Zlatý fond > Diela > Z dejín literatúry 2

Svetozár Hurban Vajanský:
Z dejín literatúry 2

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Zuzana Babjaková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Karol Šefranko, Erik Bartoš, Katarína Tínesová, Mária Hulvejová, Vladimír Böhmer.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 42 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Svetozár Hurban Vajanský
Názov diela: Z dejín literatúry 2
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2011

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Viera Studeničová
Zuzana Babjaková
Daniel Winter
Eva Lužáková
Karol Šefranko
Erik Bartoš
Katarína Tínesová
Mária Hulvejová
Vladimír Böhmer

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Svetozár Hurban Vajanský
Názov diela: State o slovenskej literatúre
Vyšlo v: SVKL
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1956
Počet strán: 580

Editori pôvodného vydania:

Cyril Kraus [zredigoval, pripravil text, napísal poznámky a zostavil menný register]
Andrej Mráz [napísal úvod]
Dr. Július Pašteka [rediguje]
Ján Ferenčík [šéfredaktor]
Božena Čapčíková [zodpovedná redaktorka, korigovala]
Emília Medovarská [technická redaktorka]
POZNÁMKY:

Úprava textov

Pri úprave textov pridržiavali sme sa „Pravidiel slovenského pravopisu“ (Bratislava 1953), pri čom text odtláčame v tom znení, ako bol uverejnený v „Národných novinách“ alebo v „Slovenských pohľadoch“. Tieto texty sú autentické a preto ich ponechávame v pôvodnom znení. Ponechávame ich aj preto, lebo ide o spisovateľa, básnika a publicistu, ktorý má svoj špecifický slovník a svoj špecifický štýl. Vajanský v celej svojej literárnej činnosti má svojský spôsob vyjadrovania: do slovníka prijíma mnohé archaizmy, cudzie slová z kultúrno-historickej oblasti, z novinárskeho žargónu, ako i slová z hovorovej reči; má veľa rusizmov, čechizmov, germanizmov i hungarizmov a svojských novotvarov, ktoré sa snažil udomácniť v slovenčine. Je prirodzené, že mnohé z týchto slov sa neujali ani v hovorovej, ani v literárnej reči. Avšak my ich ponechávame preto, aby sa nenarušil jeho štýl, aby sme čo najvernejšie zachovali súdobý publicistický a literárny jazyk a predovšetkým preto, lebo máme na zreteli Vajanského-spisovateľa, ktorého diela sa budú vydávať. V snahe vyhnúť sa tým nedopatreniam, ktoré sa vyskytovali v matičných vydaniach jeho „Zobraných spisov“, keď sa z puristických tendencií zasahovalo i do syntaxe i do lexika a na druhej strane ponechávali sa jeho zvláštnosti neorganicky zladené s redakčnými úpravami, predkladáme text v tom znení, ako ho Vajanský uverejnil. Konečne robíme tak aj preto, lebo v niektorých prípadoch („Literárne poznámky“, recenzia Čajakových rozprávok a Jesenského „Veršov“) má pripomienky k jazyku a štýlu spisovateľov z pozícií svojského prístupu k literárnemu jazyku.

Vcelku pridržiavali sme sa týchto zásad:

Ponechávali sme slovosled a väzby.

Do slovníka sme nezasahovali, ba ponechávali sme pre jeden výraz i viaceré tvary: literárny — literatúrny, literát — literátor, slovanský — slaviansky, revolučný — revolucionálny, veľký — veliký, talentovaný — talentný — talentózny, nie je — nenie — neni, atď.

Kvôli Vajanského štýlu nemenili sme ani tie slová, ktoré dnes majú iný význam: materialistický — materiálny, hmotný, dramaturg — dramatický autor, stanovisko — postavenie, riedky — zriedkavý, pozvať — nazvať, vyraziteľ — zvýrazňovateľ, nestojí — neobstojí, (správny význam týchto slov z kontextu možno ľahko vyrozumieť).

Citáty sme odtláčali v tom znení, ako ich uverejnil autor. Robíme tak preto, lebo Vajanský cituje z najrozličnejších vydaní a v niektorých prípadoch i z neprístupných materiálov. Nakoľko sme Vajanského citáty porovnávali s prameňmi, sú spoľahlivé.

Spojky a predložkové tvary sme nemenili.

Písanie mien sme zjednocovali, len pri písaní latinizovaných mien (Kokauinus, Hadikius, Rohacius) sme ponechávali znenie Vajanského.

Cudzie slová píšeme podľa dnešného úzu.

Upravovali sme nesprávne pády: svedectví — svedectiev, protivenství — protivenstiev, Puškini — Puškinovia, atď.

Upravovali sme takisto nesprávne rody: dráma (neutr.) — dráma (fem.), kvádra (fem.) — kváder (masc.), — mier (masc.) — miera (fem.), atď.

Usilovali sme sa zaviesť dnešnú interpunkciu.

Upravujeme niektoré výrazy, ktoré necharakterizujú Vajanského slovník a štýl a nemajú oporu ani v staršej spisovnej slovenčine: jaký — aký, jích — ich, mhla — hmla, ideelne — ideálne, písemnosť — písomnosť, prse — prsia, ujišťovať — uisťovať, nespravedlivý — nespravodlivý, mučedlník — mučeník, boľasť — bolesť, chybí — chýba, atď.

Odstraňujeme zrejmé tlačové chyby. Napríklad: maňarónstvo — maďarónstvo, činiteľ — čitateľ, z efirných — zefírnych, relivno — reliéfno atď.

Pochopiteľne, tieto úpravy nie sú v rozpore s našimi zásadami ponechať autorov svojský štýl vyjadrenia. Ba článok Felixa Vodičku v časopise „Česká literatura“ IV, č. 1, pod názvom „Naše zkušenosti s vydáváním klasiků české literatury“ nám potvrdzuje oprávnenosť nášho postupu: „Nejvýznamnější naši klasikové jsou jádrem naší literární tradice, jejíž každá jednotlivá složka je poznamenána spolu s rukou svého tvůrce i všemi ostatními historicky danými podmínkami svého vzniku. Proto nemůže být při vydávání těchto děl hlavním a takřka jediným kriteriem čtenář, jeho současné jazykové nebo štylistické zvyklosti a požadavky, ale prvním je přece jen autorovo dílo spjaté se svou dobou i svým jazykem a stylem.“ (Str. 28.) A tak uverejnený text vystihuje Vajanského literárny jazyk, Vajanského štýl, ktorý je pre neho príznačný v celej literárnej a publicistickej praxi.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.