Zlatý fond > Diela > Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený


E-mail (povinné):

Juraj Láni:
Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Jozef Vrábeľ, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Dušan Kroliak, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 37 čitateľov

Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený


V mene Ježiša.
Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený.
Alebo
Školská dráma o Agapetovi,
ktorého sv. Ján Apoštol[1] prijal za syna
a prijatého zveril učiteľom na vzdelávanie,
ale potom, keď bol skazený zlým kamarátstvom,
polepšil sa.
Vybratá z Eusebia z Caesarey.[2]
V nej sa perom opisuje
skazenie zlej študujúcej mládeže,
ale i správny liek na vzdelávanie.
Predvedená v divadle so školskou mládežou
mikulášskej školy[3]
magistrom[4] Jurajom Lánim, bakalárom[5] svätej teológie
tretím kolegom tej istej školy.

V Lipsku, tlačou Jána Colera, roku 1685.

Magistrátu slávneho lipského mesta.

Mužom veľmi vznešeným, znamenitým, rozvážnym, výborným a váženým, veľmi váženým pánom, radným pánom, mestskému sudcovi, úradníkom a senátorom, mojim najctihodnejším pánom ochrancom a podporovateľom milosť Božiu a požehnanie!

*

Veľmi láskaví ochrancovia, koľko úžitku prinášajú drámy študujúcej mládeži, nevyložím svojimi slovami, ale Komenského,[6] muža, ktorý si získal vynikajúce zásluhy o školy. Takto totiž o nich hovorí v náčrte Vševednej školy:

Dobre vieme, že niektorí vylučujú zo škôl scénické a divadelné predstavenia, najmä komédie; ale dobré dôvody radia, aby sa udržali, a ak nie sú niekde nijaké, aby sa zaviedli. Po prvé, totiž takéto akoby verejné výkony pred očami divákov povzbudzujú ľudského ducha k nadšeniu mocnejšie, než je to možné dosiahnuť nejakými napomínaniami alebo i celou mocou disciplíny. Preto sa stáva, že akékoľvek pamätihodné veci, keď sú tak živo predstavené, ľahšie sa vryjú do pamäti, ako keby sa o nich len počulo alebo čítalo; a ľahšie sa tak naučia mnohé verše a myšlienky alebo celé knihy, ako oveľa menej osobitným morením sa. Potom je to významné povzbudenie pre žiakov, aby postupne zatúžili po vyšších veciach, keď vedia, že v prítomnosti mnohých sa im dostáva alebo chvála za usilovnosť alebo pohana za nedbalosť. Ba aj (po tretie) táto verejná ukážka starostlivosti, ako učitelia dbajú o svojich zverencov, povzbudí aj samých učiteľov, lebo vedia, že je to pre nich chvála, ak ich žiaci vystupujú na divadle, a preto nepopúšťajú nič zo svojej horlivosti. Po štvrté, rovnako to teší rodičov a pôsobí, že neľutujú výdavky, ak vidia, že ich synovia dobre prospievajú a verejne sa páčia. Po piate, tým spôsobom sa objavuje vynikajúce nadanie a ľahšie sa poznáva jednak, kto je ku ktorému štúdiu najskôr zrodený, jednak, ktorí synovia chudobných rodičov sú nad iných hodní podpory. Konečne (čo je najdôležitejšie a už samo postačí na odporúčanie divadla), že ľudský život (najmä tých, ktorí sú určení cirkvi, obci a školám, a tých práve dostáva škola na výchovu) musí sa prežiť rozprávaním a jednaním; a tak mládež týmto spôsobom krátko a príjemne, príkladmi a napodobňovaním je vedená k tomu, aby sa navykala pozorovať rozmanitosť vecí, odpovedať na rôzne veci bez prípravy, slušne sa pohybovať, ovládať prirodzene tvár, ruky a celé telo, striedať a meniť hlas; slovom dôstojne hrať akúkoľvek úlohu a pritom všetkom odložiť dedinský ostych a počínať si voľne.

Takto Komenský.

Keď som si toto riadne preskúmal a zároveň ste mi, vznešení ochrancovia, láskavo odovzdali školský úrad, začal som premýšľať o takomto komickom cvičení, ktoré by bolo najviac prospešné mládeži, čo ste zverili do mojej ochrany. Zvolil som si teda taký námet, v ktorom nielen žiaci, ale i učitelia a rodičia môžu podporovať mnoho mravného z hľadiska napodobňovania a vystríhania. Lebo tu sa poúčajú rodičia o tom, čo sa vzťahuje na starostlivosť o schopnosti detí, totiž, že sa nemá šetriť na výdavkoch, ale ani nie márnotratne vydávať na prepych. Tamto totiž zdržiava tých, čo bežia, toto veru celkom odvracia od štúdií. Treba teda dbať o to, kde, koľko a kedy sa má dať. Tu sa učia žiaci užitočnými napomenutiami, v ktorých je vymedzená cesta k učenosti a cnosti, akým spôsobom sa majú vystríhať zlej spoločnosti. Lebo skúsenosťou učíme nie zriedkavo nádejných mládencov, ktorí prilipli k zlej spoločnosti, odvrátili sa od štúdia, sklamali nádej a očakávanie rodičov, keď, ako vraví príslovie, prinášajú domov z akadémie cibuľu namiesto cesnaku. Tu majú napokon učitelia vzor, akou najľahšou metódou sa má uskutočniť vzdelávanie školskej mládeže, akou, keď sa bude zachovávať, môžu žiaci prospievať a nemoriť pritom vrodenú povahu, ale sami zaháňať odpor k námahe. Lebo ako spieva básnik:


Pochvalu všetkých si získa, ak príjemné s osožným spája,
čitateľa ak zabáva a zároveň karhá.[7]

A tento dôvod ma tiež núti, aby som túto drámu nevyniesol na svetlo v nemeckej, ale v latinskej reči a dokonca v terentiovskom štýle,[8] pridajúc medzihry v domácej reči.[9] Z tamtoho sa očakáva osoh pre školskú mládež, tu však príjemná zábava pre divákov. Tamto je úlohou učených básnikov komédií, toto však akéhokoľvek herca. K prvej triede treba prirátať zo starších predovšetkým Plauta, Terentia[10] a Senecu,[11] z nových Schonaea,[12] Frischlina,[13] Reichlina alebo Capnia,[14] Brandia,[15] Gnaphaea,[16] Schöppera,[17] Stummelia,[18] Stigelia,[19] Damana,[20] Knaustia,[21] Cornelia Crocia,[22] Grotia,[23] Heinsia,[24] Comenia[25] a mnohých ďalších.[26]

Neľutujem, že v tomto druhu horlivosti sa nachádza veľmi významný teológ a veľmi bystrý filozof Ján Konrád Dannhawer,[27] ktorého posvätnú drámu máme (kiež!) dokončenú. Kto by mi to teda mal za zlé, ak kráčam v šľapajach takých mužov?

Vášmu veľmi slávnemu menu, veľmi vznešení ochrancovia, som chcel pripísať tieto prvotiny svojho úsilia, ktoré podstupujem vo vašej škole, aby boli dôkazom môjho vďačného srdca voči vám. Ak na ne vzhliadnete vľúdnym pohľadom a zahrniete ma ďalej svojou priazňou, ťarcha mojich námah sa mi nemálo uľahčí. Buďte zdraví, veľmi vznešení ochrancovia, žite a prekvitajte,


aby pod vašou správou obec i radnica i chrám
kvitnúce, bezpečné, sväté vždy boli, ostali, rástli!

Napísal som v svojej pracovni

práve 1. februára roku 1685.

Najponíženejší služobník

vašej veľmi vznešenej dôstojnosti

magister Juraj Láni, bakalár svätej teológie.[1] Sv. Ján Apoštol — syn galilejského rybára Zebedea, popredný učeník Ježiša Krista. Naposledy žil v Efeze na západnom pobreží Malej Ázie, kde zomrel na konci 1. stor. Podľa starokresťanskej tradície je autorom štvrtého evanjelia, troch listov a Knihy zjavenia (Apokalypsa).

[2] Eusebius z Caesarey — Eusebios z Caesarey v Palestíne (asi 260 — 340 n.l.), otec cirkevného dejepisectva, biskup v Caesarei od r. 315. Napísal rozsiahle dielo, ktoré sa týka biblickej kritiky, výkladu Biblie, apologetiky a cirkevných dejín — Ekklesiastiké historia (Cirkevná história). Príbeh o Agapetovi je spracovaný podľa Cirkevných dejín (22. kapitola).

[3] mikulášska škola — škola sv. Mikuláša v Lipsku, kde J. Láni pôsobil ako profesor a učiteľ (1684 — 1696)

[4] magister — (z lat.) najvyššia akademická hodnosť na stredovekých univerzitách, učiteľ

[5] bakalár — (z lat.) prvý stupeň akademickej hodnosti na stredovekých univerzitách

[6] Komenský — Jan Amos Komenský (1592 — 1670), autor mnohých pedagogických diel, napísal aj spis Schola pansophica (Vševedná škola, 1651)

[7] Ako spieva básnik: Pochvalu všetkých si získa, ak príjemné s osožným spája… — parafráza veršov rímskeho básnika Quinta Horatia Flacca (65 — 8 pred n.l.) z básne Ad Pisones, ináč De arte poetica (Pisonovcom, O básnickom umení, v. 343 — 344). Báseň Ad Pisones je v zbierke Epistulae (Listy, 3. list druhej knihy). Horatius okrem zbierky Epistulae napísal Satirae, ináč Sermones (Zmiešané básne, Rozprávania), Iambi, ináč Epódy (Útočné básne), Carmina, ináč Odae (Piesne, Ódy).

[8] v terentiovskom štýle — ako písal rímsky komédiograf Publius Terentius Afer (asi 185 — 159 pred n. l.). Zanechal šesť komédií: Andria (Dievča z Andra), Hecyra (Svokra), Heautontimorúmenos (Sebatrápič), Eunuchus (Klieštenec), Phormio a Adelphoe (Bratia).

[9] medzihry v domácej reči — medzihry (lat. interlúdiá, interscéniá), kratšie komické alebo fraškovité scénky vložené medzi dejstvá vážnej hry. Skladali sa v domácom jazyku, v tomto prípade po nemecky.

[10] Obaja písali komédie

[11] tragédie

[12] Kresťanského Terentia

[13] komédie a tragédie

[14] muž vo vycibrenom písomníctve a v jazykoch svojho času najvýznamnejší

[15] právnik cisára Maximiliána, senátor čiže radca

[16] Vydal komédiu o Acolastovi.

[17] o skúšanom Abrahámovi

[18] o živote žiakov

[19] Zložil tragédiu o Zuzane.

[20] o utrpení Krista

[21] o Agapetovi, ktorý nám bol veľkou oporou

[22] o Jozefovi

[23] tragédie o vyhnancovi Adamovi, o utrpení Krista, Sophrompaneus

[24] o Herodesovi, vrahovi nemluvniatok

[25] Vydal na verejné svetlo rozličné komédie pod názvom Škola hrou.

[26] K prvej triede treba prirátať zo starších predovšetkým Plauta… Comenia — bližšie o týchto autoroch v doslove Hra J. Lániho o Agapetovi

[27] filozof Ján Konrád Dannhawer — Danhauer (1609 — 1666), nemecký luteránsky teológ, autor duchovných hier
Juraj Láni

— slovenský evanjelický kňaz, univerzitný profesor v Lipsku a spisovateľ, autor memoárových próz, kázní a školských hier Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.