sme.sk
 

E-mail (povinné):

Stiahnite si Svätopluka ako e-knihu

iPadiTunes E-knihaMartinus

Ján Hollý:
Svatopluk

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Tomáš Sysel, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Gabriela Matejová, Viera Studeničová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 139 čitateľov

Spev sédmí

Obsah

Karolman Svatoplukovi zbroj, naschvál pre ňeho ukovanú, dává. On sa nad ňú, obzláštňe nad ščítem, veľmi ďiví: neb na ňem je krásňe virezaní boj, čo kňíža Michal, voďec verních Bohu anďelov ze Satanášem a z jeho zástupami védol. V prvnéj a druhéj pótce sami bojujú; a verní odbojňíkov previšujú; než ve treťéj sám Sin Boží, na nádherném vozi sa berúcí, odbojňíkov hromami porážá, a do pekla zaháňá. Svatopluk vezmúc zbroj za vojskom ponáhlá. To, na jedno místo zešlé, prehlédá. Prvních viďí Rakúšanov z vodcem Agilmundem, potom vlastních Báborov z vodcem Hartungem, Tirolcov z Dipoldem, Štírov z Humboldem a Gromislavem, Koritanov ze Svenčarem, Krajncov z Jesutborem, Panoncov z Radbodem, Mutimírem, Chociľem, Salakem, Erchenbertem a Ludolfem, a medzi všemi najviššého nad celím vojskom vodca Britvalda. Svatopluk rečú k ňím držanú ke zmužilosťi jich zbúdzá.

Už sa zlatého druhé rohi zešľi mesáca, a v jedno Zetknuľi medzi sebú, i plňejším jasňaľi svetlom: Ešče kratochvílné radovánki a hosťini stáľi; Radda i prospešná o budúcéj védla sa vojňe. Než jako bol sa ve svéj nazdával misľi Karolman, Že pluki už hotové a celé buďe pospolu vojsko: Hosťa tedáž zavolá, čo krem toho dichťivo túžil Do vlastních končin, do vlastnéj krajni sa dostať Čím najskór; a takími tu hňeď jemu rečnuje slovmi: 10 „Ejhľe kuté naschvál pre samú tvú obranu zbrojstvo Pojmi do ruk mocních, a zešlé už zástupi naščív. Daj sa na boj lútí, ze všeckéj válči tuhosťi, A hrozních krvavú odporcov zetri porážkú. Sadňi na trón dávní, i zlatú maj národu berlu; Ňikdá však na danéj ňezabívaj víri povinnosť.“ Tak povedá; i ňeví že ke svéj braň skáze podává. Naproťi král Svatopluk zaťeší sa na misľi, a práté Z najvatším ďiveňím prehlédá na stoľe zbrojstvo; I včil sem, včil tam zavracá trasavími chocholmi 20 Nadvihlí do visosťi šišák a strachmi hrozící; Meč ze zlatú pošvú ze zlatími i črenkami najďál Sa skvúcí, a mnohím záhubní ňekdi ťisícom, Též i samému plukov báborskích vodcu; ohromnú Piku dlhú; a pľeťen ze zlatím ve trojnako útkem I vrazeními ňijak ňeprelomní šípami pancír: Krem toho ščít sedmorzložení, drsními bojovních Kožmi volov, toľkími a šír též kovmi poťáhlí, A hrozním, jak oheň rozfúkan, bľeskem horící. Tam bola krásňe ritá ukrutná vojna a strašná 30 Pótka na ňem: čo z najprudšú v ňebi zvédľi tuhosťú Kňíža Michal, správec verních Bohu šíkov a bitku Preňho, i najviššú Mesiášovu poctu vedúcích, A spurní Satanáš, predňejší ňekdi na vládu Archanďel, čo ze všech najvatšú od Boha Stvorca Obdaren hodnosťú nad iních jako ďeňňica svíťil; Keď lútú nadutí píchú na Božého zaňevrel Bol Sina závisťú, a tuhími na srdci horící Jedmi pukal, mazaného že bol za krála vihlásen; Podvodním i treťú sklamající částku ňebeskích 40 Zástupov obveďeňím a ohavnú zlosťi chitrosťú, Najviššého dobiť blázen chcel Vládara hraďbu; S prestola Otca zhoďiť, seba zvíšiť a berlu dopadnuť, I zhrda na hvezdném bohovať ľen tróne samotní. Ňezmerné odtáď též odtáď, pospolu zešlé, Vojska a hustoradé uhlédať zástupi válčiť. Jedni peší bojujú, ohňivích zase jedni ze žrebcov. Částka seďí na vozoch, metajícá lúkami šípi; Časť zase na strakatích po povetrú vesluje krídlách; A včil sem, včil tam sa točí, a ňepráťela zrážá. 50 Žádní ustúpiť, žádní hnuť spátki sa ňezná. Strelki fičá husté, a plamenní hurtuje oblak. Od mečov obracaních stálím sa v hrsťi miháňím, Od hoňeních kopií a šišákov i ščítov ohromních Bľesk na bľesk sa množí, a horícé plápoľi zmítá: Jak keď najhustší z rozpuklích z náhodi oblak Hrom tríská, a širé na ťisíc stran háje zapálí. Obratní tu Michal, ze všeckéj napna sa vládi, Ostrím Pána mečem na ohromní, od zlata najďál A predrahích kameňov, letné jak slnko horící, 60 Vpadňe šišák Satanáša, tuhím i na spósob hučícéj Búrki vrhem tasením nádherné pretňe chocholsko, A v hlave vistrmenéj, vetrních hor na vzor uralskích, I v nadutích hroznú učiňí ranu mozgoch, až hustá Krv sa valí, jaková ze duchov ťécť móže ňebeskích. A všeľiké pred tím tak jasné, zbrojstvo zamáčá. On sa točí, i na zem spádá, a boľesťami zvíňá: Veľkí jak v úplnku mesác ščít od seba hádže, Piku i, najviššá proťi ňéjžto bi ňekďe v oravskích Jedla horách, ze keréj bi ďesať trikráte narúbať 70 Vládaľi sáh, bola ľen ťenkím do vinohrada tíkem, Z ruk púščá, a ťisíc padlú doľe vojska porážá. Tam veloúdatní Gabriel s prehrozňe fučícím, A z najpredňejším po samém Satanášovi kráľem Belzebubem schádzá sa, a bok mu ťesákem otevre. Tam Rafael ťažkú Beľiálovi kňížaťi sosňú Prejďe hrtán, a celí pod ohrizkem rozreže gágor. Odtáď zas bistrí Uriel nohu Dágona pretňe. Z Asmodeem sa Zefon potká; i všecki napospol Hňeď na ľevéj preseká a zdrúzgá rebra korábe. 80 Abdiel obratní sťeľe zástavňíka Molorcha. Než mocní Uziel sa mečem ve dvojnako ostrím Najďál rozháňá, i celé dolu zástupi válá. A včil padne Moloch, včil Fégor a pískač Alastor, Včil Drameľech, lútí, bubeňík též prestre sa Alfit. Lehňe i sám Babuel, čo trúbil a vojska ponúkal. Krem ňích též Amidén a ňezadní ve klame Nízrok. Aj ti čo na skvúcích do povetrá vzňésľi sa krídlách, A hroznú tam pótku vedú, ostrími do údov Šípami zasťihlí, padajú dolu hlavmi, a ťažkím 90 Zbrojstvom i náramnú privalá svích zástupi ťerchú; Zvivracané sami též krki a hlavi prespoľi zlámú. Najvatšá už i časť predňejších lahnula vodcov; Už všaďe od kopií, mečovích od zlomkov i od strel, Od pavez a prebitích v najmnožšém mísťe šišákov Zem najvíš pokritá; vozi, žrebce plameňmi fučícé Aj s kočiší v jednéj zrazené kope všecko sa válá. I všaďe už zmaťení a samí ňeporádek uhlédať. Odbojná aňi už zbrojnú ďál stránka ňevládá Obraňovať sa rukú, a tuhí ňésť pohromu útok. 100 V tom zadek obráťí, i do úťeku všecka sa pusťí. Ďal zase pótka iná a iní boju spósob i obraz Vistavení. Dobití hore odbojňíci sa zdvihnú: Neb rani otvorené zacelá sa a od seba zléčá: Ňesmrtná poňeváč ňeprímá úrazu bitnosť; Bár bi i najhlbšú ostrím ranu dostala šípem, Jak povetrí sa rozestúpí, zas i pospolu v jedno Zestúpí, a svú zahojí sama od seba vládú. Istí ľen sa na čas ku ohavnéj válaľi hanbe Pre skroťeňí zléj píchi, a vác abi mohľi sa trápiť. 110 Tehdi sa ozdravení zdvihnú; a viďíce že rovním Ňišt už ňeprevedú zbrojstvom, ľen toľko boľesťi, Ľen muki prisporujú, na inú sa obráťiľi cestu; A v noci ňesľišané potajemňe remesľiľi zbrojstvo. Ejhľe duté, veľké jako mlinské hráďeľe, slúpi Rozložené po osách v nárovném stáľi porádku, V nútri prachem nabité a olovnú okruha ťerchú, Najďál rozčapené otváraľi jednako hrdla. U hlavi postavení kúďelnú kňíše na trsťi Húžvu ďelár, a živú sa dotíká panvice iskrú. 120 Od prudkého celé blíská sa tu ohňa povetrí, A spolu ze vsťeklich sa hrtánov dímu kotúče Ohromním vivalá treskem, spolu skázu ňesúcích Strel na ťisíce ľeťí; sťihaná v tom začňe sa verních Stránka na zem válať; (ťažké je na príčiňe zbrojstvo) Však ňedlhú sa na znak padajícá chvílu potáčá, Ňemnoho vistavená je na posmech a žarti zlobivcov; Neb jako už po druhí ráz odbojňíci vipáľiť, A z nabitích zas tlám hromovú chcú záhubu vislať: Vojsko celé ťažkú zahoďí braň a šípi ňeplatné; 130 I k visokím zachopí sa horám, a ze základu mocnú Všecki trhá, vivracá a zdvíhá na pľeca vládú, A strašním zahnaté púščá vrchi hurtem; i zrázu Nástroje zmudrované a hrmícú ohňami strelbu, Najvatšé spolu též odporcov mnoztvo zarúťí. Však viľezú a z rozboreňišč sa prácno vidrápú, I z rovním viberú sa potíkať naproťi zbrojstvom. Zvivracené hádžu vrchi též; hora nad horu létá, A spolu sa zrážá, i ve mračném láme povetrú. Najmnožšé všaďe zreť zmaťeňí, všaďe pádi na pádi, 140 A scela zašpaťené zboreňiščami uhľi ňebeska. Však ňebol ešče koňec, tu ňebol boj tento posľední Ešče viobrazená krásném bola pótka na ščíťe, Ostatnú zlobivím čo donášala záhubu čertom. Nádherní vídať je tu vóz, nad míru poďivní, Najremeselňejšú vikovávan ze zlata prácú: Bez všeckích žrebcov, bez všeckích oprat a štverňí, Bez biča bez všeho aj štvoronožních správca ťahúnov: Ľen kola plápolavé a horícé bahri, čo vlastnú Obracajú sa mocú, a ľeťá svú od seba vládú, 150 Najprudším ho točá na spósob víchora hurtem. Tam štvoro hvezdovaních vókol cherubínov a toľko Uhlédať postav, prepoďivné tvári majících: Každá šesť jasních rozkládá pres ťela krídel; Každá nad to plná aj zókolvókol i z nútra Stríhnúcích je očí, i bedlí vždi a ňikdi ňezasňe. Na prostred voza trón najďál diamantami žární: Kďež Veční Boha Sin, ľevicú svú berlu držící, Pod duhovími seďí visokí oblakmi; a pred ňím Černí strach cválá a ukrutná ťiskňe sa hróza. 160 Napravo okridlané mu ľeťí víťazstvo; morící Od ľeva lúk, a plní žeravích strel a hrombi ňebeskéj Pozvesení má túl; vókol ňeho mračna kaďícé, Prudké blískáňí a perúcé žúriľi ohňe. Vistrojeních též s ňím dvoranov šľi ťisíce ťisícov, A dvoma na skvúcích sa vozoch braľi radma. Tu verné Hňeď po pravém i ľevém pripoja sa mu zástupi krídľe; Ľiščícé meče v pošvi kladú, a na píki sa oprú; I stavené patrá na mohúcé víťaza číni: Jak sám ľen jeďiní hroznú veďe pótku na toľkích 170 Zamračení tvárú a hňevem náramňe horící; I pravicú bozkú ohňivé hromi, s túla dopadlé, Na vrahov odbojních a na zástupi naňho mrzícé Rozháňá, a tuhé zavdává úrazi do hlav. Všecka plná tu i tam hromového je obloha bľesku. Už prední, už posľední i čo v prostredu stáľi, Rovňe čo aj na pravém i ľevém sa nachádzaľi krídľe Ohromení padajú, a braň s pravic od seba hádžú. On bozkím sa vozem po ľežících zhurta ubírá, Až sa celá strásá, a širí hrkot obloha dává; 180 A prudkími zlaté i šišáki i ščíti barevné I hlavi postrkané ve šišákoch láme koľesmi. V posľed tri sto hromov, najprudšéj násiľi, jedním Praskňe vrhem; prevalí sa ňebeská od rani dlážka, A v širokí otvor, v široké porozedre sa usta. Sem klopotem zdvihlí (poňeváč tak vóla je bozká) Odbojňíci bežá, a do nútra sa od strachu vrúťá. Tam tehdáž prekoťá sa na tvár; a zhusta ľeťící Na dno ňeobsáhléj padajú dolu hlavmi prepasťi. Peklo na ňích najďál rihajícé sirkami tlamsko 190 Rozďírá, a do večnovekích noci mrákot i ňikdá Tam ňeuhasnúcích pohltává plápolov ohňa. Vojna taká i takí do horúcéj pekla prepasťi Odbojních na ščíťe rezan stál anďelov úpad. Ten teda ščít a danú Svatopluk braň vezme radostní, Čo vťipní učiňil remeselňík preňho Rukoslav; I s králem tehdáž báborskím začňe sa lúčiť. Z odchodu presmutná, a v krásních všecka zalétá Slzmi očách, množšé Adelajda mu prosbi, ňevesta, Predkládá: abi sám ze sebú opaterňe zachádzal, 200 Pótkám ňezveroval sa tuhím a ňebezpeče chráňil; I skoro jak víťaz ňeomeškal spátki sa vráťiť. V tom na žrebca sedá, nad sňah belšého, nad horní Ríchľejšého fuják, a behútní k vojsku ponáhlá. Sotva treťé z morskéj vistúpilo rovňini slnko, A z jasních ohňivé roztrásalo svetlo paprškov: Keď z opodál sa šeriť zahlédá vojsko, a černí Prach sa točiť nad ňím, i do oblohi kúravu zmítať. Už cupot, už bujních rehotáňí žrebcov usľichňe. Z vistrmeních kópií a hrotov bez počtu zeľezní 210 Háj stává; a na zbroj sa opírá slnko, i s terčov A z meďeních najďál odrážá bľeski šišákov. Tím vác on cválá, a posľedné vojsko doháňá, Jak prám v ustavené samo už podochádzalo místa: Kďež malo odpočinuť si a kľeslím pozhoveť údom. První uhlédá zástup, čo sa vibraľi s končin Víchodních a blíž ke Slovákov krajňe ľežících; Skrz ňích též volaních od hraďbi Rakúsa Rakúsmi. Nad timi obratní prednú má správu Agilmund. Bistrí Hengesvald a krutí je mu od boku Manhart; 220 Pomstevním vrúcí na Slovákov plápoľem ohňa; Ňekdi že víťaznú dobití Rastislava krála Súce rukú, na svích ňemalú vzaľi záhuhu statkoch. Údatné ďalších nazatím pluki Báborov uzre, Ozbrojené kopiú a mečem nad míru bojovním, Pancírem na prsách a skvúcú na hlave lebkú. Odvážní veďe jích Hartung i na údi i na zbroj Veľkí, a s každéj z víťazstvom pótki choďící. Vedla idú druhové Erchenpald, Otto a Ernest; Krem tích ešče Vaninch a ňeveľkí v postave Unhat. 230 Hňeďki po ňích spatrí horňáckích mnoztvo Tirolcov; Predstaveného majú lútéj zveri lovca Dipolda, Čo v jeďinéj ľen všecku radosť mal a úťechu vojňe; Keď však boj z bratrí a z ľudstvom schádzala válka, Pótku inú ďivoké na zvírata védol, a hrozních Medveďov i sľinavích zrážával šípami kancov. S ňím kráčá Alfríd a prenáhlí ku hňevu Luprecht. Ďáľej, najľepším ze všeckích zbrojstvom oďaté, A dvojaké i rečú i vlastním ve kroji rúchom Obratních do očí padnú jemu národi Štírov. 240 Jích ríďá Humbold a stáléj vládi Gromislav: Ten horních Ňemcov, dolních aľe tento Slovencov. Techto drží sa Kraič, Pačemíl a Grajsa kopijňík; Tam teho Irmengard, Valtér a tuhími ňemeňší Údmi Sigurd, čo v retelštajnskéj draka jaskiňi zmárňil. Náhľe po týchto zočí koritanskích vojsko junákov. Čo stálím ňeumordovaní sa zanášaľi zbrojstvom, V každí čas, v každú hotoví ano chvílu do pótki. V prostred ňích sa točí, a na bujném žrebcovi sem tam Obratní Svenčar létá; i včil tu meďenním, 250 Včil tam spósobené mihocú sa bľeski šišákem, A hrivi rozježené zmítá do visosťi povetrí; Ačkoľvek ranu zlú, čo v ukrutnéj bitce dosáhel, Ešče ňemal zhojenú, a prvá sa ňevráťila vláda. S ňím Budimír tovariš je a bistrí ve zraku Oblag. Ďál zešlích po porádku viďí stáť zástupi Krajncov. Nad ňimi obstarní aľe vrtkí ešče a ve všem Jak mlaďoch obratní, prednú má vládu Jesutbor. S ňím vnuk ťáhňe Zaglav: poňeváč sin v bitce upadnul. Po strane vikračujú Merisáv a Dragšo ohibkí. 260 V posľed zrak prejmú tu panonskích mnoztva ťisícov; Rozďílné jazikem, rozďílné zbrojstvom a rúchom. Prvné udatních stavajú sa tu vojska Slovákov. Na trojo rozďeľené, a vlastních toľko majícé V počťe panovňíkov. Prední ze svími je Radbod, Prestrašní pavezú a trasúcím na hlave chvostem; Však mnoho strašňejší pravicú a ščápem ukrutním. Každí dosť že jeden mal vrh, kdo sa naproťi zblížil. Od boku pripľichťá sa tuhí Dobroslav a svorní Brat Bojmír, metaním víborní šípem obadva, 270 A s povetrá každé zvrhující ptáča lučiščom. Než Mutimír z vlastiními druhí iďe radmi bojovňík; Ríchlonohí Mutimír, čo chitrím každého prevíšil Žrebca behem; šlapají skoro též ňezbívalo žádních. Keď kedi pres rišavé ňésol sa choďidlama píski. S ňím spíchá Ratimír a bohatší stádami Kučbor. Ďál sa Chocil ze svími treťí zástavmi ukáže Váľečňík, a preúdatních k boju ťáhňe Slovákov: Ňekdi čo z nábožním sa vihosťiľi otcem a pánem Svím Privinú, zmužilí, keď postal naproťi Mojmír, 280 A z dávnéj za Dunaj vihoďil ho vlasťi; preverním Kďe krajanom visoké podvihnul mesto Veľehrad, Tak volané, a božích pozakládal premnoho chrámov. Poslušní s ňím sin prekrásní híbe Vratislav, Ešče mladí; aľe chitrosťú a domisľem obratním Dosťihoval starších, a vládú otca premáhal. Bogdán a zrutní viprovádzá tíchto Jarohňev. Smutné též spatriť sa dajú ostatki ze dávních Pozňechané Avarov: čo zakáď jím právalo sčasťí, Toľko sa ľen jeďinú ďivočáci zanášaľi prácú 290 Národi zbíjať iné, a ňevinnú stáľe vilévať Krv ľudu; i s cudzích zháňávať lúpeže končin. Než hodnú vzaľi už ze svím aj záhubu zbrojstvom: Částka ľen a skrovné zostávaľi od meča zbitki. Tímto za vodca daní je Salak, čo sa darmo nafúklím Vistatoval srdcem pre slavnú rodstva poslupnosť, Najstarodávňejších že pochádzá od krvi chánov. Meč po ďedoch, pred ňímžto celí svet ňekdi sa trásel. Mal pripatí, a zlatí na pľecách lúk ňésel ohromních. A včil už ostatních pri samém kraji zmerkuje bistrím 300 Ňemcov okom, čo Gerold, poslušní rozkazu Karla, Ňekdi ze báborskích presaďil do Panónie končin. Nad timi najviššú zastává správu hrďinskí Engiškalk a Vilém: aľe včil sami ešče do lútéj Údatné sprovoďiť ňevládaľi zástupi válki: Neb zrutním raňení ščápem, keď bráňiľi mesta, Rebro iní a iní zlomenú v sťehňe dúčelu léčil. Ačkoľvek plukové po predešlích túžiľi vodcoch; Predca i včil ňejsú bez obratních ve braňi správcov; Než jednosvorní dva vedú jích bratri do pótki: 310 Múdri Erchenbert a Ludolf nad míru bojovní; Ten kopiú dobrí, ňeklamúcím tento lučiščom. S tím Vato sin sa valí prevďační s tímto Madalhod: Ostatní poňeváč boľi ešče do válki ňesúcí. K ňím sa pridá Ratfréd, váľeční Ulrich a Vilbert, Vrúcím sprudka hňevem na Slovákov krála fučící; Predca do pótki vibral sa, a braň proťi vóľi dopadnul: Neb doma zostávať škaredá ňedopúščala hanba. Než v prostred sa skví ohromnéj postaví Britvald, Mužstva celého voďec, visokú nad všecko paterní 320 Vojsko hlavú; široké ze zlatích ve trojnako útkov Pospľetaná chráňí prsa braň, ze ľevého meďenní Lokta visí dolu ščít, pravicú, na predku rozostrú Nadstavené ocelú, a jemuž ľen toľko samému Rúčé k hádzáňú, podvíhá ze smreku brvno; Nad ťemenom strmním sa zlatá trasa lebka, a černí Z rozježeních ocasov strach a lútú hrózu vipúščá: Jak dub nad Moravú, čo ťisíc let rosťel, a hojnú Ovlažoval ščávú sa ku hvezdním zblížil až uhlom. Keď vsťeklí uďerí naň víchor, a prudko fučící 330 Včil sem, včil zase tam ňebotíčním kňíše vršákem; Zahvižďá a tuhím ratoľesťi sa praskotem ozvú. Keď tak váľečné poprezíral zastúpi silní Král Svatopluk: vstúpí na kopec, čo sa v prostredu vojska Spínal najvišší; a takímito rečnuje slovmi: „Zástupi údatné a za válkú sprudka horícé! Nastává čekání už čas, v ňemž dobre hovíca Príľežitosť každému za méj sa vládi podává Odvážnú zmužilosť i hrďinské srdce ukázať; A mňe plnú dvojnásobnéj strati náhradu vráťiť: 340 Keď mi i česť i celú zlá odňala náhoda krajnu. Včil teda jestľi jakú útrpní máte nade mnú Ňeščastním lútosť, jestľiž vás híbe i sláva, Jestľi na srdci ľeží hojní též otčini prospech, A vlastnému danú zachovať chceťe králu poslušnosť: Zbroj polapajťe tuhú, i ze všeckéj vládi bojujťe: Rúbťe mečem, strílajťe kušú a ščápami kolťe, I zrazené odporňíkov hlavi na hlavi strepťe. Tak straťenú mňe počesť, straťenú vráťíťe mi berlu; A všeľikému celú preukážeťe ľudstvu ňevinnosť. 350 Tak sami též veľké získajťe si méno, paternú Královi česť, a miléj vibornú ozdobu vlasťi. Ďňes teda odpočinuť znovaní si hľeďťe, i kľeslé Hodmi a príjemním občerstviťe nápojem údi; Zajtra sa, čím začnú sa pukať zori, dáme na cestu.“ Tak povedá. I hňeď zbuďené takovúto zapálí Srdca rečú: dichťá krvavú náramňe za pótkú, A slavné predkem slubujú víťaztvo si všecci.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator RP Online
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2013 Petit Press, a.s.