Zlatý fond > Diela > Bitka u Rozhanoviec

Jonáš Záborský:
Bitka u Rozhanoviec

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Pavol Tóth, Silvia Harcsová, Nina Dvorská, Daniel Winter, Zuzana Šištíková, Ivana Černecká.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 82 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Jonáš Záborský
Názov diela: Bitka u Rozhanoviec
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2009

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Viera Studeničová
Pavol Tóth
Silvia Harcsová
Nina Dvorská
Daniel Winter
Zuzana Šištíková
Ivana Černecká

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Jonáš Záborský
Názov diela: Výber z diela III.
Vyšlo v: SVKL
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1954
Počet strán: 421

Editori pôvodného vydania:

Viera Bunčáková [redaktorka edície Odkazy našej klasiky a zodpovedná redaktorka]
Ivan Kupec [šéfredaktor vydavateľstva]
Zlata Maderová [technická redaktorka]
Zlata Dônčová [korigovala]
POZNÁMKY:

Za základ k nášmu vydaniu slúžily za života autorovho knižne i časopisecky uverejnené Záborského divadelné hry. Knižné vydania jeho drám boly tri:

Básne dramatické. Vydal Jozef Viktorín. V Budíne 1865. V tomto sväzku boly: Poslednie dni Velikej Moravy, Bitka u Rozhanoviec, Felicián Sáh, Karol Dračský, Alžbeta Ludiekovna.

Lžedimitrijady čili Búrky Lžedimitrijovské v Rusku. Vydal Jozef Viktorín. V Pešť-Budíne 1866. Obsahujú cyklus deviatich hier z ruských dejín, z obdobia vlády Borisa Godunova a lžedimitrijovských povstaní, a to: Ubitie Dimitrija, Ocarenie Godunova, Lžedimitrij v Poľsku, Pád Godunových, Prvý Lžedimitrij, Druhý Lžedimitrij, Tretí Lžedimitrij, Liapunovci, Poslední zločinci.

Divadelné hry. V Skalici 1870. Tlačou Synov Fr. X. Škarnicla, s týmito hrami: Jánošíkova večera, Striga, Chorvatská Helena, Najdúch, Huňadovci, Bohatý okradač, Korheľ a ožran, Dóža, Cudzoložník, Utišenič, Pytač, Ztroskotanie Srbska, Ďorde Čierny, Betlehem, Bátoryčka, Pansláv, Poslednie dni Moravy.

Niektoré hry boly uverejnené ako príloha časopisu Sokol v rokoch 1867 — 1869.

Bitka u Rozhanoviec. Historická smutnohra v šiestich dejstvách

Historický úvod vyšiel osobitne v druhom ročníku Sokola (1863). Hra vyšla vo vydaní Viktorínovom r. 1865 a roku 1952 ju uviedlo na scénu Národné divadlo v Bratislave.

Poznámky k textovej úprave

Jazyk, ktorý používal Jonáš Záborský vo svojich divadelných hrách, sa v ničom nelíši od jazyka jeho ostatných prác, či beletristických, či novinárskych alebo vedeckých. V rovnakej miere ho charakterizuje humanisticko-latinská vetná skladba s vloženými súvetiami, s postpozitívnymi aj vloženými prívlastkami, ako aj umiestňovanie podmetu na konci vety, ako sme o tom obšírnejšie písali v Poznámkach k textovej úprave v prvom sväzku výberu z jeho diela. V Záborského divadelných hrách sa rovnako často vyskytujú aj novotvary, dialektizmy, bohemizmy a rusizmy, ktoré tvoria pevnú a stálu súčasť jeho slovníkového bohatstva. Tu by sme pripomenuli ešte jednu závažnú skutočnosť. Záborský išiel vo vernom zachytávaní a zobrazovaní doby aj prostredia svojich hier tak ďaleko, že v rozličných hrách využíva rozličné slovníkové vrstvy svojho jazyka. Tak napr. v hre Posledné dni Moravy sú časté staré cirkevnoslovanské slová, v Lžedimitrijádach sú i u Záborského nezvyčajne hojné rusizmy, a to i staré cirkevno-ruské slová, a v hre Najdúch prekvapujú svojou správnosťou a verným zachytením všetkých jazykových složiek celé časti, písané v stredoslovenskom a východoslovenskom dialekte. Pravda, sotierať tieto zvláštnosti nebolo nijako možné ani prípustné. Preto sme sa pri úprave obmedzili len na zásahy najnevyhnutnejšie. Pri úprave Záborského divadelných hier je rozhodujúce i to, že sú väčšinou písané vo veršoch, a to srbským desatoracom. Je to nerýmovaný desaťslabičný verš, ktorý má po štvrtej slabike prerývku. Záborský ju však na niektorých miestach nedodržiava a veľmi často sa prerývka slabičná nekryje uňho s prestávkou vetnou alebo myšlienkovou. Pravda, aj tieto zvláštnosti jeho verša bolo treba prísne dodržiavať a nenarúšať ich. To všetko nás viedlo k starostlivo uváženým zásahom, čím sa stalo, že sme na mnohých miestach museli ponechávať i nesprávne gramatické tvary, ako rukú, z prsov, starosťmi ale zubami, že sme nemohli odstraňovať vokalizované predložky a predpony a že sme museli ponechávať i zastaralé tvary pri skloňovaní zámen. Vcelku však sa zásahy, ktoré sme pri textovej úprave, najmä hláskoslovnej a gramatickej robili, v ničom nelíšia od zásad, ako sme ich vypracovali v už spomínaných Poznámkach k prvému sväzku výberu. Osobitný postup sme mohli zachovať pri hre Najdúch, písanej prózou, ako aj pri prózou písaných textoch o úprave scény, pri pokynoch pre hercov a režiséra, ako aj pri Historickom úvode k hre Bitka u Rozhanoviec. Tu sme všetky zásady, uplatňované v prvom a druhom sväzku výberu prísne dodržiavali, a to aj v slovoslede a vo vetnej skladbe. Pri básnických textoch sme slovosled nikde nemenili.

Najdôslednejšie sme mohli uskutočniť úpravu v hláskosloví. Tak sme menili písanie vlastných mien: Bélo — Bela, Rákocy — Rákoczi, Anžuánec — Anjouovec, Rosanovce — Rozhanovce, Bávory — Bavorsko. Odstraňovali sme zdvojené spoluhlásky: radda — rada, professorovia — profesori, summa — suma, mummia — múmia, missia — misia. Upravovali sme písanie ä podľa dnešného úzu: sedläč — sedľač, opetne — opätne, hlä — hľa. Upravovali sme písanie s a z podľa dnešného úzu a zaviedli sme slabičné l a r: krestné — krstné, pokrevný — pokrvný, prosriedok — prostriedok, vluny — vlny, podlužen — podĺžen, stlúkať — stĺkať.

Ako sme už spomenuli, v tvarosloví zásahy nemohly byť vždy dôsledné. Tak sme nemohli odstrániť vždy vokatívne tvary, preto sme ich často len prispôsobili gramaticky: mníše — mníchu, Slavomíru — Slavomíre, Hadúru — Hadúre a pod. Pri skloňovaní sme dôsledne menili len tie koncovky, zmenou ktorých sa nerušil verš: upotrebeniem — upotrebením, dňov — dní, národnia — národná, streše — streche, Považiu — Považí, židi — židia, moro — more, srdco — srdce. Rovnako sme postupovali pri komparatívnych tvaroch: výše — vyššie, níže — nižšie, blíže — bližšie a pri skloňovaní čísloviek: jednoho — jedného, dvúch — dvoch, dvúma — dvoma.

Ďalej sme upravovali neurčitkové prípony slovies typu vedieť, chcieť, musieť atď., particípium minulé l-ové: vykríknul — vykríkol a prechodníky: odevše — odíduc, učiniv — učiniac, priskočivší — priskočiaci, ako aj záporný tvar nenie — nie je.

Složené príslovky píšeme dovedna: do predu — dopredu, vo krátce — zakrátko a odstraňujeme spojky a príslovky dnes neužívané alebo prevzaté z češtiny: než — lež, pak — však, a, — hoc’, kterak — ako, jako — ako, poneváč — pretože, prez — cez, predca — predsa, dosaváď — doposiaľ, odtuď — odtiaľ, pokuď — pokiaľ, odevšad — odvšadiaľ, -li — ak, či a, zdaliž — azda, nenadále — znenazdajky, poriad — stále, posléze — naposled, nádavkom — navyše, také — taktiež.

Ako sme už spomínali, v slovoslede básnických textov sme nijaké zásahy nerobili.

Urobili sme tieto slovníkové a hláskoslovné zmeny: nektorý — niektorý, pustevník — pustovník, společnosť — spoločnosť, dedictvo — dedičstvo, tehdajší — vtedajší, rozervanosť — rozorvanosť, ohliadať — obzerať, slyšať — počuť, mluviť — vravieť, odjať — odňať, nalezať — nachádzať, sledy — stopy, výminka — podmienka, zpura — vzbura, štrkot — štrngot, objaviť — zjaviť sa, podvih — skutok, dárok — darček, vesť — zvesť, slovenský — slovanský, vezdejší — vozdajší, koristať — koristiť, strídať — striedať, roznítiť — roznietiť, vražebný — vražobný, prepasť — priepasť, država — dŕžava, postrk — popud, spodievať — nazdávať, vnešný — zvonka, dejstvie — skutok, čin, kľudiť sa — pratať sa, nápaste — nástrahy, vojvoda — vojvodca, venčať — korunovať, stán — stan, dieky — ďaka, sväcenník — sväteník, javište — javisko.

Jednotlivé zmeny, ktoré sa nedali zahrnúť do týchto všeobecných poznámok, uvádzame ku každej hre osobitne, a to tak, že v zátvorke určujeme stránku a verš, poťažne riadok, v ktorom sme zmenu spravili.

Bitka o Rozhanoviec

[119 (2)] slušne — právom, [119 (3 — 4)] odpornou jemu — jemu odporujúcou, [119 (18)] Stránka jejich — Ich stránka, [119 (26)] dejstvujúcich — účinkujúcich, [119 (33)] od r. — z r. [120 (8)] obyčajom — podľa obyčaje, [120 (14)] stojí podpísaný — je podpísaný, [121 (18)] odpovednosti — zodpovednosti, [121 (18)] česťou — cťou, [121 (21)] podatkov — poplatkov [121 (29)] Na odmenu — Za odmenu, [121 (37)] jatý — zajatý, [122 (4)] prôvode — sprievode, [123 (20)] prisáhnul — prisahal, [123 (22)] núkano — núkali, [123 (23)] preboduje — prebodáva, [123 (25)] rozrešuje — rozhrešuje, [123 (27)] nesie — má, [123 (36)] potrebované — užívané, [124 (20)] pochvatiteľa — uchvatiteľa, [125 (4)] pod čas generálnej kongregácie — po generálnu kongregáciu, [125 (15)] nenepokojiť — neznepokojovať, [125 (21)] podatky — poplatky, [126 (1)] velel — velil, [126 (7)] na každú prípadnosť — na každý prípad, [126 (29)] bol… urobený — urobili, [126 (34)] posuly — posunuly [127 (5)] treštenej — streštenej, [128 (19)] mu bol odjatý — mu odňali, [128 (26)] Vyčituje — Vyčíta, [219 (2)] držebnosti — dŕžavy, [129 (25)] tyranstvovať — tyranizovať, [129 (27)] umelosťou — vedomosťou, [130 (5)] zavierať — uzavierať, [131 (4)] pohrobila — pochovala [134 (8)] možno — čo možno, [135 (8)] z krku — na krku, [135 (11)] vo krátce — zakrátko, [136 (13)] Treštenosť — Streštenosť, [137 (29)] Vlajú sa — Valia sa, [138 (10)] predkom — napred, [138 (11)] v ňomž — kde, [138 (15)] Ze dvoch úboč stráň, — Z dvoch úbočí stráň, [138 (17)] z nichžto — z ktorých, [138 (17)] vymetaná — vyhádzaná, [138 (22 — 23)] brehu K utvoreniu — breh na Utvorenie, [139 (2)] Svévoľná, — svojvoľná [139 (6)] ohliadnem — obzriem si, [139 (18)] kopia — kopie, [139 (25)] zhôry — zhora, [140 (3)] sebou — sa, [140 (16)] kralevič — kráľovič, [140 (18)] povodilo — porobilo, [140 (27)] bych reknúť — by som riecť, [141 (7)] vládnul jej srdcom — ovládol jej srdce, [141 (11)] Čo pak — Nuž čo, [141 (14)] Mojou radou — Moja rada, [142 (12)] teba spatriť tuná — že teba spatrím tu, [142 (14)] Taký — Taký je [143 (15)] Nežli zpurných — Než za spurných, [143 (31)] okúnať — okúňať, [145 (11)] podvihovaní — pozdvihovaní, [145 (12)] sadnuv — sediac, [147 (5)] mne sa ta dostaviť — môže sa ta dostať, [147 (17)] trešteným — strešteným, [147 (24)] som toho — ja som to, [147 (31)] semeňa — semena, [148 (4)] počeť — počet, [148 (5)] a postavia — postaví, [149 (4)] Haňba — Hanba, [150 (7)] opieral — vzpieral, [150 (12)] ohliadni — obzri si, [151 (3)] Prevetrenie — Prevetranie, [151 (26)] Svojevoľne, po tyransku — Svojvoľne a po tyransky, [152 (2)] treba — bolo, [152 (3)] odlúpeniem, — odlúčením, [152 (12)] sú tým… stúpencovia — nimi sú stúpenci, [152 (31)] poskrovnu — poskromne, [153 (37)] chcejú všelijak — chcú všelijako, [154 (16)] dejstvia — činu, [155 (5)] výslužnosť neprozretedeľná — výslužnosť tá neprozreteľná, [157 (12)] vodiť — robiť, [157 (24)] vodi — robí, [159 (19)] Vlachovia sú — Vlasi sú preds’, [162 (8)] A pokiaľ ma stáva — Pokiaľ mňa na týka, [163 (23)] jehož východové — Ktorého východy, [164 (8)] Spomneš toho — Spomneš na to, [166 (24)] pribyl — prišiel, [167 (10)] vyvázneme — vyviazneme, [167 (11)] Neubylo, lež pribylo zpury — Neubudlo, lež pribudlo vzbury, [167 (13)] Reptajú — Repcú len, [167 (14)] Nevyhnutno — nevyhnutné, [167 (26)] beze prodlenia — len bez meškania, [168 (6)] Nesnáze — Nesnádze, [169 (10)] vypadne — sa skončí, [169 (12)] niečoho pobočného — o niečo pobočne, [169 (23)] neporiadiš — nevybavíš, [169 (31)] Vzal list — Vezme list, [171 (1)] Strany otca jejího — Straniva otca jej, [171 (30)] pokážu — ukážu, [172 (18)] Otočuje — Obkľučuje, [173 (27)] vstrčiť — posotiť, [174 (2)] prôvodčieho — spievodčieho, [174 (11)] vňady — vnady, [174 (12)] tenkosť — jemnosť, [175 (4)] obtíže — obtiaže, [175 (6)] Prežehnáte — Požehnáte, [175 (15)] podobne — podobní, [176 (3)] závdavok — preddavok, [177 (9)] Voznesené — Vznesené tam, [177 (27)] diaľ vo zpure — ďalej v vzbure, [179 (1)] v úzadie — do úzadia, [179 (16)] turnieroch — turnajoch, [179 (18)] najskvelejšou — tou najskvelšou, [179 (31)] Spatrovať — Uvidieť, [180 (2)] Klikatého — Kľukatého, [180 (3)] vo bezmluví — vo bezhlasí, [180 (20)] Tá ešte — Tá má ešte, [180 (20)] Priateľkyňo — priateľka, [180 (2)] náramnenník — náramnicu, [180 (31)] Zatkne — Zastokne, [181 (3)] spatrení — Keď zbadá, [181 (8)] Prebehlec — Prebehlík, [181 (19)] Pokrytstvo nenie — Pokrytectvo nie, [182 (6)] obtížiť — obťažiť, [182 (20)] opovrženie — opovrhnutie, [182 (24)] priekoria — príkoria [183 (21)] Dav… — Dá…a, [183 (26)] Pochvátiť — Uchvátiť, [183 (29)] Zaskokni — Zaskoč ty, [184 (6)] Tým — ním, [185 (14)] o bok — pobok, [186 (27)] Rovne — Právom, [187 (10)] Zdáliž pak — Či azda, [187 (16)] zdelavše — urobiac, [187 (24)] nádvorníkom — jak nádvorník, [188 (41)] udelať — urobiť, [189 (14)] nepriateľovia vám — nepriatelia my vám, [189 (17)] Nechaj toho, nech sa poohliadne — Nechaj to len. Nech sa poobzerá, [190 (19)] predkom — vpredu, [191 (11)] nedostižiteľne — nedostihnuteľne [191 (20)] pohýbaj — pohýbže, [191 (27)] slušne — právom, [192 (21)] Ni šlechetnej veľkomyselnosti — Ani šľachetnú veľkomyseľnosť, [194 (9)] odvržením — odvrhnutím, [195 (10)] zmrku — mrku, [196 (10)] podvihu — skutku, [196 (26)] Urvala — Odtrhla, [197 (27)] odtud — ztiato, [198 (23)] Zvlášte — Obzvlášť, [198 (27)] Plápolavé — Plápoliace, [199 (10)] Zúmyselné — Úmyselné, [200 (17)] Nesie veľmi múdrym — Má za veľmi múdreho, [200 (19)] leží — jesto, [201 (5)] netýče — netýka, [203 (6)] sojme — sníme, [203 (8)] napravujete — ten naprávate, [203 (16)] Pán sa navracuje — Pán sa nám navracia, [203 (18)] skry sa pod medveďaciu — skry sa tu pod medvediu, [203 (24)] napredku — napredu, [205 (12)] Prve — Prv, [205 (12)] spratali — odpratali, [205 (28)] Vlečú — Vlečie, [205 (29)] odpovednosti — zodpovednosti, [206 (16)] ukracuje, tým viac — utráca, tým viac len, [206 (17)] pribýva — pribúda, [206 (17)] ku nášmu súženiu — na naše súženie, [207 (21)] rožňa — ražňa, [209 (8)] So vstúpením — Pri vstúpení, [209 (10)] v popredie — do popredia, [209 (13)] cúvne sa — cúvne, [209 (15)] vyšedšie — keď vyjde, [209 (17)] víčka — viečka, [209 (18)] Či pak bdeje, zmítaný starosťmi — A či bdie, zmietaný starosťami, [209 (20)] Škrovánok — Škovránok, [209 (23)] rovne zákerníku — celkom jak zákerník, [211 (16)] učedelníkami — učeníkmi jeho, [211 (25)] uklonia — odklonia, [212 (10)] nepotkala — nepostretla, [212 (15)] Osiralí — Osirelí, [215 (6)] pod oči — pred oči, [215 (7)] skoknem — skočím, [215 (17)] vykatí — vykotí, [215 (26)] ku bitke — pre bitku, [215 (27)] Posujeme — Posunieme, [216 (2)] Potkal — Stretol, [216 (5)] k tomu — na to, [216 (13)] do jich rukú — len do ich rúk, [216 (32)] výmluvnosť — výrečnosť, [217 (20)] nepodrží — neudrží, [217 (30)] Okážte — Ukážte, [218 (6)] naľahlým — opretým, [218 (16)] v popredie — do popredia, [218 (29)] premluví — prerečie, [220 (15)] hržanie — erdžanie, [220 (23)] Nepotkala — Nepostretla, [221 (30)] Omakuje — Omakáva, [224 (16)] Slyšíš — Čuješ, [224 (23)] Spotkania — Stretnutiu, [225 (14)] neútle — nejemne, [225 (15)] cúvne sa — cúvne, [226 (13)] tiahnu ku sebe — ťahajú k sebe, [227 (2)] pochybil — chybil, [227 (2)] bláznu — bláznovi, [227 (8)] Miesto rukú — Namiesto rúk, [227 (12)] Strhnú sa nás — Odtrhnú sa, [227 (17 — 18)] Máš oporu na nás, na Chorvátoch, Duchovenstvu, rytieroch pápežu. — Máš oporu v Chorvátoch, v rytieroch, v duchovenstvu, v nás i v pápežovi, [227 (28)] prchne — prchá, [228 (14)] Postaví — Postaví si, [228 (18)] Kdepak — Kdeže, [228 (21)] Tus’ aspoň ty — Tys’ aspoň tu, [229 (25)] prodlenia — meškania, [230 (11)] ľahkou úklonou — ľahkým úklonom, [230 (15)] nepriatelia, skloňujem ku nohám — Nepriatelia naši, skláňam k nohám, [233 (12)] smrteľné zvleky — smrteľné zostatky, [233 (13)] stienom — tieňom, [233 (20)] Sosnúbi — Zasnúbi, [235 (5)] mu jej… potrebno — ju… potrebujem, [235 (14)] útlosť — jemnosť, [235 (23)] Zdelám — Zrobím, [236 (6)] vyhnutú — ohnutú, [236 (15)] za teba — o teba, [236 (21)] nechať — nech len, [236 (26)] Vykonáno — Vykonané, [237 [27)] toho — toto, [238 (27)] nezmazanlivá — nezmazateľná, [238 (31)] Tak ty lásku odmeňuješ — Takto ty lásku odmieňaš, [239 (2)] nežli — než tvoj, [239 (5)] skrz teba — pre teba, [240 (21)] Vbehšia — Vbehne … a, [241 (16)] z toho — zato, [242 (14)] naozajný — naozajstný, [243 (19)] Speš — Spechaj len, [244 (24)] navracuje — už navracia, [244 (26)] naliehajú — doliehajú, [245 (16)] šteňarskou — šteňacou, [247 (18)] urezané — odrezané, [248 (11)] Objav — Vyjav.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.