Zlatý fond > Diela > Dúverná zmlúva


E-mail (povinné):

Juraj Fándly:
Dúverná zmlúva

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Dorota Feketeová, Zuzana Babjaková, Eva Lužáková, Ivana Hodošiová, Zuzana Šištíková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Lucia Muráriková, Dušan Kroliak.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 106 čitateľov

Druhá stránka

Dúvernéj zmlúvi mezi mňíchom a diáblom, obsahujíca sedem príčin starodávních aj včulajších reholňíckích premen

Sedem príčin reholňíckích premen

T.: Najprv[15] vám vičítám sedem schodkóv, po kterích mňísi a reholňíci volakedi aj v temto osemnástem stoletu začali odstupovat od svého prvného založeného svatého základu, a to bude tích sedmero príčin, pre které oňi včul trpá takéto premeni.

Príčina I. Školi a učení mňíské. Ked sa školskému učeňú odezdali, od svého štvorakého cílu odstupuvat začali. Kterí boli k umeňú schopnejší a múdrejší, písmam a kňihám sa odezdávali a sprosťejší k rukovnéj práce a k domajšému hospodárstvú boli odsúďení, odkad pošlo, že sa na dvojo rozďelení vícej a vícej rozmnožovali.

II. Rozmnožeňí mňíchov. Kterí rozmnožení a mnohorázi od sveckích patrónov a dobroďincov pri vistaveňí jejich klášterov k budúcnému viživeňí zle zaopatreňí, abi sa mohli živit, sebe aj svím nasledovňíkom hospodárit k temuto cílu najlepší spúsob našli, opustíce rukovnú robotu, chiťili sa žebroti. Odtád pošla treťá príčina včulajšého obnovená i zrušeňá.

III. Rozmnožeňí žebrajících mňíchov. Kterí neohledajíce sa na drahé roki lebo na laciné viživeňí, neprehlédajíce suché lebo rodné čase vždicki vícej (jako od chudobného tak od bohatého tri, štyri rázi do roka žadajíce) s krajni do tajních klášterních kútov vinášali, a to mnoho rázi aj všelijakíma, dobré čnosťi kazícíma nálezki a fortíli. Odtád pošla štvrtá príčina.

IV. Nálezki a fortíli kveštárov. Kterí, abi svích dobroďincov k sebe nakloňili, všelijakíma fortíli aj šibalstvím hleďeli jích obendiť a ked jím toto nepanuvalo, aj katolického učená a spasitedlné umeňí jim k vúli volnejší popúščali. Odtád pošla pátá príčina.

V. Nakazené, od mňíchov na volno popušťené katolické mravné učení, podla kterého, abi k sebe sprostích luďí privábili, vimisleli všelijaké nové mňíské, klášterské pobožnosťi. Odtád pošla šestá príčina.

VI. Nové vimislené mníské pobožnosťi; jaké oňi rozličné pod všelijakíma spúsobi aj ve svojích klášterskích, aj v inších fárskích kosteloch kunštovno uvédli. Na rozmnožení tíchto klášterskích pobožnosťí aj mňísi fratri (laici), idúce mezi sprostích luďí na kveštu, mnoho dopomohli, rozdávajíce všelijaké mňíské dari, znaki a címere tích mňískích pobožnosťí, a preto aj odtád pošla včulajšého mníského obnoveňá i zrušeňá sédma príčina.

VII. Fratres laici, kterí ze svojíma kveštámi mnoho, vícej, ale ze svojú rukovnú prácu a najvícej ze svíma remeslámi, ze svíma remeselníckíma kunšti a hospodárstvím dopomáhali k shromažďeňú a k rozmnožeňú mňískích statkov a bohactva. A toto bola ostatná, ale aj najvatšá príčina osmá včulajších reholňíckich premén. Ale o téjto, ked sa na takto rok tuto zdraví zendeme, téš sa dúverne pozmlúvame.

A.: Čudné sú toto né len príčini, ale aj ďivné novini. Titinille, ti mnoho pochibuješ, ked títo veci spomínáš, vícej divnejšého dokážeš, ked každú túto príčinu obšírnejší viložíš a tvé viložeňí jako s príkladi, tak téš z dúkladi a hodnoverníma príčinámi potvrďíš.

T.: Vi ste se stavali v predešléj zmlúve, že vi málo ze seba mlúvite, ale ze starodávních historí cirkevních, ze starodávních mňískích kronikárov, ze starích písem a z mnohéj hodnovernéj skusenosťi. Toto budú studnice a prúhi aj mojéj nasledujícej reči a kdo bude o ňéj pochibuvat, nech jejnú pravdu hledá v tíchto predmenuvaních pokladnicách, ve zrušeních klášterskích bibliotékách aj v mojéj skúsenosťi. Podme techda k rozprávke.

Prvná príčina — Školi a učeňí mňíské

TITINILLUS: Ked bi boli mňísi rukovnú robotu zunovali, nazdávajíce sa, že bi školské učeňí pre mňícha bolo volačo viššého a obzlášťňejšého predsevzeťá, k temuto sa odezdali.

ATHANAZIUS: Zdáliš nebolo súco, abi mňísi boli v písmách učení?

T.: Bolo ňé len súco, ale aj potrebno, ale mali sa cvičit v tích písmách, v tem umeňí, které jím jejích mňískí predkové zaňechali, mali nasleduvat svatého Hieronima, Písmo svaté rozvažujícího.

A.: Šak učení mňísi boli mnohorázi na místo svetckích kňazov sprostím zástupom za učitelov predstavení.

T.: Uznávam to, ale to sa stalo len v čas najvatšéj potrebi, ked skrze búrlivé príhodi, vojni a inšé veliké premeni počet a umeňí svetckích kňazov ňestačilo a s téjto príčini mňísi v klášteroch a na púščoch skluďení, abi krajní téš boli na osoh, odtád vitáhnutí aj sveckích učitelov chibu a místo zastali.

Slovo má Titinillus. Podrobne vyklada zhubné následky zosvečťovania mníchov na ich morálku a kláštorný život. To by nebola bývala chyba, že sa venovali laickým povolaniam, horšie bolo, že „čo najprv z láski počali (jako školské učení, nemocních lazebnícké hojeňí), to nasledujícem časi z lakomosťi, z bohactvá žádosti a len za časnú odplatu jako tovarichári vikonávali“. To bol aj počiatok rozporov vo vnútri kláštorov. Učení mnísi sa začali vyvyšovať nad neučených, jedny kláštory a rády nad druhé a „učené“ — jalové hádky a škriepky boly na dennom poriadku. Atanaziovi nepozostáva nič iné — len prikyvovať.

T.: Mnohí[16] s takíchto mňískích učitelov tak boli ve svém učeném duchu zatvrdlí, že čokolvek oňi mezi mňískíma scenámi ve svích školách učili, uš o to a za to tak bojuvali a z velikím dohaduváňím sa bránili, jak bi všetki reči, které jejích lektorové, to jest mňískí učiteli na učitelskéj stolice lebo pri stolíku len vikašlú, jako bi to boli hned všetko samé propositiones aeternae veritatis[17] a boli mnohorázi vimislené hádki, chibné pohádki a ked bi sa jim bol volakdo smel proťivit, hned bi ból mosel zostat janzenistom,[18] lebo zjevním vivržením kacírom.

A.: Víš-li ale, Titinille, prečo sa mňísi podla svého učená tak silno stavali?

T.: Merkujem já, že to odtád pocházalo, k čemu som já jich sám kolkorázi pokúšal. Prv lež volakteri zostal lektorem, mosel sa svéj vrchnosti zavázat, že ňebude chcet ani smet žádné inšé úmisli ani inše učeňí vikládat, jeďine len to, které jeho kňiha, jemu od vrchnosťi predložená obsahuje, bár to učeňí potom bolo císarskím, cirkevním, biskupskím právám i krajinskím porádkom proťivné, uš ten lektor, tak tuho zavázaní, mosel svoje učeňí bránit, svojich učedlňíkov v ňem vinaučit, mosel tak najprv mezi školámi, potom mezi reholámi, mnohorázi aj mezi sveckíma duchovníma súdi i mezi královskíma domi a krajnámi proťivenství, rozbroj a neprítelství spúsobit. Toto, hle, je ta prvňá príčina včulajšéj mňískéj premeni a reholňíckích roztržitích škól.

A.: Len velmi zretedelňe mlúviš, mohol bi si to aspon z jedním príkladom potvrďit?

T.: Načo sa pítáte na príkladi, ked povedáte, že ste vi takéto príhodi sami v rehole skusili. Jestli vám neňi dost vaša skušenost, nech vám je tento jeden príklad nasledujíci za všetki.

Mnohí mnísi, obzvlášť jezuiti, učili, že kráľa možno v niektorých prípadoch zavraždiť. „Takéto reholňíckého učeňá ohavné potvori jak veliké škodi, úskosťi, nebezpečenstvá králom a kňížatám, ano, i celému kresťanstvu prinésli“ a uvádza množstvo príkladov z histórie, v ktorých mnísi vražednou rukou siahli na život svojho panovníka. A konečne v mnohých prípadoch i mníšska učenosť bola len naoko. Mnohá „bibliotéka len hosťom na ukážku draho ozdobená stála, ale domajší reholňík žáden ňesmel s ňej aňi literki vinésťi“ a preto, prirodzene, taký kláštor „mosel bit Esopova larva, která mozgov ňemala“. Bolo načase, že panovník skoncoval s týmito neporiadkami. Keď došiel Titinillus na exemciones — viminki, immunitates — slobody a privilégiá mníchov, stal sa veľmi osobným. Videl v nich snahu mníchov, aby „sa vizúvali od poslušnosti biskupom povinnéj“, poškodzovanie ich záujmov a najmä záujmov svetských farárov. Exemcie boly zlatou baňou pre mníchov a mnohé cirkevné snemy sa márne pokúšaly ich obmedziť. Po takýchto pokusoch hneď vzápätí „ňe jedna počta mosela sa o takejto galibi s písmami aj s peňezmi obtížená do Rímu ubíhat, abi slobodi rehoľňické v užitku zadržala“.

A.: Len[19] ti mosíš biť v mňískích školách učení a v jejích tajních praktikách prebehli, kdiš tolko o ňich spomínáš. Zdáliš ňemali mňísi aj nad tvojím ďabelskím fortílom volajaké obzvlaštné plnomocenství?

T.: To mali, že svojím rozhrešeňím hríšnikov z mojéj moci vislobodzuvali a že jich se mnu strašili. Dosťi oňi v svích školách aj nad tím múdruvali, jako bi mňa kam dálej ohavňejšého, ošklivejšého ludom predstavuvat móhli a preto dali mňa vimaluvať za najošklivejšú potvoru, chvílu z ošklivíma rohámi, chvílu z velkíma ušami, chvílu s krúťením ocasom, chvílu šarkaňa s krídlami a s pazúri, o čem sa mi ňikda aňi ňesňívalo aš do včulajšého času, vždicki preto ja som bol u ňích stateční sluha, len sveckím ludom predstavená ohavná obluda. Jako som ale zmerkuval, že mňe od tolkich malárov roški namaluvané, jim draho zaplaťené aj naozaj priróstli. Prinúzení z mňísi do sveta vandruvat, mosel som sa podle sveckéj maňíri pripravuvat, a preto dal som si roški odpiluvat.

A.: To dobre, včul ešče jednúc krajšéj vihlídaš — jako za peňáz prasa. Ale však si ti nosíval aj kruťení chvost, kde si ten poďel?

T.: Ked som ponajprv na túto vandróvku do sveta vikročil, hňed som si ho odtrhol, nebo sa mi na ceste o nohi tlkol a vím, že sa ve sveťe mnozí aňi rohatého aňi ocasového ďiabla ňeboja, aj sa taká liberia s dlhíma víloški včul ňesvetčí na sveckú maníru. Včul všecko nová móda nastáva a kdo chce bit svetu úprimní, mosí sa podla ňej šikuvat. Tá liberia, kterú mňe mňísi a malári dovčulka dávali, dosťi mňe bola mrská a mňa unuvala, ale ňemohol som sebe s ňéj pomocti, dokád som bol u mňíchov v službe, nebo tak som ju mal v kontraktu zajednanú, abich len téš blechovu barvu na sebe nosil. Jednúc, pobadajíce uš priblížení této včulajšéj premeni, chcel som trošku krajšé sa pripraviť, ale zbadali to tí, kterí nade mnú vládu mali, dávali mňe jazikovéj polévki. Tedi som já bol ubohe chuďátko aj chuďato.

A.: Poveď mi ešče toto. Všecci-li mňíši a reholňíci tak, jako si dovčulka vikládal, boli v svích školách zbehlí? Všecci-li tak silno o svoje slobodi, chváli, časné úžitki svojím učeňím bojuvali?

T.: Povedal som, že na dvojo boli mňísi rozďeleni. Kterí boli k umeňú schopňejší a múdrejší, odevzdávali sa písmám a kňihám a títo aš do krvichrákaňá svojíma písmámi bojuvali o své školi a slobodi. Sprostejší s ňich k rukovnéj práce a k domajšnému hospodárstvu boli odsúďení. Odtád pošlo, že sa na dvojo rozďelení vícej a vícej rozmnožuvali a to bola

Druhá príčina — Rozmnožeňí mňíchov

TITINILLUS: Ňebolo dosťi mňíchom, že sa s pustaťín preňésli mezi ludí do mesteček, že prešli bívať s púšča do mesta, ale pod spúsobem zevnítrnéj pobožnosťi všelijakíma fortíli a kunšti kam dál vícej a vícej hledali svoje rozmnožeňí. Ked bi v starodávních časoch (v kterích všecko bolo vereno, čokolvek mňísi poveďeli) boli ešče sa nachádzali sprostejší a pobožnejší ludé, teda bi sa boli mňísi natolko rozmnožili, že bi ze všetkého ludu na sveťe bolo polovic mňíchov a druhá polovic inších sveckého stavu a že bi mňísi boli mali né len polovic, ale ešče vícej statkov, dúchodkov jako sveckí ľudé. Ked bi v tíchto posledních osvíceních časoch neboli povstali ostrovťipní a srdeční mužové, tímto mňískím prospechom sa protivíci, snad bi boli rozmnožení mňísi natolko svoju silu a vládu vivíšili, že bi boli chceli nad sveckím stavom panuvat. Ale buď chvála včulajším kňížatám, králom a najjasnejšemu císarovi i jeho královskím místodržícim raddám a visoce učením královskích škól učitelom, že preukázano jest, jako sa rozmnožení mňísi kam dál vícej ze škodu obecních krajinskích potrebi rozmnožuvali a že bár dosťi rozmnožení, nemohli tak dalekému rozšírenému svému predsevzetú dóncit, jak sa vždicki usiluvali a že mnohé mňíské tajné raddi (krajni na obtižení) sú hned v prvném popeli jako škodlivé iskri udusené.

A.: Né len svecká vrchnost, jako včul hledá, ale aj duchovná, ešče pri počátku trinásteho stoleta roku 1215 v snemu lateranském, hledala rozmnožení mňíské zastavit, lebo tehoto snemu právna regula takto zní: „Abi veliká mňíchov rozličnost tašké v cirkvi božéj zmíšaňí neuvedla, silno zakazujeme, abi žáden napozatím novú reholu nenalézel, ale kteríkolvek bude sa chcet obráťit na pokáni, nech vejde do jednéj s tíchto potvrzeních.“ Múdro a starodávním prvním mňískim počátkom podobne bol tento cirkevni rozkaz vidani. Aj svatí Bazilius pítá sa ve svojích regulách, zdáliž bi bolo súce ustanovit v jednem mesťe z jednéj reholi dva klášteri? A odpovedá, že né, ponajprv preto, lebo že taško je najcit len jedného reholňíkom predstaveného súceho vrchného, o mnoho ťašči dvoch, podruhé preto, lebo mnoství klášterov je počátek roztržitosti a otrženstva.

T.: Ano, tak jest, že každí počátek bíva horliví. V prvních reholách a klášteroch zachovává sa všetko pilne, bedlive sa vikonávajú pobožnosťi, chvalitebňe všetké rukovné práce, pekné príkladi, dobré skutki a čnosťi k poťešenú a k povíšeňí jiného svedomá jasno svíťá, ríchle a dobrovolňe sa vikonávajú, ale časom obráťi sa táto zapálená horlivost na závist, na potupu aj na prenasleduváňí. Potom pricháza aj zlorečenství, žádost škodi a hnevlivé odvráťení od našého blížného. Hle, tak je sporádaná krechkost lidckého prirozená! Volakedi pohané založili sčasťi svojéj krajni v jednakém ríďení jednakého lidu, podla jedného práva, vždicki hledali vikorenit rozličné, osobitné rozďelené scházki v rozmnožení meščanov jakošto škodlivé semená v krajni škodlivích bilíň.

Rozmnoženie mníchov a rádov bolo na škodu aj samej cirkvi, a preto viaceré cirkevné snemy sa pokúšajú zastaviť tento neustály rast. Najviac však škodily kláštory farským kostolom a úplne podrývaly ich autoritu. Kláštory boly jednou z hlavných príčin úpadku a pustnutia fár a farských kostolov a v dejinách sa neustále opakovaly pokusy toto odstrániť, a preto je prirodzené, že sa „mnohé klášteri i jejich kosteli celkom kasirujú a na sveckú vatšú leš pred tím duchovnú potrebu obracajú“. Bohatstvo kláštorov bolo tiež na škodu spoločnosti. „Bohatí reholňíci mali veliké kuse zeme a v ňích pánstva a poddanstvá, s kterích úžitku svet ňist, alebo len velmi málo užil“. Rozmnožení a nepracujúci mnísi stávajú sa ťarchou spoločnosti.

A.: Neslíchal[20] si o tem, čo vipísal Jozef Juvencius Tomo posteriore partis V. Historiae Societatis,[21] že r. 1710 v celéj rakúskéj provincie bolo všetkich jezuvitov kňazov aj školskích majstrov aj jejich frátrov spolu ratajíce 1602. Máš ale merkuvat, že táto jejích rakuská provincia v sebe obsahuvala títo nasledujíce krajni: Rakúskú, Stajarskú, Karinthianskú, Karniolskú, Uherskú, Sedmohradckú, Sklavenskú, Serviu, Chorvackú, Istriu, Liburniu, Goritin. Táto, v tíchto všetkich menuvaních krajnách, rakuská jedna rozšírená jezuvitcká provincia mala v sebe všetkich spolu rátajíce od hlavi jezuvitov 1838 na počet zebraních roku 1772, jako to zjevne jezuvitckí katalogus v temto roku v Trnave vitlačení preukazuje.[22] Hle, ve všetkích tíchto víš menuvaních krajnách nebolo všetkich jezuvitov tolko, kolko bolo len samích franciškánov v uherskéj krajni.

T.: Teda tíchto bol najvatší počet?

A.: Viprával mi jeden hodnoverní muž, že v roku 1781 a 1782, ked sa toto mňíské ukráťení a zrušení začínalo, bolo franciškánov len samích v uherskéj krajni tri tisíc. Jestli je to v pravďe, z hodnovernosťi jedného človeka zaisto potvrzit nemožem, to ale vím doista, čeho knihu a v néj istí počet ešče aj včul pri rukách mám franciškánov provincie mariánskej. Ten obecní celéj provincie mariánskej lajster, roku 1774 v kapitole Marie-Hátu držanéj, složení, od franciškánov Tabula provinciae menuvani, vikladala počet všetkich spolu marianskích v uherskéj krajni franciškánov 817. Ked sa k timto pridá trojaki jejich noviciat a s každého vezne sa len jeden rok 8 noviciusov, teda ve trech noviciatoch 24. — Noviciusov teda s predešlím počtom bolo a bívalo pred panuváňim Jozefa Druhého mariánskích franciškánov v uherskéj krajni in summa 841. Len frátrov laikov bolo 178, o tichto ale spomeňeme v poslednéj (volačo zretedelnejší) príčini.[23] Počet frátrov laikov je v predešléj summe zavretí.

T.: Ked bi sme mali aj inších franciškánskích provincí v takej tabule spisané jejích klášteri a v ňich viznačené osobi mňíšské, asnad bi sme ten mnohí franciškánskí na triťisíce rozmnožení počet v pravďe našli.

A.: To poňeváč nám včul ňeňi možná vec, mosíme o temto pretrhnút reč.

T.: Ale sloboda jest probuvat a jako latináci povedaju in hipothesi počtuvat. V tem spomenutém roku mariánskich franciškánov bol istí počet 841. Položme na príklad, že jich bolo v provincie salvatoriánskéj 660, v provincie sv. ladislaiánskéj 550, v provincie sv. kapistránskéj 450, precca jich mohlo bit v uherskéj krajni 2 501.

To len na príklad, ale vím doista, že jích bolo vícej, lebo vijevil mňe až po téjto spísanéj kňiške jeden mariánskéj provincie frančiškán, že jich provincia v téjto krajni bola najmenšá. A druhí, kterí bol mezi salvatoriánskima frančiškani, zaisťil mňa, že jich bolo okolo roku 1782 na 900. — S téjto dvojéj istoti vicháza počet frančiškánov na 2.741. Ked bich tak istotňe veďel dvoch niže doloženich provincí počet, lachko bi sa v ňem našli aj ostatni 259 a tak vicháza 3000 frančiškánov! A kďe boli inší rozmnožení mňísi? Len tíchto vichádzal počet nablízo poltreťa ťisíca. Vi ste si o temto počtu takto začali reč, že praj viprával mi jeden hodnoverní muž a já začnem o druhem počtu. Viprával mne zas ešče hodnovernejší muž, že jedna žebrajích mňíchov rehola, jako je po mnohich stranách sveta rozmnožená, obsahuje v sebe všetkích spolu svojích mňíchov 300.000, s kterích jedenkaždí mosí na stránku svého generála zhospodarit aj odezdat jeden ročití zlatí. I hui! Ó, závist! Kďe si slobodná závist! že takto ze sveta rakuského skluďené peňáze a statki nezáviďiš tím bohatím žebrákom, kterím (poneváč ništ nemajú inšeho, len čo je na ňich) nikdá nebívalo dosti.

A.: Uš badám tú príčinu, pre kterú rakúskich krajin mňísi sú od venkovních a cuzozemskích provinciálov a generálov otrhnuti; prečo je zákaz vidaní, abi sa peníze z císarskích krajin do inších nevinášali. Stávalo sa mnohorázi, že cuzí z našíma peňázi zbohatli, z našéj práce hojno žili.

T.: Ti starodávné správi, které nám len isté staré pravdi prekládajú, o jednem reholňíckem stave takto svečá: Že jeden takí v cuzích krajnách generál, ktorému ze všetkích strán sveta jeho reholňíci hospodárili a peňíze posílali, ked viďel svoju obohaťenú hodnost, takto zdichajíce zvolal „Ó, bratove, zlaté stoleto žijeme, lebo s téjto izbétki, v kteréj bívám, všetek svet rízíme“. Snadno bich uhádol, ked bich hádal, že to boli jezuité, o kterích fortíloch, o jejích bohactvú, o kunštu panuváňá spomenuli sme pred koncem predešléj stránki. Ale však jim téš kunštovno holubi vilítali, tam sa navratili, odkad jich oni boli zvábili.

A.: Ked bi sa reholňíci a mňísi len ve svích prvňích chotárních obchodoch boli zdržuvali, snad bi boli cirkve aj svetu vzácňejší bívali, jako boli tedi, ked jich len v každem klášteri bívalo dvanást a ňe vícej, ale kam dál bolo jejich rozmnožeňí vatšé, tím vícej svet proťi nim povstával, že robili galibi a pohoršeňí.

T.: Ale poveďte aj jaké pohoršeňí?

A.: Uš si ti dovčulka sám tolko rázi vipoveďel, načo to opakuvat.

T.: Abi vám ňebolo unuvalo, nebudem opakuvat, ale to precca k zretedlňejšému visloveňí povím, čo v tíchto sédmi príčinách mám rozďelené. Duchovného práva školskí učitel Pehem takto vipisuje tí galibi a pohoršeni, které rozmnožení mňísi spusobuvali. „Společné závisťi, nenávisťi, malé povážnosťi mezi reholňíckima stavi, popisuváňí a prímáňí mladích učnov aj nesúcich k svému osobitnému osohu, čnostlivého učená volnost, theologického učená míšaňina, ortelov rozličnost, pod spúsobom pobožnosti plané pretváreňí, ňé menšé mnoství od zléj običaje, mnohého braterstva, odpustkov, zázračních obrazov, nesmírna rozličnost všelijakích slobodí v rádu cirkevném zamotáňí, stálé a nákladné včul mezi samíma rádi reholnickíma, včul medzi timato a obecňíma pastíri duchovníma i mezi biskupi zvadi, ktoré a jiné mnohé škodi obidvojému obecnému stavu nachílené, mnohích stolet skusenost dosvečuje. Teda právne a hodné kníža rozličnost reholňíckích stavov ruší, ostatních na fári k milosrdním skutkom, do špitálov alebo za školskích učitelov pripravuje, nepotrebních a zbitečních kasiruje a jejich dúchodki na lepšé úžitki obracá“. Takto mluví škola vídenská.[24]

A.: Je síce pravda, že mezi mnohíma mňísi bol velmi malí rozďíl a s ňeho veliké pocházejíce paškali. Sv. Frančiška Serafinského natolko sa nasledovňíci rozmnožili, že sa vícej z protivnéj horlivosti jako s pokojom natrojo roztrhli a len ten bol mezi nima znamenití rozďíl, že jední mali kožené a druhí lipové podešvi, jední dlhé, druhí krátke kápi, jední boli tenším a druhí tlščím štrančekom opásaní pod jednu regulu. Pod takíma znaki rozmnožení boli téš augustiniani aj karmelitani, nadvojo mezi sebu rozďeleňí.

T.: Mohol bich já tu ešče túto hádku nastavit: Zdáliš to bolo hodno a chvalitebne tak mnohím rozlične rozmnožením mňíchom tolké klášteri stavat, jim tak veliké grunti a dúchodki za veno založit, s tímto spúsobom spravedlivím ďedičom a potomkom do chudobi nohi podrazit? To smele sám sebe odpovím, že aš do včulajšého času natolko uš boli rozmnožili mňíské klášteri, že králove a kňížatá, které mňíchov a jejích príbitki umenšujú a kasirujú, spravedlivejší móžu sa menuvat starostliví krajino-otcove, leš sa menuvali tí, kterích starodávné stoletá vipisujú. Po volakterích rokoch podla včulajších královskích porádkov nadstavá naší potomci túto hádku: Zdáliš mala cirkev aj uherská krajna pred panováním Jozefa Druhého vatší osoh s tích osem a dvacet franciškánskích klášterov len v provincie mariánskéj spočtuvaních, leš bude mat, ked sa oňi len na osem lebo na šest umenšá. Dovčulka jich len tento poslední počet ubul. Budúcne bude mat z jejich klášterov osožlivejších vícej sveckích domov aj nové fári a kaplanki, vícej aj užitečnejších duchovních učitelov mňískích.

A.: Ale boli títo rozmnožení mňísi u svojich sveckích patrónov a dobroďincov, od kterích mali vistavené klášteri, vďační a uprimňí.

T.: Neni to čudna vec. Abi svojich dobroďincov uprimnost získali, prám jim tak jako inším obecním ludom predkládali ďivné skutki všemohúcej a nepochopitedlnéj moci božskéj, které Boh podla svéj pravdi hríšňikom preukazoval a k temu mnohorázi aj mňa pričituvali, že bich já bol asnad sám to prez dopuščeňá božího urobil, ked som ňekedi krki vikrutil, ked som toho zahrdúsil, nekedi volakoho do povetrá uchiťil a tam ho roztrhal, aš jeho krev po strechách tékla a hnáťi boli kde-kade po ulicách rozházané, že som z černokňažňíci mračna zaháňal do hromadí, že som z búrkámi a strelámi, hrmeňím a trískáňím svet strašil, že som víchor a škodlivé povetrí spúsobil a s ňim v horách stromi, v osadách domi válal, že som v ňich ve dne v noci strašíval, že som kamenné stĺpi prez more prenášal a s ňima kostele prerážal, že som zem z gruntu vivrhoval a do jednéj propasťi ľuďí z vozom i z koňma prepadnutích do pekelnéj propasťi stahuval. Títo a mnohé jiné spúsobi, které níže ve štvrtéj a šéstéj príčini viložím, boli spúsobi, s kteríma mňísi u svojich dobrodiňcov lásku získajíce, získali svoje rozmnožeňí, bár ono pri mnohích klášteroch k jejích viživenú bolo zlé a ňemúdro zaopatrené, preto mňíši, abi sa mohli viživit, sebe aj svojim nasledovňíkom hospodárit k temuto cílu najlepší spúsob našli, opustíce rukovnú robotu, chiťili sa žebroti. Odtad pošla treťá príčina včulajšého obnoveňá i zrušená.

Treťá príčina — Rozmnoženi žebrajících mňíchov

TITINILLUS: Jední žebrajícího stavu mňíského grunt a fundament vikládajú s tích slov Evangelie: „Nechcejte mat aňi zlata aňi stríbra aňi mecha aňi kapsi aňi obuvi“… a tak dálej. Svatí Frančišek Serafinskí počituval sebe svojú regulu za čistotnú evangeliu, lebo jú v tíchto víš menuvaních slovách založil a precca jú s prvku rimskí pápež Innocentius III. velmi taško dovolil a zjevňe potvrzil. Mluvil tedi kardinál svatého Paula, biskup sabinenskí, pápežovi: „Merkuj, svatí otče, abi si Evangeliu nezapovrhel, ked prozbu a regulu Frančiškovu zapovrhneš.“ Ale! mal sa kardinál rospamatovat na tí slová, které sú v téj istéj Evangelie više tích predmenuvaních slov vipísané, mal si zmislet, v jakéj príležitosťi toto volakedi povedal Nebeskí učitel k učedelníkom: Totišto tedi, ked jích posílal do sveta, takto mluvíce: „Uzdravujte nemocních, kríste mrtvích, čiščite malomocních, vihánajte diáblov, darmo dávajte, čo ste darmo dostali.“ A potom až dodal: „Nechcejte mat aňi zlata aňi stríbra“. Merkujete-li, Athanásko, kam tedi Nebeskí učitel cílil? Poveďte, vi máte bit v Písme prebehlejší.

ATHANAZIUS: Dával Sin Boží svojim učedelňíkom toto naučení, že, ked budú robit zázraki, bar mrtvích krísit na život, bár diáblov z ludí viháňat, bár jakékolvek inšé zázračné znaki, abi za to aňi stríbro aňi zlato aňi k temuto prihotovenéj kapsi nenosili, abi neboli lakomí na svecké statki a bohatú odplatu, ani neboli skúpi, ale abi s téjto zázračnej moci, kterú oňi darmo dostali, darmo svoje duchovné dari rozdávali, lebo ked bi jím bol dovolil brat za zázraki peňíze a statki, závist a skúpost bola bi medzi ňima panuvala. Jeden bi jim bol za uzdraveného nemocného mnoho obetuval a druhí za zmrtví skríseného ešče vícej a tak bi bolo mezi ňima vícej leš jeden Judášov Iškariotskích. Abi téš učedelňíci nezúfali, že hladom zhinú, dokláda Učitel: „Neobávajte sa, k viživení vašému potrebné veci buďete mat na dostatek. Tí, kterím čo dobrého učiňíte, nenechajú vás morit hladom, rozpamatajú sa, že hoden je tovarichár svojéj odplati, abi s ňéj žil“. Takto, hle, mali sa virozumet aj za času zbuďenéj žebrajicích mňíchov regule tí slová Evangelie, ňé abi hned každého, kterí pod kápu mňískú uchílení, prez dovoleňá rimskéj stolici alebo prez slobodi od biskupa danéj, podla tích svatích slov žebre, krajina prez povážnéj a potrebnéj príčini chovala.

Kedysi mnísi hľadali svoje vyživenie v „rukovnéj robote“ a pomáhali svetským kňazom, no neskôr sa spoľahli len na almužnu, na žobrotu a z toho potom vznikol celý rad neporiadkov v kláštoroch. Rušila sa disciplína. Jednotlivci vybehovali z kláštorov na vlastnú päsť, aby dostali almužnu, snižovali sa k nečestným spôsobom — a almužnu shrabovali do vlastných vrecák. „Riba ven z vodi a mňích ven z kláštera lachko sa poruší“.

A.: Dosťi[25] vrchnosti mňíské k tímto porádkom neporádním dohlídali, jich štráfali, trestali, ale takí prestupníci takto sa vihovárali: Jestli nám nebude ven s kláštera vistúpit a dobrodincov naščivuvat sloboda, kdo nám bude ručníki a inšé drobné šati, kdo listi, písma, papíri, kdo pocestné formanki, kdo v nemocách občerstvení, kdo tabaček, kávu, čokoladu a inšé veci potrebné plaťit. Obecňá klášterská naša kasa o tíchto menších naších potrebách ništ alebo len velmi málo a skúpo spomíná. Od prírozena tak je človek sporádaní, že tam sa hleďi obživit, kde može.

T.: Tak sa zle vihovárali tí mňíši, kterí nad svojú sprisahanú chudobu chceli bit boháči. Čo ale s takéhoto mňíského bludárstva a bohatéj vlastnosti pocházalo zretedelne nám to uš v prvnéj stránke téjto Zmlúvi Dionisius Kertusiánskí odpoveďel v patnástem stoletu.

A.: Spomíná to aj často od nás spomenutí najmúdrejší a ve všem umeňí učení Vanešpen,[26] že volakedi né tak lachko bívalo mňíchom ven s kláštera dovolené vikročení, abi do mestečék, lebo do mést prez velikéj a povážnéj pričini vichazali. To v Ríme najtvrdší bolo zakázané a to pre mnohé škodi a pohoršeňí. Já sa ale vždicki nazdávám, že takéto pohoršeňí pocházalo s tvojého pokušeňá.

T.: To já dobre vím, že ked bol volakdo vo velkéj chudobe a viďel, že jeho horní lebo dolní súsed má peňíze, poveďel sám v sebe: To neňi po dobrém, tuším mu jich čert nosí, mosí mat z karáskom volajaké záčinki. Lebo jeden chudobní, ked sa ožeňil, vzal si bohatú, zostal Dominus post togam, pán po bohatéj sukňi; to bívalo tedi, ked ženské osobi mávali karpavé oči, ale včul každá bristro hleďí, ked né ináč bár len prez okuláre. Uznávám, že som já dovčulka volakterím peňíze a pokladi preukazuval, aj k ňim dopomáhal, ale pozatím ňe tak lachko sa dám navesťi na také blázňivosťi. Ked bi sa vás volakdo raďil, može-li sa Krištofove modlitbi modlívat, lebo Rehorove svaté mše dat čítat, takému najprv dajte na nosi žilu seknút a potom nech ňuchá, na kterém mísťe má kolo spravit alebo virgule púščat nad pokladom, alebo nech sa posaďí vedla Dunaja, lebo vedla Váhu nech čeká, dokad mu ščuka lebo kaper z ocasom vihoďí peňežitú virgulu.

A.: Čo ale tlápeš, čo búcháš dve na tri, víš-li jaké máš v reči predsevzeťí? Dokonaj to, alebo začni nasledujíce príčini.

T.: Pán páterko, ňezabívajte vašéj reči, neškodí ňékedi v hlbokích vecách zahrúženú úmisel vitrhnút a ju z inšíma vecámi zabavit. Spomínam toto preto, abi ludé na mňa nevivolávali, že každé k bohactvú lebo k peňezom pokušeňí se mňa pocházá, mnohorázi je toho pokušeňá rozmnožená chudoba a žebrota vatšá príčina. Ked bi sa žebrajíci mňíši dovčulka tak velice ňeboli rozmnožili, asnad bi aňi peňíze tak drahé mezi ludma neboli, ale oňi neohlídajíce sa na drahé roki lebo na laciné viživeňí, neprehladajíce suché lebo rodné čase, vždicki vícej a vícej (jako od chudobného tak od bohatého tri, štiri rázi do roka žadajíce) s krajni do tajních klášterskích kútov vinášali, a to mnohorázi aj všelijakíma, dobré čnosti kazícíma nálezki a fortili. Odtad pošla

Štvrtá príčina — Nálezki a fortíli kveštárov

TITINILLUS: Prv leš o kveštách začneme sa zmlúvat, nadstavme na títo spituváňá odpoveďi alebošto visvetleňí.

I. Čo jest kvešta? Odpoveď: Jest žebrota všetkého teho, čo je k viživeňú, zašaceňú a k obidleňú potrebné tím, kterí sa v tíchto potrebách ináč ňemožu zaopatrit, a preto prinúzení sú žebrat.

II. Zdáliš bi sa žebrajíci mňíši ňeboli mohli dovčulka ináč živit len s kveštu? Odpoveď: Boli bi sa mohli, ked bi sa boli podla svéj regule prvného svého štvorakého cílu a najma rukovnéj roboti držali.

III. Prečo techda včul ze svú rukovnú prácu nevihledávajú své každodenňé viživeňí, ale choďá žebrat inšéj vatšéj chudobe na obťížení. Však bi sa mali živit s ceni svéj rukovnéj práce a len tedi, ked bi sa ze svéj práce vichovat ňemohli, mali bi choďit po pítaňí. Odpoveď: Oňi sa vihovárajú podla slóv tejto regule, že len tí bi mali rukovnú prácu konat, kterím dal Boh milost k takéj ťaškéj práce, že sú neňi na to všecci súci.

IV. S. Frančišek prikázal podla svého príkladu, abi všecci jeho nasledovňíci bratrove rukovnú robotu robili a že kterí ju neveďá, abi sa naučili. Asnad tolkí mňíši v krajni, ked bi sa jich len polovic chiťilo rukovnéj práce, mohli bi aj svojich bratrov duchovňe pracujícich spolu za sebú a z častki inšú krajinskú chudobu živit ze zásluhi a ceni svojéj roboti? Odpoveď: Oňi odpovedajú, že majú istú slobodu Apostolicam dispensationem regulae relaxativam,[27] podla kteréj neňí sú povinní takú prácu robit, abi sa z jejnéj ceni živili, že majú dovoleňí, abi všetko žebrali, čo potrebujú a tí slová s. Frančiška o prikázanéj roboťe rukovnéj podla umisli s. Bonaventúra vikládajú takto: Že abi len tí takú robotu robili, kterí majú k ňej od Boha údatnost a silu svého ťela, kterí veďá volajaké remeslo, jední že majú podla ťela a druhí podla ducha milost od Boha k práce. Nech teda každi podla svích darov pracuje, lebo že aňi rimskí pápežove (Nikolaus III., Klemens V.) vikládajíce títo regule, ňeprikazujú, abi k duchovnému predsevzeťí odezdaní rukovnú prácu pracuvali.

V. Jedni sice povedajú, že bi v téjto kapitule bola prikázaná rukovná práca len preto, abi mňíši zahalčivost minuli. Ale prečo sa tam klade: „S ceni roboti nech bratrové prímajú potrebné veci svého ťela“ a v Testamentu dokládá zakladatel: „A len aš potom obráťme sa k stolu Páne, pítajíce almužnu dom od domu, ked bi sa nám našéj práce cena ňezaplatila“. Teda s platu a ceni svojéj roboti mali bi svého ťela potrebi, to jest viživeňí a zašaceňí vihledávat, ale u ňich aňi remeselňíci, frátrove pracovití, žádnú prácu svetu na osoh nepredkládali, čokolvek od sveckích pítali, to všetko darmo a len ve méno boží žádali a bár s všetkim boli dobre zaopatrení, vždicki sa vihovárali, že ništ ňemajú, že sú chudobní. Vezňime len jeden, kteríkolvek klášter. Tak ból zaopatrení jako nejaké dobre sporádané mesto. Boli v ňem pekári, kuchári, klučári, bednári, krajčíri, zahradňíci, v ňekterem aj barvíri aj zámečníci, súkeňíci a čo v jedném klášteri chíbalo, títo pracovití mňíši spolu remeselňíci jemu prihotovené dodali, ale svojú robotu svetu neukázali a precca vždicki chudobní boli. Čé techda bolo v klášterskích sťenách založené hospodarství?

Odpoveď: Jední povedajú, že nad tolkím hospodárstvím majú moci tí dobrodiňci, s kterích nábitku je to shromažďené, dokad ho mňíši nestrová. Druhí hovorá, že sindikus ménem cirkvi svatéj drži mňískú pokladnicu a jejním ménem vidává na každodeňňú potrebu mňíchom. On len drží misu a oňi s néj zobú zobki, které ve sveťe kunštovno nazbírali a sebe do téj misi naznášali.

A.: Ti povedáš, že kunštovno, ozaj velikí kunšt žebrákom sa spravit a ve méno boží pítat.

T.: Ved kvešta nebola običajná žebrota. Kdo chcel bit dobrí kveštár, mosel sa kunštovno, fortílňe obraťat, ano, aj všelijaké nálezki k temu potrebuvat, abi vícej od druhého žebráka lebo od inšéj rehole kveštára dostal. Ved, ked kterí prišol s kvešti do kláštera a málo donésol, s takú kapitulu ho privítali, že mu aš ostrihané vlasi proťi srsťi stávali. To bol frater piger, frater negligens, frater vagator, frater otiosus[28] a. t. d. Kdo nechcel takímto zostat, mosel sa chiťit všelijakého fortílu, kde ale ze svím fortílom a z náleski donésol hojnú vimodlikanú almužnu, ten mal u svéj vrchnosťi milost jako hosť do kláštera príducí, bol dobrím jídelkom a pohárkom privítaní, den a noc bol od chórusa osloboďení, kolko rázi aj délej.

A.: Mnohé ti víš tajné praktiki mňíské.

T.: Počujte ešče vatšé. Jeden kveštár často bíval na kveštu posílaní, ale aj často sa mu stávalo, že málo dostával. Abi techda téš často ňebol za to doma štráfaní, mislel, jakím fortílom mohól bi si pomocit, ked pójde po druhé na kveštu, abi hojnú almužnu dostal. Trefilo sa, že jemu v tíchto mišlenkách zamislenému, bol dani rozkaz, abi išiel na kveštu máslo pítat. Ach!, zdichol sám v sebe, suchí je rok! Ňemajú ščeho kravi, ovce dojit, zas málo dostanem. Išol pribuvat. Paňi matički, pánov taťíkov naščivuval, pozdravuval, privítal, jako zdraví slúži sa pítal, tabáček ponúkal, na kravički, na ovečki téš sa dovédal, máselko žádal a ked sa mu len všade vihovárali, že kravički a ovečki málo dojá, on velmi málo dostával, kam dál vícej domov naščivuval, tím vícej sa mu každí vihováral. On ale ňevedúce sebe ináč pomoci, abi uš jednúc z hojnú kveštu domajším uhovel, tehoto sa chiťil fortílu: V téj istéj kvešti prišol z večera k jednému chudobnému gazdovi, kterí prám príduce z polnéj roboti ze svojú manželku i z ďítatom na násipe večeral (asnad kašu z trochu mléka oblétu). Mňích kveštár prinda k ňemu, podla svéj šibalskéj (kveštárskéj) običaje pozdravil ho, pítal sa: „Jako sa gazdíčku máte, čo porábáte.“ Gazdíček „kaše požívame, ked inšého ňemáme.“ Páter kveštár osmelil sa, chudobní jemu odpovedá: „Vítajte, pán páterko“, a tot trochu mlúvil dálej: „Prosím vás, gazdíčku, i vás, paňi matko, ked bi ste aj nám chudobním trochu máselka ve méno boží uďelili.“ A tá sedláčka, chudobná paňi matka takto sa vihovarala (velká chudoba hotová od ščedroti vímluva): „Joj, pán páterko, prijali bi sme mi ho sami jest, to, hle, ostatňú špetku mléka, které sa u nás na smetanu nedá držat, viléla som na túto misu. To je naša omasta.“ Vidíce kveštár spravodlivú vihovárku, ne len tu, ale aj v inších domoch, osmelil sa, takto dálej premlúvil: „Gazdíčku, ked mi inšé nemožete uďelit, prosím vás, darujte mi aspon tú vašú drevennú lužičku.“ Ten gazda, ked sa ból už najedól, o drevennú lužičku mnoho ňestál, daroval mu jú. Kveštárov cíl ból ten, abi len trefil do takého domu, v kterém bi sa gazda volal Jozef a gazďina Marina. Tímto dvom túto kašu poživajícim tak bolo méno, jako to kveštár z jejich reči virozumel. Naďelili ho techda z práznú drevennú lužičku a on jím tak radostňe ďakuval, jako bi bol v bohatém majíri tri žufáni másla dostal. Vešól do druhého domu pítat máslo. Aj tam sa mu tak vihovárali jako predešlích domoch, on ale odložíce všetko podlizuváňí a poňížené prosbi na stranu, jakošto z ňejakú zázračnú pobožnosťu takto mluvil, ukazujíce tú drevennú lužičku: „Gazdíčku, gazďinko, prehlédňite na túto lužičku! Aspon mi zatolko máselka uďelte, čo sa na téjto lužičke udrží. Uviďíte, že vás, vaše kravički, aj ovečki Pán Bóh požehná, že sa vám máselko hojňe rozmnoží.“ Čudujíce sa na títo jeho slibi, pítali sa ho, od koho a jaká bi to bola taká ščaslivá lužička? On odpovedal: „Viďíte, to je taká lužička, s kterú Jozef a Maria svoje nemluvňátko maličké krmili.“ Ludé toto počujíce, nazdávali sa naozaj, že s tú lužičkú Panna Maria Ježiška volakedi krmila, ulakomili sa k téj lužičke, že bi ona zázračná bola, každí s ňú začrel aj dva tri rázi a dávali mu hojno másla, tak že on ňikdá tak velikú almužnú do kláštera ňedonésol jako vtedi na všetkích domácich počudováňí. Tí žeňički, tí babički, kterím on sluboval, že sa jím máslo rozmnoží, ked sa ho len s tú lužičkú dotknú, o dva tri dňi jedna k druhéj behali, mluvíce: „Och, súsedka moja, veru sa mňe zdá, že je mého másla vícej, jako ho bolo, ked som ho s tú svatú lužičku odebrala.“ A druhá rékla: „Veru, tetenko, aj mňe sa tak vidí, len to mosela bit volajaká zázračná lužička.“ Takto najprv mluvili mezi sebú dve. Prišla k ňím treťá, tá spomenula štvrtéj, táto pátéj a tak za malí čas z fortíla kveštárového skrz babi rozchírení je zázrak po celém okoličném chotári tak, že múdrejší ludé nad obecním zástupom slišíce toto, dovedali sa v klášteri na toho zázračného kveštára, kterí najprv počal tajit svój kunšt, ale k posledku viznal, čo aj prečo urobil a že ten, kterí mu dal tú lužičku menuval sa Jozef a jeho žena Marina aj prám tedi, ked mu jú daruvali, svojé malé nemluvňátko s ňú nakrmili. Višol tak s kveštárského fortíla fortílni žart a smích.

A.: Čúval som já to, že kterí chcel bit dobrí kveštár, mosel bit dobrí furták a šibal, mosel sa veďet dobre obliškuvat, faťinkuvat a najma paňi matkám, babičkám. Ale ked sa takí z rozličnéj rehole dvá, tré do jedného místa zešli, tam potom kterí nad kterého svoje nálezki a fortíle preukazuval.

T.: Šak on žáden prázní neišol, ked nerozdával všelijaké znaki, címere a dari svojéj rehole, aspon tabáčkom ponúkal. V jedném rukáve mal pre sedlákov, v druhém pre pánov a v kápe nosil svój obzláštní. O znakoch a címeroch zevnítrnéj pobožnosti spomenem nížej v šestéj príčini, tu len viložím to, ščeho možeme poznat kveštárské šibalstvo, které preukazuvali, ked sa rozličnéj rehole na jedném míste zešli.

Vím já jedno chudobné mestečko pri horách, v kterého chotári málo sa chleba roďí. Obivatelé tí všetko svojé obživeňí celi rok uffajú a čekajú z vinohradckéj úrodi, která, ked je chibná, velikú tam psotu spúsobí. Kedikolvek v temto mestečku bívala oberačka, zbehli sa doňho žebráckí mňíši. Ňebola tam len jedna ulic ze dvoch radov proti sebe vistaveních, teda jích po obidvoch stranách bolo zjevňe vídat. Choďil ze svím putnárom franciškán, po chvíli za nim kapucín, za tímto križák, temuto za patámi karmelitán, ňebol téš ostatní milosrdní, nespomenem, že sa mezi ňima vijavil aj paulán aj domajší pústevňík. Pomislite si uš, jaké fortíle, jaké nálezki moseli títo ludé potrebuvat, abi kterí nad kterého skoréj alebo vícej dostal!? Trefil jeden takí kveštár N. N. v jedném dome na druhého N. N. téš inšéj rehole kveštára a tak sa tam dohrízli, to jest dovaďili, že aj tím sedlákom pohoršeňí veliké a ve fáre velikú žalobu urobili, která len s teho prišla, že jeden druhého predbíhali.

A.: To moseli bit tí, kterím, ked sa uš žebrácká palica ohlaďila, to jest, ked jím uš milejší bolo žebrat lež duchovne lebo rukovne pracuvat, rád sa v jedném mísťe na kveštách aj dva, tré predbíhali a ked sa jim každému z jednéj almužnéj neušlo, brali, čo kďe dostali, mluvíce: „Naša kapsa ubohá, všetko bere, čo kdo dá.“ Tedi sa na ňích viplňilo to latinské porekadlo: „Invidet et cantor cantori et egenus egeno. Et figulus figulo dicitur esse gravis.“ Záviďí spevár spevárovi dobrého hrdla ščasťi. Predbíha téš žebrák žebráka ze závisti. Vichvaluje své črepi hrnčár nad hrnčára. Nenávidí kramár pri svém sklepe kramára.“ — Né prez príčini po ti predešlé roki vihledávala aj svecká aj duchovná vrchnost, abi sa každím reholňíkom istéj almužni kveštárski obchod odďelil, poňeváč jím rozmnožením krajinská pracovitá chudoba nestačila.

T.: Trefil sa jednúc do istého místa jeden milosrdní a jeden bosák mňích. Tento ked obchoďil osadu, dostal ale pet mechov zrna a ten milosrdní, jako sám viprával, aňi jeden míšek plní nedostal. Odkad to? Tak boli v téj osade ludé od bosákov mňíchov viučení, tak rečeno na svú stránku omámení, že jich jako za živích prorokov držali, lebo sa najfortílnejší okolo sprostích luďí veďeli obracat a najma okolo bohatích vdóv, u kterích čuli, že bi jim chceli volačo po smrťi poručit. Vím já dvojího pokolená rozličné dve osobi, které takto očenkané, bosákom ešče zaživa svoje penáze odezdali aj jich tak prez potomkov odemreli, ale uš aj bosáci aj peníze s teho mňíškého kláštera vihnuli.

A.: Žaluval sa jednúc istí pán farár, že v jedném roku v jeho fáre (a to len v jednéj velikéj osade) bosáci kveštári dostali tri a dvacet telenéc aj tri a štiricet baranov. Víš-li, jaké tu boli treba nálezki a fortíle?! Tak uš bol lud aj s tajním aj zjevním učeňím teho bosáka obráťení (kterí tam bol za kaplána), že prvostki od kráv aj skoro všetki od ovéc bívali chuďátkám, bosím mňíchom obetuvané, jako bi ešče aj včul o temto starého zákona tvrdé prikázaňí bolo v povinosťi. Rád bi bol ten pán farár dal v tem roku za jedno ťela aj na tri zlaté a ňemohol aňi jedného dostat.

T.: Druhí pán farár takto sa volakedi žaluval nad fortílom a sprostotu jedného drancujícího kveštára, že choďíce za mnohé roki po kveštách, nosíval, ba radnéj z obecnéj, sebe danéj odváški vozíval sebú mnohé prázné mechi, mezi kteríma boli vždicki dva tri plné všelijakíma zelinámi. Tento pán farár vidal tento fortíl u ňeho kolkorázi, jednúc, ked kveštár išól svoje paňi matki (sprosté sedláčki) naščivuvat, bol zatál, uš na tolké predešlé udusené všetečnosti, žádostiví prehlédnut, tí plné mechi kveštárove otvoril, prehlédol a teprv vskutku skusil, že tento fortílni mňích je podvodní šibal a zmama, která len ludí mámi a bútorí pod spúsobem svaceních zelin. Vzal mu pán farár všetki tí zelini, uhoďil ich do príkladníka svojéj lichvi a mňícha né za mňíski, ale za fortílní spúsob jeho kvešti štráfal. Dosťi sa tento mňích vihováral, že poňeváč nemože almužnu dostávat, ked len ništ nerozdáva, že sú hagnuski, prsténki pre mňíchov drahé… Čo ale dálej neurobil! — Jako hrnec s čím jednúc navre, tím vždicki, dokád sa nerozbije, páchne, vešol potajemne do stodoli teho pána farára, vilézol po rebríku na seno, navibíral tam všelijakích zelinek jeden batošček a precca s tím spúsobem aj daléj svoje kvešti vikonával, lebo len tak a né ináč mohol k sebe luďí naklonit, ked jim zelinki rozdával.

A.: Nevíš, Titinille, jaké to boli zelini?

T.: To som nečul, ale lachko bich uhádol. V jedném mechu mohol bit turánek, v druhém devatorňík, v treťém laskavec. Načo sú títo zelinki dobré, o tem bi sme sa mali opítat teho istého kveštára. Druhí kveštár chodíce po kveštách, cajchuval všetki domi, v kterích mu nedali. Vinda ven v domu urobil na scene s červenú grédu kríž a to znamenalo: „Tuto nám nedali, budú nám ďlžní, prindeme sem zas o dva, tri dni.“

A.: Tu bich mohol spomenut, čo Kajetánus kardinál vipisuje o takém hojném hospodárství mňíškém: „Že čo včul tricet reholňíkov potrebuje, to bi bolo asnad pred volakterím časom dosti druhím sto.“

T.: Slište túto príhodu: V jednéj osade zešol sa milosrdní z jedním bosákom. Mali obidvá ve svích rukovních lajstrikoch mezi inšíma s téj istéj osadi jednako vipisani svój duchovní marš, mali s teho místa obidvá icit na druhú súsedskú osadu, ale na mílu oddálenu. Pítali od richtára príležitost a síce každí osvé a to včas ráno, abi bola hotová (abi mohol žebrák žebráka predbíhat). Richtár sa vimlúva: „Šak, praj, páni páterkové pojdú na jednu osadu, možú sa aj spolu na jedném vozi odvéscit.“ Ništ ňemohol poveďet richtár horší bosákovi jako toto. Tento od závisťi pohnutí proťi milosrdnému vichopil sa a bežal predkom peški, abi len mohol skór svoje paňi matki naščivuvat, hojnéjšu almužnu vimodlikat. Dohonil ho milosrdní na vozi, ale ňedostal aňi polovic téj almužni, lebo sa odtad radňéj inďe obráťil. O lásko mňiska! Však máš rukávi velmi bivno a mechi hlboko vistrihnuté!

Jeden bosák mňích, abi hojňejšú almužnu dostal, rozdával (podla običaje inších kveštárov) pátrički a veľmi jích porúčal, že sú odpustkové. Pítal sa ho jeden človek, od ňeho o odpustkoch učeňejší, jaké bi boli na tích pátričkách odpustki? A ten mňích neveďel jich vikládat. Temu sa tak stalo jako jednúc istému vojanskému officírovi, kterí vikládajíce muštru svojím vojákom mlúvil: „Takto sa obráťte — potom takto iďte — a ked tento mouvement spravíte, stane sa potom toto“ — a tak dálej. Osmelil sa jeden regrut a pítal sa ho: „Pán feldvebel! Čo je to muveman?“ A pan feldvebel zdupáčal sa naňho, odpoveďel: „Sakramente! Muveman je muveman! Jenom ďi!“ A ten regrut dosvedčil: „A ha!“ — Odpustki sú odpustki — a ha! — To bol nelen kveštár, ale aj Quaestuosus quaestor.[29] — Zas druhí mňích, keď pítal (vlnu, tuším aj súkno), povedal, že ked bude mat hríšňik umírat, alebo ked bi mala jeho duša do pekla pospíchat, že jej angele s tím súknom na cesťe zastanú, že ho prez cestu rozestrú, že ju taďe nepusťá, ale ju odrazá na nebeskú cestu.

A.: Ó fortíle! Ó nálezki! Kde si jich toľko, Titinille, nazbíral?

T.: Ešče ked som z mňíši po kveštách choďíval. Počujte dálej. Choďívali dvá minorité k jednému pánovi na pánskú kveštu, to jest na častokrátné naščiveňí, pozdraveňí aj hoduvaňí. Ten pán, poňeváč viďel jejich častokrátnú poniženost, priveťivost a badal teš, čo bi žádali, umíňil jim dat vikrmit ve svém dvore dvoch dobrích bravov. Stalo sa, že tí istí dva minorité na ten čas prám došli do teho istého kaštíla k temu pánovi, v kterém časi tí bravi boli uš vikrmení a kedikolvek čeládka tích bravov krmila, običajne jim bravi minoritckí, naposledi aj minorité hovorila, lebo boli minoritom obetuvaní a krmení tak, že uš páni običajním ménom tich bravov len minoritov menuvali. A ked sa včul mňíši minorité s páni navečerali, išli do osobitnéj izbi na pokoj. Kaštílski pán vidávajíce svéj čeladke rozkaze na budúcňi den, aj takto rozkázal: „Do dňa tích dvoch minoritov zabite, šak sa tu uš dovčulka dosti vikrmili.“ Začúl tento rozkaz jeden s tích dvoch mňíchov prez dvere, oznámil ho druhému spolumňíchovi, že je nad ňima ortel vidani, abi boli do dňa zabiti (ale to bol ortel vidaní, abi jím odsúďené bravi boli do dňa zabité, tím ménem menuvaní). Nebrali sebe oňi tí slová na žart, utekat počali, z izbi utékli, ale ven s kaštíla v noci zamknutého nemohli. Hledali, kde bi se mohli pred smrťú skovať a jako sa mezi chlévi a krmníki ťiskli, tí jejich tučné bravi najašené krmník vilámali, od strachu poutekali. Minorité mňíši nemohúce v noci ňikďe tajného místa najcit, do teho istého prázného krmňika vlézli, odkád jejich bravi viskákali (kam strach človeka ňenažene). Na prededňí potom čeládka k zabíjaňú prichistaná, išla z lampáši, ze štranki a z noži ozbrojená, abi minoritov bravov zabila, otvoríce chlévňí krmňík: „O jéj, beda mňe prebeda, zvolala, v krmňíku zázrak! Načo sme mi tích bravov minoritov menuvali? Hle, oňi sa na ozajstních minoritckích mňíchov obráťili!“ Oznámili túto príhodu zázračnú kaštílnemu pánovi. On pochibuval a ňedoveruval dokád, čo sa stalo, nepoprehlídal. Vešol do téj izbi, kde minorité nocuvali, ked jich tam ňebolo, pohlédol do krmníka. Viďel jich tam a z velikím počudováním krúťi z hlavú a píta sa, prečo a jako sa tam dostali. Oňi na krátce poveďeli, jakí o sebe ortel po večeri očuli a preto, že s kaštíla nemohli, v krmňíku pred smrťú útočišťe hledali. „Jí!“!, mlúvi kaštilní pán „Poďte, pán páterko, ven s krmňíka, dostanete za omilné oslišaní každí tučného bravčeka.“ Ukroťeních minoritov ešče nasíťil, z dvoma bravi obdaril a v pokoji prepusťil. — Tu boli minorité bravi a bravi minorité.

A.: Čudná toto bola kvešta, ale po žalostnéj kvešti hojná almužna.

T.: Čudňejšú vám ešče povím, na kteréj kveštár sám dobrovolňe vlézol do maštali, abi len fortílním spúsobem dobrú almužnu dostal. Choďíval jeden kveštár (téš dobrí šibal a furták) na kveštu barance pítavat. Často sa stavuval u jedného bohatého, ale skúpeho mlinára, od kterého ňikdá nemohol dostat aňi barančátko, aňi telátko. Abi techdá, ked né po dobroťe aspon s fortílnim nálezkom jeho o volačo prinésol, ida ze šeregom vižebraních barancov uš domov do kláštera, vlézol s ňima temu mlinárovi do dvora a pítal si obed, aj svému barančárovi. Hosťil sa, jedol, pil z mlinárom, bol veselí a ked sa uš dobre podfutruval, nechal mlinára za stolom seďet, višol do jeho maštali, odvázal mu jeho osla, vihnal si ho mezi svoje barance a rozkázal barančárovi, abi len predkom ku klášteru hnal aj osla mlinárového z baranci. Sám kveštár vešol naspátek do maštale, vzal na seba oslov kantár, uvázal sa na místo, v kterém pred tím osel pri svojich jaslách stával a tak jako hovádko čekal, abi volakdo do maštale prišol. Mlinár sám v izbe zunujíce seďet, čuduval sa, čo bi sa mňích tak dlho venku bavil, višol ven a viďel, že sa uš aj kveštár, aj z baranci barančár ze mlína pominul. Chcejíce techda svojú lichvu opatruvat, vešol do maštale a hle, teš kveštárski furtácki zázrak! Jako sa volakedi z bravov minorité učinili, tak sa tu z osla spravil zázrační bosák mňích. Mlinár z velkím strápeňím hleďí, hlavu krúťi, všetek prestrašení čuduje sa, je-li to naozajstní mňích alebo jeho osel na mňícha obráťeni. Pristúpi k nemu a píta sa ho: „Kdo si, čo si? Hovado, či mňích?“ A mňích bosák na ohlávce zaklesnutí, jako z velkím strachom a poňiženosťú takto odpovedá: „Och, gazdíčku, prosim vás, pusťite ma odtáto. Dovčulka som bol u vás za osla, ale já som to mal od Boha za pokutu uložené na isté roki za jeden hrích, kterí som v klášteri prebívajíce učiňil. Premeňil som sa na osla a mosel som jako hovado ťaško robit a v maštalách dovčúlka bívat. Ale uš včul prám višol čas mojéj pokuti, prosím vás, osloboďte mňa, abich sa zas navrátil do kláštera.“ Mlinár ništ menéj jako kveštárske nálezki merkujíce, prepusťil mňícha, bívalého osla z ohlávki, aj ven z maštali a ešče ho prosil, abi mu odpusťil, že ho volakedi pri taškéj práce bíjal a šlahával jakošto leňivého osla. Tento mňích-osel prepusťení ríchle sa pobíral ven ze mlina, ked uš svój fortíl ke koncu privédol a ešče aj svého barančára dohoňil. Prinda do kláštera pochválil sa, že uš precca jednúc od neho skúpeho mlinára vidrankal mésto baranca somára, ale nepoveďel jako. Zešol sa ten somár na klášterskú prácu do volajakého času a ked ho pototm ňemal kdo páscit samého, lebo sa barance minuli, kázali ho mňíši zavésťi na lichvaci jarmak. Zavédol ho jeden pacholek v černej mňískej liberaje, ze žltíma šňúrami pripravení, postavil sa s ňím na lichvacém jarmaku mezi inších oslov. Trafilo sa, že v tem jarmaku ten istí mlinár zas bi si bol rád kúpil osla, mezi inšíma trefil aj na teho, kterého ten mňíski pacholek držal za ohlávku na predaj, a jak ho uzrel, poznal ho, že bi to bol ten, kterí uňho né jako osel, ale jako mňích oslovskú službu konal mnohé roki. Strápil sa, hlavu krúťil, prstom sa mu hrozil, mluvíce: „Ejno, ejno! Už si ti zas mosel volačo previňit v tem klášteri, ked teba zas Pán Boh na osla obráťil. Och! lude milí, utekajte od ňeho, nekupujte ho, tento osel je mňích! To je mňích-osel, ne osel je to, ale mňích. Chráňte sa ho, uš som ho já skusil, abi ste téš s ňím ňepochoďili jako já. Tak a tak sa mňe s ňím stalo.“ A viprával tam na jarmaku ludom zjevňe, čo sa mu s ňím stalo. Hle, jeden fortílni kveštár ze svojím nálezkom (nepovím s falšú) kolkích ludí prevédol!

Istého času prišol jeden mňích, téš bosák, k jednému chudobnému sedlákovi a pítal zboží. Sedlák len tobož, že bol chudobní, uš bol vimlúvení. Ňeprestal na tem kveštár, len dálej pítal zboží. Vimlúva sa sedláček, daléj mluvíce: „Pán páterko, len tolko mám, čo sám pre seba potrebujem, aj to ňevím doista, jako já s teho vižijem, ked bich volačo mimo najpotrebnejšéj potrebi mal, rád bich vám dal.“ Unuje ho dálej kveštár: „Ale dali bi ste?“ Povedá sedlák: „Prečo bich nedal, ked bich mal.“ Píta sa mňích: „Teda po druhí ráz alebo na takto rok mi dáte.“ Sedlák leda sa len neodbitného hosťa zbavil, slúbil: „Ano, dám.“ A mňích chitro jemu na to ruku podal, abi mu sedlák na své slová parolu dal. Aj tak sa stalo, potom sa ho teprv sedlák osloboďil. Aj to bol jeden z kveštárskích fortílov, ale násilní fortíl.

Dedinskí farári mali tiež veľmi zlé skúsenosti s mníchmi a narobili im veľa nepríjemností. Ale najviac doplácal na nenásytnosť lenivých mníchov chudobný ľud.

T.: Ešče dobre,[30] že tak mnohím, tak častokrátním kveštárom sveckí luďé stačili virábat a dávat, ked s ňích mnohí aj rukovnéj aj duchovnéj práce uhibuvali. To bolo potom, čo običajňe povedávali svecki ludé: Že na kňazov všetek svet virábá. Prosim, kde bi chudobní pracovití človek stačil? Stará sa, pracuje v zime v lete, o hladu, o smadu taško sa unuje, v tom uffáňí kopá, ore, seje, abi v nové, to jest ked zebere s pola svojéj ťaškéj práce novú úrodu, abi mal svoje potešeňí, svoje i svojéj čeládki viživeňí a precca (bár sa s tím slovíčkom v nové celí rok ťeší), kolko rázi tak malá je v nové jeho úroda, že nestačí aňi na jeho domácú potrebu. A s téj istéj novéj úrodi pítá stoliční dráb, píta gruntového pána eksekútor, pítá z rovášom masár, pítá šenkár, pítá kováč, na obecné dlhi a potrebi pítá richtár, pítá svoje notárius, pítá hlásňík, pítajú pastíri, teš nenechajú svoje hájňici, pítá školskí rechtor, pítá pán farár,[31] ačkoľvek toto sú krajinskí, to jest obecní potrební sluhové, prez kterích nemože bit krajna aňi žádna dobre sporádaná obec, kterím každé právo jejich zaslúženú mzdu odhádne. Ale ešče nebolo dosťi ťerchi na chudobného človeka a najma dokád stáli tak mnohí žebrajíci mňíši. V tem istém celoročném žádaném časi novéj úrodi krem víš menuvaních prišol k chudobnému pracovitému sedláčkovi frančiškán, za ním, jako som to už spomenul, kapucín, tomuto za patámi karmelitán, za tímto križák, po tomto milosrdní, ňebol teš poslední pavlán. Juš včul nech súďi, kdo len može, kde bi chudobni, taško pracujíci človek stačil ze svéj práce všetko chovat, čo od ňeho pítá viživeňí? Né predarmo povedajú, že ked bi chudobní človek z pluhom do pola idúci viďel všetko, čo naňho hleďi, čo na jeho prácu slačí a čeká, že bi všetko tak ňechál.

A.: Precca, bár tích žebrajících mňíchov tak mnoho pítalo, len sa ve méno boží viživili.

T.: Ano, tak je, ale z jakím spúsobem? Ked každí mal a síce jeden na druhého jaké také babskím pobožnosťám slúžice prístroje: Jeden kveštár nosil kordički, druhí svatého Lukáča cedulki, treťí svatého Pavla svíčki, štvrti karmelitánské vodki, páti posváťané zelinki a jiné veci, s kteríma žeňički, staré babički mámili, abi od ňích húsatko, kurátko lebo vajíčko, barančátko, telátko vipítali, vikvokali. Ked sa inšíma dari svojim dobroďincom zavďačit nemohli, tabáček podávali, na budúce čase všelijaké kroňiki slubuvali.

A.: Ale čo mluvíš? Teda ti posvácané veci, pásiki, svíčki a inšé od cirkvi dovolené veci svaťit tupíš?

T.: Ach, ňé, ňetupím to čo cirkev má od starodávňích časov v pobožnéj običaje. Merkujem ešče o tem, o čem sa volakedi theologickí doktorové dohaduvali, že podla slov Apoštola (Ia. Timot 4. Omnis creatura bona est et sanctificatur per verbum Dei et orationes)[32] može sa posvaťit bár která, samo v sebe dobrá vec jako svíčki, tak olej, popel, víno, zelini a inšé veci, ale takéto mali bi sa užívat len natolko, nakolko jich cirkev dopúščá a len téš na tú umisel, na kterú to cirkev robí. Ale kveštári takéto posvácané, ináč samo v sebe nevinné veci, všelijakíma, skoro zázračníma slibi, sprostím ludom obetuvali, abi od ních prázníma mechi ňeodcházali. Ten spúsob, s kterím milosrdní obetuval babičkám posvácané zelinki, abi kravičkám s ňima okaďením bosorki neuškoďili, abi mnoho mléka dávali, ten spúsob, s kterím karmelitán svoje vodki, paulán svoje svíčki, križák svoje cedulki mezi ludí šikuval, mnohorázi bol kunštovní, fortílni a cílil len almužnu, na frištučki, na dari, na lahódki, abi s ňím od pani maték vikunštoval maškrtki. Takéto pobočné spúsobi mňískích od nedávna nastaveních pobožností vábili ludí od svích fárskích kostelov, v kterých mali počúvat tí pobožnosti a najpotrebňejší článki k spaseňú, prez kterích nemože bit sprostí človek spasení. Také kveštárské remeslo neviznamenávalo podla včulajšého gruntu pravého, na všeobecné krajinské duchovné potrebi dopomáhat.

A.: Kterí je ten grunt krajinského práva?

T.: Mezi inšíma aj tento jeden: Kdo žije v krajini, nech podla krajinského krála vúli dopomáha na obecné krajinské duchovné lebo svecké potrebi.

A.: Jaké sú krajinského ludu všeobecné duchovné potrebi to vím, však jich duchovní pastíri predkládajú. Ale zdáliš bi si ti mňe veďel menuvat, které sú tí obecné krajinské svecké potrebi?

T.: O temto sa zmlúvat neprináleží k temuto našému predsevzaťú, odpovím precca na vaše spituváňí, abich od ňeho ňeodstúpil. Najhlavňejšé všeobecné krajinské potrebi, na které má každí v krajňe prebívajíci podla možného spúsobu dopomáhat sú nasledujíce a pocházajú s tohoto božího rozkazu: „Dajte, čo je císarove císarovi.“ Jako císar ve svéj ríše može rozkaze vidávat, tak král ve svéj krajňe može rozkazuvat s takíma rozkazi, které cílá k obecnému krajinskému ščasťí, skrz které zachovávané rozkaze má bit krajna aj krajané s králom ščasliví. Toto, abi sa viplňilo, mosí bit královi a z vatšéj stránki krajinskím obivatelom po vúli v pokoji. Po vúli bíva ludom, keď majú svoje dostatečné viživeňí a zašaťení, svého statku aj svojích gruntov dobré zaopatreňí. Ked takto sporádanú krajnu má král, je ščasliví. Čím ale náhle temuto obecnému krajinskému ščasťú volačo sa proťiví, alebo ňejaká nenadálá príhoda sa prihodí, král (jako hospodár v dome) mosí mat pozor, abi seba aj svoju krajnu s krajani od proťivňíka osloboďil, od neščastá odhájil. A poňeváč sám král ve svéj osobe povstávajicího neprítela odehnat ňemože, na to potrebuje pomoc svojich krajanov, kterí, jestli chcejú biť aj s ňim ščasliví, povinní sú mu bit na pomoci, to jest povinní sú jemu dávat vojákov a tímto potrebné dánki, futráše, kvartíre, odvážki a jiné všetko, čokolvek je potrebné na odvráťeňí neprítela, na zachovaňi pokoja a obecného krajinského ščasťá; povinni sú sa téš usilovat krajané od seba i od obecného osohu odvráťit všetko to, čo je královi a krajanom na obťížeňi, na ťerchu, na ňepotrebné útrati a dranice.

A.: Bolo li bi čo takového ešče včul v temto tak osvíceném časi, v temto tak vimudrovaném sveťe?

T.: Hm, a čo boli, čo sú v krajne mňískí kveštári a jiní rehoľníci, krema ten nepotrební, ťerchovní, krajnu kvaltujíci stav? Nepracovali na krajinské potrebi a dobre žili s krajinskéj práce. Tak bolo lachko Bohu slúžit. Ked jim zazvoňili k hotovému stolu sedat, zazvoňili jim najeďením od stola stávat, zazvoňili jim večer líhat, ráno stávat, modlitbi a inšé práce podla zvona vikonávat. To bolo to na sťenách napísané silentium: abi každí s ňích mlčal pred svetom túto dobrotu užívanú. Neveďeli oňi všecci, čo je ťašká u chudobi práca, čo je psota, čo je krajinské ťerchi a dánki znášat. Ked bi boli tak jako volakedi (ked reholňíci, mňíši ze svojích gruntov, ze svéj práce, ze svích dúchodkov na krajinské potrebi dopomáhali) porcie, dánki plaťili, tak bi boli aj včul obstáli, ale ked boli krajni na obťížeňí, preto sú do práce, do sveta poslaní. Kdo žije v krajni, nech v krajni na její obecné potrebi pracuje, kdo žije s chudobi, nech chudobe slúži.

A.: Zdáliš volakedi kňazi a mňíši dánki plaťili?

T.: Už som poveďel, že dávali a plaťili, ked som viprával druhú príčinu, pre kterú sú mňíši a reholňíci ustanovení, totišto: abi z rukovnéj práce žili. Včulajší práva učitelé povedajú, že sú len tri stavi potrebné: I. Stav bojujících vojákov, II. Učících doktorov, kďe sa rozumejú aj farári a školskí učitelové, III. Stav pracujících, totišto remeselňíci a sedláci. Kdo ňeni s tíchto trech stavov, na obecnú krajinskú potrebu pracujících a dopomáhajícich, lebo nech s krajni vihne, alebo nech do jedného s tích predmenovaních trech stavov prestúpi a nech tak viplní grunt krajinskéj pravdi tejto: Kdo žije v krajni, nech dopomahá na obecní krajinskí osoh sveckí lebo duchovní.

Že sú kveštári mňíši povinní dopomáhat, poňeváč žijú v krajni, na krajinskí duchovní osoh, od farárov povolaní tak, abi radňéj fárňikov napomínali, abi svojím vrchnosťám jak sveckím, tak duchovním, nadevšecko farárom boli poslušní, verní, ucťiví a ked u ňích prebívajíce choďá po kveštách, abi luďi všelijakíma dari ňemámili, abi jim oči ňeslepili, abi jim ňerozdávali veci, které podla svéj náturi ňemajú takú ďivnú moc ňeslichané skutki konat, ale radňéj vícej sprosťich luďi k poverám a k bosorství priváďat, to vipisuje včulajšéj školi vídenskéj Schanza[33] ménem učitel, kterí vipisuje o tíchto nálezkoch a fortíloch kveštárskich vidané najviššé rozkaze, jeden nebohéj najjasnejšéj císarovnéj a spolu uherskéj královnéj, kteri poslala holomúckému biskupstvu. Téš tehoto biskupstva kapituli rozkaz vislaní r. 1777. 28. juliusa. Téš duchovno-pastírskí list najviššího knížata a spolu biskupa špirenského od r. 1780 dňa 20. januára. Takí téš o mňískích nálezkoch a fortilních kveštách vidaní rozkaz a porádek predkladá arcibiskupa moguntínskeho od roku 1771 dňa 30. júliusa. Ale čo spomínam? Čo sa bavím pri cuzích porádkoch, pri venkovních rozkazoch? Asnad starodávni predkové, múdre vrchnosťi uhersko-slováckej tejto krajni takéto porádki proti nálezkom a fortílom kveštárskim dávno ňerobili? Uznajťe pravdu, Athanazko, vi víte o ňich, spomente volakteré.

Učený Atanazius vyratúva niekoľko prípadov z uhorskej histórie, kedy samé vrchnosti boly nútené zasiahnuť proti žobravým mníchom a sám konzervatívny Atanazius pripúšťa oprávnenosť týchto opatrení.

A.: Já sa nazdávam,[34] že ked bi tedi, ked sú všelijaké žebrajíce rehole založené, téš bola bívala taká úskost, ked bi tedi téš boli skrz rozmnožeňí lud tak veliké a potrebné krajinské dánki, ked bi tedi téš mosel chudobní meščan lebo chudobni remeselňík tolko plaťit na krajinské potrebi, ked bi tedi od chudobného sedláka tak mnohí mnoho platu a viživeňá pítali jako včul, že bi tedi zakladatelé žebrajících reholí ňeboli svojích nasledovňíkov k chudobe, k žebrote ze slávníma slibi zavázali, ale radnéj z láski, kterú mali v srdci zaščípenú proti blížnému, najmä chudobnému, boli bi toto včulajšé nové Braterstvo láski[35] ustanovili a k nemu na ochranu (ňe na obtížení) chudobe svojich bratrov zavázali, ačkolvek sa aj o temto volačo v jejích regulách a svatém živote nacházá. Zle sa jední podla včulajších porádkov nazdávajú, že, ked bi kvešta zahinula, že bi uš ludé ňemali komu almužnu dávat, že bi aňi orodovníkov u Boha ňemali.

T.: Bohatí žebráci sa kasirujú a chudobní sa k svojím žebračinám, k puške stahujú, čo pred tím vinášali kveštári z volakteréj obci, to nech každá obec dá svojim mestskím, ďeďinskím žebrákom v špitáli lebo v žebračini pri puške sedajícím a tak móžu ludé dávat almužnu. A bár bi sa aj pozatím volakterí žebrajíci mňíši trpet v krajni moseli, že bi jich naráz aňi kasiruvat, aňi z obecnéj krajinskéj pokladňice krajinská vrchnost ňemohla viživit, nech sa na kveštách tak zachovávajú, abi od seba chudobňejším ňeboli na obťížeňí, nech pítajú jako chudobní, ňé kvaltovní, jako pobožní a poňížení žebráci, ňe jako mnohí dovčulka, kterí, abi svojich dobroďincov k sebe nakloňili, všelijakíma fortíli a šibalstvím hleďeli jich obenďít a ked jim toto nepanuvalo, aj katolického čnostlivého učeňá spasitedlné umeňí jim k vúli volňejší popúščali. Odtad pošla

Pátá príčina — Od mňíchov na volno popusťené katolické mravné učeňí

TITINILLUS: Páter Athanásko, vi ste boli volakedi ve vašéj rehole najvišších duchovních škól učitel, vi bi ste mali o temto predsevzetí vícej veďet. Tu já vám popusťím místo, viprávajte o ňem.

Páter Atanazius robí analýzu krízy náboženského života, ktorá sa prejavuje predovšetkým v úpadku morálky. Opäť ju majú podľa neho čiastočne mnísi na svedomí, pretože začali podceňovať spovede, pri udeľovaní rozhrešenia prestreľovali a vôbec „vlastní osoh a sveckí ohled — politicus respectus“ až príliš na nich pôsobil. Pravda, tomuto podliehajú aj farári, pretože sú materiálne závislí od farníkov, ale predsa len nie natoľko ako mnísi. Atanazius spomenie aj najokatejšie príklady takého „od mňíchov na volno popusťeného katolického mravného učení“ a Titinillus veľmi ochotne ešte niekoľko pridá.

T.: Spomínáte,[36] že mňískí spovedelňíci len lachko a volno súďili hríšného svedomá prípadnosťi, že len lachko rozhrešeňí davali. Spomente tejto reči jeden príklad a já dodám dva krátké.

A.: Načo to máme svetu spomínat, čo má bit radňéj pred svetom utajené, to ale, čo vídenski Renbír dal do svojéj kňížečki vitlačit, aj já spomenem. On mezi inším zapovrhnutím prekládaním nro. 4. pítá sa. Zdáliš sloboda rozhrešeňí dat hrišňikovi, kterí pri velikém mnoství lidu spovidajícího, len z vatšéj stránki svojé hríchi vizná? A klade túto odpoved: Ten víchirní páter Grifel povedával, že bár bi sa mu sám čert spovedal, on bi sa s ňím dálej od jednéj štvrtki hoďinki nebavil. Imago primi faeculi p. 355 v téj istéj kňize E. III. stojí, že sa ve včulajších časoch o mnoho lachčí hríchi odpúščajú, leš sa volakedi páchali. Na Renbírovu otásku povím ešče odpoved z rozprávku. Pri istém velikém mnoství ludu sa spovidajícího, uš okolo jedenástéj a dvanástéj hoďini poledňajšéj, docházal pút ke koncu a uš aj kuchar zvoňil mňíchom k stolu. Trefilo sa, že jeden mňích, viskoča ze spovedlňici, bežal, kam mu kuchár cingal. Pristavil ho jeden človíček a takto ho prosí: „Och, pán páterko, prosim jich, ked bi len ešče mňa chceli vispovedat.“ Mňích z velikú mrzutosťú naňho sa uďupačil, dal sa precca naprosit a rekol: „No teda chitro sa spovedajte.“ Hríšni človek z radosťú, s poňiženosťú začínal svojú spoved najprv od najmenších k vatším hríchom. Mňích ale, poneváč mu cigáni kuvali v žalúdku, okrikol sa nanho: „I čo je po takích pletkách, jako sa vi spovedáte, poveďte volačo vatšého.“ A ked ten človek vivalil jedného (z hlavňích hríchov) vlka, tedi zas zvolal mňích: „No, to uš stojí volačo. No, dálej — ešče volačo takého, nech sa darmo ňebavím.“ A keď uš ten kajíci človíček vícej takého obzvlášného nemohol povedat, mňích uhoďil naňho rozhrešujíci kríž a odbehol ho. Súďte tuto, kterí ste a máte bit spovedelňíci, zdáliš títo dvá predmenuvaní spovedelňíci (a kolko takích aj včul?) skutečňe neodpovedali, dosvečujícu odpovedu na Renbírove spituváňí? To znamená potom od mňíchov na volno popusťené čnostlivé učeňí.

T.: Aj já vám povím dve krátke príhodi. Jeden mňích chcejíce na kazatelňici kázen svoju kázat, začínal jejéj počátek jako z nenadála (ex abrupto). Ked bi uš ból po svojích poslucháčoch popohlídal, po volakterúc téš po sťenách oči pretáhol a ked bi uš téš nejednúc ból s plecámi sťiskol, zahleďel sa do jedného okna a skrikol: „Horí! Horí!“ — Poslucháči nazdávajíce sa, že on hleďíce ven oknem, venku naozaj oheň viďí, že osada horí, schopili sa všeci naráz nastrašení, kterí pred kterého ven bežali, že sa skoro medzi dverma potlačili. Kazatel ale viďíce, že sa z jeho nenadáleho počátku nenadála príhoda strhla, takto za nima volal: „Horí! Nelakajte sa! Horí, neutekajte (a tí tím víc utekali, čím vícej on horí vivolával), horí láska Krista Pána na dreve kríži, horí…“ Zatál bolo skoro polovic poslucháčov venku rozbehaních. — Bolo to múdro?

A.: Len si ti vždicki argaláš, furták a satanáš, však to neni žádna mravná prípadnost lebo príhoda svedomá.

T.: Teda vi chcete volačo mat o spovedi lebo ze spovedi? Počujte: Prišol jeden Cigán k jednému mňíchovi na spoveď. Tento mňích urobil, jako mali všecci mňískí spovedelňíci robívat ze sprostíma ludma. Ví-li kolko je Bohov, pítal sa mňích, ví-li tí najpotrebňéjšé článki kresťanského učená k dušnému spasení. Cigán poňeváč na tí najpotrebnéjšé otáski odpovedat neveďel, jeho spovedelňík jemu ze spovedelňici vipoveďel, abi sa išol najprv naučit to, čo včul neveďel, potom že ho bude spovedať. Počal Cigán mňícha prosit, abi ho len vispovedal, mňích ale na cigánskú prozbu ništ nedbal, len Cigána odpravuval. Cigán, ked bi sa uš ból za chvílu prosil, aj ostrejší dohaduval a viďel bi, že bi ništ neobsáhol, nahňevajíce sa viskočil s durichom ze spovedelňice a skrikol: „Hm! Ej no! Nevídali mňícha! Však aj mi máme kňaza!“ Toto zvoláňí potom v tem klášteri skoro za običajné porekadlo višlo tak, že ked sa čuduval volakdo volajakéj maléj, počuduváňá ňehodnéj veci, alebo ked volakdo z velikím poďiveňím volačo viprával, čo za takú rozprávku ňestálo, hned mu druhí poveďeli: „Hm! Ňevídali mňícha! Ej no, ňevídali vatšéj veci!“

A.: Šak já povedám, že si ti, Titinille, len pletkár, lebo pletki a žádné povážné veci nespomínaš, škoda, že si tolko rázi pri aj v spovedelňici spovedajícich ludi pokúšal.

T.: Len vi mna dálej nepokúšajte, abich vám volačo vícej (čo nesmím) ze spovedi lickéj nevijavil. K tajemstvu pokáňa, k mlčanlivosti teho, čo sa pri spoveďi prednáša, ňe len kňaz každí, ale aj s nás každí, aj já aj Belzebub aj Lucifer je na svém svedomú najtuchší zavázaní, že nesmí ništ ze spoveďi tak spomenút, aby sa podla teho volakdo vijevil a preto radňéj dálej o téjto veci zmlúvu pretrhnime. Kterích bi ste vi súďili mravno-čnostlivích spisuvatelov, súcich pre mladích spovedelňíkov, abi pozatím aňi toto svaté učeňí tak po mňískí navolno aňi kresťanské čnosťi aňi život sveckích luďí tak roztopašno a bohaprázdno neból rozpusťení, lebo čím meňéj sa budú ludé mňa a spovedelňíka obávat, tím vatšé zlosťi budú páchat.

Učený Atanazius ochotne pokračuje. Uvádza niekoľkých spisovateľov, ktorí môžu byť dobrým poučením pre mladých kňazov, ako sa vyhnúť spomínaným nedostatkom. A ukončuje piatu príčinu, v ktorej mal hlavné slovo.

A.: Ked[37] bi mňíši ve svojích školách, ve svích mňískích spovedelňicách boli pilňejší merkovali na hlavné boské, na mravné kresťanské čnosťi, ked bi boli pilňejší pozorovali, čo láska proťi Bohu a blížnému žádá od človeka, čo jest on povinní vikonat podla boského, cirkevného i cisarského práva najprv Bohu, potom sebe, potom blížnému svému, ked bi, povedám, na to boli pilňejší bedlili leš na svój vlasní žebráckí osoh, pilňejší leš na sveckí ohled, nebolo bi od ňích tak na volno popusťené mravno-čnostlivé katolické učeňí, podla kterého, abi k sebe sprostích luďi privábili, vimisleli všelijaké nové mňíské, klášterské pobožnosťi a odtád pošla

Šéstá príčina — Nové vimislené mňíské pobožnosťi

TITINILLUS: Mňíši, čím vícej hledeli podla plnomocenstvá spovedelňíckeho luďí k sebe vábit, tím vatšú volnost mravného učeňá v cirkvi uvédli, tím vícej k temu predsevzeťú všelijaké pobočné pobožnosťi vimisleli, s kteríma bi sprostáčkov podla svojéj vúli obráťili, ked jim ohavnost a ťažkost hríchu umenšuvali, ked hríšné zlosťi a ohavnosťi tak ostro (jako volakedi) ňetrestali. Já, kterí som bíval neprítel pobočních pobožnosťí, včul uznávam, že mňíši z dobrého počátku pocházajíce, samo v sebe dobré a nevinné veci predkládali, ale ten víše mírného a múdrého úžitku a potrebi jejich vivíšení spúsob a neporádek od ňich vistacuvaní a vichválení, nebol prez vinni a štráfaňá. Mnohí sprostí človek (najprv pobožné babički, kveštárské paňi maťički) zakládal si takto: Že ked sa on každodenňe vimodlí volajaké od mňícha darované pátrički, ked bude jednu lebo druhú mocnú modlitbu ríkavat (asnad ex Florilegio Forgácsiano[38] lebo s Kochemovéj Ščepnéj zahradi),[39] že ked bude mat na sebe pásik lebo škapulár, lebo volajaké inšé od mňíchov lebo od mňíšek v papírkoch zapravuvané svátostki u seba nosit bude, že mu aňi zbroj, aňi ďiabel, aňi inšé nebespečné veci žádné nešťastí ňemožú urobit, ba mnohí si v takíchto vimisleních mňískich pobožnosťách tak silno nádej a istotu svého spaseňá zakládali, že bár sa z nepríteli nezmerá, bár ludské krivdi nevinahrazá a ludské statki nenavráťa, bár cizoložnú tovariškiňu neodženú, že precca budú spasení, ked sú len z jedním lebo druhím takéj pobočnéj pobožnosťi cimerom lebo z filiánciu obdarení a ozbrojení, bár bi aj inšé najpotrebňejšé článki k vedomosťi, k víri a k zachovaňí zanedbávali. Spomenem vám dálej o temto aj príkladi a zdáliš ste vi za času vašého mňístva o takíchto vecách ništ neskusili alebo neslíchali?

A.: Načo bich mal to spomínat, čo ti nadlho strojíš aj s príkladi vikládat. To vím, že s tích príčin mnohí aj tej najsveťéjšej, najvelebňéjšéj svatosťi oltarnej vícej len zevňitrnú neš duchovnú srdečnú pobožnost preukazuvali. Ked počuli, že volakde u mňíchov bude viložená velebná svátost, bežali na to požehnáňí, ďiv jeden druhého nezvaluvali; ve venkovnéj a zevňitrnéj pokloňe všecku téjto velikéj svátosťi pobožnost zakládali. Ked bi sa jich ale ból volakdo opítal, jako sa majú k hodnému téjto spasitedlnéj svátosťi prijímaňú prichistat vňitrňe, v srdci, na svém svedomú, to bi neboli veďeli povedat.

T.: Običajňe sa to stávalo, že v mestách, kde bívalo najvícej kňazov, bíval dovčulka najsprostejší lud. Ale asnad tí od sveta oddálené ženského pokoleňá osobi pri zevňitrních aj vňitrné pobožnosťi odbavuvávali?

A.: Dosti sa cirkevní učitelé dohadujú, zdáliš duchovné zjeveňí, viďeňí, zázračné zmlúvaňi a jiné čudné skutki, které mnohí píšu o svatej Gertrudi, Brigiti, Katerine Senenskéj, blahoslavenej Angele Fulginatis je spravedlivé. Cirkevňí sudcové neuznávaju všecko toto, o tíchto osobách vipísané, za pravdu, bár téš všecko netajá. Takéto osobi mávali mňíchov za spovedelňíkov a títo, abi tí isté od jejích pobožného predsevzaťá neodstrašili, ňerobili jim velikí rozďíl mezi duchovním vitrhnutím ducha a mezi zázračňím zjeveňím alebo mezi hlbokú pobožného predsevzaťá mišlénku. Jední i druhí hleďíce na svój osoh, mnohorázi len takú hlbokú mišlénku za zázrak vipísali. Páter Marťin Kochem, kapucín, ve svojéj kňihe modlácej Ščepná velká záhrada mnoho takích ženskích zázrakov sprostím ludom z modlitbámi aj mnohíma pridaníma odpustki vipísal, ale mňe sa zdá, že toto je tá príčina, pre kterú je táto jeho kňiha uš zakázaná, abi totišto pod všelijakím mňískéj pobožnosťi spúsobem ludé ňeboli omámeni. Spravedlivá pobožnost v modlitbe založená je pozdvížení ducha k Bohu a o temto sa sprostí v krajinském katekismusi dosťi vinaučujú, krem teho, že bi jim boli k dušnému spaseňú potrebné mnískích modlitbí odpustki, cimere, púti a jiné také znaki.

T.: Povedáte „a jiné také znaki vimislené mňískéj pobožnosťi“, prečo jich nemenujete všetki, alebo ňepovíte načo boli prekládané. Já ešče dálej volačo spomenem. Mávali mňíši pri kveštách všelijaké náleski, ale mávali aj pri tíchto zevnitrních klášterskích pobožnosťách, s kteríma, abi len kam dál vícej ludí na svú stránku obrátili, pri každém klášteri svého rádu braterstvo vistavili a okolo i na daleko od kláštera všecko sa dalo zapísat donho. Ked mávala rehola svoje ročité pobožnosťi, teda sa aj z mnohích osád (opustíce ve svátek svoje fárske kostele) veliké množství ludu zbíhali na braterské slávnosťi. Také bívali zchácki v púsťe, ked bívala krížová cesta lebo svatá mša z velebnú svátostu, ked sa ohlašovali púti, odpustki, ked sa posvacúvali svíčki, zelinki, korďički, ked sa posvacúvali hagnúski, krížki, trékrálová voda, kterú v zime aj v taňistrách na daleko roznášali, ked sa posvácali, rozdávali cedulki svatého Lukáša od hodonki, svatého Nikáziusa proťi mišám a potkanom (toto pre mlinárov), svatéj Agati a inšé také (zas povedám samo v sebe né zlé, né škodlivé) zlím spúsobem a fortílníma nálezki vimislené a sprostím ludom predkládané pobožnosťi.

A.: Poveď dálej volačo, čo boli tí mňíske filiancie?

T.: To bol drahí a vzácní spúsob velikéj úžitečnéj kvešti. Každi sveckí človek, majíce od volakterích mňíchov ten velikí vitlačení list, s kterím bol od jejích provinciála za duchovního sina prijatí a bár bol aj za jejích duchovného bratra a sina zapísaní, precca menuval sa téj rehole dobroďinec, ochranec, patrón a pán taťík a jeho žena bola paňi matka. Ale jich tá filiancia né jeden obed koštovala, asnad vícej obedov za ňu dávali, neš téj rehole odpustkov a záslúh účasní bívali, lebo običajňe u ňích mával takí kveštár štáciu, kde kveštujíce jedól a pil. Običajňe na osadách mávali aj dva-tri filiantské listi. Tí, kterí bívali z dobrú masnú kuchiňu a ze starú pivňicu zaopatrení — bohatí richtári, božeňíci, nemeckí šafleri, juhási, dvorskí kasnári aj uradňíci, kterích fortílní kveštári kunštovno obešli, abi sa dali do jejích rehole zapísat samému provinciálovi, že jím on pošle takí list, podla kterého (za tí obeďi a hospodi) budú učasní všeckich odpustkov a zásluh téj rehole. Jednúc donésol jeden križák takú filianciu k jednému svému takému taťíkovi kvartírnému, našol tam uš dve viset, frančiškánovú a milosrdného, chcejíce ale, abi jeho filiancia bola najvzacňéjšá, takto zvolal: „A čo svatí Frančišek! Preč! Preč Frančišek! Vatšá jest s. najsvatéjšá trojička, najviššá nad všeckích svatích. Strhňite frančiškánsku filianciu, zaveste ju na bok a na to najvišší místo zaveste našu najvatšú trojičku.“ Zdáliš toto nebol vimislení fortíl pod spúsobem pobožnosťi hledat, čo svého jest a né čo Ježiša Krista? — Athanasko nečítali ste vi také listi? Ved jedni povedali, že v ňích volakterích bolo volačo takého vipísaného, čo znamená simoniam.

A.: Slíchal som o temto, ale to v pravďe nedoverujem, lebo také listi filiantcké bívali ponajprv od svetskéj aj mňískéj duchovnéj vrchnosťi vidávané, podpísané a prehlídané, to ale vím, že mnohí z filianciáma obdarení bívali aj za reholňíckích protektorov zapísaní a mnohí s ňích hledali cirkev v cirkvi. Jednúc jeden mňích napomínal istého múdreho a učeného človeka, abi sa dal téš do jejích rehole za bratra zapísať, ale dostal túto odpoveď: Credo communionem sanctorum. — Verím, že ze zásluh všech svatích a pobožních verícich, které sú v poklaďe cirkvi svatéj, budem účasní.

T.: Ten dobrú dal odpoveď. Pripisuje k ňéj Renbír tento príklad, kterí já, abi mne asnad volakdo za zle ňemal, tak na slovenskí viložim ništ ňepridajíce, jako v jeho kňihe nacházam v druhém zvazku v jedenástem spitovaňí pod litteru b.: „Frančiškáni slubovali kardinálovi Kolonič,[40] ktorého volakedi za protektora jejích treťého rádu spravili nebe z istotu, pretože bol k ňim náchilní a dobroťiví. Pohlédni predmluvu v jejích kňižečki treťího rádu, takto zní: Prv leš jemu (Frančiškovi) pet rán Kristovích bolo vtlačeních, uďelil mu Kristus mezi inšíma milostive aj toto privilegium Chonic. Min. — že ten, kterí ze srdca bude milovňík jeho rádu, bár bi bol aj ten najvatší hríšňik (dosťi ucťivosťi), precca za svého živobiťá dostane svojich hríchov odpuščeňí. Teda, ked je takéto zaslíbeňí tím, kterí budú milovňíci jeho rádu, jakí obzlášní dar a odplata ňebude zadržaná temu, kterí ráčil bit pred ňekteríma roki minister alebožto prven a predstavce tehoto svatého rádu? U. s. f. Helf Gott meiner armen Seele.[41] Dovčulka od slova do slova vídenského učitela slová.

A.: Ale len celkom mňíské pobožnosťi haňat ňemožeme, nebo oňi mnohím ludom k milosťi božskéj, potom aj k dušnému spaseňú dopomáhali.

T.: Nech jich žáden človek aňi celkom nehaňá, aňi nech sa celkom na ňe nespolíha, jako zakladateli mnohích založeních klášterov robili, ked tam isté ročité pobožnosťi za svojú familiu, jakošto na večnost, ked istú ročitú summu peňez aj inších dúchodkov temu klášteru, z ožebráčeňím svojích potomkov poporúčali. Nekterí klášter strovil vícej do roka leš jeden celí regement vojska. Hádka je, kterí sú s tíchto dvoch potrejbňejší? — Čo mňíské pobožnosťi rozchírilo bolo to, že málokteré boli, abi pri ňich ňeboli odpustki uďelené a pre títo nastali aj tak mnohé púti ke klášterom, lebo téš málokterí bol klášterskí kostel (ňé tak lachko fárskí), v kterém bi ňeboli mali volajaki zázrační obraz k pútom založení a pri takích pútoch naznášali jím ludé peňez na svaté mše, že aňi ňestačili odslužit, popísali také peníze do inších klášterov. Jestli to dobre, ňech súďa mravních pripadnosťí sudcové. Posílali také peňíze aj do cudzích krajin ven z císarského držaná, jestli to slobodňe, nech súďa královskí radcové.

A.: Odpustki, tí svaté odpustki! Púti, mnohé len z običaje vikonávané púti, mnoství ludstva k mňískím pobožnosťám omámili. Ňehaňám púti aňi odpustki, dobre sú, svaté sú, ked sa tak vikonávaju, jako sa majú vikonávat, ale precca, ked bi to na mojéj vúli bolo, ešče bich sprostim ludom púti ostrejší zakázal, leš sú dovčulka zakázane.

I. Nesmel bi žáden ven ze svojéj fári na pút vindcit prez dovoleňá svého farára a to abi preukázal spisebňe, kterí bi sa prv ve svém fárskem kostele podla katekizmusa ňenaučil, čo je pút a jako sa má putuvat, čo sú a kolkonásobné sú odpustki a jako jich má obsahuvat.

II. Takímto naučeňím zaopatrením len manželom abi sa dávala tá sloboda. Žáden slobodní aňi slobodná osoba abi ňesmela na púti choďívat.

III. Aš tedi abi putuvali, najma tí, kterí z ťaškéj práce žijú, chudobní, ked bude po hodoch, to jest po robotách a ňé z jaru, ked bívajú pilné roboti, ked mnohí viďíce druhích pútňikov, téš len z običaje putujú a ked si odtád donesú pátrički, škapulár lebo kordičku, nazdávajú sa (sprosťáčkové ňevedomí), že s tím hned budú po krki v nebi. Ostervald spomína v cap. III, § VI., že ked prehlédal dolnorakúskí kraj z jaru, za tri dňi načítal pútňikov petťisíc štiristo sedematricat a že polituváňí mal nad tak dlho trvajícima, sprostého ludu zlíma običajami, které k poverám dávajú príležitost. Já ale povím to, že sa s tích petťisícov a višéj sotva našlo padesát, kterí bi boli veďeli najpotrebňejší k dušnému spaseňí katekizmus. Tento ból, aj je vždicki prikázaní, ale púti ňé. Sotvá jich bolo petadvacet, kterí bi boli veďeli, čo je pút, čo sú odpustki, alebo jako majú za ňe putuvat. — Krem tíchto dúvodov spomenutích sú ešče inšé a tí samo v sebe zlé aj hríšné, pre které nemali bi sa tak lachko inší, len pobožni a ňe mladí aňi zlostliví na púti púščat, lebo sa na pútoch mnoho zlého robívalo, čeho sa horšého aňi inde vícej a častejší robit neslichalo, piatiki, korhelství, krvavé bitki, kráďeže, svatokráďežné lúpeže; lebo ňejedna Aňička z pankhartom na pút išla, abi ho tam odbehla a ked ho tam ňechála, uš sa Magdaléna (ňé pobožná, ale cizoložňéjšá) menuvala. Bívali pri klášterskích pobožnosťách aj ti pokorňické (korhelské) processie a pokori. Oblékali sa najvatší korhelé (prv ňe, aš ked sa dobre páleňím opili) do plátenních od hlavi aš do pati košél, mali plátennú kápu na hlave a v néj ďírki vistrihnuté pre nos a pre oči. To boli ďivadlá, ale aj strašlivé strašidlá, ktoré opilé za ženama behávali; ňe jedna sa takého zrázu viskočeného ulekla a jak to mohlo bit škodlivé osobám ťehotním, každi múdri rozsúďi. Ne predarmo naša starostlivá matka cirkev katolická ešče pred snemom tridentínskim takéto pri pútoch v običaji zlé običaje, vístupki a mnohé roztopašnosťi pomerkujíce takto zakazuje. „Jedna každá povera vo vzívaní svatích, v uctivosťi ostatkov (relikví), ve svatém úžitku obrazoch nech sa zruší; jedno každé škaredé kupectví nech sa vivrhne… a nech ludé svátki svatích a ostatkov naščiveňí na obžerství, na korhelství zle neuživajú, jako bi sa dňi svátečné, na čest svatích založené, z bujnosťú, z chlipnosťú a marníma útratámi zmrhat mali.“

Aj v tíchto časoch mnohí z mnohého predsevzaťá na púti choďívali:

Jedni z pobožnosťi, druhí ze všetečnosťi putuvávali,
Treťí tam len svého hrdla ščasťí vihledávali,
Takíto idúce s pútu naspátek do svích domoch,
Netrefili na klučku, bár stáli pri dveroch.
Mnohorázi išol miláček, abi mu milénka krámské péro kúpila,
Nejednúc išla milénka, abi sa tam z miláčkom zblížila.
Ked volakterí dostali v šenku vatšú lež v kostele milost,
Ida s pútu, povedali aj kachlom vaša milost.
A najma, ked bolo uš po nešpori, post prandium,
Ked bolo v žalúdku, v hlave Urbani gaudium,
Tedi dávali aj vrbe titúl velmi pekní,
Klaňali sa a ríkali služebňík poňíženi.
Neňí ale každí jednakí, ked sa napije,
Nekterí sa veselí, nekterí žalosťi preukazuje,
Jeden je dobrí, druhí je zlí a treťí horší,
Tak dobrí bívali, v dobréj vúli aj …ši.

T.: Asnad, ba aj naozaj pre títo príčini sú ve včulajších rokoch ti častokratné putovné zchádski skasiruvané, aj mnohé také menuvané svaté místa mňíšské celkom zrušené. Bol jeden klášter nedaleko Bílich hór téš mezi horámi vistavení,[42] kterí jedňi ludé podla ucťivosťi (per antonomaziam) menuvali Svatost, a to pre tí veliké a mnohé svaté odpustki, svaté púti, pre mnohé štácie a kaplnki, které sa tam nacházali, asnad i pre mnohé svaté mše, které sa v horách slúživali. To ale ňebolo isto, zdáliš táto menuvaná svátost bola osmá lebo devátá svátost, to je istota, že túto zbitečnú svátost mezi prvňíma bosákov viprázňeníma klášteri ven z počtu svátostí královskí ortel visúďil a pod moc vojánskej varti odezdal. Takéto svaté místa bívali útočišťe najvatších hríšňikov a spoluochrana najvatšéj nevedomosťi a sprostosťi, na príklad Svatá Katerina, Svatí Antoňín, Svatí Kopeček, Svatí Kríž, Svatá Chrast, Svatá Magdaléna, Svatí Peter, Svatí Mikuláš. Len to je k politováňí, že pod ménami tak velikích svatích najvatší hríšňici najhoršéj zlosťi nachádzali svojé príchilki; najma takí, kterí zevňitrňích znakoch a címeroch mňiskéj pobožnosťi aj svého spaseňá nádej zakládali.

K Titinillovým názorom sa bez výhrad pridáva aj Atanazius. Rozvádza obsah knižky učeného doktora teológie Jána Baptistu Thiara, v ktorej mladý kňaz nájde „jaké volakedi podlá mňískéj umisli vimislené, sprostím ludom prekladané boli nepotrebné pobožnosťi a pri tíchto aj poveri aj omámeňí“. Spomína mnohé, najmä mariánske pobožnosti, „s kterích mnohé sú smíšné, blúdné a k pobožnéj úmisli nešmakovité“. Takéto modlitby a pobožnosti sa šírily prostredníctvom modlitebných kníh, ktoré písali mnísi. Aj Titinillus spomína také, napr. knižočku Nebeskí dvúr, ktoré miesto pravej nábožnosti šíria babské povery. Podobne sa majú veci aj s fundáciami, o ktorých si niektorí fundátori mysleli, „že jim jejích fundácie istotňe k nebesám pomožú“, hoci budú i hriešne žiť a mnísi ich v týchto nádejách utvrdzovali. Nábožný Atanazius rozhorčene volá: „Ked bi po méj vúli bolo, v domoch sprostích ludí mezi inšíma darebníma obrazi najprvnéjšé místo mal bi mat ten obraz, na kterém bi stálo napísané desatero boské prikázaňi, abi sa naň často všecci ohlídali, abi ho odtád často ríkali, lebo jako ho budú zachovávat, ked (ho) mnohí starí i mladí neveďá.“ Po krátkej úvahe sám Atanazius dochádza k presvedčeniu: „I. že škodliví boli mňíši aj ze svojíma pobožnosťami krajni, II. škodliví boli v cirkevních porádkoch a prácách cirkvi.“

T.: Pán páterko,[43] múdro, vťipňe, ňe len nadlho, ale aj gruntovňe vipráváte o tem, čo je grunt lidského spaseňá. Dobre ste pomerkuvali, jak mnohí sprosto omámení nazdávali sa, že bi ňemohli bit spaseňí, ked bi na sebe ňemali volajaké braterstvo, alebo ked bi ňejakú mňískú pobožnost v istém časi nevikonávali. Istého času štráfal spovedelňík jedného velkého hríšňika a tento smele odpovídal svému spovedelňíkovi: „I, pán páterko, ufám já, že mňe Bóh títo ťašké hríchi odpusťí, že mňe dá nebe, ved som já kordáš, to jest som pásikom frančiškánskím prepásaní.“

A.: Hle! Jak velikí farizeismus bol mezi sprostíma ludma uvedení z mňískíma pobožnosťami, v tíchto mnohí zakládali nádej svého spaseňá a ňé v zachovávaňí božího prikázaňá aňi v dobrích skutkoch svatého pokáňá.

T.: Vícej povím já. V uherskéj krajni v prešporskéj stolici aj v inších stolicách, v kterích rozmnožená bola frančiškánov mariánskich provincia, tak boli sprostí ludé omámení mňískím farizeismusom, že sa napospol do pásikového braterstva dávali zapísat, a to vícej ze strachu teho, že doveruvali, kdo bi ňebol v tem braterstvú zapísani a tak bi prez pásika zemrel, že ho aňi na márách nepochovajú, ale že ho len na drúškoch vinesú jako mršinu skapatú; len kordáši sebe máre svojili a né obecná potreba. Jeden páter direktor tehoto braterstvá, ked mal kázeň pri obnovki, tak horlive porúčal a obetuval poslucháčom toho braterstvo, že sa osmelil na kazatelňici povedat, že je ono prostredek k dušnému spaseňú a že prez ňeho človek ňemože bit spaseňí. Počul to tam prítomní jeden učení pán zeman, oznámil to svému pánu farárovi a sám sebe rozvážíce aj od svého farára visvetleňí dostanúce, uznal, že prostredki k dušnému spaseňí len sám Sin Boží ustanovil a ňé aš ve dvanástem lebo v trinástem stoletu volajaká rehola; ináč bi pred ňú neboli mohli bit ludé spaseňí. Po tomto visvetleňí ten pán zeman tích, kterích predtím rád mal, aj z jejníma pobožnosťámi nenáviďel, že pri ňích mnohé pletki rosípajú.

A.: Ti spomínáš obnóvku tehoto pásikového braterstvá a veďel bi si volačo na památku o ňéj rozprávat? Čo to za obnóvka bívala, alebo jako sa obnovuvala?

T.: Povím, aj to bude na potvrzeňí, že mňíši všelijakím (pod ménom pobožnosťi) spúsobem luďí k sebe vábili, a to aj ve fárskich kosteloch. Jeden bol pásikového braterstvá mňích najvatši riďitel a spravce (mosel bit uš vimudrovaní a babičkám známi kveštár). Tento choďil po osadách jako nejakí misionár z Rímu vislaní, a to običajne na fašanki, ked ludé bívali často dobréj vúli. Mal pri sebe svého trogára, kterí mu nosil jeho hábi aj krížik misionárskí a zvazek pásikov. Ale tento trogár téš bol dobrí figlár (jako to mňe dvá s ňich viprávali), uš on mal s páter direktorom porozumeňí, veďel, kde má čo pítat, brat, habat, lebo kde kedi budú veselí, kde sa za dva dňi aj štiri zabavá. Prv, leš títo dvá obnoviteli na volajakú osadu došli, jedním lebo dvoma dňi predkom odpísali, že dondú na obnóvku. Na tento chír celá osada sa pohnula z radosťi k najvatšéj ročitéj pobožnosťi. (Najslávňejšé ročité svátki moseli sa skovat pred tímto príbehom). Tu hned paňi maťički snášali slepički, kopúnov, múku, koláčki, flaščički a ňeboli téš posledné dari fašankovné klobáski a inšé také maškrtki, které sa u taťíčka teho braterstva varili, pékli a pražili; znášali téš na pásiki konope. S fašankovnú hosťinú techda privítali páter direktora ináč, leš farára treťí svátek na osadu za službámi boskíma idúcího. Potom páter direktor na druhí deň mal ve fárskem kostele sedúce pri svém stolíku (jako biskup) kázeň, po ňéj hrubú svatú mšu a dostal za ňu od kordášov tolar proti všetkéj običaje. Mal pod tú svatú mšú tak velkú hoferu, jakú ňikdá v roku nemával farár. Potom prepasuval chlapov aj ženi aj v katekizmusi nevedomé deťi a uložil jím na ten pásik ríkat istoťné každodenné očenáše. — Potom volil, lebo potvrzuval braterskí úrad, taťíka, více taťíka, p. matku, konšalov k nezdravému lebo k pohrebu zakazujicích. Po téjto v kostele dokonanéj slávnosťi išlo sa k taťíčkovi. Tam starší a bohatší bratrové, sestri jedli, pili, čo chudobňejší naznášali. A bár konope poznášali, kterí chcel mat pásik, mosel dat groš. Ked sa nahosťili, aj jeden na druhého direktorovi žaluvali a on sa volakterím aj z pokutú hrozil, že jich dá oblécit pri kostele do pokorňickéj košele. Odbavíce direktor svojú obnóvku prikazuval jim, abi sa bratrové a sestri každú novú neďelu zcházali popoledňí do kostela, abi sa tam ze svéj bratrskéj kňíški, která bola ménem: Hora zlatá serafinská[44] modlívali a každí mesíc regule čítali; abi každí mesíc za seba svému p. farárovi hrubú svatenšu z hoferu zaplatili, preto bol každí farár primus praefes[45] zapísaní. Po tíchto a inších porádkoch potvrzeních, naščivuval direktor osobitňe svojích dobroďincov, zabavil sa deň aj dva, jako mu kde ščasťí slúžilo a poňeváč to bívalo ve fašánki, kde boli ludé veselí, aj on človek jako inší pri muziki neseďel žalostní. V jedném mísťe sám páter direktor odprovázal z huslličkámi nevestu do prvnéj manželskéj posteli (i to bola nová obnóvka), jako, že jeden mňích na krščeňí tancuval, ale mu potom v klášteri ináč zahúdli. Ked páter direktor takto v jedném mísťe svojú obnóvku dokonal, ked konopí, koláčkov a inších darov aj peňéz nabral, potom sa daléj pobíral, téš k takéj hosťini a hoferi.

A.: Ked si spomenul kňišku Hora zlatá serafinská, dodám já k ňéj mojú úmisel. Táto kniška ništ nemá samo v sebe zlého, ale pre tích sprostích luďi nebola súcá. Jestli ju ale chceli jim predkládat, mali s ňéj to pilnejší pílit, čo pri konci jejném stoji, totišto katekizmus, prez kterého žáden nemože bit spasení. Mali v téjto kňíške artikul osmí vikládat a tvrdo prikazuvat zachovávat, kterí zňí takto: Abi tím lepší Pána Boha všemohúciho a cirkvi svatéj prikázaňí veďeli a jé plňiťi mohli… To spasí kordáša a ňé korda. Ked bi mňíši toto boli pri svojích obnóvkách vikládali, prikazuvali, asnad bi tak skoro neboli ze svojíma braterstvámi ze sveta vihnuli.

Poveď ale dálej, Titinille, čo na takéto mňíské pobočné, ve fárskich kosteloch vikonávané pobožnosti mlúvili, držali tí místni farári.

T.: Tá, s téjto pásikovej obnóvki pochazajíca laťinská interessentia jím mešec doplňuvala a ústá zacpávala, preto mlúvili: Valeat, quantum valere potest, haec res non nocet, si non prodest.[46] Takáto bívala običajná vihovárka pri inších sprostého ludu predsúdkoch. Jeden farár (ba mnohí, ne len jeden tak misleli) povedal: „Ked bich já s teho braterstvá nemal každí mesíc zlatí za svatemšu, dávno bich ho ból skasiruval.“ Hle! Farári z mňíši v jedném porozumeňí, a to len pre své časné viživeňí. Ťaško je včulajším farárom podla královskích porádkov starodávne, od mňíchov rozmnožené pobožnosťi, zakoreňené predsúdki sprostím ludom ze srdca virazit, tobóž, že ešče obidvojí od luďí pítajú svojé viživeňí. Dosťi o temto včul, však sme toto uš mali v reči víše v pátej príčini. Ked bi tuto bolo moje predsevzeťí mlúvit o farárskej povinnosťi, poveďel bich, že každi ten zle robil, kterí takéto obnóvki ve svéj fáre dopusťil, lebo tak fárňici obraťili sa za mňísi, tak farári straťili svojú povážnost a ludé utekávali ke klášterskím pobožnosťám, vždicki v sprostosťi zetrvávajíce, a to pre takích mňískich fašankovních misionárov.

Jeden farár, ked prišól na fáru, s kteréj fárňici k blížnému klášteru z pásiki velmi tuho boli privázaní, našol od mnoha rokov v sprostosti zanedbaních luďí a síce takích, kterí neveďeli čítat očenáša, bolo aj zrostlích a uš na rozume dosťi starích luďi 34, kterí neveďeli čítat pozdraveňí angelské; takích našól 39, kterí neveďeli verímboha aj starí ludé, bolo jich 151, kterí neveďeli ríkat svaté desatero boské prikázaňí, bolo jich 148, kterí neveďeli sedem svátosťi, bolo jich naleznutích víše leš 21; nevedomích cirkevného prikázaňá bolo 91. Nevedomích částek spoveďi bolo 61, a to len s takích, kterích ten farár na reč dostal, ked svoje prvné katekizmusi robíval, len s takích, kterí sa uňho spovedali v prvném roku. Omnoho vícej takích sprostákov bol bi našól, ked bi sa jemu všecci boli chceli ustanovit, ale s téj velikéj sprostosťi ňechceli, aňi ňemohli pochopit svojú velikú, proťi svému farárovi poslušnost. Hádajme ale, odkad to pocházalo? Né odinád, len odtád, že takí fárňici behávali včas ráno ve svátek do mňískeho kostela na raňú svatemšu a ked jú, tam máličko postojíce, počuli, o slova božího naučeňí ništ ňedbali, do fárskeho kostela prez rok sotva šest rázi prišli, tak sprostí aj z ďítkámi zostali, aňi to sebe za hrích nepokládali, čo nátura, čo svecké i boské prikázaňí zakazuje, slovem: volakterí žili jako hovadá. Zdáliš to neňi lepší, že takéjto sprostosťi príčina (v mnohích místach pobočné mňíske pobožnosťi) je kasirovaná? Že tí istí mňíši včul po farách, po kaplánkách rozzeslaní sprostích luďi vinaučujú, že o duchovní i o krajinskí osoh lepší pracujú, že lepších katolíkov, lepších krajanov cvičá a pripravujú; lepší má včul cirkev a krajna osoh z mňískich kňazov. Ňetreba sa ludom aňi farárom z osadi na osadu, ve dne v noci, v zime v leťe, v blatách a prívaloch z velikím nebezpečenstvím unuvat. Majú včul Boha doma, kostel doma aj kňaza doma. Hodno je, abi sme tuto aspon spomenuli, o čem sme víše reč mali v druhéj príčini.

A.: Mnoho šibalstva a furtactva skusil si ti pri tích mňískích pobočních pobožnosťách, ale to si nepoveďel ešče, kam ten páter direktor tak velké hoferi za svaté mše a na svaté mše tolké nazbírané peňíze poďíval, kam jich skládal?

T.: Pri istém, istích pánov farárov poseďení túto istú otásku nadstavil jeden farár páter direktorovi, tento ale z odpoveďu takto klučkuval: Najprv povedal, že takéto na obnóvkach nazbírané peňíze odebíra jejích pán sindikus, to jest duchovní najvatší taťík a hospodár. Pítal sa ho dálej ten farár, na jakú útratu sa tí peňíze trová? Odpovedá páter direktor, že z dovoleňím provinciála na potrebi klášterské, alebo jestli vo volakterém farském kostele volakteré pásikové braterstvo je tak chudobné, že sebe oltár, máre, pokrovec, címer lebo inšé k braterskéj slávnosťi nástroje nemože zaopatrit, že sa s téj obecnéj klášterskéj direktorovéj kasi zaopatruje a kupuje.

A.: Ach! Ach! Kdo bi túto faleš mohol pochopit za pravdu? Kdo vídal, alebo kdo slíchal, že bi boli mňíši dali volačo spravit ve volakterém fárskem kostele? To je taká pravda, jako že klášteri sú, alebo že bívali skladi a krajinské pokladnice v čas vojni pre krajinského krála. Jako bi tí v čas vojni na ochranu krajni silu ze svích peňez dali královi, kterí v čas pokoja len všetko pred svetom spižuvali, sklúďali, mezi sebu ďelili, potajemňe užívali, ano, boli mnohorázi obecné pokladňice pre neprítelov, kterí (jak historie svečá), kde do krajiny vrazili, najprv a najsilnejší mňíske klášterské pokladi dobívali aj mnohorázi dobili a tak, čo mňíši pred chudobu, pred krajinskím králom tajili, sklúďali, to neprítelovi nahospodárili.

T.: Vím já jeden včul prázni, volakedi frančiškánski klášter, S. Katerina menuvaní. Stojí pred ňím veliká štácia na spúsob hori Kalvárie, s kresaného kamena vistavená, na ňej velikí kríž s figúru Spasitela našého, pod ňím na tej istéj kalvárie kamenskéj stojí velká figúra Panni Márie, z druhéj strani svatého Jána, všetko s kamena. Pod ňima je tento nápis: EXpensIs ChorDIgerorVM ereCta.[47] Hle, na takí cíl a konec, na ozdobu mňískich kostelov a klášterov, na rozmnožeňí mňískich pobočních, nepotrebních pobožnosťi spižuvali sa. Na obnóvkach od chudobi vidrankali sa peňíze, nemohlo sa to ináč utrovit? Mohla sa táto mast draho predat, mohla sa dat na obživeňí chudobních fárnikov alebo na ozdobu chudobních fárskich kostelov. Stojí tam aj bude stát v horách darebná útrata na památku, že volakedi… Ale však uš je vistavená, která dávno potrebná bola Religionis comissio,[48] táto včul dohlídá jak starím fundáciám, tak aj novím, jak braterstvám tak inším téš mňískim pobožnosťám, všetkému omámeňí, všetkím poverám, které sa dovčulka robili mezi sprostíma ludma pod spúsobom pobožnosťi. O volakterí rok, ked sa téjto komisie porádki skutečne budú zachovávat, uviďíme ze slepého a tmavého bívalého bludu osvíceni svet a s téj velikéj moci, vládi a plnomocenstvá našého krála Jozefa Druhého, kterí kasiruje a hodne ruší tí nové, vimislené mňíske pobožnosťi, na kterích rozmnožení aj mňískí frátri (laici), idúce mezi sprostích luďi na kveštu, mnoho dopomáhali, rozdávajíce všelijaké mňíske dari, znaki a címere tích mňískich pobožnosťí, a preto aj odtád pošla včulajšého mňíského obnovená i zrušená

Sédmá príčina — Fratres Laici

Rozhovor začína učený Atanazius krátkou historickou exkurziou. Pôvodne boli vlastne všetci mnísi fratres laici, všetci telesne pracovali. Len neskôr sa začali rehoľníci deliť na mníchov-kňazov a mníchov-frátrov, laikov. To bol začiatok vnútorných rozbrojov v kláštoroch. Frátri boli často nevzdelaní, „sprostáčkové“, ktorí museli vykonávať najhrubšie práce, učení mnísi ich „tupili, jich jako pracovitích sluhov prenasleduvali, frátri sa im téš sproťivili a ostro domlúvali: Mi ťarchu znášame, mi na vás virábame“. Na druhej strane, poznamenáva Titinillus, tento útlak a prenasledovanie vychovávalo z frátrov prešibaných furtákov. Kľučiar a kuchár boli vlastne najväčšími pánmi v kláštore. Tieto vnútorné rozbroje sa však neobmedzovali len na škriepky, protesty a vzájomné klamanie. V kláštoroch prichádzalo často priamo k vzburám, rebéliám frátrov proti pátrom. Odpor sa lámal veľmi drasticky. Mnohí z frátrov boli uvrhnutí do temných kláštorných väzení a niektorí odsúdení i na doživotie. Stali sa i prípady, kedy si trýznený fráter siahol na život.

Výhovorky proti siedmim príčinám, pokusy ospravedlniť rozklad mníšskeho života tým, že ľudská prirodzenosť nie je taká pevná, ako bola voľakedy pred osemsto, tisíc rokmi, neobstoja. „Neňí to v pravďe upevňená a spravedlivá vimluva, ale je omámeňí, povera a slepota sprostého lidu. Jako nebeské planéti vždicki sú ve svéj vláďe a náturi, a preto jednaké skutki vikonávajú, tak téš naša nátura vždicki je jedna, jednaká podla vichovaňá a kraju našého obidleňa.“ Príčina ústupkov od prvotného cieľa spočíva v ich krehkosti a nestálosti v dobrom predsavzatí. Tieto dôvody uznáva aj už presvedčený Atanazius.

T.: Dobre máte,[49] bár bi aj tí, kterí včul boli v rozličních reholách rozmnožení frátri v jedném predsevzeťí, v jednéj láske zetrvávali, asnad bi takú povážnu príčinu ňeboli dali svého premeneňá a zrušeňá, poňevač aj oňi mnoho ze svojíma kveštámi, vícej ale ze svojú rukovnú prácu, najvícej ze svíma remeslami, ze svojíma remeselňíckima kunšti a hospodárstvím dopomáhali k shromážďeňú, k rozmnožeňú mňískích statkov a bohactvá a táto bola podla našéj zmlúvi ostatná, ale aj najvatšá príčina, osmá včulajších reholňíckich premén. O téjto ale, jako sme si slovo dali, ked sa na takto rok tuto zdraví zendeme, téš sa dúverne pozmlúvame.

A.: Teda bi sme uš mali urobit konec téjto našéj zmlúvi a téš sa dúverňe rozlúčit? Ništ ňevíš vícej viprávat o frátroch laikoch? Odpoveď ešče na to, zdáliš tí ludé ňemali bit osožlivéjší krajni jako reholam, ked bi boli svojú rukovnú prácu pre krajnu vikonávali?

T.: Ostervald (Cap. I. § XII.) takto o ňích píše: Rehola premoštratenská, benediktínska aj inšé rehole ze svéj vlasnéj vládi a moci tíchto frátrov laikov pre osoh reholi skasiruvala, poňevač boli v mnohích reholách na škodu a mnoho vícej može takíchto frátrov kasiruvat král, ked oňi krajni ňeni sú na žádni osoh a ten osoh, kterí majú s ňích rehole, je pred svetom utajení, ba svetu utrhnútí a tak rečeno odňatí, lebo oňi len služebné a rukovné službi v klášteroch vikonávajú a mňískím kňazom slúžá a títo nad ňima len rozkazujú. Mňíši len tích prijímali za laikov frátrov, kterí uš ve sveťe boli viučení dobrí remeselňíci alebo súci a schopní klášterskému remeslu a tak najlepších remeselňíkov ze sveta vivábili a tak velikí osoh krajni do klášterov vtáhli, čo bi títo remeselňíci svetu boli robili, to ve sveckém stave zhinulo; čo bi mňíši boli mali plaťit sveckím remeselňíkom aj to obživeňí chudobním remeselňíkom v mňískích rukách zhinulo a tak frátres laici v klášteroch, s profesiu zavázaní remeselňíci, dvojnásobním spúsobem boli krajni na škodu. Včul nasleduje odpoveď, že mali bit osožnejší krajni jako reholám, ked bi boli svoju rukovnú prácu pre krajnu vikonávali. Asnad sa bude aj téjto pravďe volakdo proťivit? Slová pohibujú, príkladi k pravďe pritahujú. Tu máte príklad v uherskéj krajni, v provincie mariánskéj, bosákov mňíchov frančiškánov s teho počtu, které sme víše v druhéj príčini viložili. Roku 1774 len samích frátrov laikov zebraních počet bolo všetkich spolu 178, s kterích jakí boli remeselňíci a kolko s každého remesla tu nasledujú vipísaní:

kuchárov bolo 38
pekárov 25
bednárov 14
krajčírov 28
zahradňíkov 8
barvírov 12
zlatňík 1
organistov 7
zámečňíkov 7
kňihár 1
sklenárov 2
apotekár 1
murárov 2
súkeňíkov 6
postriháč 1
malár 1
kamenár 1
kamenárski rezbár 1

S tíchto víš viloženích frátrov jeden každí bol ešče ve sveckém stave viučení jakému takému remeslu a v noviciátu lebo v budúcich rokoch jakošto mňích zas sa naučil jedno alebo i dvojé remeslo, tak že mnohí frátri mohli bit aj kuchári aj pekári; volakterí boli spolu krajčíri aj pekari; nekterí boli bednári aj spolu inší pri dreve remeselňíci. Ostatní, kterí sa aňi ve sveckém aňi v mňískem stave žádneho remesla neviučili, inšé rukovné práce a klášterské službi [vikonávali]. Boli portáši, klúčari, mali moc šafárskú nad dúchodki klášterskíma, nad dišpensiu, nad pivňicú. Vezňime včul k tímto tak mnohím remeselňickím frátrom na príklad volakteréj inšéj rehole, téš frátrov laikov, téš običajne skoro všetkích remeselňíkov. R. 1772 (jako vitlačení katalogus preukazuje) bolo jezuickích frátrov 153 len v uherskéj krajni. Ked sa tíchto summa dodá k summi víš vipísaních frančiškánskích frátrov 178, len s tíchto dvoch rehól nacházalo sa frátrov (to jest pracovitích mňíchov a reholňíkov) 331. Hle, ked bi len títo remeselňíci alebo prez remesla ináč pracovití ludé boli ve sveckém stave v krajni pre krajinskí osoh pracovali, boli bi mali bit osožlivejší, leš boli dovčulka reholám. Kolká skrzevá ňích, ze sveta utajeních, zahinula svetu manufaktúra! Alebo ked bi boli všecci vojáci zostali, kolká bi bola krajinskému královi pribula sila? Z každodenňím jedného frátra viživeňím (rátajíce tohoto každodenné jídla aj dve holbi vína na deň) mohlo bit 665 peších vojákov. O sila! O pevnost! A velikí krajni osoh! Ked krajni ubívá pracovití lud, ubívá jej aj sila, kupectví a osoh, aj bohactví. Tak sú toto pevné, ve školách preukázané pravdi, že jích žádné mňíské vímluvi vihovorit a vimlúvat ňemožú. Túto pravdu mosí každí viďet, kterí len okom mihat može a precca prečo mnohí ešče aj pri temto zjevném svetle sú dobrovolne slepí? Prečo škamrú, že sa obnovujú, stahujú, kasirujú mňíši, kterí osvícené, velkomožné famílie a bohaté pokolená uménšuvali, statki ze sveta k sebe pritahuvali. Običajňe sa to stává, že k obecnému, krajinskému osohu bívame leňiví a ňedbanliví, lebo každé hrable len k sebe a pred seba hrabú a né od seba. V poverách, v slepoťe a v omámeňí našeho vichováňá zahrúžení a zaputnaní radňéj sa váláme, lež bi sme mali v temto osvíceném sveťe uznat, že včulajší mňísi boli cirkve na velikú prekášku a krajnám na vatšú škodu a že prez ňich budeme mi od mnohéj poveri osloboďení a viputnaní a svet od krajinskéj škodi osloboďení. Nech sa ňikdo dálej nepíta, zdáliž takúto premenu a zrušeňí hodňe a právňe podla moci svojéj mohól urobit včul panující císar Jozef II., lebo sme uš na to odpovedali (že mali volakedi, majú aj včul králi a císari takúto moc toto učinit s klášteri a z mňíši), ked sme premeni a odstupeňí reholňícke v sedemnástém stoletu spomínali. Dávno takéto premeni mňíské, takéto jejich obnóvki žádali Carolus M., císar,

Leopoldus, arcivucce rakúski, dávno to žádala cirkev svatá, ba aj sami mňíši srdečne (bár potajemňe) za túto premenu zdichali, kterí cirkevnému právu a cisarskím porádkom vícej leš svojím pobočním slobodám a osobitním vihovárkam náchilní boli. Ešče zadávna žádal to dožit s. Bernard, abi cirkev katolická bola očiščená od poškvrni vistupkóv mňískích, ale toho dožit nemohol. Mi sme dožili skutečne viplňenú žádost svatého Bernarda. Ňebol do včulka tak smelého a mužilého srdca cisár, jakí je včul, kterí bi bol ňestáli fundament mňískeho stavu z porozumeňím rimskéj katolickéj hlavi pohnul, jako ho včulajší panovňík pohnul, nech tehda proťi ňemu žáden ze žádného stavu neškamre, lebo on viplňil to, čo volakedi z vatšéj stránki každí stav žádal. Ked bi ten, téš pústevňíckeho a samotného života milovňík, s. Hieronimus bol včul živí, asnad bi on to téš včul mňíchom poveďel, čo pred ťisícštiristo rokov takéto císarové porádki za dobré uznávajíce rékol: „Bratrove, já sa ňežalujem proti císarovi, ale žalujem sa proťi temu, že sme mi takéto porádki zaslúžili.“

A.: Aj já ze svatím Hieronimom uznat mosím, že mnohí s nás takéto porádki zaslúžili, pre kterích aj inší nevinní trpá. Keď bi sa chcel volakterí mňích vimlúvat, že on takéto porádki nezaslúžil, nech preukáže, že bol spolu s druhíma takoví, jakého toto mňíchové Emblema viobrazuje: Mňích mál bit hrdlička v modláckej kaplnke, abi tam stále kvílil a pobožno zdichajíce hrkútal, mál bit slávik na chórusi, abi tam pobožno a krásňe spíval, mál bit pelikán v kostele, abi tam sám seba obetuval, mál bit páv v nočném pokoji, abi tedi ťicho kráčal, mál bit orel ve svém predsevzeťí, abi svoje oči často k nebesám pozdvihuval, mál bit holub na cesťe, abi doma čitané veci rozvažuval, mál bit kršák v káznách, abi hríšňikov né len nakloňil, ale aj prisilil, mál bit vrabec v refektári, abi všetki obecné jídla požíval, mal bit včela v krajni, abi né len pre klášter, ale abi aj pre krajinskí osoh pracuval.

T.: Dobre tento vípis mňícha vipisuje a viobrazuje. Ked bi mňíši tíchto posledních stolét takíto boli zostávali, jakí boli v prvňích stoletách, asnad bi boli ešče aj včul nezrušení svoje rúcho v klášteroch nosili. Vím aj já jeden spia ešče zretedlňéjší, né len vipísaní, ale aj na obrazi vimaluvani, kterí volakedi bosáci mňísi ve svatokaterinském noviciátu svojím novíciusom pred oči predkládali. Bol na ňem vimaluvaňi ukrižuvaní frančiškán, mal na kríži oči zavázané, ustá mal zámkom zamknuté, okolo seba rozličné čnosťi, v kterích bi sa mal mňích cvičit, nad ňím bol nápis: Typus veri religiosi — to jest: Obraz spravedlivého reholňíka. A pod tím titulom takto nasleduvalo: „Haec funt, quae verum concernunt Religiosum: Vincere tentantem, reveri praecipientem. Appropriare nihil, perfecto quaerere mente: Numen et ex toto complecti pectore cunctos. Declinet culpas, humilem se gestet ubique: Linqua fit cautus, morum gravitate senescat. — Toto sú ti veci, které majú zachovávat reholňíci: Prevíšit pokúšajíciho, ucťit rozkazujíciho. Ňičeho sebe neprivlasnuvat; dokonálú umislu Boha vihledávat. Téš všetkích s celého srdca pozdravuvat; šetkím z úprimnosťi dobré vinšuvat. Hríchu nech sa pilno varuje; poňíženého nech sa všaďe preukazuje, v reči nech je opatrní a bedliví; v obcováňí jako najstarší čnostliví.“

Pod nohámi tehoto ukrižuvaného mňícha takto stálo: „Sunt saepe, quae verus servat religiosus: orat, ieiunat, meditatur, crimina plangit; insudat libris, suffert adversa libenter. Dum se maiorem cernit, non inde superbit. — Sú čnosťi, které často spravedliví reholňík zachováva takto: modlí sa, posťí sa, rozjíma duchovne. Pokáňí činíce, nad hríchi kvíli bolestňe. Pot s tvári uťírá pri svém učeňí. Milerád znášá proťivné súžeňí. Ked viďí, že je nad druhím v hodnosťi višší, s teho pred inším nikdá se nepíši.“

A.: Uznávam já, že sú toto tí veci, které mali zachovávat mňíši, že sú toto tí čnosťi, které často spravedliví reholňík mal zachovávat takto. Ale kterí bol alebo kterí je takí? Ten-li kterí bol ten obraz namaluval? Alebo asnad len ten namaluvaní? Kterí je ten? A budeme ho vichvaluvat.

T.: Nežádam inšé od vás, len abi ste aj tích sedem viloženích príčin, aj toto za pravdu uznali (jako uznávate) a prestanete sa čudovat, prečo sa z mňíši stali volakedi aj včul takéto premeni. Já techda idúce uš od vás do širokého sveta ščastí vihledávat, s vama sa rozlúčam a jako vám, tak každému vám podobnému ostatné Vale dávam.

VaLe eXMonaChe, VaLe, hIs VaLeDIXI. [1789].

Zdrav buď zrušení mňíchu, dobre sa maj.[15] D. z. II, 192 — 198

[16] D. z. II, 207 — 209

[17] Predstavy o večnej pravde

[18] Jansenizmus je filozoficko-náboženský smer v XVII. stor. Jeho zakladateľ ypernský biskup Cornélius Jansen (1585 — 1638) učil, že človek môže dosiahnuť spasenie iba božou milosťou. Odporcami jansenizmu boli predovšetkým jezuiti. Pripravil pôdu pre gallikanizmus.

[19] D. z. II, 231 — 238

[20] D. z. II, 252 — 266

[21] Jozephus Juventius — historik jezuitského rádu v XVIII. stor.

[22] Katalog nie je v žiadnej bibliografii uvedený.

[23] Prepísal toto spisuvatel ze spravodlivého písma frančiškanského, lebo mu volakteré také tabule do ruki prišli pri vipraznení svatokaterinského frančiškanského kláštera aj jeho biblioteki. Nacházajú sa staré pravdi v starích správách.

[24] Jozef Ján Nepomuk Pehem (1740 — 1799) bol profesorom cirkevného práva vo Viedni po Eybelovi. Hlásal najmä princíp podriadenosti cirkvi štátu vo veciach svetských. Patril k viedenským jozefinistom (Viedenská škola). Fándly často cituje jeho dva základné spisy: Ius ecclesiasticum publicum (1781) a Ius ecclesiasticum universum (1786).

[25] D. z. II, 274 — 308

[26] Zeger Bernhard van Espen (1646 — 1728) — slávny belgický právnik, profesor cirkevného práva v Louvaine. Bol prívržencom gallikanizmu, smeru, ktorý sa v XVII. stor. vo Francúzsku usiloval o podriadenie cirkvi štátu. Z jeho najväčšieho diela Ius ecclesiasticum universum čerpali viedenskí jozefinisti, predovšetkým Pehem (pozri pozn. 24).

[27] Pápežskú dišpenzáciu, oslobodzujúcu od istých kláštorných predpisov

[28] Fráter leňoch, fráter nedbanlivec, fráter tulák, fráter zaháľač

[29] Ziskuchtivý kramár, obchodník

[30] D. z. II, 313 — 325

[31] Jakím spúsobom píta a že podla svetského aj duchovného, ano, podla božského práva hodňe a spravedlive može pítat farár od svojích aj chudobních pracovitích fárníkov svoje (od vrchnosťi sebe vistavené) viživeňí, to veľmi múdro, jadrňe a ostrovtipne preukázal včulajšiemu svetu môj súsed, Mnohovelební pán farár dolnodubovskí Jozef Bajza v téj spísanéj aj svojim nákladom v Trnave vitlačenéj kňižečke, kteréj titul je tento: Právo o živeňí farárov, které spísal a vidal Joz. Ign. B. arci-biskupstva ostrihomského v Dolném Dubovém farár. On tu dúvodňe preukazuje, jako v starém zákone statečné viživeňí bolo kňazom od Boha prikázané, jako to isté v novém zákoňe apoštolskí námestňíci podla práva božího od svojích poslucháčov vždicki hodňe žádali. O téjto kňižečke já radím, napomínam aj prosim, abi ju pilňe čítali všeci, kterí pri včulajších popisoch knaské dúchodki popisujú a takové farárom vipisujú. Naučá sa s ňéj v článku IV. a najma v článku VIII., že farárovi, nadevšecko mezi sedláci prebívajicímu, né len tristo, ale aňi štiristo zlati neňi dosťi na jeho (ňé pánské) skrovné s čeládku viživeňí. Nespomenem tí utrati ve farách, které robá mnozí len za jedno vinšuvané ščaslivé ráno lebo za jednu poklonu len menuvaného poňíženého služebňíka, často svoje piski a prsti o farárské servítki utírajíce a najma na hradckéj cesťe. Pohledňi više, v osemnástém stoletu v roku 1777 vidané rozkaze o farárském platu. (Pehem Part. I a. § 528, P. 2da. § 159 & c. §§.)

[32] Každý je poctivý tvor a posvätený skrze božie slovo a modlitby.

[33] Václav Schanza (1744, v Brne — 1787) — profesor morálky najprv v Olomouci a potom vo Viedni. Patril k prívržencom cirkevných reforiem Jozefa II.

[34] D. z. II, 331 — 335

[35] Charitatívny jozefínsky spolok, Vereinigung aus Liebe des Nächtens, ktorý vznikol r. 1781 z iniciatívy grófa Jána Nepomuka Buquoi.

[36] D. z. II, 352 — 359

[37] D. z. II, 362 — 382

[38] Florilegium Forgacsianum selectissimum precum, e sanctis patribus, et variis piis libellis collectarum, Tyrnaviae 1752 (florilegium — kvetná záhradka; ide o modlitebnú knihu).

[39] Martin z Kochemu, Sstepná Záhradka, w neg sa nacházagú Mocné a náboženské Modlidby Ranné a Wečerné, pri Mssy Swateg, Nessporu, Spowedj… Obsažené skrze Martina z Kochem… w Gazyku Nemeckém, Nynj pak na Slowensky preložené… w Trnawe, b. t. 1775.

[40] Leopold Kollonič — ostrihomský arcibiskup (1695 — 1707), známy svojimi centralizačnými snahami a návrhmi, pokiaľ ide o Uhorsko.

[41] Bože, pomôž mojej úbohej duši!

[42] Starý františkánsky kláštor pri Naháči.

[43] D. z. II, 407 — 422

[44] Hora Zlatta Seraffinska, Aneb: Naučenj Spolu: Bratuw a Sester, Arcy-Bratrstwa Swatého Ottce Francisska, w nemžto se Odpustky, Regule, Dowolený a modlidby obsahugj. Sub Auspiciis Adm. Rev. Dom. Martini Czetnei… Tyrnaviae 1674, 1696.

[45] Prvý správca, ochranca

[46] Nech je zdravý, pokiaľ môže byť zdravý; táto vec neškodí, ak len neprospieva.

[47] Postavené nákladmi členov Bratstva sv. Františka (pásikárov, kordášov).

[48] Náboženská komisia mala za Jozefa II. na starosti uskutočňovanie cirkevných reforiem.

[49] D. z. II, 434 — 447
Juraj Fándly

– jeden z najaktívnejších členov prvej generácie bernolákovského hnutia, zakladajúci a popredný funkcionár Slovenského učeného tovarišstva, autor početných osvetových a ľudovýchovných prác, popularizátor poľnohospodárskych poznatkov, zdravovedy, národných dejín, básnik a stúpenec osvietenského jozefinizmu. Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.