Zlatý fond > Diela > Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku


E-mail (povinné):

Karol Anton Medvecký:
Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Pavol Tóth, Michal Belička, Martina Jaroščáková, Zuzana Babjaková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Katarína Tínesová, Bernadeta Kubová, Mária Hulvejová, Vladimír Böhmer.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 75 čitateľov

XII. O hmotných pomeroch katolicizmu na Slovensku

Majetkové pomery rim.-katolíckej cirkve na Slovensku sú nateraz v celku neutešené. Kapitál temer všetok je v cenných papieroch, (korunová renta, rak.-uh. štátne dlhy) a v maď. vál. požičkách, teda v effektoch dnes napospol, nelukratívnych, tak že jednotlivé výlučne, alebo vo veľkej čiastke len kapitálové dotované cirk. inštitúcie (humanitárne a výchovné) stoja dnes v najakútnejšej kríze. Svojpomocné fondy kňazstva sú z prevažnej čiastky v Maďarii. Pozemková dŕžba jednotlivých cirk. inštitúcií trpí zvlášť nedostatočným inštruovaním, dlhoročnými v predválečných cenách určenými prenájmami a nepomerným ich rozdelením. Tak veľká čiastka pozemkových majetkov býv. arcibiskupstva ostrihomského, kapitule ostrihomskej, pešt. seminára, panonských Benediktínov, čo cudzozemských (dľa sídla) korporácii, leží na našom území, oproti tomu najcennejšie čiastky držby košického, rožňavského a čiastočne i spišského biskupstva, podobne aj patričných kapitúl a seminárov leží na území Maďarska, poťažne iných spoluúčastníkov býv. Uhorského územia. Majetky, ležiace na našom území, na koľko patria titulom, na cudzom št. území sídliacim alebo biskupstvám de jure poťažne de fakto uprázdneným, spravujú sa ministrom plnomocníkom pod č. 6525/919. pros. na zákl. 14. § zákona z dňa 10. dec. 1918, č. 64. Sb. zák. vymenovanou, Centrálnou komissiou pre správu katol. cirk. veľkostatkov v Bratislave, tak že sa úradníctvo doménov týchto podriadilo, dočasnému centrálnemu správcovi, jemu sa pridelilo technické centrálne vedenie celku vôbec, bezprostredne však obor agrikultúrny, a utvorily sa centr. orgány odborov: lesníctvo, administrácia, staviteľský, centr. účtárňa, centr. pokladňa, assekuračný oddiel; právne oddelenie. Z prvotnej organizácie tohoto útvaru ostaly nám ešte niekoľké rajonové kuratoria, ktorých agendy ale pozvoľna sa centralizujú a prestávajú.

Celé podriadené je týždenne raz zasedajúcej centrálnej komissii, v 6 členovej komissii zasedajú: 1 — 1 agronom, financier, právnik, 2 kňazia pod predsedníctvom referentovým. Pri poradách prítomný je povereník štátneho hosp. úradu s právom dozoru a veta.

Vymenenie polit. nespoľahlivých úradníkov, rozmnoženie a meliorovanie osevnej plochy, uvedenie väčšinou zruinovaných hosp. stavísk do poriadku, vykorenenie vyssávacieho korrupčného systemu maďarsko-židovského, zavedenie úspornejšieho i účelnejšieho hospodárenia, kde-tu aj industrializovanie je snahou tejto novej správy z jednej strany; s druhej strany však vzorné plnenie aprovizačných povinností voči štátu a sociálnych (zväčša dobrovoľným parcellovaním vyše 2000 kat. jutár pôdy) voči národu. Akú politickú missiu celoštátnu koná táto organizácia na tých najnebezpečnejších bodoch Slovenska, — to sa nedá ani oceniť.

Majetky tieto boly pri prevrate dosavádnymi užívateľmi obraté o najcennejší fundus inštruktus, o potrebný prevodzovaci kapitál a zaťažené dlžobami, dnes ešte úplne nevypočitateľnými. Mimo toho stále válečné operácie, bolševický vpád zvlášť čo s ním súviselo žiadnym majetkom tak nepoškodily, ako práve naším cirkevným. Vysvetliť sa to dá ich zemepisnou polohou s neprítomnosťou držiteľa a protikňazskou náladou vojenských kruhov. Chyba je, že sa vôbec zabúda, že sú majetky tieto nie už viac zdrojom bohatnutia národu nepriateľskej kňazskej oligarchie, ak majetkom ozaj národným slúžiacim na ciele kultúrne, humanitárne, sociálne, konsolidačné v duchu vozvyšok národnom, ako dnes žiadna iná ekonomická organizácia na Slovensku neslúži. Škody zaťaženia onými, oškodovania týmito živlami majetkom týmto zapričinené, počítať možno na 15 — 20 milionov kč. Mimorežijné a mimoinvestičné výťažky majetkov týchto dnes keď ešte prvý hosp. rok zakľúčený nemáme, je ťažko odhadnúť. Pohybovať sa bude akiste medzi 2 — 3 milionmi. Upotrebuje ich referát k plneniu velikých patronátnych zaviazaností týchto statkov, na vydržiavanie trnavského, spišského bisk. vikariátu (diec. centr. správa) na vydržovania doč. (centrálneho seminára v Olomouci, bisk. seminárov v Spiši a v Trnave). Vydržuje slovenský sirotínec v Zniove, stredoškolské internáty v Košiciach, v Trnave a v B. Bystrici,[201] napomáha vo finančnej tiesni sa nachádzajúce iné charitatívne a kultúrne ústavy katolícke; financuje katol. gymnázium v Komárne, poskytuje mimor. podpory zvlášť utisnutým a zasluženým kňazom. Od 15-ročia neopravované kostoly, fary a katol. školy potrebujú len na tie najsúrnejšie a najnevynutejšie potreby do pol 4 miliona korún, toľký asi obnos bude sa aj na rok vyžadovať na tento cieľ a stále každoročne do 1 miliona kor. Krem toho značná položka riadnych patronátnych ťárch voči kostolom i kat. školstvu a farám, dane, penzie úradníctva, ktorých fondy sú z čiastky vo válečných papieroch, z čiastky však v Maďarii. A tu musíme spomenúť aj t. zv. Náboženský a Výučbový fond. Majetky tieto následkom nesvedomitého hospodárenia (v maďarskej ére na pr. z kamarátstva kupovaly sa bezcenné vyrúbaniská maďarských grófov pre fond a nahaly sa nezalesnené) a následkom ich nepriaznivej zemepisnej polohy aktívne komplexy ostaly mimo nášho štátneho územia; (na našom území temer samé passívne) pri velikom zaťažení patronátnom preliminár najsúrnejších opráv na budovách činí na b. rok okolo 74 mil. a na rok asi 1 milion kor. mimo úradnícko-penzijných a zalesovacích zaviazaností. Mimo tohoto zdelili sme aj značnú dlžobu, ktorej čiastky sme už vyplatili a ešte vyplatíme.

Majetky kapituly bratislavskej, trnavskej, baňsko-bystrickej, nitrianskej a čiastočne aj rožňavskej a košickej ako aj rožňavského a košického biskupstva, na koľko sa tieže na území našom nachádzajú, spravujú si tieto korporácie samy; že ako, to sa nám ešte nepodarilo zistiť. Isté je, že naši kanonici zvlášť trnavskí s ročitým dôchodkom 5000 kor., zápasia s velikým nedostatkom. Kapitule manipulujú aj takzvané pokladnice náboženských základín, penzijné a iné cirkevného rázu fondy.

V hmotných otázkach veledôležitá bude liquidácia cirk. majetku medzi maďarskými a slovenskými katolíkmi, pri ktorej zvláštnu ochranu očakávame od našej vlády. Temer všetok kapitál, všetky diecezanské, penzijné, humanitárne, katol. školské fondy, ale aj cenné papiere, ba aj mnohé kostolné poklady, umelecké kalichy, reliquiare boly maď. cirkevnými hodnostármi na maďarské územia posledné časy odvlečené. Tam sú aj naše zvony a píšťale našich organov, sú aj značné celokrajinské sbierky; tam je Ústredné Semenišťe pešťanské. Naše nároky na tento maly by sa začarovať na asi rovnocenné nároky Maďarov na majetok viedeňského Pázmáneumia tak, žeby pešťanské len Maďarom, viedeňské ale len Slovákom bolo pririeknuté. Maďarsko bude sa stavať iste na stanovisko, že sú jednotlivé cirk. veľkostatky na Slovensku majetkom jednotlivých určitých cirk. inštitúcií (na pr. majetky ostrih. arcibiskupstva na Slovensku) a tak by si prisvojili bez nepatrnej výnimky všetky veľkostatky na území Slovenska bez toho, žeby mohli dať garanciu plnenia ich zaviazanosti voči naším cirk. inštitúciám, farám, kostolom, školám. Na kapitáloch uložených maď. biskupmi proti vôli veriacich, ba často aj bez opýtania sa kňazstva, alebo patričných kapitúl by sa prípadne snáď aj dľa teriotoriálneho kľúča podelili, vlastne uštedrili by nám tieto temer bezcenné papiere, s ktorými si oni kedysi priazeň i značné hmotné výhody od Habsburgov vykupovali. Proti tomu my musíme sa postaviť na stanovisko, že pozemkový majetok nemôže tvoriť predmet vyjednávania, ani kompenzácii. Čo je na našom území, patrí eo ipso veškerenstvu slovenských katolíkov a ich cirk. ustanovizňam; tvorí majetok „Náboženskej Matice rim. katolíkov na Slovensku“, oproti tomu kapitále, na koľko sú miestneho účelu, patria patričnému ústavu (kdekoľvek by bol kapitál patričný náhodou uložený). Na koľko sú účelu väčšieho territoria, majú byť delené dľa kľúča štátnej príslušnosti. Otázka likvidácie medzi katolíkmi na Slovensku a medzi katolíkmi v niekdajšom Uhorsku súdelných štátov, je otázkou nadmier složitou, ktorú slov. katolíci len pri najvýdatnejšej pomoci nášho štátu (Maďari jej postrádať iste nebudú) budú môcť spravodlive riešiť. Na zvláštnu priazeň vysokých kruhov cirkevných tu nemožno počítať.

Po skončení tejto bude museť nastať rozdelenie diecez a až po tomto rozdelenie ích majetku; ačpráve je veľmi žiaducno, aby sa v prechodnom čase osvedčené centrálne vedenie všetkých cirk. veľkostatkov a všekatolíckych fondov pod právnym názvom „Náboženskej Matice“ aj na ďalej v rukách budúcej katolíckej autonomie ostalo.

Premenou dosavádnych hraníc nastáva nutnosť nového arrondovania biskupství. A pri tejto záležitosti malo by sa sv. Stolici navrhnúť aj založenie biskupského sídla v Trnave a zrušenie biskupstva rožňavského a prípadne premiestenie biskupského sídla zo Spiš-Podhradia, na niektoré primeranejšie miesto.

Vyhlásením Slovenska za súčiastku československého štátu, ako v politickom tak aj v cirkevnosprávnom ohľade stalo sa fait a compli, ktorý sv. Stolica len sankcionovať môže. Medzi tak nepriateľsky naladenými, rôznozáujmovými štátmi, pri živých rozpomienkach pretrpeného útisku na cirkevnom poli, je nemysliteľná a zrovna neprípustná analogia, na ktorú dosavádni držitelia cirk. moci tak neústupne poukazujú, že časť českého Sliezka cirkevne patrí do vratislavskej dieceze. Mohlo to byť medzi štátmi tak spriaznenými, ako bolo Nemecko s Austriou, medzi obyvateľstvom temer stejnorodným; ale medzi Maďariou a Československom, medzi Maďarmi a Slovákmi to veľmi dlho, snáď nikdy nebude možné. Tomu zodpovedave kardinál dr. Csernoch menoval svojím plnomocným vikárom trnavského kanonika Fr. Richalda Osvalda. Neskorej však, ako agitácia Habsburgovcov znovu ožila, a hydra maďarskej teritoriálnej integrity zmocnela, akoby bol svoju prepustenú cirk. právomoc oľutoval, začal obmedzovať moc generálneho vikára, vysielal svojích dôverníkov na Slovensko, svojimi častými listami, odkazami, hlavne však vábením kňazov zo Slovenska ku sebe posilňoval protištátny odpor, temer smer dával rozvratným živlom medzi katol. kňazstvom. A nielen, že v politickom smere zle vplýval na pristupné mu kruhy, ale aj v čisto cirkevných jeho dispozíciach a výrokoch svojich pôsobil rozvrat medzi kňazstvom, (Illecsko, Haicl, Krištufek, Palkovics a i.) Bohoslovcov vzdor zákazom našej vlády tajne povolal do Ostrihoma, kde ich sveril výchove najkrajnejších šovinistov. (Či také odcudzovanie kňazského dorostu od štátu kde sú povolaní účinkovať, je záujmom cirkve?) Posvätené olejky pre Slovensko uchvátil z viedeňskej páp. nunciatury len preto, aby uchránil aspoň zdanie svojej právomoci na Slovensku; on rozdáva ešte na Slovensku fary (a to s obidením zaslúženejších, a prosynodálnu zkúšku ešte nesloživším kňazom) atď. atď. Mimo toho informuje stále v nepriaznivom smere sv. Stolicu, prekáža skoré riešenie našich naliehavých cirkevných otázok, zvlášte sriadenie centrálneho seminára a teologickej fakulty. Takto sa vďačí národu, z ktorého pošiel a na ktorého pleciach sa dostal na vysoký stupeň cirk. hodnosti!

Katolícke školstvo je dnes v mravnom, hmotnom ohľade v neutešenom položení. V nedostatku cirk. autonomie maďarizácia práve na katolícke školstvo zaľahla neúprosne i nie div, že oslobodujúc štátny prevrat našiel slovenských katolíkov tu nepripravených; čo je z hľadiska zdravej vierovyznanskej dynamiky na Slovensku zvlášť poľutovania hodné, kým evanjelickí Slováci svoje školské pozicie pri dobroprajnej shovievavosti kompetentných faktorov udržali temer neporušené, prikonzervatívni a prúdom dejov prekvapení slovenskí katolíci neboly si v stave obsadiť ani jedinú strednú školu. Na Slovensku bolo totiž pred prevratom 20 katolíckeho rázu gymnázii. 15 bolo vydržované z Náboženského resp. Študijného fondu, 5 jednotlivými cirk. hodnostármi udržované i spravované; z nich 3 boly štyritriedové, 17 osemtriedových. Dnes za katolícke sa môžu považovať trnavské, košické, ružomberské, a komárňanské; v skutočnosti však jediné komárňanské gymnázium. Právne pomery štátom zaujatých katol. škôl a ich osobníctva i majetku čakajú na riešenie, ktoré by sa nemalo odkladať už aj v záujme konfessinálneho mieru.

Učiteľská prípravovňa katolícka pre chlapcov je jedna, pre dievčence 3, z nich dve slovenskej, 1 maď. náukosdielnej reči. Obchodná škola jedna; hospodárska jedna. Prvá slovenská, druhá maďarská.

Bohoslovecké semináre sú dnes tri; jedna temer výlučne v maďarskom duchu a čiastočne i reči (Košice), jedna s náukosdielnou rečou slovenskou v duchu obojetnom a jedna v dosť dobrom duchu slovenskom. Asi 14 bohoslovcov študuje na teol. fakulte českej v Olomúci; mnohých zlákali do Ostrihomu a Pešti, a niektorí študujú vo Viedni, Gráci a v Ríme.

Elementárnych škôl katolíckych počet je 1634 z nich slovenskú náukosdielnu reč majú 1234, nemeckú 42, maďarskú 350, slovensko-maďarskú 5 a slovensko-nemeckú 3.

Nedostatok slov. biskupov zapríčiňuje katol. školstvu nesmierne škodlivý fact, že prevažná väčšina cirk. okresných ba aj diecezanských škôldozorcov regrutovala sa z kruhov šovinismom maďarským vývodiacich, a toto trvá do dnes.[201] Mimo týchto napomáha utvorenie sa takýchto katol. internátov v Trenčíne, v Levoči, a katol. alumnea v Trstenej.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.