Zlatý fond > Spisovatelia > Jonáš Záborský

Jonáš Záborský

(* 1812 Záborie — † 1876 Župčany)— prozaik, dramatik, básnik. Podľa časti slovenskej literárnej vedy predstaviteľ racionalizmu osvietenského typu a klasicistickej estetiky, podľa iných romantický ironik.


Životopis Jonáša Záborského:

Narodil sa v zemianskej rodine. Vyštudoval teológiu na evanjelickej akadémii v Prešove, krátko bol kaplánom v Pozdišovciach a odišiel študovať do Halle. Po príchode z cudziny v roku 1840 sa stal farárom v Rankovciach. Rôzne nepriaznivé okolnosti ho v roku 1842 priviedli k prestupu na katolícku vieru. Tento akt však nepriniesol očakávanú zmenu k lepším životným podmienkam, Záborský sa totiž stal len kaplánom na nemeckej fare v Košiciach. Bol zástancom češtiny a odporcom jednosmernej orientácie slovenskej politickej reprezentácie na Viedeň. Krátko pôsobil ako profesor na právnickej akadémii v Košiciach a v roku 1850 sa stal redaktorom provládnych Slovenských novín, odkiaľ odišiel kvôli problémom s cenzúrou. V roku 1853 sa stal farárom v Župčanoch, kde pôsobil až do smrti.

Záborského literárne prvotiny boli české klasicizujúce básne, predovšetkým ódy a bájky. Postupne medzi Záborským a zvyškom romantickej generácie (levočskou a bratislavskou romantickou školou) silneli diferencie prameniace už z názorových nezhôd so Štúrom v Halle. Rozdiely nespočívali len vo filozofických či estetických preferenciách (Záborský odmietal Heglovu filozofiu, propagovanú slovenskou romantickou generáciou, ako aj presadzovanie folklóru ako estetického vzoru pre umeleckú tvorbu), ale aj v praktických otázkach ideológie (proti Štúrovej orientácii na ľud Záborský pociťoval naliehavejšie potrebu získať pre národnú vec najskôr vyššie spoločenské vrstvy). < >

Básnická zbierka Žehry, Básně a dvě řeči (1851) nesie viaceré klasicistické prvky: na tento literárny smer odkazujú nielen žánrové formy, čeština, ale aj použitie časomiery. Romantici však toto dielo striktne odmietli a Záborský sa na istý čas tvorivo odmlčal. Koncom 50. rokov 19. storočia začal písať po slovensky, predovšetkým prózu a drámu, menej poéziu. V rukopisnej podobe zostalo jeho najväčšie veršované dielo Vstúpenie Krista do Raja.

Záborského prozaickú tvorbu možno typologicky rozdeliť na dve časti. Prvú tvoria texty, v ktorých autor z pozícii osvieteného racionalizmu hyperbolizuje prejavy iracionálneho až do absurdnosti a degraduje ich na komiku, čoho výsledkom je paródia, satira až groteska, karikatúra. Racionalita nie je stelesnená postavou, len v naračnom postoji. K tomuto typu prózy možno zaradiť poviedky Chruňo a Mandragora, Šofránkovci, Kulifaj, Frndolína, Mrzutá, Jurát, pričom vrcholom tejto tendencie je dielo Faustiáda.

Druhý typ próz predstavujú texty, kde sa racionalita stelesňuje v postave (najčastejšie národného intelektuála), ktorá sa pokúša naprávať realitu. Táto stratégia vedie k didaktickosti či dokonca k utópii. K tomuto typu prózy možno zaradiť poviedky Panslavistický farár a Dva dni v Chujave.

Záborského záujem o históriu sa prejavuje nielen v historických prózach (O siedmich vojvodoch maďarských, Svätoplukova zrada, Mroč, Hlovík medzi vzbúreným ľudom), ale predovšetkým v rukopisnom diele Dejiny Uhorska od počiatku do časov Žigmundových a v historických drámach, pričom v každej z týchto textových foriem sa vyrovnáva s tendenčnosťou maďarskej historiografie.

Napísal viac než 20 historických drám tematizujúcich veľkomoravské, slovensko-uhorské, srbsko-uhorské, ale aj ruské dejiny. Všetky sú veršované a koncipované ako knižné drámy, takmer neinscenovateľné. Záborský písal aj veselohry a frašky, najznámejšou je hra Najdúch.

Literatúra:

BURGAN, R.: Žánrová skladba Záborského Faustiády. In: Slovanský romantizmus. Poetika romantična. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002, s. 161 — 172.

ČEPAN, O.: Odraz spoločenských protirečení v diele Jonáša Záborského. In: Literárno-historický sborník IX, 1952, s. 81 — 93.

ČEPAN, O.: Staromilský novátor Jonáš Záborský? In: Jonáš Záborský: Dielo I. Bratislava : Tatran, 1989, s. 9 — 25.

DAROVEC, P.: Násmešné rozmlúvanie. Levice : L. C. A., 1996.

CHROBÁK, D.: Jonáš Záborský. In: Dielo II. Cesta za umením. Články, kritiky, recenzie. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1957, s. 46 — 58.

KLEIN-TESNOSKALSKÝ, B.: Jonáš Záborský. Životné epizódy. In: Slovenské pohľady, roč. 43, 1927, s. 484 — 514.

KRULÁKOVÁ, A.: Prehodnocovanie témy lásky v próze šesťdesiatych rokov 19. storočia sonda do textov Ľudovíta Kubániho a Jonáša Záborského. In: Studia Academica Slovaca 30, Bratislava : Stimul, 2001, s. 373 — 381.

KRULÁKOVÁ, A.: Jonáš Záborský. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 2, s. 113 — 116.

LAZAR, E.: Jonáš Záborský. Život — Literárne dielo — Korešpondencia. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956.

VOTRUBA, F. : Jonáš Záborský. In: Vybrané spisy I. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954, s. 191 — 207.

ZAJAC, P.: Kocúrkovo ako slovenský antimýtus. In: Slovenská literatúra, roč. 52, 2005, č. 4 — 5, 348 — 368.

Historické tlače týkajúce sa Jonáša Záborského

Žehry. Básně a dvě řeči (Ve Vídni v tiskárni Mechitaristů; 1851)

Jonáš Záborský na mape

Audioprofil Jonáša Záborského:

Vypočujte si pätnásťminútové profily Jonáša Záborského ako aj ďalších autorov slovenskej literatúry v Maturitnej knižnici Slovenského rozhlasu.


Jonáš Záborský vo fotografiách a portrétoch:

  • Jonáš Záborský - fotografia alebo portrét
  • Jonáš Záborský - fotografia alebo portrét
  • Jonáš Záborský - fotografia alebo portrét
Jonáš Záborský - fotografia

— prozaik, dramatik, básnik. Podľa časti slovenskej literárnej vedy predstaviteľ racionalizmu osvietenského typu a klasicistickej estetiky, podľa iných romantický ironik.


Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.