Zlatý fond > Diela > Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku


E-mail (povinné):

Karol Anton Medvecký:
Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Pavol Tóth, Michal Belička, Martina Jaroščáková, Zuzana Babjaková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Katarína Tínesová, Bernadeta Kubová, Mária Hulvejová, Vladimír Böhmer.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 75 čitateľov

XV. O úprave pomerov medzi Československou republikou a cirkvou katolíckou

(Dľa návrhu Kňazskej Rady Českej)

Medzi československou republikou a cirkvou katolíckou upravuje sa pomer týmto zákonom:

Československá republika zaručuje cirkvi rímsko-katolíckej v celom obvode svojom úplnú slobodu verejného náboženského vyznania so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi a v celom rozsahu.

Medzi československou republikou a medzi sv. Stolicou udržujú sa priame diplomatické styky.

Cirkvi katolíckej náleží právo právnej osoby. Môže nabývať majetky, ich spravovať a o nich rozhodovať.

Všetky majetky cirkevné a fundacie prináležia cirkvi katolíckej, ktorá ich cestou čím skorej sriadiť sa majúcej katolíckej autonomie spravuje.

Nestačí-li cirkevný majetok na udržovanie kultu, je cirkev oprávnená od farných obcí vyžadovať poplatky.

Pre príslušníkov svojich vedie cirkev matriky. Listiny z nich vystavené majú štátnu platnosť.

Fond Náboženský a Študijný vydáva sa v správu katolíckej autonomie.

Patronátne právo sa zrušuje.

Všetky bremená patronátne sa vykúpia alebo zabezpečia na príslušných patronátnych pozemkoch.

Utvorí sa Náboženská Matica rím. katolíkov na Slovensku, do ktorej plynúť majú všetky príjmy z výkupného, ktoré dľa potreby bude rozdelovať biskupský sbor, vyžiadajúc si mienku ústrednej rady katolíckej autonomie.

Obcovanie sv. Stolice s biskupmi a veriacim ľudom v záležitosťach duchovných a cirkevných nepodlieha žiadnemu vládnemu dovoleniu, čili „placetum“, ale je voľné a slobodné.

Podobne biskupi s ľudom veriacim a duchovenstvom v duchovnej správe úrad svoj slobodne vykonávajú, slobodne vynaučujú a nariadenia v záležitosťach cirkevných na vedomia uvádzajú a biskupstvá svoje spravujú.

Biskupov menuje na návrh provinciálnych biskupov po vyslyšaní duchovenstva diecézneho sv. Stolica. Ich menovanie vláde sa len oznamuje.

Apoštolská Stolica sriaďuje, rozdeľuje, spojuje a znovu ohraničuje diecéze. Podobné právo jej prislúcha ohľadne väčších benefícií.

Biskupi, hodnostári a farári pri nastúpení úradu skladajú sľub vernosti k Československej republike. Farárov ustanovuje biskup a ich menovanie oznámi vláde.

Biskupom prináleží:

Vikárov, radcov a pomocníkov svojich slobodne ustanovovať, ktorých za spôsobilých k tomu úradu uznávajú.

Do stavu duchovného a na vysvätenia dľa cirkevných predpisov prijímať tých, ktorých za spôsobilých, potrebných a užitočných uznávajú; ktorých však za nehodných uznávajú, zo svätenia vylúčiť.

Menšie beneficie a samostatné duchovné správy zakladať, spojovať, alebo rozdeľovať dľa potreby.

Predpisovať liturgické výkony dľa liturgických zákonov.

Konať provinciálne a diecézne snemy, ako aj ustanovenia týchto vyhlasovať.

Vykonávať súdnu moc nad duchovenstvom a veriacimi pre oblasť cirkevnú, dľa cirkevných zásad.

Biskupi a všetky duchovné osoby majú voľné právo robiť závete o tom, čo im patrí dľa predpisov cirkevných. Podobne môžu majetok nadobývať a ho spravovať.

Možno kláštory a kongregácie, náboženské spolky a braterstvá zakladať dľa cirkevných zásad.

Kláštory a kongregácie, braterstvá a náboženské spolky sú právnymi osobami, môžu majetky nadobývať, ich spravovať a o nich rozhodovať dľa práva kanonického.

Zásada, že rodina má právo na výchovu dietok a štát že toto nezadateľné právo rodiny doplňuje, ale neruší.

Preto majú katolícke rodiny právo i v laickej škole žiadať, aby ich deťom bola štátom poskytnutá príležitosť náboženského vyučovania.

Toto vyučovanie náboženstva udelí na školách miestne duchovenstvo na štátny náklad; na školách mešťanských, stredných a odborných zvláštní, od štátu platení katechetovia.

Náboženské vyznanie buď vo škole šetrené a náboženstvo akékoľvek nesmie byť vo škole žiadnym spôsobom snižované a zľahčované.

Cirkvi katolíckej je voľno zakladať školy akékoľvek a dožadovať sa pre ne práva verejnosti.

Sriaďovať semináre a teologické učelištia, tieže spravovať, ustanovovať riaditeľov a profesorov prináleží cirkvi katolíckej dľa kanonického práva.

Vyučovanie bohoslovia a náboženstva na akomkoľvek učelišti a škole bez biskupského svolenia neni dovolené.

Potrebné je, aby každý učiteľ bohoslovia a náboženstva obdržal od svojho biskupa predbežné poslanie (missio).

Profesorov bohoslovia, katechetov na školách stredných a ostatných školách ustanovuje biskup.

« predcházajúca kapitola    |    
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.