Zlatý fond > Diela > Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku


E-mail (povinné):

Karol Anton Medvecký:
Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Pavol Tóth, Michal Belička, Martina Jaroščáková, Zuzana Babjaková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Katarína Tínesová, Bernadeta Kubová, Mária Hulvejová, Vladimír Böhmer.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 84 čitateľov

XIV. Návrh na dočasné ustanovenia pre rim.-katolícku cirkev na Slovensku

(Schválený prípravným výborom katolíckej autonomie na Slovensku.)

Majetkové záležitosti

§ 1.

1. Cirkvi rim.-katolíckej zabezpečuje sa právo samostatne spravovať svoje majetkové veci pri účasti a vplyve kňazov i laikov katolíckych.

2. Z právomocnosti tejto samosprávy vytvorené sú záležitosti dogmatické, katechetické, liturgické, cirkevno-správne a cirkevno-disciplinárne, poneváč tieto prináležia výlučne do svrchovanej a plnej moci rimského Pápeža a do učiteľskej, rádovej a jurisdikčnej právomocnosti biskupov.

§ 2.

1. Doterajšie biskupské, kapituľské, farské, školské majetky, jako i kultúrne a charitatívne fondy cirkevného rázu na území slovenskom, ďalej i cirkevné majetky biskupa ostrihomského, kapituly ostrihomskej, cirkevných a cirkevno-kultúrnych ustanovizní územia maďarského štátu, ktoré následkom utvorenia sa československej republiky na územie nášho štátu padajú, prechádzajú do vlastníctva rim.-katolíckej cirkve na Slovensku, tvoria Maticu slovenských katolíkov a spravujú sa samostatne ústredným slovenským výborom a diecéznymi výbormi cirkevnej samosprávy slovenských katolíkov.

2. Z výnosu a dôchodkov Matice slovenských katolíkov zaokrývať sa budú všetky cirkevné potreby a podporovať všetky školské a charitatívne ustanovizne katolícke.

3. Doživotavsúpením týchto ustanovizní československá republika prestane vyplácať katolíckym kňazom všetky podpory, ktoré im bývalý uhorský štát vyplácal a ktoré im doteraz československý štát dáva.

§ 3.

Kurátorovia cirkevných majetkov, ktorých splnomocnené ministerstvo pre Slovensko ustanovilo, povinní sú úrad svoj složiť a ústrednému cirkevnému výboru zúčtovať, jakonáhle tieto ustanovenia do života vstúpia.

§ 4.

Usporiadanie hmotných záležitostí medzi rím.-katolíckou cirkvou na území bývalého kráľovstva uhorského, a medzi terajšou rím. katolíckou cirkvou na Slovensku upravuje sa do kompetencie ústredného cirkevného výboru slovenských katolíkov. Keby s maďarskej stránky potrebnej konciliantnosti nebolo, ústredný výbor má právo vyžiadať si intervenciu československého štátu.

§ 5.

V biskupstvách, ktorých jedna čiastka ostane v maďarskom štáte a druhá pripadne československému štátu, hmotné otázky medzi odtrhnutými čiastkami diecézy usporiadajú patričné diecézne cirk. výbory.

§ 6.

Patronátne právo sa zrušuje. Povinnosti patronátne majú si doterajší patrónovia behom jedného roku vymeniť a povinní sú všetky cirkevné budovy v dobrom stave odovzdať farským obciam.

Farské obce

§ 7.

1. Farskú obec tvoria všetci obyvatelia rím. katolíckeho vyznania na území fary bydliaci.

2. Úlohou farskej obce je, viesť správu cirkevného majetku a spravovať farské pozemky, jestli-by ich farár sám spravovať nechcel. Úlohou jej je starať sa o hmotné a kultúrne potreby náboženskej obce.

3. Majetok farskej obce tvoria: a) všetky cirkevné pozemky a základiny, b) výkupné patronátnych záväzkov, c) príspevky z ústrednej cirkevnej Matice, d) prípadne výnos z cirkevnej dane, uloženej farským osadníkom.

4. Správu farskej obce vedie farský výbor, jehožto sídlom je farský úrad. Farský výbor volia všetci mužskí a ženskí obyvatelia 21 rokov starí, v mieste od roka bývajúci. Manželia i v tom páde sú voličmi, sú-li mladší. V obci účinkujúci kňazi, kat. organisti, učitelia na kat. školách z úradu majú hlasovacie právo.

5. Hlasovacieho práva nemajú: 1. vyobcovaní z cirkve a členovia cirkvou zakázaných spolkov a spoločností, 2. pre zločin odsúdení po vytrpení trestu ešte 3 roky, 3. pod kuratelu postavení, 4. ktorí neplatia cirkevnú daň, kým ju všetku, i zaostalú, nezaplatia, 5. rozvedení a v divom manželstve žijúci.

6. Najmenší počet volených výborníkov obnáša 12, najväčší 24. Predsedom miestneho výboru je z úradu farár alebo jeho zástupca; miestopredsedu, pokladníka a zápisníka volí si miestny farský výbor zo svojho stredu. Volia sa i náhradní členovia, ichž počet obnáša 1/4 riadnych členov. Passívne volebné právo majú len mužovia najmenej 30 rokov starí, jestli zodpovedia podmienkam § 7, č. 5. Vyvolení členovia musia byť biskupom potvrdení. Kňazi, organisti a učitelia môžu byť volení, aj keby boli mladší.

7. Voľbu riadi volebná komisia farským úradom sostavená, na mieste ustálenom komisiou.

8. Členstvo výboru je čestné, bezplatné a trvá 5 rokov. Farským výborníkom náleží v kostole predné miesto.

9. Farský výbor vedie všetku správu cirkevného majetku, prijíma a vydáva peniaze, vedie inventáry, obstaráva kúpu potrebných predmetov, činí ročný rozpočet. Ďalej obsadzuje miesto riaditeľa chóru, organistu, kostolníka, všetkého služobného personálu, a ustanovuje ich platy.

10. Farský výbor je spolu i školskou stolicou. Farský výbor povinný je najneskôr do konca októbra sostaviť rozpočet pre budúci rok. Schádzajúci obnos rozvrhne sa na všetkých cirkevníkov, ktorí sú povinní platiť cirkevnú daň.

11. Cirkevní výborníci riadne schádzajú sa k porade raz do mesiaca. Ku platnému usneseniu treba je nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Výbor schopný je usnášania, je-li väčšina členov prítomná.

12. Hospodárenie farských výborov revidujú dekani. Filiálky, nakoľko nemajú osobitných záležitostí, zastúpené sú vo výbore v pomere počtu duší.

Diecézne výbory

§ 8.

1. V každom biskupstve sriaďuje sa diecézny cirkevný výbor. Tento pozostáva z 15 kňazov, volených po okresoch tajnou všeobecnou voľbou všetkým duchovenstvom diecézy a z 10 laikov, volených cirkevnými farskými výbormi diecézy. Pri volení kňazských výborníkov každý mužský kláštor má jeden hlas. Tento výbor volí sa na 5 rokov. Predsedom diecézneho výboru je biskup alebo jeho zástupca.

2. Diecézny výbor spravuje čiastku matičného majetku, ktorá po zaokrytí všeobecných výdavkov zvyšuje, a medzi diecézami rozhodená bude. Má starosť o diecézne budovy: katedrálny chrám, biskupský byt, malé kňazské semenište, kancelláriu, ďalej o školy, sirotínce a iné kat. charitatívne budovy.

3. Povinnosťou tohoto výboru je tiež prevádzať najvyššiu revíziu celého hospodárenia všetkých farských výborov diecézy a odobrovať rozpočty.

4. Každý prípis poslať treba k biskupskému úradu.

5. Diecézny výbor rieši všetky pochybnosti a vybavuje apellácie, týkajúce sa hlasovacieho práva a volieb do obecných výborov.

6. Sídlom diecézneho výboru je sídlo biskupské, kde výbor štvrťročne raz sa schádza.

Ústredný výbor

§ 9.

1. Ústredný cirkevný výbor pozostáva: 1. z predsedov diecéznych výborov 2. z 2 kňazov volených diecéznym výborom, 3. z jedného laika, voleného diecéznym výborom.

2. Ústredný cirkevný výbor má svoje sídlo v meste, kde býva arcibiskup. Schádza sa aspoň raz do roka. Predsedom je arcibiskup alebo jeho zástupca.

3. Úlohou jeho je spravovať všetky majetky ústrednej Matice slovenských katolíkov, a záležitosti s tým spojené.

4. Matičný fond pozostáva: z pozemkov biskupských a kapitulských, zo všetkých základín, ktoré dosiaľ biskupi a kapitule spravovaly, jako i zo všetkých statkov a fondov cirkevného rázu, ktoré po vybavenej likvidácii s maďarskými katolíkmi slovenskému katolíctvu pripadnú.

5. Ústredný výbor vypláca platy všetkým slovenským biskupom, konzultorom, penzionovaným kanoníkom, platy a penzie celému duchovenstvu.

6. Biskup dostáva určitý plat; na stravovanie kňazov, ktorí v úradnej záležitosti k nemu prichádzajú, dostane paušál; konečne ponechá sa mu istý pozemok.

7. Biskupskí konzultori dostanú určitý plat.

8. Dôchodky bratislavských kapitulníkov dostanú univerzitní teologickí profesori, ktorí budú vyučovať všetkých bohoslovcov Slovenska.

9. Slovenskí bohoslovci z celého Slovenska vychovávať sa budú v centrálnom semeništi, ktoré bude v Bratislave. Vidiecke teologické ústavy sa zrušujú.

10. Ústredný cirkevný výbor prevedie likvidáciu s budapeštianskym centrálnym semenišťom a s viedeňským Pazmaneumom.

Cirkevno-správne záležitosti

§ 10.

1. Na Slovensku je šesť rímsko-katolíckych diecézí: nitrianska, bystrická, rožňavská, košická, spišská a bratislavská, ktorá sa dismembráciou utvorí zo starej ostrihomskej diecézy. Hranice jednotlivých diecézi znovu upraví Rím.

2. Na Slovensku bude jeden arcibiskup.

3. Prvého slovenského arcibiskupa, prvých biskupov, poťažne administrátorov biskupství navrhujú kňazskí údovia prípravného autonomného sboru a 25 laických členov tohože sboru, ktorých prezident československej republiky odporúča pápežovi na vymenovanie.

4. Neskôr, v riadnych pomeroch zaplňovanie uprázdnených biskupských stolcov deje sa takto: ústredný cirkevný výbor navrhuje hodných kňazov Rímu, ktorý z nich voľne menuje nových biskupov.

5. Farárov po povinnom vypočutí konzultorov a mienky patričného farského výboru vymenuje biskup. Tak sa zaplňujú aj iné samostatné miesta v diecézi. Každý doterajší spôsob zaplňovaní fár bude neplatný.

6. Konzultorov z polovice menuje biskup, z polovice volí kňažstvo diecézy.

7. Dekanov vymenuje na 5 rokov biskup, a síce z terna, ktoré navrhuje dištriktuálne kňazstvo.

8. Kapitule sa zrušujú. Terajší kanoníci dostanú penziu; práceschopní upotrebení budú v duchovnej správe.

9. Profesorov theologickej fakulty bratislavskej kandiduje fakulta, a vymenuje vláda, ktorá prv vypočuje arcibiskupa.

10. Predstavených centrálneho semenišťa vymenuje biskupský sbor.

11. O penzionovaní kňazov rozhoduje biskup s konzulátormi.

Rôzne ustanovenia

§ 11.

V tom páde, keby farské, diecézne a centrálne cirkevné výbory uzneseniam a nariadeniam v obore svojej kompetencie vyneseným platnosti zadovážiť nemohly, cieľom uskutočnenia týchže oprávnené sú vyžiadať si pomoc verejných úradov.

§ 12.

Členovia farských, diecéznych a ústredných výborov, jako i medzítka a služobný personál týmito výbormi volený a menovaný pri nastúpení úradu lebo služby povinní sú složiť prísahu, v ktorej sa spolu osvedčia, že nie sú členmi žiadnej cirkvou zakázanej spoločnosti.

§ 13.

Zápisničnou rokovacou úradnou rečou bude:

1. vo farských výboroch materinská reč väčšiny farníkov;

2. v diecéznych výboroch: slovenská reč;

3. v ústrednom výbore: slovenská reč.

§ 14.

Tieto ustanovenia nadobudnú platnosti dňom vyhlásenia v „Úradných Novinách“ a biskupských cirkulároch.

§ 15.

Provinciálna synoda má právo po 3 rokoch tieto ustanovenia poopraviť, alebo inými nahradiť.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.