(Kristus Pán obcuje za 40 dní s učenníkmi.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si po Svojom vzkriesení štyridsať dní so Svojmi učenníkmi obcovať a jich o všetkých tajomstvách Svojej svätej viery poučiť chcel, prosím Teba, nauč ma podľa Tvojej svätej vôle tak obcovať, žeby som ani v najmenšom od Tvojich prikázaní neustúpil(a). Amen.

Keď kňaz hovorí k ľudu posledné: „Dominus vobiscum“

(Kristus Pán vstupuje na nebe.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si pred očami Svojich zadivených učenníkov zázračne na nebe vstúpil a na pravici Svojho Boha Otca sedíš, popraj mi milosti, aby si moja duša všetko pozemské málo vážila a len po Tebe túžila. Amen.

Keď kňaz dáva požehnanie

(Soslanie Ducha Svätého.)

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si po Svojom na nebe vstúpení Svojim učenníkom Ducha Svätého soslal, prosím Teba, očisť vnútornosti môjho srdca, aby Duch Svätý v ňom dôstojný príbytok našiel, mňa Božskými darmi ozdobil, potešil a vo všetkom dobrom posilnil. Amen.

Modlitba po sv. omši

Nebeský Otče, prijmi milostive obetu, ktorú Ti kňaz na pamiatku umučenia a smrti na oltáre priniesol v spojení s tou obetou, ktorú Tvoj milý Syn a môj Vykupiteľ pre spasenie sveta dokonal. Odpusť mi všetky nedostatky, ktorých som sa pri tomto svätom konaní dopustil(a), udel mi všetky tie milosti, ktoré udeluješ tým, ktorí túto svätú obetu pobožne odbavujú.

Svätá Maria a všetci Svätí, orodujte za mňa teraz i v hodinu mojej smrti. Amen.

Modlitby, ktoré sa majú po svätej omši vykonať za pomoc Božiu v terajších zlých časoch sv. Cirkve dľa dekretu sv. Otca Leva XIII. od 6. januára 1884.

Trikráť: Zdravas Maria atď., potom:

Zdravas Kráľovno, Matko milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, zdravas! K Tebe voláme my vyhnaní synovia Evy, k Tebe vzdýchame nariekajúci a plačúci v tomto sĺzavom údolí. I preto, Orodovnico naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a Ježiša, ktorýžto je požehnaný plod života tvojeho, ukáž nám po tomto putovaní, o milostivá, o pobožná, o presladká Panno Maria!

Oroduj za nás, svätá Božia Rodičko!

Aby sme hodní učinení boli zasľúbení Kristových.

Modlime sa: Bože, útočište a silo, vzhliadni milostive na ľud k Tebe volajúci: a na prímluvu slavnej a nepoškvrnenej Panny Rodičky Božej Marie i blahosl. Jozefa jej Ženícha, a sv. Apoštolov Tvojich Petra a Pavla i všetkých Svätých, vyslyš milosrdne a dobrotive modlitby, ktoré za obrátenie hriešnikov, za slobodu a povýšenie svätej Matky Cirkve vylievame. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Nech sa pridá vzývanie: Svätý Michale Archanjele, bráň nás v boji: proti zlosti a úkladom diabolským buď ochranou. Nech mu rozkáže Boh, pokorne prosíme; a ty, Knieža vojska nebeského, Satanáša a iných zlých duchov, ktorí na zkázu duší po svete sa potuľujú, mocou božskou svrhni do pekla. Amen.

2. Pobožnosť odpoludnajšia

Litánie o najsvätejšom Mene Ježiš

Pane, smiluj sa nad nami! Kriste, smiluj sa nad nami! Pane, smiluj sa nad nami! Ježišu, uslyš nás! Ježišu, vyslyš nás! Otče z nebies, Bože, smiluj sa nad nami. Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,[1] Duchu svätý, Bože, Svätá Trojico, jeden Bože, Ježišu, Synu Boha živého, Ježišu, odblesk Otca, Ježišu, žiaro svetla večného, Ježišu, kráľu slávy, Ježišu, slnce spravodlivosti, Ježišu, synu Márie Panny,[2] Ježišu, premilý, Ježišu, predivný, Ježišu, Bože silný, Ježišu, Otče budúceho veku, Ježišu, veľkej rady anjelu, Ježišu, najmocnejši, Ježišu, najtrpezlivejši, Ježišu najposlušnejši, Ježišu, tichý a pokorný srdcom, Ježišu, milovniku čistoty, Ježišu, milovniku náš, Ježišu, Bože pokoja, Ježišu, pôvodco života, Ježišu, príklade čnosti, Ježišu, horliteľu duši, Ježišu, Bože náš, Ježišu, milostivý Otče chudobných,[3] Ježišu, pokladnico chudobných, Ježišu, utočiste prenasledovaných, Ježišu, opatrovníku vdov a sirôt, Ježišu, vyslyšateľu k Tebe volajúcich, Ježišu, dobrý pastieru oviec Tvojich, Ježišu, radosť anjelov, Ježišu, Kráľu patriarchov, Ježišu, Osvietiteľu prorokov, Ježišu, Majstre apoštolov, Ježišu, Učiteľu evanjelistov, Ježišu, silo mučenníkov, Ježišu, svätosť vyznavačov, Ježišu, čistoto pannien, Ježišu, koruno všetkých Svätých, Buď nám milostivý, odpusť nám, Ježišu! Buď nám milostivý, uslyš nás, Ježišu! Od všetkého zlého, vysloboď nás, Ježišu! Od všetkého hriechu, vysloboď nás, Ježišu! Buď nám milostivý, uslyš nás, Ježišu! Od všetkého zlého,[4] Od každého hriechu, Od hnevu Tvojeho, Od úkladov diabolských, Od ducha smilného, Od večnej smrti, Od zanedbávania vnúknutí Tvojich, Skrze tajemstvo Tvojeho svätého vtelenia, Skrze narodzenie Tvoje, Skrze sväté dedinstvo Tvoje, Skrze božský život Tvoj, Skrze práce Tvoje, Skrze umučenie a skonanie Tvoje, Skrze križ a opustenosť Tvoju, Skrze mdloby Tvoje, Skrze smrť a pochovanie Tvoje,[5] Skrze vzkriešenie Tvoje, Skrze na nebevstúpenie Tvoje, Skrze založenie najsvätejšej oltárnej sviatosti, Skrze radosti Tvoje, Skrze slávu Tvoju, Bäránku Boži, ktorý snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Ježišu! Bäránku Boži itď. uslyš nás, Ježišu! Bäránku B. itď. smiluj sa nad nami, Ježišu! Ježišu, uslyš nás! Ježišu, vyslyš nás! Pane, smiluj sa nad nami! Kriste, smiluj sa nad nami! Pane, smiluj sa nad nami! Otče náš. Zdravas.

Modlitba

Bože ktorý si učinil najslávnejšie méno Ježiša Krista, Syna svojeho Pána našeho verným svojim veľmi ľubežné a prijemné, ale zlým duchom hrozné a strašlivé, popraj milostive, aby všetci, ktorí toto sväté méno nábožne uctia na zemi, zakúsili sladkosť svätého potešenia v tomto živote a v budúcom obdržali radosť neskonalého blahoslavenstva. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Litánie Loretánske

Pane, smiluj sa nad nami! Kriste, smiluj sa nad nami! Pane, smiluj sa nad nami! Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás! Otče s nebies, Bože,[6] Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, Duchu Svätý, Bože, Svätá Trojico, jeden Bože, Svätá Maria,[7] Svätá Božia Rodičko, Svätá Panno pannien, Matko Kristova, Matko Božskej milosti, Matko najčistejšia, Matko najčistotnejšia, Matko nepoškvrnená, Matko neporušená, Matko premilá, Matko predivná, Matko dobrej rady, Matko Stvoriteľa, Matko Spasiteľa, Panno najmúdrejšia, Panno ctihodná, Panno slavná, Panno mocná,[8] Panno dobrotivá, Panno verná. Zrkadlo spravedlnosti, Stolico múdrosti, Príčino našej radosti, Nádobo duchovná, Nádobo poctivá, Nádobo výbornej pobožnosti, Ružo duchovná, Väžo Dávidova, Väžo zo slonových kosti, Dome zlatý, Archo úmluvy, Bráno nebeská, Hviezdo ranná, Uzdravenie nemocných, Útočište hriešnikov, Potešenie zarmútených, Pomocnico kresťanov, Kráľovno anjelov,[9] Kráľovno patriarchov, Kráľovno prorokov, Kráľovno apoštolov, Kráľovno mučeníkov, Kráľovno vyznavačov, Kráľovno panien, Kráľovno všetkých Svätých, Kráľovno bez poškvrny dedičného hriechu počatá, Kráľovno svätého ruženca, Kráľovno pokoja, Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane! Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, uslyš nás, Pane! Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad nami! Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás! Pane, smiluj sa nad nami! Kriste, smiluj sa nad nami! Pane, smiluj sa nad nami! Otče náš. Zdravás’.

Pod ochranu Tvoju utiekame sa, svätá Božia Rodičko! Našimi prosbami nezhrdaj v našich potrebách; ale od všetkého nebezpečenstva vysloboď nás vždycky, o slavná a požehnaná Panno Maria! Pani naša, Prosrednico naša, Orodovnico naša! So Svojim Synom nás smier, Svojmu Synu nás porúčaj, Svojmu Synu nás obetuj.

K.: Oroduj za nás, svätá Božia Rodičko!

Ľ.: Aby sme hodnými učinení boli zasľúbení Kristových.

Modlitba

Žiadame Teba, ó Bože, popraj nám, Svojim služobníkom, zdravia tela a duše, aby sme skrze slavnú prímluvu najsvätejšej Panny Marie od prítomného súženia boli oslobodení a večnú radosť nekdy požívali. Amen.

K.: Oroduj za nás, svätý Jozefe!

Ľ.: Aby sme hodnými učinení boli zasľubeni Kristových.

Modlitba

Prosíme Teba, ó Pane, ráč nám skrze zásluhy Ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky pomáhať, aby nám, čoho naša nedostatočnosť dosiahnuť nemôže, jeho prímluvou udelené bolo, ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom, v jednote Ducha Svätého, Boh na veky vekov. Amen.

Litánie o všetkých Svätých

Pane, smiluj sa nad nami! Kriste, smiluj sa nad nami! Pane, smiluj sa nad nami! Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás! Otče s nebies, Bože,[10] Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, Duchu Svätý, Bože, Svätá Trojico, jeden Bože, Svätá Maria,[11] Svätá Božia Rodičko, Svätá Panno panien, Svätý Michale, Svätý Gabrielu, Svätý Rafaelu, Všetci svätí Anjeli i Archanjeli, Všetci svätí blahoslavených duchov radovia, Svätý Jáne Krstiteľu,[12] Svätý Jozefe, Všetci svätí patriarchovia a proroci, Svätý Petre, Svätý Pavle, Svätý Ondreju, Svätý Jakube, Svätý Jáne, Svätý Tomášu, Svätý Jakube, Svätý Filipe, Svätý Bartolomeju, Svätý Matúšu, Svätý Šimone, Svätý Tadeášu, Svätý Mateju, Svätý Barnabášu, Svätý Lukášu, Svätý Marku, Všetci svätí apoštolovia a evanjelistovia, Všetci svätí učennia Pána, Všetky sväté neviniatka,[13] Svätý Štefane, Svätý Laurincu, Svätý Vincencu, Svätý Fabiane a Sebastiane, Svätý Jáne a Pavle, Svätý Kosmase a Damiane, Svätý Gervazu a Protázu, Všetci svátí mučenníci, Svätý Sylvestre, Svätý Gregore, Svätý Ambrožu, Svätý Augustine, Svätý Hieronyme, Svätý Martine, Svätý Mikulášu, Svätý Cyrille a Methode, Všetci svätí biskupi a vyznavači, Všetci svätí učitelia, Svätý Antonine, Svätý Benedikte,[14] Svätý Bernarde, Svätý Dominiku, Svätý Františku, Všetci svätí kňazi a jahňovia, Všetci svätí mnísi a pustovníci, Svätá Maria Magdalena, Svätá Agata, Svätá Lucia, Svätá Ágnes, Svätá Cecilia, Svätá Katarina, Svätá Anastasia, Všetky sväté panny a vdovy, Všetci Svätí a Sväté Božie, Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane! Buď nám milostivý, uslyš nás, Pane! Od všetkého zlého, vysloboď nás Pane! Od každého hriechu, vysloboď nás, Pane! Od hnevu Tvojho, vysloboď nás, Pane! Od náhlej a nenadálej smrti,[15] Od úkladov diabolských, Od hnevu, nenávisti a všetkej zlej vôle, Od ducha smilného, Od hromobitia a búrky, Od pohromy zemetrasenia, Od moru, hladu a vojny, Od večnej smrti, Skrze tajomstvo Svojho svätého vtelenia, Skrze príchod Tvoj, Skrze narodenie Tvoje, Skrze krst a svätý pôst Tvoj, Skrze kríž a umučenie Tvoje, Skrze smrť a pohrab Tvoj, Skrze slavné vzkriesenie Tvoje, Skrze podivné na nebe vstúpenie Tvoje, Skrze príchod Utešiteľa, Ducha Svätého, V deň súdny, My hriešnici, teba prosíme, uslyš nás! Abys’ nám odpustiť ráčil,[16] Abys’ nám milostivým byť ráčil, Abys’ nás k opravdivému pokániu priviesť ráčil, Abys’ svätú Cirkev Svoju spravovať a zachovať ráčil, Abys’ apoštolského námestníka a celý duchovný stav v svätom náboženstve zachovať ráčil, Abys’ nepriateľov svätej Cirkve pokoriť ráčil, Abys’ kráľom a kniežaťom kresťanským pokoja a pravej svornosti darovať ráčil, Abys’ všetkému ľudu kresťanskému pokoja a jednoty udeliť ráčil, Aby si všetkých bludiacích k jednote cirkvi obrátiť a všetkých neveriacich k svetlu evangelia priviesť ráčil, Abys’ nás samých v Tvojej svätej službe posilniť a zachovať ráčil,[17] Abys’ naše mysle k nebeským žiadosťam pozdvihnúť ráčil, Abys’ všetkým našim dobrodincom večnými dobrými vecmi odplatiť ráčil, Abys’ naše duše, bratov, priateľov a dobrodincov od večného zatratenia oslobodiť ráčil, Abys’ úrody zemské dať a zachovať ráčil, Abys’ všetkým verným zomrelým odpočinutie večné dať ráčil, Abys’ nás uslyšať ráčil, Synu Boží, Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane! Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, uslyš nás, Pane! Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad nami! Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás! Pane, smiluj sa nad nami! Kriste, smiluj sa nad nami! Pane, smiluj sa nad nami! Otče náš. Zdravás’.

Modlitba

Ó Bože, ktorého vlastnosťou je, smilovávať sa vždycky a odpúšťať, príjmi našu modlitbu, aby nás i všetkých Tvojich služobníkov, ktorých väzby hriechov tisknú, smilovanie Tvojej dobrotivosti milostive rozviazalo.

Vyslyš, prosíme Pane, pokorné prosby, a chváliacim Teba odpusť hriechy, aby sme i milostivého odpustenia i pokoja od Teba dosiahnuť mohli.

Nevymluvné milosrdenstvo Svoje, ó Pane, láskave nám preukáž, a nás i od všetkých hriechov zbav, i od zaslúženej pokuty vysloboď.

Bože! ktorý vinou urazený, pokánim smierený byváš, vzhliadni milostive na modlitbu Svojho poníženého a skrúšeného ľudu a odvráť bič Svojho spravodlivého hnevu, ktorý sme zaslúžili skrze svoje hriechy.

Všemohúci, večný Bože, smiluj sa nad Svojim služobníkom, najvyšším biskupom našim M. a spravuj ho podľa Svojej dobrotivosti ku ceste večného spasenia, tak aby z Tvojeho daru Tebe ľúbežné veci vyhládaval a so všetkou silou vykonával.

Bože, od ktorého sväté žiadosti, pravé rady a spravodlivé skutky pochádzajú, daj Svojim služobníkom ten pokoj, ktorý svet dať nemôže, tak aby i srdcia naše ku plneniu Tvojich prikázaní boly oddané, i po odvrátení nepriateľského strachu naše časy pod Tvojou ochranou boly pokojné.

Zapáľ ohňom Ducha Svätého naše ľadvie i srdcia, ó Pane, aby sme Tebe nepoškvrneným telom slúžili a čistým srdcom sa zaľúbili.

Bože všetkých veriacich Stvoriteľu a Vykupiteľu, ráč dať dušiam Svojich služobníkov a služobníc odpustenie všetkých hriechov, aby preminutie, ktoré vždy žiadali, pokornými prosbami dosiahli.

Činy naše, prosíme Pane, milosťou Svojou predchádzaj a pomocou Svojou sprevádzaj, aby všetky naše modlitby a činy od Teba vždy sa počínaly a počaté skrze Teba sa dokonávaly.

Všemohúci, večný Bože, ktorý nad živými a mrtvými panuješ a nad všetkými sa smilovávaš, a ktorých predvídaš, že budú pravou vierou a skutkami Tvojimi, pokorne prosíme Teba, aby ti, za ktorých sme prosby prednášať si umienili a ktorých buďto prítomný vek ešte v tele udržuje, alebo budúci už od tela vyslobodených prijal, na prímluvu všetkých Tvojich Svätých z milostivej Tvojej dobrotivosti odpustenie všetkých svojich hriechov obsiahnuť mohli. Skrze Pána našeho, Ježiša Krista, Syna Tvojho, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.[1] Smiluj sa nad nami!

[2] Smiluj sa nad nami!

[3] Smiluj sa nad nami!

[4] Vysloboď nás, Ježišu!

[5] Vysloboď nás, Ježišu!

[6] Smiluj sa nad nami!

[7] Oroduj za nás!

[8] Oroduj za nás!

[9] Oroduj za nás!

[10] Smiluj sa nad nami!

[11] Oroduj(te) za nás!

[12] Oroduj(te) za nás!

[13] Oroduj(te) za nás!

[14] Oroduj(te) za nás!

[15] Vysloboď nás, Pane!

[16] Teba prosíme, uslyš náš!

[17] Teba prosíme, uslyš nás!
Andrej Truchlý

— spisovateľ, redaktor, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života, botanik, katolícky kňaz Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.