Zlatý fond > Diela > Rajské kvietky


E-mail (povinné):

Andrej Truchlý:
Rajské kvietky

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Andrea Jánošíková, Martin Hlinka, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 49 čitateľov

VII. Krížová cesta

Úvodná modlitba

Všemohúci, večný Bože, bez ktorého pomoci a riadenia i najmenšie dobré nám vykonať nemožno, nauč nás v umučení milovaného Syna Tvojho prameň našeho spasenia poznávať a vyhladávať. Vzbuď nás k rozjímaniu o prehorkom umučení a smrti Jeho a popraj nám všetkým večný život. Amen.

I. stanica

Ježiš je od Piláta na smrť vydaný.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó duša moja, jako Pilát nevinného Ježiša, krivo obžalovaného, ukrutne zbičovaného, trnim korunovaného a posmievaného židom na potupnú smrť kríža vydal, a jako tvoj Spasiteľ to odsúdenie trpezlive prijal, aby teba od súdu večnej smrti zachránil.

Modlitba

Ó najnevinnejší Ježišu! Ďakujem Tebe za túto nesmiernu lásku a prosím, skrze prehorkú smrť Tvoju vzhliadni milostive na srdečnú moju ľútosť, i zmaž súd večnej smrti, ktorý som zaslúžil(a) za svoje hriechy, aby som pokojné svedomie mal(a) a potom nekdy bez strachu a hrôzy do večnosti sa odobrať a pred Tvojou súdnou stolicou šťastne obstať mohol(a). Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane.

Ľ.: Smiluj sa nad nami!

II. stanica

Na Ježiša kladú kríž.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jako Ježiš prijímá preťažké drevo kríža, tvojimi hriechami obťažené, na Svoje boľastné ramená, aby ho niesol na vrch Kalvárie, žeby si i ty od ťarchy hriechov oslobodená bola.

Modlitba

Ó najláskavejší Ježišu, popraj mne milosti, žeby som kríž Tvoj novými hriechami opät neobťažoval(a); posilni moju slabosť, aby som seba zapieral(a) a premáhal(a), kríže svoje trpezlive a kajúcne znášal(a) a s Tebou i nekdy večne oslávený(á) bol(a). Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami. Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami!

III. stanica

Ježiš pod krížom klesá.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó duša moja, jako Ježiš, krížom obťažený, unavený a boľasťou omdlený na zem klesá. Maj pred očima Jeho boľastný pád a upevni sa v predsavzatí, aby si viac do hriechov neklesla a Krista Pána ukrutne na zem neporážala.

Modlitba

Ó najtichší Ježišu, kto dá očiam mojim studnicu sĺz, aby som mohol(a) oplakávať svoje neprávosti, ktoré Tvoj kríž obťažovaly a na zem Ťa porazily? Udel mi pomoci Svojej, žeby som do predošlých hriechov neupádol(a), Tvoje boľasti neobnovoval(a), ale v dobrom predsavzatí až do smrti zotrvával(a). Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami!

IV. stanica

Ježiš sretá sa so Svojou zarmútenou Matkou.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

„Rozjímaj, ó dušo moja, jaké boľasti svieraly srdce láskavého Ježiša, keď posretol a uzrel milovanú Matku, i jakou úzkosťou triaslo sa srdce Marie, keď zhliadla zakrvaveného Syna medzi dvoma lotrami vedeného na popravné miesto a nemohla mu pomôcť, uľahčiť. Ó, jak žalostné bolo to shliadnutie!

Modlitba

Ó Ježišu, plný zármutku, ráč vzbudiť vo mne na prímluvu Svojej najsvätejšej Matky opravdivú boľasť nad môjmi hriechami, aby som po celý svoj život jich ľutoval(a), nevinne rád(a) trpel(a), na potupu sveta nedbal(a) a v hodine smrti milosť Tvoju dosiahol(a). Amen.

Otče nás. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami!

V. stanica

Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jako Ježiš celkom unavený a zomdlený pod ťarchou kríža ustáva, ďalej niesť ho nevládze a jako Jeho nepriatelia s pretvárenou útrpnosťou ťarchu Jemu uľahčujú, keď Šimona Cyrenejského núťa, aby Jeho kríž niesol.

Modlitba

Ó najspravodlivejší Ježišu, udel mne milosti, aby som sa nebál(a) pred ľuďmi verejne sa hlásiť k Tebe i aby som rád(a) svoj kríž niesol(a), lebo som zhrešil(a). Popraj, aby som aspoň na krížovej ceste Teba sprevádzal(a) a kríž svojich protivenství z lásky k Tebe trpezlive niesol(a). Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami.

VI. stanica

Veronika podáva Ježišovi ručník k utieraniu tvári.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jako nábožná žena Veronika poslúžila Kristu Pánu, od všetkých ľudí opustenému. Nedala sa nútiť jako Šimon; lež keď videla krvavým potom zaliatu tvár Pánovu, podala mu svoj ručník, aby si nim tvár utrel. Ježiš prijal vďačne toto vyjavenie jej láskavej útrpnosti a keď sa utrel, vtlačil do ručníka krvavú svätú Svoju tvár a odmenil tým jej utrpné srdce.

Modlitba

Ó najmocnejší Ježišu, udel mne milosti, aby som svoju dušu od všetkých škvrn očistil(a), blížnym svojim vo všetkých telesných a dušovných potrebách ľutostive pomáhal(a), utrpenie Tvoje hlboko vtiskol(kla) do duše a srdca svojho, a tak nekdy i s útrpnou Veronikou na Tvoju svätú tvár blahoslavene hladeť mohol(la). Amen.

Otče náš. Zdravás’, Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami.

VII. stanica

Ježiš druhýkrát padá pod krížom.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, i dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jako Spasiteľ od veľkej mdloby znovu padol pod krížom a viac mrtvý než živý leží na zemi. Zlostni katovia kričia a bijú Ho, nútia Ho, aby vstal, i nútia Ho, aby ďalej išiel. Také boľasti spôsobuješ Mu ty, keď sa vraciaš k hriešnemu obcovaniu. Tvoja pýcha a z nej pochádzajúca zlobivosť spôsobujú pokornému Spasiteľovi tento druhý boľastný pád a to potupné, neľudské s Nim zachádzanie.

Modlitba

Ó najpokornejší a najtrpezlivejší Ježišu jaký(á) zahaňbený(á) stojím pred Tebou! Buď mi na pomoci, aby som povstal(a) z hriechov a nikdy do nich neklesol(la). Ó popraj mi milosti, aby som v sebe pýchu, hnev a zlosť utlačoval(a) a v pokore sa cvičil(a). Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami!

VIII. stanica

Ježiš napomína plačúce ženy jeruzalemské.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jako Ježiš napomína ženy jeruzalemské, aby neplakaly nad Nim, lež nad sebou, nad svojmi dietkami a nad celým Jeruzalemom pre spáchané hriechy a pre jích tvrdohlavosť, že nechcely poznať Syna Božieho, Spasiteľa sveta, Ježiša Krista, áno i na smrť Ho odsúdili a vydali. Či i teba nepoučuje, že máš skôr plakať nad svojmi hriechami, než nad Jeho boľasťami?

Modlitba

Ó Ježišu, najvrúcnejší milovníku duší ľudských, popraj, aby srdce moje bolo pravou skrúšenosťou preniknuté, žeby som za živa kajúcimi slzami svoje hriechy zmazal(a) a na veky nekdy u Teba potešený(á) bol(a). Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami!

IX. stanica

Ježiš tretíkrát padá pod krížom.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jako Ježiš tretíkrát už v boľasťach pod krížom padá a jako ty novými hriechami neľútostive vždy svojmu Spasiteľovi nohy podzrážaš, ktorý s ťažkým krížom na smrť kráča, najmä keď svojmu bližnemu zlý príklad a pohoršenie dávaš a vo svojej zatvrdelosti z hriechu do hriechu upadáš.

Modlitba

O najláskavejší Ježišu, uznávam, že som ja biedny(a) hriešnik(ca) tak ukrutne s Tebou zachádzal(a), svojmi hriechami neľútostive na zem porážal(a), i pohoršením, ktoré som blížnemu dával(a), Tebe kamenie na cestu kládol(la) a Tvoje sväté nohy boľastne urážal(a) a k pádu prinútil(a). Uznávam svoju preveľkú vinu, nechcem viac svevoľne hrešiť, ani nikomu na duši škodiť. Posilni moje predsevzatie, aby som skrze Tvoju milost o svoje a svojich blížnych spasenie horlive sa staral(a). Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami.

X. stanica

Ježiša z rúcha vyzliekajú a žlčou napájajú.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jaké pohanenie vytrpel Ježiš, keď Ho vojaci z rúcha vyzliekli, ktoré si medzi sebou podelili, jako Jemu smädom zmorenému podávali žlči podobný horký nápoj. Túto horkosť a pohanenie znášal nevinný a stydlivý Ježiš za Tvoju nestydatosť. Posilni sa tým predsevzatím, že chceš nestriedmosti vzdorovať, miernosť a nevinnosť milovať.

Modlitba

Ó najkrásnejší ženíchu duší ľudských, Kriste Ježišu! Plný si boľastí, že sme my plní neporiadnych žiadostí; donaha si vyzlečený, že sme my plní rozkoše a neporiadnych žiadostí; žlčou si napájaný, že sme my nemierni. Obleč ma, ó Pane, rúchom Svojej milosti a nedopusť, aby som ho znovu ztratil(a). Odvráť moje oči, aby nevidely márnosti. Ach nech sa mi premení na žlč a horkosť každá nedovolená rozkoš, ktorá by ma odlúčila od Teba, Ježišu, ktorý zasluhuješ, aby som len Teba miloval(a) po všetky veky vekov. Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane.

Ľ.: Smiluj sa nad nami!

XI. stanica

Ježiša na kríž pribíjajú

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, o nevyslovnej boľasti, ktorú utrpel Ježiš, keď Jeho ukrutní nepriatelia na kríž položili, ruky a nohy Jeho železnými klincami naň pribíjali. Na všetkých údoch trpel pre hriešnych ľudí láskavý Spasiteľ. Jeho ruky a nohy sú klincami pribité, hlava trnim prebodaná, oči krvou zaliate, tvár úderami zapuchnutá, ústa smädom uschnuté, uši rúhaním naplnené, celé telo zranené. Ó pováž, že Krista Pána znovu hriechami križuješ, na všetkých údoch trápiš!

Modlitba

O ukrižovaný Spasiteľu, čo všetko trpel si pre mňa! Ráč prebodnúť údy a smysly, srdce i celé telo moje spasiteľnou bázňou Svojou, aby som sa neopovážil(a) viac hrešiť a Teba nimi obrážať a z lásky k Tebe všetko trápenie pretrpel(a). Amen.

Otče náš. Zdravás’, Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami.

XII. stanica

Ježiš na kríži umiera.

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jako tvoj Vykupiteľ medzi nebom a zemou povýšený na kríži visel s rozpätými rukami, jakoby chcel celé ľudské pokolenie, za ktoré trpel ku Svojmu srdcu milostive privinúť a jako po nesmiernom trápení, za tri hodiny trvajúcom, na potupnom kríži umrel i pre tvoje spasenie. Pováž, že žiadných zásluh nemáš, aby si tej nesmiernej milosti Božej hodná bola, lež že Pán Kristus tebe to krvave zaslúžil, že ti Boh odpúšťa a na milosť ťa prijíma.

Modlitba

Ó Pane Ježišu Kriste, ktorý si ráčil poslednú kvapku krve za mňa vyliať uloženie nebeského Otca k môjmu vykúpeniu úplne dokonať a Svoj život za mňa obetovať: pre horké umučenie Tvoje, ktoré si za mňa podstúpil na dreve kríža, smiluj sa nado mnou hriešnym(ou); rozpomeň sa na mňa poslednú hodinú, jako si sa rozpomenul na kajúceho lotra, i daj mi po šťastnej smrti prebývať s Tebou v nebeskom ráji na veky. Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami!

XIII. stanica

Mrtvé telo Ježišovo snímajú s kríža

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, a dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jako nábožní mužovia a učennící, Jozef z Arimatie a Nikodem pred západom slnka sňali mrtvé a kopiou prebodnuté telo Pána s kríža a složili do lona prežalostnej Matky Jeho, Marie, aby ho pripravili k pochovaniu. Žiaden jazyk to nemôže vysloviť, ani žiadno srdce pocítiť tu nesmiernu bolasť, ktorá vtedy svierala materinské srdce Marie, Matky Božej! Uč sa od boľastnej Matky Pána všetky biedy tohto života trpezlive znášať, aby si mohla skrze jej mocnú prímluvu nekdy šťastnú hodinu smrti a blahoslavenú večnosť zasluziť.

Modlitba

Ó Pane Ježišu Kriste, prosím Teba, aby vždycky, zvláštne v hodinu smrti mojej bolo vyslyšané orodovanie blahoslavenej Panny, Matky Tvojej, ktorej najsvätejšiu dušu v hodinu Tvojho umučenia a boľastnej smrti meč boľasti prenikol. Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami.

XIV. stanica

Mrtvé telo Ježišovo kladu do hrobu

K.: Klaniame sa Tebe, Kriste, u dobrorečíme Tebe,

Ľ.: Že si skrze kríž Svoj svet vykúpil.

Rozjímanie

Rozjímaj, ó dušo moja, jako bolo mrtvé telo Jozefom z Arimatie a Nikodemom, voňavými masťami pomazané, do plachty zavinuté a do nového hrobu v blízkej zahrade položené. Rozjímaj: Kristus Pán umrel za celé ľudské pokolenie, pochovaný je a vstal z mrtvých; i ty máš duchovne umreť a sice sebe, svetu, telu a diablu, všetkému zlému a máš ho navždy pochovať, aby si len Bohu svojmu živá bola a Toho vo všetkom nasledovala, ktorý za teba umrel, pochovaný je a z mrtvých vstal.

Modlitba

Ó najdobrotivejší Spasiteľu, Ježišu Kriste! Klaniam sa, dobrorečím a ďakujem Tebe za nekonečnú lásku Tvoju, z ktorej si ráčil boľastnú cestu kríža za mňa a za moje spasenie vykonať. Ctím a ľúbam drahé rany Tvojeho svätého tela, ktoré za mňa hriešneho(nu) ohavnú smrť podstúpilo a pochované bolo. I prosím pokorne Teba, rač popriať, aby som sa pripravil(a) v najsvätejšej sviatosti Oltárnej vždy hodne prijímať telo Tvoje, za mňa na smrť vydané a dosiahol(a) milosť Božiu a večný život. Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

K.: Smiluj sa nad nami, Pane!

Ľ.: Smiluj sa nad nami.

Záverok

Ukrižovaný Ježišu Kriste, smiluj sa nado mnou!

Najsladší Ježišu, ráč túto našu pobožnosť milostive prijať, nám ale spasiteľnou urobiť a pomoci Svojej k tomu popriať, aby sme sväté žiadosti, dobré predsevzatie a spasiteľné sľuby, ktoré sme pri nábožnom rozjímaní o Tvojom umučení v srdci svojom vzbudili, i skutkom vyplniť sa usilovali.

Ó Ježišu, lásko naša, popraj, aby sme aspoň ostatný čas svojho života v milovaní Tvojom vytrvali, aby sme sa po skončení tohto života šťastne mohli dostať do nebeského blahoslavenstva, ktoré si nám ráčil prehorkou smrťou Svojou vydobyť, Spasiteľu náš, Ježišu Kriste, ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom i s Duchom Svätým, jeden Boh, na veky vekov. Amen.

Odpočinutie večné, daj všetkým verným dušiam, ó Pane, a svetlo večné nech jim svieti. Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.
Andrej Truchlý

— spisovateľ, redaktor, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života, botanik, katolícky kňaz Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.