Zlatý fond > Diela > Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod

Pavol Jozef Šafárik:
Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Pavol Tóth, Silvia Harcsová, Nina Dvorská, Daniela Kubíková, Andrea Kvasnicová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Zuzana Šištíková, Karol Šefranko, Ivana Černecká, Nina Varon.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 92 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Pavol Jozef Šafárik
Názov diela: Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Úvod
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2010

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Viera Studeničová
Pavol Tóth
Silvia Harcsová
Nina Dvorská
Daniela Kubíková
Andrea Kvasnicová
Daniel Winter
Eva Lužáková
Zuzana Šištíková
Karol Šefranko
Ivana Černecká
Nina Varon

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Pavel Jozef Šafárik
Názov diela: Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí
Vyšlo v: Vydavateľstvo SAV
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1963
Počet strán: 606

Editori pôvodného vydania:

Edita Holčíková [korektorka]
Viera Rybárová [redaktorka publikácie]
dr. Zuzana Višnyiová [technická redaktorka]
Valéria Betáková [z nemeckého originálu preložila, edične pripravila a poznámky napísala]
Rudolf Beták [z nemeckého originálu preložil, edične pripravil a napísal poznámky]
doc. dr. Oldřich Králik [recenzent]
akademik SAV Andrej Mráz [recenzent]
dr. Karol Rosenbaum [vedecký redaktor a autor úvodnej štúdie]
Viera Usačevová [korektorka]
POZNÁMKY:

Edičná poznámka

(O preklade diela Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten a jeho vydaní)

K prekladu diela P. J. Šafárika, Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, Budín 1826, pristupovali sme s veľkou pietou a povedomím zodpovednosti, najmä keď išlo o vydanie v slovenskej reči pri príležitosti stého výročia smrti jeho pôvodcu.

Preložiť dielo obsahujúce súhrn súdobých vedomostí o dejinách jazyka a literatúry všetkých Slovanov pred 135 rokmi bola úloha mimoriadne náročná. Vyžadovala odbornú prípravu nielen v oblasti literatúry a jazyka, ale i dejín, zemepisu, národopisu; predpokladala okrem nemčiny znalosť latinčiny, gréčtiny a slovanských jazykov, ako aj štúdium prameňov, z ktorých Šafárik čerpal.

Už v predhovore autor diela upozorňuje, že obrovský materiál plodov slovanskej literatúry i jazykovedy a pomocný materiál k štúdiu slavistiky podáva pre obmedzenosť miesta veľmi zhustene, názvy diel skrátene. Aby sme priblížili tento materiál čitateľovi, pribudla k prekladu i úloha rozpísať názvy uvedených diel i skrátené rodné mená autorov a podopĺňať neúplné názvy aspoň natoľko, aby sa čitateľ bezpečnejšie mohol v látke orientovať. Na to bolo treba použiť bibliografie, literárne lexikony, náučné slovníky slovanské a inojazyčné. Pri zisťovaní názvov diel a mien autorov v mnohých prípadoch bolo nutné siahnuť po pôvodinách. Obstarávanie pôvodných diel bolo nevyhnutné aj pri overovaní správnosti údajov v Šafárikovej knihe a pri kontrolovaní citátov v nej.

Vážnym problémom bola otázka, ako vystihnúť Šafárikov jazykový štýl do tej miery, aby sme sa neodchýlili príliš od špecifičností originálu, no na druhej strane docieliť, aby štylizácia nebola zastaralá. Prácu dalo napríklad pretlmočiť v želateľnej miere pátos rečnícky podfarbených partií, hlavne v častiach hodnotiacich a obraňujúcich slovanské jazyky, a vyporiadať sa s komplikovanými, latinčinou mocne ovplyvnenými konštrukciami zložených súvetí. Usilovali sme sa do istej miery zachovať štylizačné osobitosti originálu, no v mnohých prípadoch sme sa rozhodli rozbiť zložité a dlhé periódy na kratšie úseky, aby preklad mohol byť plynulý, obsah textu jasný a zrozumiteľný.

V odbornej terminológii, v miestopisných názvoch, v menách národov i osôb prispôsobovali sme preklad dnešnému úzu, okrem prípadov, na ktoré upozorňujeme v edičných poznámkach. Aby sme nenarúšali dobový ráz diela, ponechávame v preklade niektoré staršie pomenovania, napr. Petrohrad, Malorusko, Vindi (starší nemecký názov pre Slovincov), Srbovendi (Lužickí Srbi) a pod. Kvôli zachovaniu dobového rázu diela i v odbornej terminológii sme sa pridŕžali niektorých pomenovaní podľa neskorších Šafárikových prác zaoberajúcich sa výskumom dejín slovanských národov (Slovanské starožitnosti. Slovanský národopis).

Názvy diel v samom texte Šafárikovej práce i v jej poznámkovej časti sme obnovovali, nakoľko sa nám podarilo získať potrebné pramene v ich pôvodnom znení. Pravopis slovanských názvov sme upravovali kvôli čitateľnosti diela podľa dnešného pravopisného úzu; na miesta, kde sme pokladali za potrebné zachovať vernosť originálu, upozorňujeme v edičných poznámkach.

Letopočty, najmä historické dátumy, sme kontrolovali podľa novších prameňov. Po nemecky, po latinsky alebo v inom cudzom jazyku uvedené mená historických osobností, spisovateľov atď. pomenúvame slovanskými názvami buď priamo v texte, alebo v edičnej poznámke.

Šafárikove poznámky dôsledne rešpektujeme a ponechávame tak, ako ich umiestil autor.

Edičnými poznámkami a vysvetlivkami pripojenými k prekladu sme sa tiež snažili priblížiť dielo dnešnému čitateľovi. V ich náplni sme uplatňovali hľadiská potrieb poslucháča slavistiky, pričom sme si vedomí, že nájsť pravú mieru v doplňujúcich vysvetlivkách pri takom rozsiahlom diele je veľmi ťažké. Poznámky a vysvetlivky sme zostavili podľa návrhu literárnovedných pracovníkov dr. Karola Rosenbauma, dr. Stanislava Šmatláka a podľa úpravy doc. dr. Oldřicha Králíka. Aby sa v edičných poznámkach nenahromadilo priveľa materiálu, vyčlenili sme z nich textové opravy a doplnky vynechaných slov. Uvádzame ich v preklade textu na príslušných miestach a označujeme zátvorkou []. Sú to: 1. preklady cudzojazyčného textu (latinského, gréckeho, talianskeho atď.), 2. opravy chybných slov, 3. doplnenia vynechaných slov v názvoch diel a pod. (V Šafárikových poznámkach k textu, pri citáciách názvov diel dopĺňame chýbajúce slová tam, kde Šafárik skrátil názov vynechaním slova buď na začiatku názvu alebo uprostred. Ak názov diela nie je dokončený, dopĺňame ho v prípadoch potreby objasniť úplnosťou názvu obsah diela, napr. § 2, pozn. 3: Potocki, Fragments historiques [sur la Scythie, la Sarmathie et les Slaves, 1796]; dopĺňame i chýbajúci rok vydania citovaného diela, ak nám bol prameň dostupný), 4. rekonštrukciou citátov v texte (v zátvorke [] buď spresňujeme Šafárikov preklad inojazyčného textu do nemčiny, alebo dopĺňame vynechané slová. Šafárikove doplnky v citátoch označujeme zátvorkou), 5. opravy letopočtov, 6. slovanské znenie mien spisovateľov, uvedených v origináli v cudzom jazyku.

Zrejmé tlačové chyby sme opravili v texte priamo a bez poznámky.

Valéria Betáková a Rudolf Beták


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.