Zlatý fond > Diela > Národnie spievanky 2 – Piesne študentské, rechtorské


E-mail (povinné):

Ján Kollár:
Národnie spievanky 2 – Piesne študentské, rechtorské

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Silvia Harcsová, Zuzana Babjaková, Andrea Kvasnicová, Ivana Černecká.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 96 čitateľov

Latinsko-maďarsko-slovenské

51. Já sem pater minorita…

[64] [65]


1.
Já sem pater minorita
jucunda est mea vita… bonae horae,
ve velkého pána dvore
vivo dominali more… in honore:
nebojím se quardiana,
fumigo takého pána,
cujus praxis inhumana
et auctoritas est vana,
id assero mente sana… pleno ore.

2.
Mám cubiculum privatum
és ugyan csak exornatum… omne frustrum;
mám rozličné pekné knihy
quos ipse coemi mihi… juxta gustum;
mám hodinky moje vlastné,
excitatorium hlasné,
natruc provincialovi,[69]
qui nil habet miser novi,
tak se svedčí dvoranovi… hoc est justum.

3.
Dokonca mi nič nechybí,
špacirujem, kde se líbí… každičný den,
pýtati si dovolení,
to mi je potrebné není… když chcem jít ven,
trebas večer, treba z rána,
vždy je otevrena brána,
patet mihi semper via,
conquirendi stipendia.
Qui compellat ad studia… není žáden.

4.
Já sem takový kazatel,
quid Nejedlý? quid est Ďatel?… Nagy bolondság!
Kázeň poznat a hasznáról
éretlen nem gondol arról… Ifiúság:
kázne své vytlačit dali,
aby tím chválu získali,
per talem laudis pruritum,
abit fructus in irritum,
sic deperdere meritum… Nem okosság.

5.
Ego quando concionor
omnibus viribus conor… Persvadere;
trebas tárám három fárom,
de nincs nekem abban károm
amat plebs meum clamorem,
quia excutit soporem,
contremiscit in hunc morem,
putans me esse stentorem,
sic decet praedicatorem… dico vere:

6.
Sed nemo miretur ista,
quia fui declinista… se gerere,
totidem, recordor clare,… annis tribus,
pependi a matris charae… uberibus:
ideo magis excrevi
quam homines hujus aevi,
ideo frustra exquires,
si totum regnum obires,
in aliis tantas vires… hominibus.

7.
Prandia mihi non quaero,
manduco cum meo hero… ex argento;
si quaeras quales sint cibi,
istud unicum sit tibi… argumento:
quidquid stomacho arridet
ante se oculus videt:
telacina, bravčovina,
hovezina, morčacina,
chodí často i zverina… na stúl tento.

8.
Kdo se se mnou disputuje,
každý velikú skušuje… u mne moudrost,
obzvlášte když mezi nami
prisedící jest neznámý… nekterý host;
distinguo in sensu sano
et statim triumphum cano,
quando nego suppositum,
argumentum est finitum,
si non adsit oppositum… jest na tom dost.

9.
Vextant me quidem frequenter,
sed quid curat plenus venter… istas nugas,
multa mihi objiciunt
per hoc tamen non faciunt… mihi rugas.
tantum adsit reformatus
sum ad omnia paratus,
ideo sum cunctis gratus
quod sim moralista natus,
quod vero sim indolatus… az is igaz.

10.
Si habeo magnam sitim,
kde bývajú ludia, cítím… v dobrej vuoli,
ad stomachum vitiatum,
propinant mihi crematum… aut rosoli.
Pijem i goralku ješte,
naučil sem se na quešte.[70]
Potom, když se vrácím z mesta,
bývá mi priúzká cesta,
sunt nota reliqua gesta… mihi soli.

11.
Ale je to moja radost,
když mám pred sebou vždycky dost… boni vini,
z Jágru dobrej červenice
stoja prede mnou sklenice… i buteli.
Ej, zrak sa mu do pečeni!
Trebas je včil velkej ceny,
len ty, chlape, lokaj a pi,
keď sa ochlopceš, potom spi,
takto robia dobrí chlapci… v svete nyní.

12.
Keď už v hlave trošku čujem,
potom takto meditujem…[71] pri posteli:
gazemberorum gazember!
Čo neznešeš, tolko nežer… kdo te silí.
Jide-li dobre hodinka?
Dajú nám dobrého vínka,
pekné jsú zvony v Močenku,[72]
jaký čas bude tam venku?
však som včilek není v šenku… ale v celi.

13.
Dum monachi trahunt chorum
ego spatior per forum… ide s tova;
cum gravitate oberro,
per plateam terram verro… veste nova.
Čuješ: Quemlibet acclamo,
nam confabulari amo,
sit Hungarus, sit Germanus,
sit clericus, sit profanus,
vždycky kričím: Kdeže jideš?… Édes fiam!

14.
Si quis his non est contentus,
praejudiciis praeventus… tomu beda!
Ač se mu čo zlého stane,
nech si drží, čo dostane… čo si hledá.
Audiat! Expectet! skríknem,
jestli pri kom sedím, myknem,
omnes supero clamore,
non pugno mente sed ore,
vždy je v strachu qui de more… pri mne sedá.

15.
Dominus quidem vir bonus,
sed ego sum tantum solus… in hoc domo,
et ideo cum jejuno,
in coeno contentus vivo… uno pomo;
Dneska už raz vezmem pero,
fors domino gratus ero,
dimittet me fors Agriam,[73]
dabit expensas in viam,
nam secus hic stultus fiam… miser homo.

16.
Pater Petrus mihi scribit,
sed fors tunc plusculum bibit… satis multum;
sed jam docebo mršinam,
et si vixero non sinam… hoc inultum.
Quando veniam Agriam
hoc ostendam quod plus sciam,
ponam ipsi unum casum,
sed se capiet per nasum
ne me existimet rasum… aut stultum.

17.
Haec sunt meae quotidie,
quas recensui obviae… deliciae,
ego tamen nil amitto,
multas pecunias mitto… provinciae;
eb az inge! quis est alter,
sit laicus sive pater,
kdo chce mnoho penez míti,
musí bezočivým byti,
aj též vedet své užiti… conditie.[64] Podľa Dr. R. Brtáňa je autorom Dr. Ján Terlanday (1708 — 1770), kanonik v Nitre. (Súkromná informácia.)

[65] Život mnícha von z kláštora.

Preklad latinských a maďarských veršov a slov:

1. sloha:
príjemný je môj život… príjemné hodiny,
žijem po pánsky… v honore
opovrhujem
ktorého spôsoby sú neľudské
a autorita je prázdna
to tvrdím pri čistej mysli… s plnými ústami

2. sloha:
byt súkromný
a tiež pekne zariadený… všetko zdarma;
ktoré som si sám kúpil… podľa chuti;
vzpružidlo — — —
ktorý nič nemá chudák nového… tak je správne.

3. sloha:
vždy mám otvorenú cestu
sbierať almužnu.
Čo by ma prehováral študovať

4. sloha:
Čo Nejedlý,[65] čo je Ďatel?[66]… Veľká bláznivosť!
podľa užitku
nezrelá na to nemyslí… mládež.
pre také svrbenie za chválou,
prichádza osoh nazmar
tak minúť zárobok… nemúdra vec.

5. sloha:
Ja keď kážem,
všetkými silami sa usilujem… presvedčiť;
ale nemám z toho škodu… vravím pravdu.
miluje ľud môj krik,
pretože odháňa spánok,
striasa sa pri tomto spôsobe,
domnievajúc sa, že som zobúdzateľom,
tak sluší sa kazateľovi… správať.

6. sloha:
Ale nikto sa nečuduje na tom,
že som bol deklinista… po tri roky
a zatoľko spomínam si jasne,
som visel na milých matkiných… prsníkoch
preto som väčšmi vyrástol
ako ľudia tohto veku,
preto by si darmo hľadal,
čo by si celé kráľovstvo obišiel,
v iných toľké sily… ľuďoch.

7. sloha:
Raňajky si nesháňam
jem so svojím pánom… zo striebra;
ak by si skúmal, aké sú to jedlá,
toto jediné nech ti je… dôkazom:
čokoľvek sa hrdlu ráči
pred sebou oko vidí:

8. sloha:
rozlišujem zdravou úvahou
a hneď slávim triumf,
keď popieram predpoklad,
dôkaz a záver,
ak niet námietky

9. sloha:
Trápia ma síce často,
ale čo sa stará plné brucho… o také pletky.
Mnoho mi namietajú,
preto predsa nerobia sa… mi vrásky.
Len keď je prítomný evanjelik,
som na všetko pripravený.
Tak som všetkým milý,
pretože som moralista rodený,
pretože som vskutku nadaný… to je tiež pravda.

10. sloha:
Ak mám veľký smäd
na hrdlo pokazené
pripíjajú mi pálené… alebo rosoly.
sú známe ostatné veci… mne jedinému.

11. sloha:
… dobrého vína

12. sloha:
gazemberov gazember

13. sloha:
Kým mnísi spievajú v sbore,
ja sa prechádzam po námestí… tu a tam
keď od slabosti zblúdim,
po ulici zem zametám… novými šatami.
… Kohokoľvek zavolám,
lebo rád sa rozprávam,
nech je Maďar, nech je Nemec,
nech je kňaz, nech je občan
… drahý synu!

14. sloha:
Ak niekto s tým nie je spokojný,
predsudkami obťažený
Nech počuje! Nech stojí
všetkých prevyšujem krikom,
nebojujem s rozumom, ale s ústami
… ktorý obyčajne

15. sloha:
Pán je síce muž dobrý,
ale ja som len sám… v tomto dome
a preto si skromným
v žaludku spokojne žijem… jedným jablkom;
azda sa pánovi zavďačím,
pošle ma možno do Jágru,
dá na výdavky na cestu,
lebo inak tu ohlupnem… úbohý človek.

16. sloha:
Páter Peter mi píše,
ale možno vtedy trošku pil… dosť veľa;
ale už naučím mršinu,
a ak budem žiť, nenechám… to nepomstené.
Keď prídem do Jágru,[67]
tam ukážem, čo viac viem,
postavím mu klepec,
ale sa chytí za nos,
aby ma nepokladal za holáňa… alebo hlúpeho.

17. sloha:
Toto sú moje dnes,
ktoré som uvážil stretnúc… slasti.
Ja predsa nič neopomeniem,
mnoho peňazí pošlem… provincii;
pes je mu košeľou! kto je protivník,
nech je laik alebo páter.
… možnosti.

[6565] Nejedlý Jozef — náboženský spisovateľ (1737 — 1816)

[6566] Gyatlel Anton — náboženský spisovateľ (1733 — 1806)

[6567] „Červenica z Jágru“ — červené jágerské víno (červené víno jágerské sa pokladalo za najlepšie v Uhorsku)

[69] provinciál (lat.) — predstavený rehole v provincii (t. j. na istom štátnom území)

[70] quešt (lat.) — sbieranie almužny u žobravých reholí

[71] meditovať (lat.) — rozvažovať

[72] Močenok — dedina v Nitrianskej stolici (Mučeníky)

[73] Agria — Jáger — Eger, mesto v severovýchodnom Maďarsku
Ján Kollár

— slovenský básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jazykovedec, estetik a historik, predstaviteľ slovenského preromantizmu Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.