Zlatý fond > Diela > Dúverná zmlúva


E-mail (povinné):

Juraj Fándly:
Dúverná zmlúva

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Dorota Feketeová, Zuzana Babjaková, Eva Lužáková, Ivana Hodošiová, Zuzana Šištíková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Lucia Muráriková, Dušan Kroliak.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 106 čitateľov

Štvrtá stránka

Zmlúvajú sa advokát aj svetomiláček

Reholníci neboli tak mnohí, abi jejích počet ból krajne škodliví

ADVOKÁT: Svetskí[57] advokáti zastávajú ochranlivú stránku pre svetskí osoh, já, knazskí advokát berem túto nasledovnú ochranu mníšskú né z inšéj príčini len s téj, abich preukázal moju lásku I. pomoci mojím blížním, potom aj II. proci mnískím knazom. Bár mna mníši jazikom i pérom dovčúlka prenasleduvali, chcem jím preca preukázat ze sv. Pavlom, že bár bich mál všetkú víru tak, abich vrchi prenášal a lásku nebudem mat, ništ nebudem ani sebe ani blížnému mému osožliví, že láska trpezlivá je, cichá je, neprotiví sa. Dovčúlka svet prenasledoval mníchov, já povedám, že bi jich bol mal radnéj v tem stave nechát a ochránit v jakém boli a síce poneváč jejích počet nebol krajne škodliví. Ve zbrojném magazínu neni šetká počtuvaná zbroj tá najužitečnejšá aj ve velkích apotékach neni sú šetkí na počet popisané léki, vodki a koreni tí nejpotrebnejšé, ale len preto, že v neprítomnosti najužitečnejšéj zbroji zende sa, a preto trpí sa aj tá pobočná zbroj. V času potrebi zešli bi sa aj krajne mníši jako apotekárom tí len pre mnohí počet popísané koreni a zelini. Mnohorázi v boji vojanskí generál, predtím z kadéta podla vatšších hodností povíšení ze svojú šikovnosťú, móže to královi vinahraďit, čo inších sto kadétov stroví a preca títo bár ništ takového viťazlivého nedokonali, len sa ve vojsku chovajú pre budúce potrebi. Podobním spúsobom pre jedného krajne potrebného prépošta, opata, priora lebo budúcého krajínského radca, regementského pátra (kapistrána) a ínších né škodlivích, ale velmi potrebních, móhol sa volakterí klášter z dvanásti mníši nechat.

SVETOMILÁČEK: Postojte máličko, pane advokátu, nech odpovím na vašu ochranu. Tá ve zbrojném magazínu alebo tí v apatéki zložené mrtvé koreni nepotrebujú rúcha ani chleba, ménej vína, ale mníchov reholníkov chovat, jím na šaty, na víno virábat, to že bi bola dovčúlka krajne škodlivá tercha. Tí kadeti chovali sa na budúcu istú krajínskú potrebu, ale né tak všeci mníši. Tí, kterí sú regementskí kapláni, obzlášne ve včulajšéj vojni v tábori, ve špitáloch slúžící, veznú chvalitebnú odplatu najprv od najjasnejšého císara tuto na sveťe, potom večnú od večného krála. Oni len za seba a né za ínších pracujú.

A.: Ked mníši do rehole stúpili, tedi částku svého dedičstvá svojím prítelom zanecháli, tak radnéj v krajne silu na jejín osoch necháli.

S.: Čo takí mních z jednéj stránki nechá ve sveťe, to, ba snád vícej leš to, z druhéj stránki skrz kveštu a inšé više vipísané spúsobi ze sveta do rehole poznáša. Krajínská hospodárska škola učí, že čím vícej rúk ve krajne pracuje, tím vačí osoh má v dome hospodár, celí rod, mesto aj krajna. Snad bi tí dedičné častki vatši osoh vidali, ked bi sa na nich vícej prítelskích rúk zabavuvalo. V tíchto naších časoch len velmi mnoho bolo mníchov, taško jích krajínská chudoba chovala.

Takto sa shovárajú mníšsky advokát a Svetomiláček, ktorí si vymenili úlohy s Titinillom a učeným Atanáziom. Slovo má predovšetkým advokát, v ktorého „zbrojném magazínu“ sú všetky argumenty proti zrušeniu kláštorov a rozpúšťaniu reholí. Často sú aj presvedčivé, aspoň zdanlivo a Svetomiláček má velmi ťažkú úlohu, aby ich vždy vyvrátil. Zo slovných súbojov, i keď občas takticky ustupuje a niečo priznáva, jednako len vychádza vždy víťazne Svetomiláček. Iste má trochu pravdy aj advokát, keď poukazuje, že mnohí v blahobyte a v prepychu žijúci svetomiláčkovia (ide o panov zemanov) „nechcú na takú obecnú potrebu dva tri mechi zrna zesipat, len sa ven oknom ďívajú, jaké na jejích ochranu vojsko hore dole mašíruje“. To musí uznať aj Svetomiláček, ale nijako to nemení jeho presvedčenie o potrebe zrušiť kláštory, a to aj preto, že v posledných rokoch bola veľká neúroda a ľud nevládze vychovať toľko neužitočných úst.

Rozvinula sa veľká diskusia, keď advokát dokazoval Svetomiláčkovi, že „mniské vistupki neboli tak velké, jako jích mnohí vipisuvali“ (§ II). Svetomiláček tvrdí, že „mnísi boli len truppi, od inších pracovitích včel poznášaní med užívajíci.“ Advokát pripúšťa ich niektoré „krehkosti“, ale opäť ich kladie do protikladu s prázdnym blahobytom a parádnym prepychom „svetomiláčkov“ (šľachty a zemanov). Avšak obrana mníchov z toho, že balamutili ľud rôznymi poverami, vymyslenými zázrakmi, modlitbami, tá sa advokátovi už vonkoncom nedarí a stavia ho do smiešneho svetla. Svetomiláček to vyvracia iba odvolaním sa na predchádzajúce časti Dúvernej zmlúvi.

V nasledujúcej časti (§ III) snažil sa advokát dokázať, že „mnísi učinili mnohé a velké zásluhi v cirkvi“. Naširoko sa rozhovoril o tom, že kláštory vychovaly cirkvi vynikajúcich hodnostárov, rozpráva o ich misionárskych zásluhách a obetiach. Svetomiláček ho nechá rozprávať a len občas ho preruší štipľavou poznámkou. Keď však došla reč na fundácie, zbystruje pozornosť a preberá hlavné slovo.

Reholníkom nemóžu bit odnaté statki pre fundácie

ADVOKÁT: Ked bi sa[58] reholníkom odnali statki, moseli bi sa mnohé starodávne fundácie proci umisli fundátorov premenit.

SVETOMILÁČEK: Najprv nadstavme toto spituvání: Čo je fundácia a dokád má trvat? Odpovedám, že je ze svetskích dúchodkov ustanovení prostredek k obsáhnucí duchovného cílu. — Odtáto nasleduje aj druhá odpoved. Dokál sa móže ten ustanovení cíl obsahuvat, zatál má fundácia trvat, k. p. dokád skrz najznamenitejšé príhodi vojni, móru, hladu, ohna a. t. d. nepokazá sa spúsobi k viplnení fundácie, alebo jestli sa tí urízené prostredki a z fundácie prijatá príjem zle a né podla umisli fundátora užívá, že sa ani snadno podla néj k prvnému viplnenú napravit nemóžu.

Móžu sa reholníkom statki odnat, a preto nemosá sa fundácie proti umisli fundátorov premenit. Tí svatemše, v kasiruvaních klášteroch volakedi založené, slúžá sa aj včúl na založenú umisel ve fárskích kostelech, čo tak preložit najvatšá cirkevním porádkom dohlídajícá moc móže. Zretelnejší povím. Vídenská škola privlastnuje tú moc císarovi. K cirkevním údom prináležá reholníci aj jejích statki a fundácie k cirkevnému pokladu, kterého, poneváč on je, jako cirkvi tak jejéj statkov najvatší ochrance, ked sú cirkevné dúchodki alebo reholnícké statki volakde zbitečné, ménej potrebné a užitečné, móže jích tam preložit a ínším spúsobom na umisel fundátorov obrácit tam, kam cirkvi vatší osoh aj verících dušné spasení žádá.

ADV.: Aj v starém aj v novém zákone preukázal to Bóch, abi podla jeho vúli pre krajnu lebo pre cirkev znamenitích vecí zakladateli aj po smrťi boli chvalitebnejší ochránení, abi jejích mrtvé ťelá chvalitebnejšú památku mali, preto, od času prvného katolíctva, abi svému svedomú za živa uspokojení a po smrťi svéj duši spasení lachčí našli, mnozí dobremající klášteri, kosteli, kripti z fundáciami zakládali. — Čo rušit, premenit alebo z úžitku odnat bolo bi tolko, jako kvalt a násilnost jejích umisli a mrtvému v pokoji popelu učinit.

SVET.: Netajím, že fundátori hodní sú za živa uctivého místa aj po smrti k temu chvalitebného pokoja a památki. Jak vzácná bívá u mnohích mrtvého ťela hnilost mezi podzemskíma sťenámi učinená, máš viložené v III. str. v šestém spúsobe. Pítam sa ale, zdáliš fundátori na to urobili reholníkom tak hojné, bohaté fundácie, abi títo z ních sebe mesto klášteroch paloti stavali, abi z reholníckích stolov pánské tabule zastrájali, abi sa s kuchinu, ze šatámi jako najbohatší vistacuvali? Čokolvek bolo z tích fundácí mimo ročitéj reholníckéj potrebi, dúchodkov, to sa malo podla umisli mnohích fundátorov, mnohich svatích otcov odkládat jakošto poklad pre chudobu. Jestli tak, odpoved na spituvání „Dakád má fundácia trvat?“ — potvrzí, že skrz odnaté reholníkom fundacionálské statki, fundátoroch umisli neni žádná násilnost učinená.

ADV.: Mala aj krajna účastek aj krajínská chudoba z reholníckích statkov.

SVET.: Ten účastek, kterí brali massári, murári, kováči a ínší remeselníci lebo tovarichári, to malé obživení, které dostávala chudoba na portách, neurobilo do roka asnad desátú částku s tích útrát, které mníši jakšto najpotrebnejšé urobili. A kde sú nepotrebné útrati? Alebo kde sú penáze s fundationálskích dúchodkov utržené a do cuzích krajín vinesené?

ADV.: Jako bi nemala krajna z reholníckích statkov velikí účastek, ked reholníci v čas vojni lebo inšéj krajínskéj obecnéj potrebi dávali mnohé stá zlatí penez na potrebu krajínskú?

SVET.: Neščasliví král, kterí sa mosí v čas takéjto potrebi k reholníkom utíkat, abi jemu z dobréj vúli dali částku s teho, čo oni po mnohé roki zbitečne odkládali. Bívali inšé krajni prez mníchov, prez takíchto mníšskích pokladníc a preto bívali bohatšé, preto ščaslivejšé. A potom jestli bohaté klášteri v čase vojni dávali volakteré peníze královi, to malo bit zato, že aj oni chceli bit v krajne v pokoji ochránení, bolo techdá svečno, abi aj oni jako inší mestkí meščané, krajínskí krajané a susedé tú ochranu dopomáhali, ked né s futrážom alebo s chlebom, teda ze svíma zbitečníma penázi, abi asnad neprítel šetki neuchopil. Ked inší obivatelé v čase takéj potrebi tolko mosá placit, že ledva sami seba ze svojéj rukovnéj práce, ledva svoju čelad chovajú a šaťá, prečo bi mníši bohatí téš tolko, lebo vícej neplacili, kterí z luckéj práce, z luckích sebe v časi porušeních statkov hojno hospodárá a žijú?

Proti týmto výčitkám advokát mníchov bráni. Mnohí vraj priamo zámerne vyhľadávali pohostinnosť kláštorov a potom ich ohovárali. Skutočnosť však nebola celkom taká, a preto ani nie je pravda, že by boli márnotratne mrhali fundátormi sverené majetky. Svetomiláček však so svojho stanoviska nepopúšťa a tvrdohlavo opakuje: „Nepotrebujú reholníci statki, nech žijú skrovno podla sprísahanej chudobi.“ Potom sa opäť dostávajú k diskusii o právnej podstate fundácie, k právu panovníka na tieto fundácie. Svetomiláček toto práve pokladá za samozrejmé, mníšsky advokát sa pohoršený pýta:

ADV.: Ale tak mnohé[59] od starodávních svatích a pobožních, králov a fundátorov vistavené klášteri, kosteli, mali bi bit (po tak mnohé roki potrebné) včúl teprv zrušené? Od tak mnoho sto rokov spasitelné fundácie mali bi bit inde prenesené? Tak silno zapísané fundacionálske grunti a statki mali bi bit reholníkom odnaté?

SVET.: Ano, tak je, tak má bit. To vidíme v skutku, poneváč ale vi ste tak silní ochránci reholníckích starodávních klášterov a kostelov, spomente aspon s každého predešlého stoletá volakteré, asnad sa volakedi nájde takí patrón, kterí bi vašú umisel znovu zbudovaníma klášteri potvrzil.

ADV.: Nevistúpim daleko z poddanstva apoštolskéj uherskéj koruni a preca dosti starodávnéj (ve zbuduvaních mnískích kosteloch) kresťanskéj pobožnosti príkladov spomenem. Ale prv leš predložím, napíšem volačo o Slovákov s pohanskích časoch, potom aj o jejích prvném katolíckém náboženstvu.

Historické odstúpení

ADV.: V uherskéj histórie najmúdrejší, mnohovelební pán Štefan Katona[60] takto nám volakedi v trnavskéj škole vikládal: Že áziatskích (ináč scithiánskích, hunniánskích) Tatarov, to jest starodávních Maďiarov, pohanskích Uhrov, Belamber král áziatskí, z áziátskéj Tartárie prevédol do Europi, aš do krajni moldavskéj a sedmohradskéj r. 270. Po obidlení tehoto národu v tíchto krajnách za 90 rokov naspátek do Ázie zavédol ho Atilla.

Mocní Atilla po 12 rokoch zas po druhí ráz s téj istéj aziátskéj Tartárie ten pohanskí národ prevédol do Europi a síce aš do téjto uherskoslováckéj krajni r. 373. Lisnaí Pavel,[61] starodávni uherskí historik, píše (5. kérdéss), čo aj Katona dosvedčuval, že ešče pred príchodom Atillovím Slováci v téjto krajne bivali, čo je virozumet aj z Histórie Papánekovéj[62] s kap. 4. aj 6.

Tí starodávní hunniánskí Uhré, kterí sa tedi len z místa na místo prevlačuvali, kde prišli, bívali pod šátori, stálé domi ani domového rádu nemali, ked sa tu s Atillom aj po treťí ráz z Árpádom na bidlo usádlili, susedskí móres, domovní rád teprv od Slovákov učili sa menuvat. Tak, ked ukazovali na to, na čo Slováci jídlá kládli, povedal: az sztal, a sztol. A to bol slovenskí stól alebo stúl. Tak majú Uhré aj ínšé slovenské slová od Slovákov k. p. gazda, határ, vella, csizma, bocskor, bunda, csákó, papiross, kártya a tak podľa svedectva Uhra pána Katona mnohé inšé jako aj: tányír, pohár, répa a. t. d.

Slováci v uherskoslováckéj aj v pannoniánskéj krajne pod Atillom obivatelé s tímto aš do jeho smrťi bojuvali a po smrťi Atillovéj z ínšíma národi spojení proci Uhrom povstali, tichto prevíšili, vibojuvali aj s krajni vihnali.[63]

Jako Uhré majú aj víru katolíckú aj volajakú částku reči od Slovákov, tak títo majú částku svojéj reči od rimskích lacinákov, kterí v téjto krajne pred Slováci mali svoje obbidlení, pánstvá a poddanstvá. Slováci jích tu v Pannonie, od slovenského královstva oddelenéj, premohli (Papanek, cap. 4).[64] K. p. video — vidím, sedeo — sedím, eo — is, idem, nox — noc, dies — deň, do — dám, dávam. Povedal bich odkál ponajprv, lebo kedi do téjto krajni Slováci prišli, kedi Slováci volakteré slová od rozmnoženích tuto Saksov, Švábov pochopili, poneváč ale neni mého predsevzeťá históriu písat, o temto nech čtenár pohlédne krásne a múdro písanú Históriu Jura Papánek, pána farára olaského.

Podla spisuvatelov, s kterích hodnovernosťu tento chvalitební pán kronikár (v. kap. X.) svoju reč potvrzuje, první Slováci blízo rimského královstvá prebívající ve včulajšéj Morave okolo Zarušíc, hned v prvém po Kristovém na nebe stúpenú stoletu prijali víru katolíckú. Táto mezi nima ve štvrtém stoletu skrz bojovné príhodi uvadla, ale Fritigil ze svojim manželom Rozemundom (jiním Chunnimundom) dostala od sv. Ambruša aj ze svojíma markománnskíma Slováci prijala plné naučení katolíckéj cirkvi, potom aj z novím tedi vistavením nitranskím biskupstvím aš na dolní konec téjto slovenskéj krajni rozmnožila. V pátém stoletu sv. Severín okolo r. 480 v starodávnéj Pannonie víru katolícku Slovákom ohlašuval. Zas potom v nasledujících rokoch aš do devátého stoleta v jedních místách sa rozmnožuvala, v druhích umenšuvala skrz všelijaké krajínskích vladárov rozbroje, v nekterích aj skoro celkom uvadla mezi Slováci víra katolícká. Naši svatí (pre svojé velké zásluhi a práce apoštolské chvalitebne menuvaní) apoštolové, Cirill a Methód, našého na dalece panujícího krála Svatopluga aj částku moravského ludu, potom aj českého vúdce Borživoja a manželku Ludmillu, též z vačéj stránki českú krajnu na víru katolíckú obrácili. Čo abi sa snadnejší dokázalo, dostal Methód dovolení R. P. Jána VIII., abi slovenskú rečú slúžil svatú mšu okolo roku 870, tak sa potom táto spasitedlná víra skrz Slovákov aj do ínšich okoličních krajín rozšírila. V nasledujících rokoch nasledujíce vojni jéj prekášku robili, obzlášne, ked Arnulfus císar šestorakú mocu ozbrojení,[65] po tolkích víťazstvách mocného Svatopluga prevíšil. Tá mocná a krásná slovenská krajna (kteréj konečné hranice boli tito: K východu slnka aš po potoki Hron a Ipol. K polednajšéj stránke aš po Dunaj, k západu aš po Rhén, dolních Rakús potok, ba aš po Štokravu. K polnočnéj stránke aš k počátkom potokov Svartca, Zvitava, Morava, Odera, Vistula. Inší historikové pripisujú, že táto slovenská krajna obsahuvala v sebe celé Čechy, velkú částku Moravi aj částku menšéj rakúskéj krajni) takto sa mezi společních víťazov rozďelená potrhala: Prvnú stránku z téjto strani Dunaja, Dolné Rakúse nazvanú, vzal sebe Arnulfus císar. Druhú částku blízo Čechov zadržali sebe títo. Treťú, za prostredním Karpatom, vzali Poláci, štvrtá častka od potoka Morava aš po Vách, po Hron prišla pod moc Uhrom roku 894. Né techda samotní Uhré (jako sa nazdává Thurocius a Bonfinius)[66] mocné království slovenskích králov skazili, ale jako svečí aj Katona, oni boli len částečná pomoc k prevíšenú Slovákov a od téj dobi tu sa potom kam dál silnejší upevnili aš do času Geizového, Štefanového. Po volakolkích pominutích stoletách zas všetkí stránki starodávnéj slovenskéj krajni padli pod moc jednéj svatokorunovanéj hlavi včulajšého rakuského arcivudčenského domu ščaslive panujícího.

Nota je (píše dálej víš vichválení historik), že svatí Volfgang, benediktínskí mních, v desátém stoletu pred sv. Adalbertom v téjto uherskoslovenskéj krajne katolickú víru oznamuval, poneváč ale pre spúrnost žurlivého vudca Taksusa žádného prospechu, ménéj osohu nemal, nevrátil sa do Ratisbóni. Potom Otto císar, ze svéj horlivosťi kresťanskéj pohnutí, prosil Geizu, abi dovolil katolíckú víru ve svojéj krajni rozhlasuvat. Toksus bol otec Geizov, panuval v desátém stoletu.

Píše aj Kartuícius, že Geiza, první kresťanskí vudce, otec sv. Štefana, krála uh., vnuknuťím ducha sv. téš napomenutí, vidal slobodu, abi svetskí katolíckí knazi aj jakíkolvek mníši slobodne k nemu pristúpili, úprimne a velmi prívetive jích k sebe pripúščal, lebo jích láskave miluval. Na rozchírenú Geizovú, potom aj Štefanovu horlivosť a k víri žádost zešli sa z cuzích krajín, obzlášne s čecho-slováckéj, sem do téjto slováckéj krajni knazi, jahnove, mníši, opati, abi tu uhorskoslovenskému pohanskému národu katolíckú spasitedlnú víru ohlašuvali. S téj umisli prišól do Uher aj českí gróff Theodat, kterí bol u Geizu mezi ínšíma najprvnejší a krajínskíma knížatmi uctení, kterí aj sv. Štefana (ked ho sv. Adalbert krstil) bol krstní otec. Od teho Theodata (Deodata), kterého Uhré menuvali keresztelo apa, apuss, apulus, (krstní pán táta) zostalo menuvané, predtím jeho vlastné, niže Komárna mestečko Tátta. Jední hádajú, že toto mestečko má to méno preto, ked sv. Vojtech (Adalbertus) v Tatti posvácal benediktínského kláštera kostel, tedi tam prítomní Češi ukazujíce nanho, takto sa pred Uhri chválili: „To jest náš táta, hledte! To je náš velebnéj táta.“

Z ínšíma s Čech prichádzajícíma knazi prišól Astrikus, predtím českého, breunovského kláštera opatt, kterí potom v téjto krajne bol prvním opattom na vrchu Pannonie u sv. Martina. On ze sv. Štefanom rozďelil krajnu na mnohé biskupstvá, v tíchto mnohé fári ustanovil, klášterom, kostelom místá urízil a založil, potom colocenskí arcibiskup od sv. Štefana do Rímu poslaní, abi od sv. R[ímskej] stolici prvnému uherskému aj uherskoslovenskému katolíctvu potvrzení a požehnání vipítal, abi dal ostrihomskú cirkev za najhlavnejšú duchovnú marku a sv. Štefana za jejého apoštolského krála zapísat. Čo, ked sa ščaslive dokonalo, panonskí Uhré a Uherskoslováci, sv. Štefanovi poddaní, podla duchovnéj moci otrhli sa od laureacenského (patavského) biskupstvá.

Potrební boli teda k rozmnoženú víri katolíckéj v téjto uherskoslováckéj krajne čechoslovácki knazi. Uherskích knazov taško bolo (pre starodávné pohanstvo) ustanovit. Čechoslovenskí mníši a knazi tu prvné semeno slova božího rossívali, dokád sa uherskí katolíci rozmnožili a tak kam dál vícej kvitla mezi Uhri a společníma Slováci víra katolícka. Okolo roku 1044 aj 1045 zas sa množilo pohanstvo, ale Andráš, teho ména I. uherskí král, udusil pohanov, ochránil (r. 1047) a povíšil katolíkov. Tíchto svatá víra aj v starodávnéj, za Dunajom pannonskéj aj s téjto stránki Dunaja, v uherskoslováckéj zemi, rozmnožená, samotná slobodne rozchírená, ba aj královskíma príkazi k zachovanú prikázaná, trvala od časov s. Štefana aš do šesnástého stoleta, više pijet sto rokov, dokád sa aj do téjto krajni ze saského, českého a inšého rišše poddanstvá kacírskí blúd neroztáhol. K rozmnoženú víri katolíckéj, krem ínších (tu ode mna dobrovolne zamlčaních) vistaveních kostelov a klášterov, len títo nasledujícé, aspon s každého stoleta volaktoré, nech sú na památku vipísané.

Mníšsky advokát v poslednej časti Dúvernéj zmlúvi (§ VI) Volakteré starodávne kosteli a klášteri vypisuje v chronologickom poriadku stručnú históriu jednotlivých rádov a väčších kláštorov na území „uhersko-slováckéj“ krajiny. Svetomiláčka nevie však už nijako presvedčiť.

SVETOMILÁČEK: Láskaví advokátu,[67] s tímto posledním vaším dúkladním preukázaním já pohnutí spojujem mojú umisel z vašú horlivú a ochranlivú reču, mníchov zastavajícú. Zaslúžite chválu za nú, len to je škoda, že sa vašé péro pred volakteríma roki nezobudilo, abi bolo mníchov, ked né od zrušená, aspon od sveckého prenasleduvána, omlúváná ochránilo. Čo sa dovčúlka z mníši učinilo, nemóže bit neučinené. Radnej dajme chválu našému ščaslivému panovníkovi, že rozličné mníské staví nezrušil naráz, potupne, jako procivníci žádali, ale v cichosti od času lahodne prokračujúce (jako apoštol Pavel židovskéj sinagogi zákon, poneváč ona uš po viplneních proroctvách nebola užitečná, preto ani potrebná s poctivosťu, v jedních místách na budúci čas kázal zrušit, v druhích ukrácit, dokád bi sa sám od seba pominul, učinil s nima podla svého velkého rozumu náš rozumní, pobožní a spravedliví Jozef II. panovník, kterého dobré porádki včúl teprv mníši vychvalujú, že sú skrz tí isté od járma mrzútej žebroti oslobodení a s penziu do spokojného stavu položení. Včúl císara vichvalujíce zdichajú: „Už poznáme jako císar svojím krajnám, cirkvi aj reholníkom dobre učinil, keď nás zrušit a umenšit umínil. Pán Bóch mu buď aj dálej v jeho porádkoch a predsevzeťú na pomoci, abi všetko to, čo dálej bude s klášteri, z reholníci a s kosteli konat, abi to bolo cirkvi aj jeho krajnám na osoh, jemu aj svatému rimskému papežovi Piusovi VI. na potešení.“

Táto moja posledná odpoved nech je ode mna mojého s vama aj z mníši laskavého zmeraná zretedelné znamení. S tímato slovami o mníšskích počátkoch, o mníšskéj, od tak mnohích stolet probuvanéj obnovki aj včulajšém mníšském zrušenú nech je mezi nami konec.

hIs VerbIs De MonastICo ortV et a saeCVLIs tentata renoVatIone et praesente eXstIrpatIone esto Inter nos fInIs. [1790].[57] D. z. rkp. IV, 53 — 54

[58] D. z. rkp. IV, 63 — 64

[59] D. z. rkp. IV, 66 — 69

[60] Štefan Katona (1732 — 1831), veľký uhorský historik v XVIII. stor. Prednášal najprv na univerzite v Trnave, potom v Budíne. Jeho najrozsiahlejšie dielo je Historia critica regum Hungariae, 42. sv. Mal polemiky s Jurajom Sklenárom o hraniciach a rozlohe Veľkej Moravy.

[61] Pavol Lisznai-Kovács (1630 — 1695) — uhorský kronikár. Napísal Magyarok kronikája a i.

[62] Juraj Papánek, De regno, regibusque Slavorum atque cum prisci civilis, et ecclesiastici, tum huius aevi statu gentis anno Chr. 1780. Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. Jos. Engel.

[63] Mnoho Slovanov, ktorí vtedy tak v Uhorsku, ako aj v Panónii bývali… hneď potom napadli Maďarov, ba vyhnali Maďarov z Uhorska (Fándly cituje maďarsky). Tak svečí Lisnai Pavol v Magyarok kronikája (11) Fejedelemsége Atyllának.

[64] D. z. I, 79 — 80

[65]

Alamani, Frankovia, Uhor, Čech, Skýt a Poliak
vyhrážajú vojnou poraziť slovenský rod,
naproti tomu však Uhor bedáka, porazený Skýt ustupuje,
zahnaný cisár Arnulf prosí o pomoc,
Slováci spútaní šiestimi žezlami, v krutej vojne
podľahli síce, no predsa nezahynuli.
(U Fándlyho latinsky.)

Odtáto poznat darebnú fabulu, že bi boli Slováci svojú krajnu za bílého kona predali. To je taká faleš, jako tá, že bi sa Uhré, od ďábla spoďení, rozmnožili podľa teho príslová: ordök atta.

[66] Ján Thurócz (Thurocius) — uhorský kronikár v XV. stor. R. 1488 vyšla jeho Chronica Hungarorum. Predovšetkým z tejto kroniky sa preberala známa bájka o bielom koňovi. — Marcus Anton Bonfinius (1434 — 1503), pôvodom z Ascoli v Taliansku. Bol dvorským historiografom na dvore Vladislava II. Jeho najznámejšie dielo je Rerum Hungaricarum decades.

[67] D. z. rkp. IV, 77

« predcházajúca kapitola    |    Juraj Fándly

– jeden z najaktívnejších členov prvej generácie bernolákovského hnutia, zakladajúci a popredný funkcionár Slovenského učeného tovarišstva, autor početných osvetových a ľudovýchovných prác, popularizátor poľnohospodárskych poznatkov, zdravovedy, národných dejín, básnik a stúpenec osvietenského jozefinizmu. Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.