Zlatý fond > Diela > Katolíckí spevňík I.


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Katolíckí spevňík I.

Dielo digitalizoval(i) Jozef Vrábeľ, Viera Studeničová, Pavol Tóth, Silvia Harcsová, Zuzana Babjaková, Nina Dvorská, Simona Reseková, Andrea Kvasnicová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Hodošiová, Katarína Sedliaková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 83 čitateľov

126 — 150

126. O sv. Ignácovi z Lojoli viznavačovi


V chráme váľečné zavesíš, Ignácu,
Zbrojstvo, už ďáléj v krvavích potíkať
Prestaňeš bitkách, a inú zachistať
Prípravu mislíš.

Vojsko nazbíráš, a do všech rozešľeš
Končin údatní pod ochranca Krista
Zástavú boj vésť a širé mu získať
Krajni majícé.

Premnohích zvíší pohanov, z modlárskích
Vidre ťemnosťí; škodľivé bludárov
Sekňe zmáháňí, a hrdé vipínať
Víš hlavi bráňí.

Sám ňeustálú spaseňí o dušné
Všech luďí peč máš, až ohromňe toľké
Snážeňá, toľké silu tvú ťi celkom
Práce vitrává.

Včil ňevadnúcím za to už ve sláve
Ozdoben vencem pros, abi sme k bozkím
Horľiví službám a dobrím ochotní
Bívali skutkom.

127. O sv. Alfonzovi z Ligora viznavačovi a biskupovi od najsvaťejšého Otca Pia VII. rímského pápeža roku 1816 za blahoslaveného, a od Gregora XVI. 1839 za svatého vihláseném. Svátek jeho je 2. srpňa


Nábožní ve malích dáš sa rokoch život
Vésť, Alfonze, iních rovnovekích sebe,
Chlapcov též ku takému
Zbúdzáš slovmi a príkladem.

Otcovské zaňecháš statki, a odložen
V posvatném zavesíš Matki božéj dome
Svetskí meč, bi samému
Ľen slúžiť si mohel Bohu.

Cirkevní učiňen kňaz proťi škodľivím
Ňeprávosťi vadám kážeš; i hňeď všaďe
Najmnožšé skazeného
Obráťíš ludu zástupi,

Obzlášť nad chudobú ustrnutí kňazov
Zakládáš, bi chudích jak na polách tak i
V mestečkách, sľedující
Kristov príklad, učívaľi.

Bár ťažkím svedomí poškvrňené ňemáš
Hríchem; predca tuhéj kázňi a prísnoťe
Oddáváš sa, i hrozním
Trápíváš moreňím ťelo.

Biskupskí proťi svéj vóľi mosíš prijať
Úrad; rovňe živí zlé napravíš mravi,
Čnosť skrísíš, a domáci
Časťej rád na chudích strovíš.

Až všeckím učiňen všecko celí dlhím
Lúpáňím a iních ešče chorob zlobú
Vikváren sa ke núdzním
Núdzní sám navracáš bratom.

Včil pros, bi sme dobrí védli život, naším
V úzkosťách i ve všéj bíďe pomáhali
Blížním; bi sme i ráďi
Každích ňésli boľesť ňemoc.

128. O sv. Dominikovi zakladatelovi rádu kazatelského


Svíťící po celém bľesk, Dominik, sveťe,
Nábožní ve malích ešče rokoch život
Počňeš; ďál jako vek, tak darení sama
Aj vrúcnosť zvelatek bere.

Bozké ňeznovaní rozhlašuješ slovo;
Hríšňíkov napravíš, blúdi kacírstva preč
Odvráťíš; a milé Matki božéj našlím
Rúžencem zmnožuješ cťeňí.

Psotním odďaluješ bídu a príkladem
K rovnéj ťáhňeš iních lásce; ba sám, abi s’
Núdznéj matki ze put visloboďil sina,
Sám dáváš sa za otroka.

Nábožní založíš rád, k večitému bi
Lud védol spaseňú, kázňami vipľeňil
Ňeprávosť, ščepoval čnosť, a kacírstva sa
Zmáháňú jako múr oprel.

Včil stálú v ňebesách obdaren odplatú
Primlúvaj sa za nás, bi sme ve všem dobrém
Najvatší vždi čiňiť prospech, a rozkoše
Bozkéj slávi dojíť mohli.

129. Na ďeň bl. Panni Marie sňažnéj


Možní v Ríme boháč, Ján, že je bez ďeťí,
Z manželkú ťa prosí, Panno, ňejak zveďeť,
Jak vlastné bi ťi máňí
Najľepšej poručiť mohel.

Vrúcné visľišané prosbi oboch; nebo
V ten prám čas napadlí sňah v noci, v Ríme keď
Najvatšá je horúcosť,
Eškvilskú hori časť krije.

Tú též noc v sňe prišlá jím zjevuješ na tom
Bozkí chrám založiť mísťe, a svému ho
Oddať ménu; jejích že
Tak chceš statku ďeďička biť.

Tam Rímskí hňeď oťec, jak sa o tom zveďel,
Z mnoztvom rádňe zešlích k próvodu zástupov
Pospíchá, a pripadlé
Tehdáž místo na chrám značí.

Včil nám, Panno, Boží chráme vipros pomoc,
Ščedrosť bi sme našú kostelu svedčili
Možnosťú, a do techto
K prosbám ráďi prichádzali.

130. O sv. Ožvaldovi královi a mučedelňíkovi


Ó králu kresťanskí, svatí
Ožvalde, nábožní, a všech
Čnosťí milím vencem celí
Okrásení život veďeš.

Obzláštňe však poňíženosť,
Stálé v modľitbe strážeňí
A láska núdzním svedčená
Prednú ťi bívá úťechú.

Sám často kňazkí pred seba
Vezmeš si úrad, keď svojích
K dobrému vlastnú jak rečú
Tak príkladem podbudzuješ.

V posľed pohanskí Penda král,
Ukrutňehrozní kresťanov
Prenasľedovňík, strašľivú
Ťa bol zamordoval smrťú.

Včil ňezhinúcím obdaren
Blahoslavenstvom pros za nás,
Abi sme aj mi čnostľiví
A večňe ščastní mohli biť.

131. O premeňeňú Krista Pána


Troch Kristus visokéj pojme na vrch hori
Najmilších ze sebú učňov, a zrázu sa
V najvatšéj premeňí kráse, i pred smrťú
Jasnosť slávi ukáže jím.

Tvár svíťí jako bľesk slnka, a rúcho je
Belšé, nežľi je sňah. V tom hľe sa jím viďeť
Mojžiš dá a prorok sám, čo bol ohňivím
Uchváťen do ňebes vozem.

V ňezmernéj vitržen rozkoši bez seba
Zostává a celí svet chce ňechať Peter;
Tam žádá si porád bívať a k bidľeňú
Hňeď stánkov trojo postaviť.

V tom svetlí zacloňí oblak a z oblaku
Zňí hlas: Tento je mój Sin premilí, v kerém
Najvatšé svoje mám dobrezalúbeňí,
Poslúchajťe, čo káže vám.

Ó mocní Paňe náš, ďňes premeňen po zlém
Túžícé premeňuj srdca, a čiň sebe
Poslušné, bi ťi tak čnosťami ozdoben
Slúžiť mohli za príbitek.

V ňem nám svíť, a uďel bi sme po skríšeňú
Preslavním v ťeľe svém tvím pripodobňení
Údom tvú spaňilú tvár ve milém svetľe
Večnéj slávi uhlédali.

132. O sv. Donátovi biskupovi a mučedelňíkovi, proťi škodľivéj búrce patrónovi


Kristovích pastíru ovec, Donáte,
Keď ťa ukrutňík napeká ohavním
Poctu dať modlám, toľikéj sa ňechceš
Zlosťi dopusťiť.

Predňe rozľičné za dlhí mosíš čas
Trápeňí znášať, všeľiké boľestních
Mnoztvo muk vistáť, až holí svatú ťi
Meč hlavu zetňe.

Už včil osláven v ňebesách, a hroznéj
Od luďí vzívan proťi búrce patrón
Pred Bohem tvích spoj cťitelov ze svími
Prosbami prosbi.

Strašľivé prudkích bi hromov trepáňí
Nám a príbitkom, kameňí a príval
Škodľivích sáťám a vinohradom skáz
Ňikdi ňeňéslo.

Zvlášť bi vác černá do našého zlostním
Hríchu pácháňím svedomá ňevešla
Búrka; než čistá po celí život v ňem
Svíťila jasnosť.

133. O sv. Vavrincovi mučedelňíkovi


Ó Vavrinče, dobrí jáhne, že pokladi
Cirkevné, bi do ruk zlím sa ňedostali
Modlárom, na chudobních
Predkem všecki si rozďeľil:

Bezbožní riďitel mesta ťi Krista sa
Odreknuť naloží. V rozkazi oklaman
Prehrozními ukrutním
Trápiť mukmi ťa dá katom.

Strašňejším ťi napred rozšlahané celé
Mrzkáňím zeďerú údi, potom na rošt
Rozťáhnú, a pomáľi
Nad žarním ťa pečú uhlím.

Než prudším ti božéj láski zapáľení
Ohňem v nútri horíš, nežľi čo z venku ťa
Trízňí, svój dokonáváš
Rád v modľitbe za Rím život.

Včil stálím v ňebesách bľeskem ojasňení
Primlúvaj sa, bi nám tak stuďené k dobrím
Čínom srdca ňebeskí
Tú láskú zažihal plameň.

134. O sv. Klári panňe


Ó Kláro Kristu oddaná!
Celí chudobním dáš statek.
Svatí pre mňíški rád zbuďíš,
A správu bezďečná bereš.

Premúdro ríďícá svojím
Jak slnko svíťíš príkladem,
S kerého ostatné žiťá
Pravidlo sestri čerpajú.

Drsní ťa prikrívá oďev
Na kusmi trísek postlanéj
Dosť často léháváš zemi.
Klátek majícá pod hlavú.

Póst každoďeňňe s tak tuhú
Príľiš chováváš prísnotú,
Že všecci ustrnú ďivem,
Jak predca móžeš biť živá.

V modľitbe, v stálém bedľeňú
Ďeňňí i noční čas trváš
Ba aj ňemocmi sklíčená
Od práce ruk ňeprestaňeš.

Včil už z miláčkem svím sa tam
Kristem ťešícá pros za nás,
Abi sme v čnosťách zhojňení
Do slávi mohli vikročiť.

135. Na svátek naňebevzaťá bl. Panni Marie


Jak žární sa na ďál bľesk ľigotá? jaká
Píščal, trúb a hravích strun koľem húdba sa
Rozléhá, a nové pesňe i tak sľichu
Ľúbežné provoďí spevi?

Aj, sladkím preťichéj snem smrťi usnulú
Anďelskí duchové Matku božú, Paňu
Kražšú, nežľi mesác, slnko než ohňivé
Jasňejšú do ňebes ňesú!

Tam višlí proťi ňéj s pľesmi ňebeščanov
Oslávenci daním pozdravujú hlasem;
Tam vítá Boh Oťec céru, milú svoju
Boh Sin Matku, ňevestu Duch.

Pred vlastním usaďá trónem, a preskvelú
Okrásá ze dvanásť hvezd korunú; prvú
Královnú ňebesám ustanová; prvú
Nám zríďá ju pomocňicu.

Včil nad míru tak už Panno oslávená,
Mocná všecko pre nás obsahovať, svojú
Čiň prosbú, i mi tam bi sme povíšení
Tú tvú slávu uzreť mohli.

136. O sv. Róchovi proťi moru a nákazľivím ňemocám patrónovi


Róchu, prevrúcéj čo si láski príklad,
Keď mnohú blížním v ňeduhoch ľežícím
Službu zastáváš, zlobiví samého
Mor sa ťa dotkel.

Od luďí vzďáľiť na ďivé mosíš sa
Púšče; než ďivním už umírající
Spósobem našlí k predešléj s’ očisťen
Od moru vláďe.

Včil prerozkošné v ňebesách mající
Bidlo, jak mocní proťi nákazám všem
Ochranec, v zhubnéj cťitelom pomáhať
Bíďe ňeprestaň.

Stáľe prospešné k Bohu tam vilévaj
Prosbi, od hroznéj abi nás ňevolních
Skázi, od nahlích ňemocí a zlého
Od moru chráňil.

Zvláštňe však prázní všeľikích abi sme
Od duší poškvrn, hotoví na úmor
Vždicki, čistotním jemu verňe slúžiť
Vládali srdcem.

Než keď už časní dokonáme tochto
Beh žiťá jednúc, s plačľivého bi sme
Údolá k večnéj za ťebú sa Róchu
Dostali sláve.

137. Iná o sv. Róchovi


Ó Róchu! v mladších hňeď rokoch
Ostrí začínáš vésť život.
Vlastní chudobním dáš statek,
Na pút sa k Rímu vistrojíš.

Do Vlach sa pútňík dostaňeš;
Hrozní kďe ludstvo mor hubí.
Tu cestu hňeď svú pristavíš,
A ňezdravích opatruješ.

Radem prechádzáš z mest do mest,
Kďe tu sa trápá nákazú.
Všemožňe slúžící druhím
Ňejednu zňésť mosíš ňemoc.

V posľed naťáhna sám ňeduh
Do hor sa blízkích odbereš.
V pustéj opusťen od luďí
Ležíš chalupce, až staňeš.

Do svéj sa vlasťi navracáš;
Kďe v mesťe tvém jak vizvedač
V žalári pať rokov seďíš,
A v ňem koňečňe aj zemreš.

Ti s’ ešče živ mnohích znakem
Svatého kríža uzdravil,
I včil ve sláve pred Bohem
Svú nám vimáhaj prímluvú.

Bi vždicki nás opatroval
Jak pred ťeľesním všem morem,
Tak pred duchovnú škodľivích
Zlosťí a hríchov nákazú.

138. O sv. Hiacintovi viznavačovi


V čnosťi zakládáš sebe vác, Jacinte,
Nežľi v hodnosťách a bohatstva hrivnách;
Jasňe múdrosťú a mravov svatosťú
Od mali svíťíš.

Najhorúcejšú k Bohu svém na srdci
Plápoláš láskú, scela noc na vrúcních
Často modľitbách a samích pokáňá
Skutkoch utrávíš.

Nad ťelom víťaz vždi ho prísňe trízňíš.
Jestľi máš spávať, na holú sa toľko
Ľen zem ukládáš a kameň, podušku,
Pod hlavu dáváš.

Preskvelé bratrom stavaňá a bozké
Chrámi podvíháš, a prehorľivími
Najpočetňejších k spaseňú privádzáš
Kázňami blížních.

Včil po vistátích v ňebesách ťešící
Svú sa mzdú prácách pros, abi sme dobrích
Zásluhú skutkov za ťebú sa k večnéj
Dostali sláve.

139. O sv. Heľeňe císarovnéj


Preslavná Heľeno, skvíš sa pre císara
Konštantína porod; však zňešeními sa
Vácej skvíš a zaslúžíš
Vatšú pochvalu čínami.

Modlárské zaňecháš blúdi a presvatí
Prímáš krst; i celí toľko v opravďivéj
Nábožnosťi a každéj
Stálá čnosťi život veďeš.

Zvlášť hojnú zjevuješ lásku chudím, mnohé
Zdvíháš k jích živeňú bidla, opatrené
Dostatkem; za čo matkú
Núdzních práve si nazvaná.

Preskvostné založíš chrámi; a v kosteľe
Prostred pospoľitích místo berúc luďí
Vrúcňejší na pobožnosť
V srdcách rozpaluješ plameň.

Včil s Kristem sa, jehož kríž si najíť mala
Ščasťí, večňe ťešíc vipros, abi sme tu
Nábožné vikonávať
Ňikdá skutki ňeprestali.

140. O sv. Štefanovi královi a královstva uherského patrónovi


Králu nábožní, Štefane, pre dobrích
Mnoztvo účinkov si na česť a slávu
Ňésť apoštolské, to dané ťi, méno
V pravďe zaslúžil.

Ďeň celí v zemskích poradách a krajni
Ríďeňú trávíš; aľe noc ze vatšéj
Stránki k modľitbám, slzeňú a skutkom
Srdca nakládáš.

Ti s’ predevšeckím o pravú starostní
Víru, kresťanskú do celéj uvédol
Vlasťi nábožnosť, a sľepé vivráťil
Blúdi pohanstva.

Premnohé sem tam zbudoval verícím
Chrámi, potrebné k učeňú a rádu
Kňaztva rozmáhal s’, a obom prehojní
Dóchod opatril.

Tvá ňeustálá ke chudím ve krajňe
Poddaním ščedrosť, ba chudím i v cudzích
Končinách žádnú zachovať do konca
Ňeznala míru.

Včil tam už jasnú v ňebesách za toľké
Číni okrásen korunú, uherské
Chráň patrón králostvo; a nám do večnéj
Slávi pomáhaj.

141. O sv. Bernardovi opátovi


Ó Bernarde, čo tá ozdoba, ten čo si
Najvatší veku bol svého poďiv, že máš
Panňenskú zachovať čistotu úmisel,
Odbíráš sa do kláštera.

Najtužším tu celí póstom oďezdaní
V modľitbách, bedľivéj stráži a mrtveňú,
V nábožních mišľeňách, v práci a všéj Bohu
Vzácnéj čnosťi život veďeš.

Múdrosťú veľikú skvíš; na podávané
Odpíráš sa chiťiť biskupov úradi.
Nad vlastními opát ustanoven bratrí
Množšé jím založíš bidla.

Víborné hotovíš písma, bez odtuchi
Bozkú rozširuješ slávu, ňejednotu
Najvatších pomeríš kňížat, a povstalé
V prvném blúdi potreš zňiku.

Včil večnú v ňebesách obdaren odplatú
Nám prosbú dopomož, bi sme tu jak naše,
Tak blížních spaseňí ňeznovanú hľedať
Prácú ňikdi ňeprestali.

142. O sv. Bartolomejovi apoštolovi


Ó v apoštolskéj cvičení ňebeskím
Hňeď samím Majstrem škoľe, Bartoléme,
Jak ťi los padnul zmučeného kážeš
V Indii Krista.

Než keď už množších na pravú obráťíš
Víru modlárov, ňemalé trpící
Bídi k Arménom takoví konávať
Úrad oďejďeš.

Aj tu z najvatším zjevené vikládáš
Pravdi úžitkem: nebo svéj Políma
Krála s královnú a celích dvanásť mest
Cirkvi dokládáš.

Až v posľed spúrní za to brat ťa krála,
Astiag, trápí; kožu dá živému
Odrať ukrutňík a mečem cťihodnú
Sťať hlavu káže.

Včil po prestátích večitú ťešíc sa
Odmenú prácách pros, abi sme ráďi
Všecko odporné za milého znášať
Vládali Krista.

143. O sv. Jozefovi Kalazantském vyznavačovi


Sláveňá hodní, Jozefe, mlaďunkí
Sám chlapec chlapcom zjevené tajemstva
Víri prednášáš a sväté modľiť jích
Prosbi učíváš.

Kňaz dušám slúžíš, skazenú zverencov
Napravíš mravnosť, k predešléj bezuzdních
Kázňi privráťíš , a kruté proťivních
Rozbroje zhášáš.

Prísnotú, stálím bedľeňím a póstem
Údi trízňíváš; i celé v pobožních
Ľen premíšláňách a samích modľitbách
Z ďňem noci trávíš.

Ňezdravím, núdzním a žalármi bídňe
Trápením bíváš pomocú; ba svíma
Aj na mor zešlé pochovať donášáš
Mrtvini pľecma.

Rádu dáš základ, čo bi zvlášť chudobnú
Vicvičil mláďež v umeňách a všecku
Najpotrebňejšú do mladého vléval
Srdca pobožnosť.

Toľko prác, toľké po porádku bídi
Ňezmohlím zňésol si duchem, že všeckích
Bol si prekrásní zmužilosťi zázrak
Ustami nazvan.

Včil za tak veľké v ňebesách nováňá
Večňe osláven pros, abi sme dobrím
Oddaní skutkom ke chudím všemožnú
Svedčili lásku.

144. O sv. Augustínovi biskupovi a cirkvi učitelovi


Preslavní ve pravéj cirkvi učitelu,
Augustíne, za svích ňekdi mladosťi let
Rozpustní, pozatím tak
Príkladní vždi život veďeš.

Prekrásné ťa kladú časňe na biskupa
Úrad čnosťi; tu aj rúcho a nábitek
Sú mírné; i pri skrovném
Nábožné reči zňá stoľe.

Vlastné všecko chudím rozďeluješ napred
Ímáňí, pozatím keď sa ináč ňedá,
Posvatné na pomoc jím
V bídách nádobi obracáš.

Bozké ňeznovaní ohlasuješ slovo,
Bezbožné porazíš blúdi, kacírstva preč
Odháňáš a napáchlé
Od ňích krajni očisťuješ.

V najmnožšém zhotovíš počťe vivíšenéj
Dókladnosťi plné písma, a k obďivu
Kresťanského čo najvác
Osvíťíš učeňá pravosť.

Včil jasním v ňebesách svetlom ožárení
Prosbú nám dopomož, bi sme opláknutí
Od vinn slzmi do ščastnéj
Též večnosťi sa dostali.

145. O sv. Ščastném a Zbožném mučedelňíkoch


Ó svatí Ščastní, že hluchím sa ňechceš
Pokloňiť modlám, a ze svéj že víški
Pred ťebú padnú, všeľikími napred
Mukmi si trápen.

Keď na smrť hroznú ťa vedú, jakísi
Náhodú potká sa na cesťe kresťan.
Zhlédna kam spícháš, hlasitími takto
Ustami rekňe:

Já i tím istím jako tento živ sem
Zákonem; blúdné si hnusím pohanstvo,
Krista viznávám a pravú samému
Poctu konávám.

V tom ťa božkává; i tedáž katovskú
Vás oboch zetnú sekerú; a techto,
Kresťanom v známosť že ňeprišlo méno,
Nazvali Zbožním.

Včil sa pred bozkím večitú ťešící
Odmenú trónem za to prosťe, bi sme
Všecko ostatné hotoví pre víru
Bívali znášať.

146. O sv. anděloch strážcoch


Anďelé strážní, do kerích premúdre
Všecko ríďící Boh opatrováňá
Lud zveril, vrúcné sa uťíkajících
Sľišťe voláňí.

Nás po vezdajších sprovoďujťe cestách,
V predvzatéj každéj ode zlého chránťe
Práci, v ňeščasťách a ňebezpečenstvách
Vidriťe skáze.

Pred ňepráťelskím obhajujťe vpádem,
Nám pokúšáňí a na zlé pomožťe
Vábeňí zvíšiť, ňepravé a hríšné
Skutki zavrhnuť.

Presvatú v bozkéj rozum osvecujťe
Pravďe múdrosťú, ku dobrím zbuďujťe
Vnuknuťí čínom; ve samích abi sme
Kvitnuli čnosťách.

Skládané od nás obetujťe prosbi,
Prímluvú platné sami čiňťe; všecki,
Zvlášňe slúžícé k spaseňú a sláve
Prosťe milosťi.

Než keď už časní zaňechať mosíme
Ráz život, k rajskéj duše veďťe bráňe;
Bi sme tam zešlí ve vašém sa mohli
Spolku ťešívať.

147. Iná o sv. andělovi strážcovi


Daní za strážca anďeľe,
Stálú o nás bi s’ mal starosť,
Verní tu náš bol ochranec
A pred Bohem tam zástupec.

Slušné za tvú k nám laskavú
Skládáme ďéki pečľivosť.
Srdcem prosíme skrúšením,
Našú buď aj ďál obranú.

Po cesťe k čnosťi veď, dobrú
Navnukňi raddu, k lepšeňú
Pred očma príklad vistavuj;
Pomož pokúšáňí premocť.

V smutních ťešívaj prípadoch,
Z ňebezpečenstva visloboď,
Pred zlími háj ňepráťelí,
A k hríchu zbudzuj oškľivosť.

Obzlášť v posľedném, keď život
Skončíme, prispej tážeňú,
A nás do večnéj pred boží
Prestol radosťi doprovoď.

148. O sv. Rozáľii panňe proťi moru patrónce


S preslavného pošlá rodstva, Rozáľio,
Otcovskí zaňecháš dvór ze hrdú sveta
Márnosťú, a do hustích
Odbíháš potajemňe hor.

Tam jak roztomilá prám holubička ľen
V skalnastéj a šeréj od mraku jaskiňi
Bidlícá, o ňebeskích
Rozjímáš ukritá vecách.

Prehrozními slabé tvé ťelo póstami
Trízňíváš, ba tuhú aj reťazú moríš,
Najviššému ve pekních
Čnosťách toľko živá Bohu.

Až sám upľeťením z rúž a beloskvelích
Panňenskích laľií vencem okrásenú
Túžící na ňebeskú
Odtáď svadbu Žeňich bere.

Včil mocná morovéj naproťi záhube
Nám patrónka daná stáľe prosiť Boha
Ňeprestaň, vždi bi od nás
Tak hroznú zďaloval ranu.

149. Na svátek naroďeňá bl. Panni Marie


Nábožní veselím srdcem a zvíšením
Zaspívajme hlasem kresťaňi, keď sa nám
Ďňešní Panna roďí ďeň,
S královského pošlá kmenu,

Skvelšá od laľií, od vivitích s puka
Rúž kražšá, voňavé nad moki balšana
Vzácňejšá, nade všecki
Čisťejšá zlata leskoti;

Od večného svatím dávno zaslúbená
Otcom Stvorca, reklá od prorokov; k tomu,
Jak známé je, obrazmi
Rozľičních značená tajemstv.

S tak ščastného na svet príchodu zňíženéj
Najširšé sa ťeší rozložeňí zemi,
Najviššé ňebes uhli
Z anďelskím pľesajú zborem.

Neb s ňéj Sin sa boží má naroďiť, kerí
Od hroznéj smrťi lud visloboďí a zlích
Sprosťí mrákot, i veční
Vlastním dá životem život.

Už včil, Panno milá, tvého památku nám
Slávícím zroďeňá visľišanú učiň
Žádosť, vipros, abi sme
Všem ráz hríchom odumreli.

K dobrím obnovení skutkom opravďive
Čnostní védli život, zoškľivenú mali
Ňeprávosť, a ňebeskéj
Účastní boli rozkoše.

150. Na svátek najsvaťejšého ména bl. Panni Marie


Preslavné, Maria, tvé to je od Boha
Od večnosťi dané méno, od anďela
Smrtním zvestované, méno jakož zemi
Tak též aj ňebesám cťené.

Ďivních méno tajemstv, méno je žádanú
Hvezdú, podla keréj loď na vlnách sveta
Ríďiť všecci mosá, chcú-li na túžení
Prístav ščastňe sa doplaviť.

Ó ščastní! kdo také Matki božéj a tak
Mocnéj všech stvoreních Otca vecí Paňej
Vzívá méno: ve svích ten potrebách a zlích
Úzkosťách naľezá pomoc.

Svedčí ďňes toto nám svátek a úplné
Ňím odpustki dané, ustanoven preto,
Slavné nad pohanem kresťaňi v méňe že
Tvém víťaztvo dosáhnuli.

K tak mocnému našú též obracáme sa
Prosbú ménu; pomož bi sme ňepráťelov
Zhubních jak na ťelách tak na dušách mohli
V každém zvíťaziť útoku.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.