E-mail (povinné):

Juraj Fándly:
Polemiky

Dielo digitalizoval(i) Jozef Vrábeľ, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Mária Kunecová, Silvia Harcsová, Daniela Kubíková, Daniel Winter, Zuzana Šištíková, Erik Bartoš, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 56 čitateľov

Anti-Fándly — zahanbení posmivač

Zmlúvajú sa naháckí farár aj Theodulus (Antifándly)

THEODULUS:[8] Kdo jsem já, který Theodulus slújem, Vašéj Mnohovelebnosti dobre jest známé. Ten totižto s tak od Vás nazvaních franciškánskích bosákuv terciár slovenskí, treťího rádu frater, Zelenič premením, sprostáček, jehož pero jest: kutáč, rožeň, varečka, šumuvačka; černidlár a kníháreň: hrnce, kotlíky, pandvice, randlíki; vťip: nepresoliťi, neprekiseliťi, neprekoreňiťi jídlá; pameť: veďeťi, čo na poledňe bilo a k večeri má bíťi porádňe vareno, jestli dostatek dopúšťá; na krádce: já jsem ten kuchár, který, dokúď mezi horámi v klášteri svato-kátherínském (ve Svátosťi dle vipísáňá Vašého) strvávali jsme, Váš bil jsem najbližňejší sused.

Jak málo techdi já v písebních umeních múdruvaťi múžem, i ze zaňeprázdňeňá mého pochopujete i jináč hojňe víťe. A abich verňe viznal Mnohovelebnosťi, ačkoliv sa tíchto nekolik listuv ostrovťipem neblišťí ani to však, čo obsahujú, vimišlení moje neni, všecko aspoň, než čo jsem od druhích tu tam ze smíchem vipráváné uslíchal, zapamatuval jsem sebe. Kďiž pak toho juž víc viróstlo i zapísal; neb toto predce umím. Sebe ale, anebožto pre mňa jeďiňe jsem bil to pozapisuval, ništ za tak málo nedržíc, jak abi ono s knihotiskárňe na verejné svetlo višlo, kďiž za jisté pokladal jsem, že múdrý a učený nekdo ďílu Vašej Mnoholebenosťi dostatečne odpoví. Ale kďiž každý ríkal, trubirohovú Vašu pletku (tak obecne knižku Vašu nazívajú) nezaslúžiťi, abi pero proťi néj od vznešeňejšího nekeho bilo chiťené, méňéj pak ješťe, abi k lásce jéj nekterý peníz knihotiskárovi bil dáný, já jsem takto zavrel: múdrý a učený sa s Vámi nechce kvákaťi, hlúpímu techdi ništ neuškoďí, bár bi od Vás bil prekvákán.

Dostavše pretož dobroďinca tisku, vidávám títo mé lístki, Vašéj však Mnohovelebnosťi také a né dobroďincovi pripisujíc, obetujíc. — Nech je ráčá dobrú vúlú prijáťi, čítaťi a rozumu juž náležiťe v staršém nežli mladšém veku nabudnúťi!

Začňem tak, kterák Vaša Mnohovelebnosť, jako bich toťižto ze stojícího više Vašéj fári duba spadel, potom podle listuv Vašého ďíla pokračujíc, jeďiňe čo znameniťejšé jest (a kdož bi vše Vaše pochabosmíšnosťi a smíšnopochabosťi móhel pospomínaťi?) v zmlúváni zdvihňem; a já v méj reči tú, kterú najlepšú bíťi súďím, slovenčinú nažívaťi, Vašu ale ze slova do slova, z literi do literi (aj tisku podobenstvím) tam, kďe potreba jest, opakuvaťi buďem.

Konečňe tá jest má umíseľ a to predsevzeťí, abich i na Vaše pomáhaj Boh hodné a úplné bodaj zdrav odpoveďel, které prísloví i vi máťe.

FARÁR:[9] Pred prvnú stránku Dúvernéj zmlúvi prosil som slovmi z II. knihi machabejskéj vzatíma, abi sa čtenári netrápili (tobož ménej pohoršili) pre odporné príhodi ode mna spísané. Poneváč ale našli sa volakterí pod ménom Theodulus skrití posmívační sudcove (zoili), kterí všetko ode mna spísané, k mému zahanbenú chťeli obráťiť, tímto dávám v nasledujících listoch prítelskú odpoved, kterú začínam tak, jako volakedi svojú ochranlivú reč začínál ten, uherskému svetu od historického umená známi, múdri Jozef Dezerícius, piarista, odpovedajíce Jurovi Prái, jezuitovi, na tehoto súdi o Dezeríciusovéj Historie.[10] „Čtenáru, jestli sa tebe bude viďet, že v našéj knihi volačo takého nájdeš, čo bi prútek (malé karhání) zaslúžilo, totišto, čo bi sa do néj s chibi človeka položilo, čo bi sa ménej dokonále vikládalo, čo bi ve viloženém čaši lebo v rokoch chibilo, teba prosim a orodujem, lebo to dobrotive na lepšú stránku vikládaj, alebo slobodne sám poprav, alebo podla tvojéj statečnosťi nás napomen, alebo jestli spravedlivejšé, jestli istejšé pravdi víš, k rozmnoženú literného umená a plnšéj vedomosťi starodávních príhodi, netaj pred nami, ani neskrívaj pred iníma, téjto vedomosťi žádostivíma.“

Theodule, poneváč ti si na mojú prvnú prozbu ništ nedal a s téjto včúl doloženéj ani jednu částku si neviplňil, ani si mojé písmo na lepšú stránku neviložil (ba tvoji múdri a dobrodinci tu chibili), ani sám z múdríma nepopravil, ani podla statečnosťi mna nenapomenul, ale radnéj tvój sčebetní, posmivační a falešní jazik na mna viplazuješ, ani, jako badám, ti s tvojíma múdríma spravodlivejšé, istejšé pravdi o starodávních príhodách nevíš vipísať k rozmnoženú našeho slovenského literného umená, preto já, túto mojú k tebe odpoved zakládám v temto príslovú: „Conscia mens recti, famae mendacia ridet.“[11] Si ti síce hoden chváli za tvojú velkú pamat, která bi len taká mala bit, abi pamatala, čo na poledne bolo (nehovor bilo, lebo já som neni Záhorec ani Moravec), čo k večeri má bit porádne varené a ona preca tolko sebe zapamatovala, kolko si mne odpísal a čo si písal.

(THEODULUS: Čo som od ínších múdrích tu a tam viprávané uslíchal.)[12]

FARÁR: Teda tvojí múdrí mojú knižku (nepovedaj ďílo, mi Slováci neďeláme) menuvali trubirohovú pletku? A preto nechťejú sa oni (múdrí a učení) se mnú kvákat? Chválim ta, ked si sa len ti osmelil. Zakreš tím múdrím ohna a zapál pod nosom sirku, abi jím uš teš sveta tehoto svetlo zablisklo. Čudujem sa, v Naháči, ked svinár zatrúbi na trubiroch, zobúďajú sa ušípané a pri ních slúžícé zašúchane, teda moj (Vanešpenov) trubiroch tak hlasno zatrúbil, že ho aš dole dolinu v … počul ošmíkaní zašúchaní.

O, mili Theodule! bár bi si ból vícej dobrodincov dostal tisku. Prosím ta, ani toto nemlúv, to neni po slovenskí. Ťiskneme pred sebu a vedla seba, čo pod seba ťiskneme, to sa tlačí. Teda poveď kniho-tlačárstvá. Tvojich listov obetuvání vďačne prijímám, šak sa to opítám, kde som mal s ních rozumu nabudnut. Ti chceš začat, jako bi si z duba spadól, dobre chceš, a Jove principium — ten dobre začíná, kdo z Bohom a ve méno Boží začíná, zdichajíce: „Ach! moj Bože!“ Ne tak, tak že som já začal. Ti začni, jako bi si z jedli spadól. Proťivná je dubovi jedlička, která sa volakedi teš často nacházala v dubovém háji. Že som já písal smíšnosti? Prosím ta, kde lepší kratochvílné umení predkládá jako ten, kterí smíšne veci smíšno predkládá, ale praj aj pochabnosti, ano, a to preto, že sú vipísané… Fráterko, ti boží sprostáčku a hlúpáčku, jako sám seba menuješ, ti chceš mojú slovenčinu napravit a tvojú nadstavit? Čijú poradu to urobíš? Ti povedáš, len podla tvého samého vlastného súdu. Na súd jedného človeka, hlúpáka celé krajínské k dobropisebnosťi zavázané naše slovenské školi ništ nedajú. Zdáliš toto tvojé zmlúvání lebo Dúverná zmlúva je lepší podla dobropisebnosťi spísaná, to sa samo ukazuje, lebo ti píšeš tak, jako sa prikazuje písať podstatné aj pridané méná malú literu; to bi bolo asnad podla odchílnosťi pridavních mén poveďené. — Táto odpoveď je obetuvaná farárovi D.-dubovskímu, chtelnickímu aj klášteru trnavskímu.[13] — Pochopujem, aj hojne vím, čo chceš (na prvném listu tvéj predmlúvi), abich ťi dosvečil, jak málo ti v pisebních umeních mudruvati možeš, a preto čudujem sa tebe, odkád, lebo s kterého kotlíka lebo kastrola mohol bi si tu najlepšú slovenčinu zdvihnut. Asnad s teho, v kterém si mal normálsku školu, ked si v nem číki zapravuval, ano, tam si sa naučil vlasovité aj hadové štrichi robit, preto sa ti držíš téj českéj, u nás zbitečnéj vidlički, litteri y aj teho pak. Víš, čo je to pak? Schlovakischer copak — takí, jakého sám seba menuješ, slovenskí hlúpák. A tá zbitečná gajdica, littera g, čo robí pri tem ste. Ti jeden proci tolkím dobropisebnosťi učitelom, ti chťeš víše naších slovenskích potrebních littér do našéj abecedi primišat tvojé kucharské vidlički, kutáče aj ožechi? — Ale nech je dost o temto, začnime pol tvojéj predmlúve dálej.

Počuj, takíto nasledovní tebe dám, bodaj zdrav, ked já ale teba za teho, kterí si vpravde pozdravím, ti odekri tvojú tvár spravedlive a poveď: Tu som, kterého ste hledali, Theodulus trnavskí, tu som Filip s konopí, sekretár dolnodubovskí páter Adalbertus Šimko, tu je se mnú aj mój principál, pán farár dolnodubovskí. To je ten pán, kterí ve všetkém slovénském umenú sám chťe bit najobzláštnejší začinatel, vudce, najvíbornejší skladatel. Ón mne na chválu svojéj moravskéj slovenčini takto odpísal: Antifándly meum slavonismum insigniter sequitur.[14] Dobre, dobre, jakí ste, pane, obzláštní človek, to ja tu dálej svetu preukážem a jaká je vašá víborná, ze starodávnéj českéj biblie a z moravskích modlácích kních znamenite vibraná slovenčina, to vašé knihi preukazujú. Šak naší Slováci s ních téš vašé české čini skúmajú. Vi ste ve včulajších popoludnajších letániách služebníkov božích ze Siona počeski ostríhali a tak zostali z vaším frátrom ostrihaní, ošmíkaní Theoduli.

THEODULUS:[15] Po nápisi prednášíťe z 2. Machab. ze 6 rádek 12, a to hodňe; ačkoliv neprosíťe dostatečňe, nebo sa zhrozuje každý né pre odporné príhodi, než pre odporné príhód spísáni. Po tomto máťe rozďíl kniški, jakím ménem jsťe vi chceli poznamenaťi rozďeleni, poďeleni knižki; neb rozďíl jiné jest. — Dobre jsťe ale i to položili, neb odtúď poznáváme aspoň, čo jsťe chceli písaťi; jináč predsevzeťa vašho s toku knižki nikdo nemal pochopuvaťi, na tolko jest ona kam ruka, kam noha, kam ocaz, kam hlava.

V predmlúve prežujíce, že jsťe vašu knižku písali „pre mladích kňazov, prešporskích chovancov“ (víťe-li, Jurko, čo jest chovanec?), viznáváte, že vašu domajšú vímluvnosť (aj vímluvnosť jiné znamená, nežli vi mislíťe; a vímluvnosť od vašho búcháňá jest rozďílňejšá nežli naháč od náležité a draze zaoďeního) ti mladý knezi napravili. — Divňe jsíce jest napravená, ale jaká mala biťi, prosím, nenapravená? — A, Juro, jaký jsťe vi skladateľ, jaký púvodce slovenskích kníh, kďiž slovenčinu vašu jiný musili napravuvaťi? Jaký bich já bil kuchár, kďi bich lechčičo a všeličo do hrncuv pocápal a druhímu, abi to porádňe a k chuťi povaril, odevzdal? — A čo jest prece vaše v Dúvernéj zmlúve, kďiž ani slovenčina? Veci jsťe s prstovích knižečék pokradlí a hnojem (tenž sám jest váš) srnradlave polepili.

Mlúvíťe potom, že jsťe písali, „abi sa už jednúc našého slavného slovenského národu v temto učeném, osvíceném osemnáctém stoletu, jako inších jazykov, tak aj téjto našéj z prvních materínskích rečí znamenitej vimluvnosťi, dobropísemnosť aj dobrovimluvnosť z hlbokích tmí na svetlo vivinula“. A tímto, kterák hádám, chceťe oznámiťi, že jsťe písali k sláve Slovákuv a rozšírenú jejích reči. Jaj ale, a preveliké jaj i slovenčine i Slovákum!

Nikdi pokoleňú tomuto vťip nechibil a že ho verejními písmámi cuzím národum posavád nezjevil a nevikázal, v samích asnáď na tisk potrebních útratách scházilo. — Včil počnúli nekterý led chvalitebňe prelamuvaťi, kďiž jsťe vi, jako Filipp s konopí viskočili a vivolali: Aj ja som tu. Čož reknú, ach! i tí najhlúpejší o slováckích hlavách, které jsťe vi takú kolomazú ošústali? — Mi, nešťestný Slováci! pomóhel nám z blata, to jest: s pece pod lavicu Jura pandva, nahatý farár.

Nížéj klaďeťe, že „kdo chce veďet, jaká je običajná domajšá každodeňňá slovenskej reči vimluvnost, jaká je podla dobropisebnosti čistotná slovenčina, nech čitá túto kňišku, najde obidvoju v ňej.“ — Toto pravda neni; a váš Titinill zná, jakú pod novosedláckími šátormi pozbírajú domajšú slovenčinu vi nasledujete.

Dálej rozďíl činíte mezi víslovím; máťe: „ináč hovoríme okolo Trnavi, ináč ríkajú aj mlúva (múva jsťe mali poveďet, neb Bílohorané l hltajú) za Bílíma horami, ináč vravá v Orave, ináč hútora v Šarišu i ve Špiše, ináč rozprávajú inďe“. — A v Naháči, Jurko, ti bandúruv ostatki jako hibú jazikmi? Tí jsíce a vi s nimi ani nehovoríťe, ani neríkáťe, ani nemúvíťe, ani nemlúvíťe, ani nevravíťe, ani nehútoríťe, ani nerozprávaťe, než jako ve v[r]eci od duba k dubu sa tlučeťe, tak ve slovenčiňe jediňe vendcíťe, bencíťe a podobňe.

Neb čo jsú toto predce za slová: najcit, venďit, pomocit, obenďit, doncit, nejescit, idcit, vincit, vescit (asnaď veščíť). Takéjte novéj poľčiňi li, rušňáčini li, či čoho, vícéj je u vás čítaťi.

Vlečíce sa dáľ v téjž predmlúve lomotáťe: „vin (vím), že ňenaroďil sa ten, abi sa lúbil všem“. Toto jest Jurko púl pesnički; druhú polovic takto sebe zapamatujťe: „Ale sa naroďil v Ompitáli a bívá v Naháči ten, kterího pre jeho knižku neľúbí žáden“. Zvuk anebožto nota jéj jest z ut až na lenivé fa sa chcéťi vidrápaťi a richle dolu jako kameň padnúťi.

„Jedním sa buďe asnad lúbit predsevzeťí, o kterém píšem, druhím asnad spúsob, z jakím píšem, to jest zmluvne, treťím bude asnad vzácná aj len táto moja vimluvnost.“ — Darmo sa sebe takto chlacholíťe a darmo úfáťe, že bi sa ňekemu nečo z vaších zberkuv líbilo. Ništ neni, čo bi kažďího k hodnéj netrpezlivosti nehnúlo, buďto rozličné jsu chuťe, o kterích sa dohaduvaťi nemusíme, jako sám uznáváťe.

Ale čož já jeďiňe buďem a né aj vi, Juričko, na svu stranu, mlúviťi? Však vaš Titinill neprestal Atenazinusovi odpovedaťi a vám sa juž tak zakleňili zubi, zamkli ústá? Nelekajťe sa ma, pomisliťe sebe, čo máťe récťi, zakúď já sebe zase oddechňem.

FARÁR:[16] To sa mi lúbí, že tvojí múdrí to za pravdu uznávajú, čo som vipísal v Dúvernej zmlúvi. Oni dosvečujú ode mna spísané Odporné prihodi za spravedlivé, lebo sa pre né žáden nehorší, teda v jedném mlíne meleme jednakú múku.

Ked bude vitlačená našá slovenská frazeologia, potom tebe povím inšé viznamenání (leš máš vipísané), čo znamená chovanec lebo chovanček. Já bich teho kuchara za dobrého pochválil, kterí, ked bi už jídlá navaril, na misse vikládol, sedol bi si a povedal ínším mladším: Já si odpočinem, vi vezmite to malé ukonání na seba. Ti hotové jídlá len po vrchu trošku osolte, okorente, budú chutnejšé. V mojéj kniške mojá slovenčina zostala, od luckích rúk sú len nové literi, podla našéj novéj dobropísebnosti pokladené.

Prečo sú naši Slováci neščasní? — Které sú tí slovácké hlavi ošústané? Múdrích a učeních v tvojém zmluvání spomenutích né, lebo tí sa se mnu kvákat nechťejú, oni svojé hlavi za takové neuznávajú. Asnat tích hlúpákov, sprostákov, za kterích vudca ti sám seba menuješ, sú hlavi ošústané z mojú običajnú vimluvnosťu? Ti a ínší tebe podobní dicki ste boli ošústaní, ba jako sám sebe vipisuješ, zamasťení, zašúchaní. Teda ani vám sa nestalo volajaké neščasci. — Počuj, jako já zdichnem: Ó, neščasní národních škól učitele! Neščasní slovenskéj dobropísebnosťi aj dobromlúvnosťi skladatelé! Odstúpte, odložte ruku od tabuli, beži k néj jeden zamasťení, zašúchaní hlupáček-kuchar s kutáčom, ten kričí: „Preč, preč já vám pomožem s kona na kravu. Já v méj reči tu (kuchinskú), kterú najlepšú biti súdím slovenčinu, nazívati budem.“ — Fráterko, kde si sa tú najlepšú slovenčinu naučil?

(THEODULUS: V dolnodubovskéj kuchini. Tam prikazuje učitel, abi sa Slovák len ruchom ďelil od Moravana a né z reču.)

FARÁR: Ó, mi neščasní Slováci! Kedi už budeme v jedném porozumenú![17] Hle, zas nastáva jeden galibár, ale jakí? — Frater Kosulka, hm, nevídali mnicha! Jakí človek, taká reč.

Za okolo trnavskú običajnú vimluvnost dicki slúbim. Za novú vitlačenú slovenskú dobropisebnost, v néj sporádanú, slubuvali prepisuvatelé, poneváč jich ale bolo vícéj s cuzích krajínskích stolíc, každému ríchlé péro kde tu do jeho materínskéj reči ubehlo, a preto aj títo jejích péra aj knihotlačárove chibi ostatní list II. str. vimlúvá. Mnohé starosťi a prekáški majú farári v každéj práce, len títo bi mohli mna vimlúvit.

Úfal som a uš vím istotne, že sa mnohím mojá kniška lúbila. Nemisli si, že mám ustá zamknuté lebo zubi zaklenené, jako si ti mával. Len počúvaj dálej, ale nepovedaj hop, aš pri konci reči, jestli preskočiš.

THEODULUS:[18] V lisťe 150 sa chlubíťe, chválíťe, že jsťe i vi bili jezuitskím žákem: ale mrcha jsťe biťi musili a kterího jste sami vipísali grič aneb Atenázinus. Neb dokládáťe tam, že oni jeďiňe dobrích anebo bohatích žákuv mezi seba vábili a prijímali. Vás, ačkoliv jsťe bili hotový do každéj rehole vstúpiťi, nevábili; jakokoliv techdi, šaštínskích paulínuv kravárki chudobný sin jste, tak aj mechem uďerený žák jste biťi musili.

V lisťe 151 o trináctéj škole a o černoknežníkéch máťe peknú babskú báseň. Kďi bi to pravda bila, vás bi každý v téj vašéj popeľnici (prašivém kočišském plášťi, v kterém, kďiž z domu víjďeťe, nech prší nebo né, vídaný ustavične bíváťe) za takího pokládal.

FARÁR:[19] Já som jezuitského griča tak zlostive nevipísal, jako ho tvojí múdrí menujú Atenazimusa. Takému gričovi ínšé nechíbalo len E societate J.[esu],[20] ale bez teho on móhol bit bohabojní, stateční aj dobrí žák, jako k. p. u františkánov boli aj ínší stateční a dobrí žáci, bár sa v refektári po obeďe nemenuvali.

Odkád ti to víš, že som já ból hotoví do každéj rehole stúpit? Ej, ej, falešní hadač, šak si spravedliví s falšú oklepkár. Tu máš tvojú proti mne osmú vipísanú faleš. Jakí som bol žák, uš som ťi vipísal víše s tima latínskima testimóniámi.

Že som z rodu remeselníckého zroďení, v jakém sú ešče aj včúl moji krvní prítelé, to netajím. Uznávám aj to, že mám stríčeních prítelov v sedláckém rodu. Ale čo odtád nasleduje?! Teda preto já chudobní nemohol som bit takí dobrí žák jako ínší z urozeného zemanského stavu s Kuklova? Zdáliš je to hanba frančiškovím nasledovníkom alebo cirkvi, čo píše Platina o papežovi ménem Alexander V. Že ho chudobní rodičové maličkého odemreli tak, že ani jích ani ínších svojích prítelov neznal, mezi dobríma ludma vichovaní, pri luckích prahoch almužnu žebrajíce jako ínša sirota viróstól, ale jeho od Boha požehnaní vtip, ostrí rozum, velká pamat a ínše jeho duši čnosťi a ťela vlastnosťi jemu cestu najprv mezi nasledovníkov s. Frančiška, potom aš na najvatšú cirkvi sv. pápežskú stolicu pripravili. Já sa nazdávám, že z mého nékedi u paulínov zabavená ani mne, ani jím žádná hamba nenasleduje, skórej tvojá faleš, že bi mna oni boli vichovali.

Pápež Sikstus V., z najchudobnejších rodičov zrození, títo slová k svému potešenú pred ínšíma povedál: „Natus sum domo illustri — Narozeni som v takém dome, kterí dom pre jeho ďeravé strechi aj vnitrne slnečná jasnost osvícuvala.“ Toto bich já skórej mohol povedat o strechi mojéj fári leš o dome mého narozená.

Nebeskému pastírovi ani preto, že sa v maštale betlehemskéj naroďil ani preto, že ho remeselník pestún vichoval, ništ s uctivosti neubulo. Chudobní ribári, jeho nasledovníci, boli spravedliví námestníci boží, bár vístupki karhali jazikom i pérom. — Ale načo tolké príkladi hlúpakovi kuchtovi, šak bi si on jich ani nezapamatal, ani nezapísal, bár bich chťel ešče jeden takí príklad dodat o papežovi Hadriánusovi VI. Rozpamataj sa, kdo ból Klemens XIV. Zostanme len v uherskéj krajne. Nikolaus Šmitt[21] vipisujíce život arcibiskupov ostrihomskích, píše, že Ján IV. Aleman, arcibiskup ostrih., ból jedného chudobného kolára sin. Juro Selepčíni, téš arcibiskup ostrihomskí, z chudobních rodičov zroďení, od ních žádné pomoci nemal, chodíval jako volakedi ínší chudobní žáci po pítánu pri luckích prahoch. Dokládá dálej Nikol. Šmitt: I studego non moror, minus sugitlo, quandoquidem sincerioris sit laudis, magnum fieri, quam nasci.[22] Povím ťi k stavu a k pochopenú tvému súci príklad: Georgius V. Martinuzius bol volakeďi kuchta v kuchini Korvínus Jánoša, chorváckého bánusa. Zanechajíce kastróle a varečki, išól do škól, zostal paulínom, potom varadinenskím biskupom, potom aj ostrihomskím arcibiskupom. Vícej bich mohol takíchto príkladov spomenut, poneváč ale známé sú aj v temto osemnástém stoletu uherskému svetu, vinechávám jích, abich tvojú sprostú besedu vícej nezahambil. Len to ešče spomenem, čo istí uherskí biskup spomenul pri jednéj kralovskéj tabule, kde ho inší osvícení, velkomožní páni mezi sebu nenáviďeli, že je s chudobného, né zemanského rodu. On to pobadajíce, takto hlasno rekol: „Mojí milí páni! nemajte mne zazle, že som sem pristúpil. Mna k tomuto stolu sám král a k téjto mojéj biskupskéj hodnosťi sám Bóch povolal. Já móžem vichvaluvat a preukazuvat moje čnosťi a zásluhi, vi ale vichvalujete sa len v starodávních a mrtvích zásluhách vaších predkov.“ Fráterko, títo nasledujícé slová sebe zapíš pre tvojích dobrodincov: Melius est, ut in te glorientur parentes, quam tu in parentibus.[23] Podaj jím okuláre, nech čítajú s. Chrizostoma v — Sapienti pauca. Tí tvojí dobrodinci sú zemane. Jeden má na pečádki klaďivko a druhí volačo podobného cigánskému kropáču alebo…

Jeden múdrí a stateční pán, ked mne písal o Antifándlim, k tímto slovám, že som ból chudobní žák, takto doložil k mému virozumenú: „Pán farár, zdíchajte: Modo primo scio ex his ineptis verbis, quod male fecerim, si quidem Deo non imposuerim, ut ex magnatis thalamo nasci me passus fuisset.“[24] To som já nevipísal, že volakterí osobitne, jeden lebo druhí frančiškán je takéj kravárki sin. Theodule, dostal ten tvój dobrodinec alebo tvojí múdri salem sapientiae.[25]

(THEODULUS: Já solím každí den.)

FARÁR: Bárbi si jím lepši užváchal aj osolil. Nech bich já tebe aj popusťil (čo preca neni pravda), bárbi mojá matka aj kravárka bola, ešče postoj máličko, teda s tím proci mne volačo zvíťazíš? Teda preto Dúverná zmlúva nebude v sebe pravdu obsahovat? Teda tí počátki mníské paulínská kravárka prekazila? Teda tí príčini nebudú spravedlivé príčini vašej premeni? Fráterko, tuším temu, od kterého si túto mne vipísanu besedu naznačil, uš téš zrak chíba ako mojéj staréj matki. Poraď mu tí okuláre. V I. stránke nech čítá Vanešpena a ínších osvícitelov. No, no mníši, no, uš vám len mosím dat pánskí titul, uš né žebráci, né kveštári, ale páni zemane, urození, velkomožní páni frančiškáni, páni penzionáti. Uš sa včúl chudobním farárom len smát budete, ked sa títo len sami budú chudobe podkládat o svojé viživení, uš vi nebudete choďit dom od domu po luckích prahoch… včúl vám svítlo prez téj mrzutéj starosťi líhat a stávat, ale dokád?

(THEODULUS: P. farár, len sa dicki na včulajších osvícitelov uvoláváte; poznat vás z jakého ste cechu tovariš. Jako bi predtím neboli bívali múdrí ludé na sveťe!)

FARÁR: Dobre máš, dobre, poznat kamaráda po kamarádovi, ftáka po pérú.

(THEODULUS: A vlka pri naháckích horách po srsťi.)

FARÁR: A frátra po hlave a tvého dobrodinca po reči aj po písme. Povedala jednúc líška jednému, kterí v levovéj koži oblečení chťel dudlát a strašil jako lev: Poznám ta, mój oslíčku, poznám, darmo dudleš, darmo strašíš; máš hlavu jako kianicu a uši oslové.

Prosím ta, načo spomínáš černokňažníkov lebo mój bílí kaput s čírníma víloški? Uš sa mi nevíš čím ínším vismívat? Teda s tím svetu preukážeš, že Dúverná zmlúva je zle písaná? Šak som ja žádného mnícha habit nespísal, pre mna nech je ón blechavéj, tabákovéj, bár i pohančenéj farbi, šak habit nebol príčina s tích sedmer spísaních príčín vašého umenšená a zrušaná. Habit neučiní mnícha ani reverenda farára ani kaplána, menéj klerika. Já to o tvojích dobrodincoch nepovedám, že jeden, ked sa nosí na koni, chodívá prez reverendi jako kominárskí majster a druhí mává na dlhéj reverendi dlhí kaput po pati jako lemónitroger. Neni som sveckéj márnosťi milovník, nenosím strapce ani krúcené ani naputruvané vlasi, som starodávní štefanita. Okoličnost mojého, od fári na 460 krokov, ven z osadi na vrchu mezi rolámi oddáleného kostela to sebu donášá, že som dicki jako pocestní knaz oblečení. Na jar, v jasen, v blatách, obzlášne v zime v snahoch nestačil bich já dlhú reverendu aj kepen zdvíhat, pritem téš proťi vetru širák držat, pod pazuchi aj kalich nescit. Ved já príndem kolkorázi taki ucabraní do kostela, že mna mrzí albu oblécit. — A potom, máš veďet, že sú naháckéj fári dúchodki krátké na dlhé reverendi. — Čo som spomenul o černoknažníkoch, s teho sa rozumí, že uš takoví na kveštách nebudú babički mámit.

THEODULUS[26] V liste 402 usuzujeťe: „Ked bi, praví, po méj vúli bolo, v domoch sprostích luďí mezi inšíma darebníma obrazi najprvňejší místo mál bi mat ten obraz, na kterém bi stálo napísané svaté desatero boské prikázaňi“. — Pekňe bi jsťe vi ucťili boský zákon, mezi barebními obrazmi prvné mu místo dajíc. Dobre, že to po vašéj vúľi neni.

FARÁR:[27] Pítam sa najprv, čo je to obraz? Móhol bi si bár aj takto odpovedat k mému predsevzetú dost dobre, že je predstavená prítomnost volajakéj veci, která lebo bola, bude, alebo je. Toto predstavení móže bit trojnásobné: farbámi jako maluvané obraze, z drevenú lebo s kamenú figuru aj ze šatámi, ked sa kamení lebo drevení stlp obleče. Juš včúl pítám sa, zdáliš takíchto darebních obrazov a figúr nebívalo dovčúlka v domoch sprostého lidu? Nehanám viobrazeného svatého, hoden je aj zevnítrnéj ucťivosti, ale menujem darebné viobrazení — externam modificationem repraesentati[28] — to jest darebná malóvka, darební obraz. Nechoďme daleko, zostanme u frančiškánov, bár len v Malackách. Známé sú tí obraze, ktoré malackí frančiškáni moseli s kostela vihoďit, že boli na ních vimaluvané 4 posledné veci človeka tak darebne, tak ošklive, že jedna z najjasnejšého královského dvoru dáma, ked jích viďela, skoro bola šlakom porazená. Šak víš, čo bolo na ních. Peklo a v nem bohatí páni ze stríbrníma gombi aš po pás v ohni lebo v kotli. Pálili sa, pražili sa a ďábli ohen pod kotlom podkládali, jednému tam jazik s kléšči tahali, druhému sirku a smolu do úst lívali, treťému rohatí raráški život pichali lebo párali. Jednéj rohatí zrkadlo ukazuval, druhéj had prsníki cecal a tak dálej všelijaké čudne predstavení. — Na druhém obrazi súdneho dna ďábli trojrohatíma vidlicámi lebo takíma kramplámi na levicu prehánali… Neboli to darebné obraze, to jest malóvki? V naších fárskích kosteloch bívali všelijaké drevené bábatká oblečené, jaké ešče aj včúl sa nacháďajú u sprostích luďí, které, ked bi nemali rukavčeki, fertuščičku, košelku, neboli bi mezi svatíma. Sú aj včúl u našich sprostákov obraze, k. p. svatí Leonardus, Lenhart, v čírném habitu z bílú kordu opásaní, s. Michal v červeních nohavicách, v žltích čižmách stojí, jako bi chcel tancuvat nad raráškom, majíce podpis Sanctus Michalus O. P. N. alebo O. Z. N.[29] (to z častovskéj farbriki).[30] Je to dobrá, príkladná malovka, ked s. Anna drží na každéj ruki vimaluvané bábatko, ked nahatí Adam a Eva má mezi ínšíma svatíma predné lebo prostredné místo? Také sú téš tri tvári v jednéj hlave na viobrazení najsvetejšéj trojici. To sú podla mojéj umisli obraze, které sú darebné, né príkladne vimaluvané, užívané, techda po laťinski — omisso qui.[31] Obrazi darebné, obzlášne obraz svatéj Starosťi, patronki od zarmútku, která na kríži visí a pred nú klečí jeden z husličkámi jako cigán, hrá na né a tak píta od néj poťešení. Ona ho poťešila, jednu svoju strevičku jemu s kríža zhoďila. Je to pekné, či darebné? Hledaj toto viobrazení v Martirológium alebo v Živoťe svatích. Já mám tento obraz a síce z meďi tlačení. Držím ho na památku. A kolko takích alebo tímto podobních darebních obrazov bívá u prostích luďí, mezi kteríma, ked bi po méj vúli bolo, prvné místo malo bi mat s. desatero prikázání. Dokád bi sa ho domajší dobre čítat a vikládat naučili, zatád bi druhích darebních obrazov odvikli, aj jích odložili a len tí abi sebe zadržali, které podla ústného odevzdávaná cirkevného móžu v pravde obstát. Nespomenem obraze pánov tatrmánov, hussárov, hanzburštov na pohoršení viobrazené, jaki som já nedávno v jednem dome, nedaleko svatích prilepení, strhol, roztrhal a spálil. Páni susedé, opítajte sa vídenskích osviciteloch, tí vám zretedelnejší mojú umisel povedá, tí vám vašé, asnad ešče tmavé oči osvícá.

THEODULUS:[32] Knižka vaša jest taká. Kdo bi tomu nedoveruval, nech do ňéj vhlédňe, já na ňú a k néj povolávam. Že pak ju dopusťili (dopusťili jeďiňe a né jakž hodnú svetla radďili, aneb i kázali, čo samí uznávaťe) tlačiťi, učinili podle najviššího urízeňá, které mnoho dobrého obecnospráve spúsobuje. Potom: aj táto moja tam bila, kďe vaša a též jako vašéj jest tisk dovoľený; čož techdi odtúď? To, abi jsme knihi, jaké v sebe jsú, z ních samích a né odjinúď súďili.

Máťe ješte čo? — Ništ? — Já pretož z poníženéj méj hlúposťi vás napomínám, abi jsťe, jestli dáléj pújdete, miseľ a pero premenili, sebe, svému stavu a slovenskímu zvláštňe národu večitéj potupi neprimazávali; neb víťe, že oné: „čo jsem psal, to jsem psal“, zustává dlho a kočka ho vilízaťi nemúže. K obsaženú toho prohlídňe učiníťe, jestli mišlenki své mudrejšímu najprv vijevíte.

Radda má bi však pre vás najprospešňejšá a najužitečňejšá bila, abi jste od vidáňa všech kníh úplňe odstúpili, jako od vidáňá cisarsko-královskích dekrétuv odstúpiťi skrze Místodržícú královskú raddu uloženo jest; a abi jsťe čas, kterí od duchovnéj práce zbívající máťe, v zbíraňú zelinék a ve váženú šaššínskéj fabriki bavlnki (čoho obidvojého jste sa posavád držali) trávili. Buďeťe tak ďeďinský apothekár a z ohledu na druhé unúvání buďeťe dostávaťi listi z nápisem: Reverendissimo domino factori etc.

Posledňe: poneváďž vi máťe rokorádek na konci svéj knihi, ačkoliv latinskí a nezvázaní, já též, ale slovenskím a zvázaním (abi jste sa naučili, že i slovenčina to múže) dokonávám a lúčim sa od vás: Zdraví buďťe.

bez LVhV Dosť VVIMItl jVro, jVrko, jVrIČko z naháČa [1789].

FARÁR:[33] Fráterko, toto je kratučkí (já asnád ešče vícej zamlčujem leš ti) vítach mojéj odpovedi na tvojích mudrcov a dobrodincov roztomilení (scilicet), učení súd nad mojú knišku. Zavírat budem túto mojú odpoved s tíma slovámi, s kterími si ti proci mne započal mluvit, nech sa uš jednúc aj zrušení aj v počtu umenšení mníši naučá, čeho sa mali, majú a budú mat varuvat. Po dokonanéj téjto našéj zmlúve bude poznat, kterí sme kterému lepší zaplaťili a kterí pred kterím mosíme umlknut.

Jaká je mojá kniška? Já sa téš na nú a do néj uvolávám, kdo bi neveril, že sú v néj slová visoce učeného, v osvíceném sveťe najvíchírnejšého mudrca Vanešpena a jeho vikladatela Pehema a ínších osvícitelov, nech do néj nahlédne. Čo včulajší aj z naších osvícení súďá, to vím, čo si ti mne ménem tvojích múdrich odpísal, na to uš máš dosťi odpoveďené. Mna sa takáto tvojá zbroj nechiťí et mihi sunt vires et mea tela nocent.[34] Čo ínší súďá o mojéj kniški jakošto vaší páni taťikové, šenkári, juhási, jágri, obrjágri, dvorskí kasnári… a ínší v mojém predsevzetú neučení — lebo vašé pani matki, které sa vícej na ihličku, na vreténko, na kolovrátek, na varečku leš na knihi ohlídajú, jejích súdu já sa len smejem a zas opakujem: „Sutor non ultra crepitam“.[35]

Kedbi po tvém súdu bolo, abi sme knihi, jaké v sebe sú, s ních samích a né odinád súďili, tak bi nebolo treba cenzúri královskéj, teda ti hanáš tích, kterí túto nadstavili? Vidíš mudrca na mudrcov! Ti povedáš, že tvój Antifándli téš ból na kralovskéj cenzúri. O tem aš potom budem silnejší doveruvat, ked mi ukážeš takíto podpis téj istéj královskéj cenzúri, jakí já tebe tu kladem od néj, na mojú knišku viložení.

Admittitur Viennae 789 january 2 da.
Szekeress mp.
Imprimatur. Hofinger, Secret mpria.[36]

Včúl podla tvého skalickomoravského súdu usuzuj, zdáliš mojú knišku len dopusťili, lebo raddili, alebo kázali vitlačit. Já som ani neuznával, ani neuznávám, že bi mojú knišku boli len dopusťili a né hodnú svetla súďili, ani vitlačit nekázali. Tu je tvojá proci mne dvanástá faleš. Ba aj dopusťili aj hodnú svetla súdili, jako ti prvné laťinské dovolení ukazuje aj kázali, ked rozkazujícím spúsobom — modo imperativo napísali Imprimatur. Takovím a ne vatším dovolením cis. kr. cenzúri sú dovolené knihi p. farára dolnodubovského po českí písané, a preto nešmakovité.

Príteli, kteríkolvek si Theodulusa proti mne posmelil, kedbi si ti bol stateční Antifándliho skladatel, ból bi si aj tvojé aj tvého knihotlačára meno a místo viložil, poneváč ale pred múdrím svetom skováváš sa pod zamasťení, zašúchaní habit jedného hlúpaka (od teba tak menuvaného) kuchara, jaké ínšé krem jemu pripísané méno zaslúžiš a né ode mna, len od neho, vicem pro vice.[37] Ti si dal tvojú knižečku vitlačit v Halle? Ano, v Halenárskéj Trnave, nedaleko starého ribárského ringu pod domovním Nro 557 u pána Václava Jelinek, urozeného z Haluški. Halle prope antiquum forum sordidorus Halecum.[38] Zato s tvojéj poniženéj hlúposťi a hlúpej poníženosťi pochádzajícé napomínání tebe aš pri konci poďekujem, ked si s tvojíma dobrodinci proci mne tvojú umisel premeníš aj já téš s timato dvoma stránkami učiním konec zmlúvi.

Že som mému stavu žádnéj potupi neprimazal, to mnohé svedectvá više vipísané aj mnohích z osvíceného sveta panov farárov (u mna zatajené) svečá. Jestli som národu slovenskému potupu urobil, ti, ked sa s tvojíma múdríma nade mnú vistatuješ, preukáž, že ju móžeš zetret, že mna v néj móžeš zahambit, čo si ešče dovčúlka nedokázal a uš sa chceš odebírat?

Zato, čo si ti psal, budeš českí psár, zato, čo som já spísal, budem slovenskí spisuvatel. Nech súďi včulajší aj budúci slovenskí svet, kterí sme mu lepší podla našéj dobropísebnosťi lebo dobromlúvnosťi uhoveli — ani moje ani tvojé kočka nevilíže.

Pítám sa, komu múdrejšému mál bich prv mojé mišlénki vijevit? Zúkol vúkol nemám takového slovénskích kních milovníka, krema tvého dobrodinca, mého súseda p. B[ajzu]., ale tento všetkích čini ostro skúmá — a po skalickomoravskí usúzuje. Bojím sa, abi mojá kniška tak nepochoďila jako jeho jedna, kterú cenzúra k. zatlačila, nedovolila, jako aj druhá jeho, která i včúl v Trnave pod tuhím plechom seďí zaareštuvaná, abi chvalitebné (totišto) mišlenki Renné príhodi skúseného mládenca slovenskému národu (obzláštne knazskému stavu) večitú potupu neprimazali. Seďí chuďák (Renné) v areštu — neviďí svetla božího, volá: „Ach, skladateli, smiluj sa nade mnu!“ — a skladatel, ked druhích chťe spasit, sám sebe pomocit nemóže.

To je tvojá trinástá faleš, že mne je skrz Místodržícu královskú raddu uložené, abích od viddáná Cisársko-královskích dekretov odstúpíl. Prínďi ke mne, dones si nemecké okuláre, takto budeš čítat príčinu, pre kterú mojé královskích rozkazov do jednéj knihi založení, nebolo dovolené tlačit: Mangelhafter Versamlung — to jest, že je ešče chibné posbírání. Kedbi bolo úplnejšé, že bi bolo dovolené. V tíchto slovách mne sa nezakazuje odstúpit. Asnad do mojéj knihi len tí najviššé rozkaze chíbali, které k známosťi alebo do úžitku neprišli. Kedbich mál spúsob kralovské rozkaze do takého porádku privésťit, do kterého jích zložil Šverdling Praktischer der. K. K. Verordnungen in Publico Ecclesiasticis, málo bi chíbalo, abi moja kniška nebola Šverdlingovéj podobná, pod podobním mojím laťinskím titulom.[39]

To sa mi lúbi, že mne nemóžeš žádnú vadu vistavit v mojéj duchovnéj práce, k čemu já aj mojích susedov za svedkov povolávám. Ti povedáš, abich čas od duchovnéj práce zbiteční, ve zbírání zelinék trávil. Lúbíš sa mi, lúbiš, lebo uznáváš to, čo som víše vipísal, že móže mat aj farár zábavku v poctivéj, užitečnéj práce. Asnad bi uš nejeden bol zem hnojil, lebo slepí u cesti žebrající seďel, kedbi mojéj maléj naháckéj, len z domajších lékoch a zelín, apatéki nebolo. Jako hrubé apatéki sú osožné mestám a krajnám, tak malé malím obcám. Já bich sa tu móhol uvolávat na královskí rozkaz, podla které ho mosá sa včúl aj mladí knazi v posledném roku učit umení o korenoch, o zelinách k obecnému prospechu. Bárbi nás tak s tú latínskú irregularitas[40] nestrašili, asnad bi farári tolko luďi len zelinámi vihojili, kolko jích osadkí, neučení barvíri do hrobu posílajú. Tvojí paňi dobrodinci Ch[ovanček], B[ajza]. (aj ínší pani farári) sami uš z mojéj apatéki zelinki pítali aj užívali. Opítaj sa jích, jestli uš na to zaboli.

Ti spomínáš šaščínskú bavlnu, tento velkí krajni osoh, to velké chudobe obživení ti smíš hanat u farára? Nech tvojí múdri čítajú, čo o temto predsevzaťú píše královskéj školi učitel Lauber Tom. II. § 329. Neból som já první farár, pradcu takéjto bavlni držíci; vím já ínšého statečného p. farára, kterí ju ve svéj fáre mával. Mál som ju volačo víše roka jedného, abich našej chudobe preložil spúsob obživená, kterím bi sa od hladu bránila. Nejeden mne zato ďekuval, mnohí mne jakošto starostlivému obecnému otcovi od Boha požehnání žádali, že som dal chudobu vinaučit v temto vírobku a po roku, ked som odložil ode mna starost bavlni aj pradce, bolestnú tváru, plačlivíma očima prede mnu chudoba kvílila za tento spúsob snadného obživená sebe odnatí. Rozvažuj, čo dálej hovorím. Jeden p. farár z mojích susedoch má fabriku na pálené vo svojéj kuchini a uš mnohé roki k nemu páleníci z lahvícami choďá a odkupujú na handel — víchirná je to fabrika po trnavskích ulicách. Druhí p. farár má šenkovnú fabriku (nevirozumej korhelskú piatiku) ve fáre. Zdáliš je volačo horšého cisarskí orel na sťene pred fáru leš šenkárská vícha alebo ve fáre volačo horšého bavlna leš pálenícki kotel? S tím nápissom Reverendissimo domino factori ti preukazuješ tvojú proťi mne štrnástú faleš. K tvému zahanbenú zas ta volám: Príndi ke mne, mám všetki s fabriki mne písané listi, ukážem ťi jích, ani na jedném takí nápis nenajdeš.

Mezitím ale,[41] Theodulko, z dobrotu sme sa zešli, z dobrotu sa rozénďime. Chťem tebe ešče aj k posledku mojú prítelskú úprimnost preukázat. Jestli som teba lebo tvojích múdrcov alebo asnad tvojích pánoch dobrodincoch v prvnéj alebo v druhéj stránke mojej kniški, ba, jestli som koho s vás v téjto včulajšéj s tebu zmlúve z literu, ze slovem obrazil, prosím teba i tvojích ochrancoch, dobrodincoch, odpusťite mne, já vám téš mne od vás učinenú krivdu a proťivnost ze srca odpúščám. Šak si asnad čúval to porekadlo Clara pacta, boni amici. Prítelé a susedé si buďme a dlhi si plaťme.

Ti ale najvatší, najlepší Theodulov príteli, naposledi napomínám teba jako Dezerícius Prája: „Posmel sa dálej, ale lepší buď, pracuj v potu tvári tvéj, píš knihi krajni aj národu našému užitečné a veselé (k rozmnoženú slovenského umená a knihotlačárenstva), ži ščaslivo, čerství a zdraví, kterí si bíval dovčúlka.[42][8] Anti-Fándly, 1 — 8

[9] Zahambení posmivač. (D. z. rkp. III, 27 — 28)

[10] Juraj Pray (1723 v Bratislave — 1801) je zakladateľom kritického dejepisu v Uhorsku. Svoju pozornosť venoval najmä kritickému rozboru stredovekých uhorských naračných prameňov. Bol riaditeľom univerzitnej knižnice v Pešti. — Jozef Inocent Dezerický (1702 v Nitre — 1763) pôsobil najprv ako profesor a riaditeľ gymnázia v Nitre, potom bol rektorom seminára a biskupským radcom vo Vacove. Zapodieval sa prírodnými vedami, ale najmä históriou. Študoval vo vatikánskej knižnici (1742 — 1746) a novými poznatkami prispel k osvetleniu najstarších Maďarov. Mal viac vedeckých polemík s Prayom.

[11] Myseľ, vedomá si správnosti, vysmieva sa lživým rečiam

[12] Ide tu o Teodula zo Zah. posm. a nie z Anti-Fándlyho. Všetky tieto prípady sú vyznačené zátvorkou.

[13] Jozefovi Ignácovi Bajzovi, Tomášovi Chovančekovi a Adalbertovi Šimkovi

[14] Anti-Fándly sa nápadne pridŕža mojej slovenčiny

[15] Anti-Fándly, 29 — 37

[16] Zah. posm. (D. z. rkp. III, 30 — 31)

[17] Najsprávnejšia výslovnosť v slovenčine je tá, ktorá sa používa na miestach najviac vzdialených od Čechov, Moravanov, Poliakov a Maďarov. Pozri str. 8 v Ortographia linquae slavonicae per regnum Hungariae usitate (citované latinsky).

[18] Anti-Fándly, 42 — 43

[19] Zah. posm. (D. z. rkp. III, 35 — 37)

[20] Zo Spoločnosti Ježišovej, z jezuitského rádu

[21] Mikuláš Schmitth, uhorský cirkevný historik, jezuita, v prvej polovici XVIII. stor. Napísal dejiny ostrihom. arcibiskupstva.

[22] Neprestávam študovať, menej kritizujem, pretože úprimnejšiu pochvalu si zasluhuje to, že veľkým som sa stal, než to, že som sa ním narodil.

[23] Je lepšie, keď ty si pýchou rodičov, ako rodičia tvojou.

[24] Predovšetkým poznávam z týchto nejapných slov, že by som zle urobil, ak by som boha nežiadal, aby mi dovolil zrodiť sa zo šľachtického rodu.

[25] Zrnko múdrosti, dôvtip, esprit

[26] Anti-Fándly, 55 — 56

[27] Zah. posm. (D. z. rkp. III, 44 — 45)

[28] Vonkajšie vyobrazenie

[29] O. P. N. — ora pro nobis; O. Z. N. — oroduj za nás

[30] Častovská fabrika — manufaktúra na súkno v Častej. Vznikla na konci XVIII. stor. na pálffyovskom panstve.

[31] Neumelecky

[32] Anti-Fándly, 58 — 61

[33] Zah. posm. (D. z. rkp. III, 46 — 48)

[34] I ja som silný, i moje zbrane škodia

[35] Šuster, drž sa svojho kopyta!

[36] Povoľuje sa. Vo Viedni 2. januára 1789. Szekeress v. r. Nech sa vytlačí. Hoffinger. Tajomník v. r.

[37] Vicem pro vice (reddo tibi amice!) — Vrátim ti, príateľu, čo som ti dlžný.#

[38] Halle pri starom tržisku špinavých halenárov

[39] Compendiatum protocolum completens altissima decreta regia ab anno 1750 usque ad annum inclusive 1787 per A. A. R. R. D. D. parochos Ungaria currentala, in ordinem alphabeticum redacta Georg. Fándly, parochum Nahacsiensem (Súbor protokolov, obsahujúci staré kráľovské nariadenia od r. 1750 do r. 1787 včítane, platných pre farárov v Uhorsku v obecednom poriadku sostavil Juraj Fándly, naháčsky farár).

[40] Nepravidelnosť

[41] Zah. posm. (D. z. rkp. III, 50)

[42] Záverom sú posmešné verše na spoluautorov Anti-Fándlyho, Adalberta Šimku, Jozefa Ignáca Bajzu a Tomáša Chovančeka.
Juraj Fándly

– jeden z najaktívnejších členov prvej generácie bernolákovského hnutia, zakladajúci a popredný funkcionár Slovenského učeného tovarišstva, autor početných osvetových a ľudovýchovných prác, popularizátor poľnohospodárskych poznatkov, zdravovedy, národných dejín, básnik a stúpenec osvietenského jozefinizmu. Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.