Zlatý fond > Diela > Katolíckí spevňík II.


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Katolíckí spevňík II.

Dielo digitalizoval(i) Jozef Vrábeľ, Martin Droppa, Viera Studeničová, Alžbeta Malovcová, Silvia Harcsová, Lenka Konečná, Nina Dvorská, Andrea Kvasnicová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Hodošiová, Zuzana Šištíková, Karol Šefranko, Jaroslav Merényi, Iveta Štefániková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 77 čitateľov

1 — 25

1. Peseň ranná


1.
K ťebe, Otče všemohúcí,
Misel svú obracáme,
Z nočného sna povstanúcí,
Vrúcné ďéki vzdáváme,
Že s’ nás hájil od zlého
A všeho škodľivého;
Že zdraví si dal požívať,
Novéj siľi nadobívať.

2.
I ďňešňí ďeň nás zachovaj
Zdravích pri pracováňí,
A z ňeba naň vždi vilévaj
Své svaté požehnáňí.
Uďeluj trpezľivosť,
S povoláňím spokojnosť.
Daj viplňiť povinnosťi
S téj najvatšéj ochotnosťi.

3.
Svojú rukú nás ochraňuj
V prišlém ňebezpečenstve,
Mocnú vládú nás posilňuj
V kríži a proťivenstve.
Praj každú zlú náklonnosť,
Každú zlú premocť žádosť,
Zléj príľežitosťi vihnuť,
A do hríchu ňeupadnuť.

4.
Uďeluj stálé vnuknuťí
Ke všeckému dobrému,
I spolu napomenuťí
Ňech k uchu zňí našému,
Bi sme naše mišľeňí,
Reči, skutki, čiňeňí
K ťebe samému ríďili
A ve všech sa ťi lúbili.

2. Večerná


1.
Ďenné svetlo dokonává,
Tmavá noc nám zas nastává,
K odpočinku povolává;
K odpočinku povolává.

2.
Ťebe, Bože na visosťi,
Ďekujeme z uprímnosťi,
Za vše dari tvéj ščedrosťi;
Za vše dari tvéj ščedrosťi.

3.
Ti si nás ďňes opatroval,
Pred zlím stáľe obhajoval,
Všeckím dobrím naplňoval;
Všeckím dobrím naplňoval.

4.
Buď nám i včil téjto noci
Obranú svú na pomoci
Proťi ňepráťelskéj moci;
Proťi ňepráťelskéj moci.

5.
Chráň nás pred ohňem, pred vodú,
Pred ňepokojem, pred škodú,
Pred smrťú a zlú príhodú;
Pred smrťú a zlú príhodú.

6.
Daj bezpečňe odpočívať,
Strašním snem sa ňeďešívať,
A hríchem ňeobťažovať;
A hríchem ňeobťažovať.

7.
Abi sme tak posilňení,
K prácám schopní učiňení,
V zdravú boli prebuďení;
V zdravú boli prebuďení!

3. Na cestu


1.
Na cestu, ó Bože, sa vistrojujem,
Do opaternosťi sa ťi zverujem.
Zešľi mi, ó Paňe, anďela svého,
Bi mňa ode všeho chráňil škodného.

2.
Po draze príkazov tvojích mňa voďil,
K večnému spaseňú každí krok ríďil.
Zešľi mi, ó Paňe, anďela svého,
Bi mňa ode všeho chráňil škodného.

3.
Vistríhal od pádu, od proťivenstva
A od všeľikého ňebezpečenstva.
Zešľi mi, ó Paňe, anďela svého,
Bi mňa ode všeho chráňil škodného.

4.
Na zemdleném ťeľe údi posilňil,
Svatím poťešeňím ducha naplňil.
Zešľi mi, ó Paňe, anďela svého,
Bi mňa ode všeho chráňil škodného.

5.
Abich, kam sa berem, ščastňe dokročil,
Prácu a jednáňí s prospechem skončil.
Zešľi mi, ó Paňe, anďela svého,
Bi mňa ode všeho chráňil škodného.

6.
Odtáď sa zdraví zas bez všeho smutku
V pokoji do mého vráťil príbitku.
Zešľi mi, ó Paňe, anďela svého,
Bi mňa ode všeho chráňil škodného.

4. Po dokonanéj cesťe


1.
Bože, tvojéj veľebnosťi
Ďéki zdávám s povďačnosťi,
Že cestu svú dokonávám,
Do domu sa už dostávám.

2.
Bože, tvojéj veľebnosťi
Ďéki zdávám s povďačnosťi,
Že s’ mňa na ňéj opatroval,
A zdravého zachovával.

3.
Bože, tvojéj veľebnosťi
Ďéki zdávám s povďačnosťi,
Že si chráňil mňa od škodi
A od každéj zléj príhodi.

4.
Bože, tvojéj veľebnosťi
Ďéki zdávám s povďačnosťi,
Že s’ od zlého i príbitek
A celí mój hájil statek.

5.
Bože, tvojéj veľebnosťi
Ďéki zdávám s povďačnosťi,
Že s’ uďeľil požehnáňí
Na pravé usilováňí.

6.
Bože, tvojéj veľebnosťi
Ďéki zdávám s povďačnosťi,
Že po časném putováňú
Priveďeš mňa k radováňú.

5. Pri práci


1.
Já človek stvorení ku pracováňú,
Verní svojému chcem biť povoláňú.
Ve méňe tvém, Bože, prácu začínám,
Daj, ňech ju ve méňe tvém aj dokonám.

2.
Ňech ruki v roboťe sú postavené,
Srdce aľe k ťebe je obráťené.
Ve méňe tvém, Bože, prácu začínám,
Daj, ňech ju ve méňe tvém aj dokonám.

3.
Uďel chuťi, vládi, trpezľivosťi;
Ochráň od zléj misľi a mrzutosťi.
Ve méňe tvém, Bože, prácu začínám,
Daj, ňech ju ve méňe tvém aj dokonám.

4.
Varuj od reptáňá, od zlorečeňá,
Od hríchu a všeho ťa obrazeňá.
Ve méňe tvém, Bože, prácu začínám,
Daj, ňech ju ve méňe tvém aj dokonám.

5.
Príjmi každú ťažkosť a unováňí
Za dosťičiňeňí a za pokáňí.
Ve méňe tvém, Bože, prácu začínám,
Daj, ňech ju ve méňe tvém aj dokonám.

6.
Abich sa ťi mohel tak zalubovať,
A večné spaseňí si zasluhovať.
Ve méňe tvém, Bože, prácu začínám,
Daj, ňech ju ve méňe tvém aj dokonám.

6. Pred jédlom


Bože, všeho Stvoritelu,
Všeho mocní živitelu,
Požehnaj darov dáňí.
Abi sme sa nasiťili,
Ťela naše posilňili
K ďalšému pracováňí.

7. Po jédle


Ťebe, Paňe, ďekujeme,
Že sa včil nasicujeme
Pokrmem tvéj ščedrosťi.
Duše naše též obživuj
A ustavičňe občerstvuj
Chľebem tvojéj milosťi.

8. Po práci


1.
Prácu, kterú v méňe tvém sem začínal,
V méňe tvém, ó Bože, sem aj dokonal.
Buďiž za to, Paňe, tvéj veľebnosťi
Chvála daná ze všéj srdca vďačnosťi.

2.
Ti si mňa zdravého pri ňéj zachoval,
Ukonaním údom siľi dodával.
Buďiž za to, Paňe, tvéj veľebnosťi
Chvála daná ze všéj srdca vďačnosťi.

3.
Uďel na ňu svaté své požehnáňí,
Bich potrebné mohel mať vichováňí.
Buďe za to, Paňe, tvéj veľebnosťi
Chvála daná ze všéj srdca vďačnosťi.

4.
Daj, abich dari tvé ňe na ňestrídmosť,
Ňe na zlú obracal tu márnotratnosť.
Buďe za to, Paňe, tvéj veľebnosťi
Chvála daná ze všéj srdca vďačnosťi.

5.
Než radšej nakládal na chudobného,
Bídú, núdzú, hladem utrápeného.
Buďe za to, Paňe, tvéj veľebnosťi
Chvála daná ze všéj srdca vďačnosťi.

6.
A keď všecki časné práce dokonám,
Daj, ňech ščastnú smrťú z láski tvéj skonám.
Buďe za to, Paňe, tvéj veľebnosťi
Chvála daná ze všéj srdca vďačnosťi.

7.
Bich mzdu robotňíkom tvím prislúbenú
V ňebeském královstve mal uďelenú.
Budú za to, Paňe, česť, chvála, ďéki
Zdávané ode mňa po všecki veki.

9. V ňeďelu a ve svátek


1.
Bože, dosťi sem pracoval,
V potu tvári chléb dobíval,
Živnosť ťela vihledával.

2.
Včil nastal ďeň zasvaťení,
K pocťe tvojéj naríďení,
A k práci o mé spaseňí.

3.
Daj slovo božé počúvať,
Ziski hojné prinášávať,
Pri službách tvích vrúcním bívať.

4.
Daj tento ďeň ve svatosťi,
V skutkoch pravéj nábožnosťi,
Ze všeckéj stráviť možnosťi.

5.
Daj zachovať v rečách mírnosť,
V jeďeňú a piťú strídmosť,
V obcováňú mém počestnosť.

6.
Daj sa vistríhať márnosťi,
Zbitkov a roztopašnosťi
I hríšnéj rozpusťilosťi.

7.
Daj sa ľen v ťebe radovať,
V ťebe rozkoš vihľedávať,
S ťebú večňe i prebívať.

10. Pred kázňú


1.
Svatí Duchu ťešiťelu,
Hojních darov ďeľiťelu,
Priprav nás včil k počúváňú
Slova božého kázaňú;
Bi sme s chuťú ho sľišali,
A radosť v ňom nachádzali.

2.
Odvráť všecku ňebedľivosť,
Popraj misľi osvíťenosť;
Abi sme ho pochopili,
Do srdca si zaščepili.
Okusili jeho sladkosť
A opravďivú lúbežnosť.

3.
S tvojú učiň ho milosťú,
Nezmernú dobroťivosťú,
Bi sme podla ňeho žili
A ve všeckom sa ríďili;
Duše privédli k spaseňú
A večnému osláveňú.

11. Po kázňi


1.
Bože Otče na visosťi
Ďekujeme ťi z vďačnosťi,
Že si duše nám občerstvil
A slovom tvím obživil.

2.
Daj naň vždicki pamatovať
A na misľi rozvažovať;
Abi sme s ňím ozbrojení,
Ňeboli premožení.

3.
Lásku s ňím k ťebe samému
A k našému zbuď blížnému.
Uveď ke zlému oškľivosť
A k dobrému ochotnosť.

4.
Bi sme kam ďál kvitli v čnosťách
A samích dokonálosťách.
Tak si ňebo zaslúžili,
A večňe sa ťešili.

12. Pri asperges me, neb pri pokropováňú svaťenú vodú


Nakrop nás Paňe z visosťi
Rosú vodi posvatnéj,
A od každéj nás očisťi
Ňeprávosťi spáchanéj.

Bi sme zmitími srdcami
Službu ťebe konali;
A, čo žádáme prosbami,
Milosťivo získali!

13. Pri najsvaťejšéj obeťe omše svatéj


Pri začátku

1.
Ráč nás, Paňe zbaviť ňeprávosťí,
Hríchov a všelikích naších zlosťí:
Keď zešlí včil tu ve chráme
Veľebnosťi tvojéj sa klaňáme.

2.
Abi sme tak všecci z misľe čistéj
Konali obetu omše svatéj;
Kterú Sin tvój ustanovil,
Bi památku smrťi svéj obnovil.

Ke glorii

3.
Sláva Bohu v ňebi na visosťi,
Pokoj luďom stálím v každéj čnosťi.
Ti si Otče i ze Sinem,
I ze Svatím Duchem všeho pánem.

K evanďéľii

4.
Krisťe z ňeba dolu zestúpení,
Človek pre človeka učiňení,
Abi s’ luďí viučoval,
A cestu k spaseňú ukazoval.

5.
Daj abi sme svaté to učeňí
Zachovali v každém okamžeňí;
Podla ňeho sa ríďili,
V dobrém vatší prospech vždi čiňili.

Na credo

6.
Verím Boha Otca Stvoritela,
Verím Boha Sina Spasitela,
Verím Ducha též Svatého
Obom ve svém boztve jím rovného.

7.
Verím cirkev svatú všeobecnú,
Človeka jeďiňe spasiť mocnú.
Verím svatích obcováňí,
A k životu ťela z mrtvích stáňí.

K obetováňú

8.
Najsvaťejší Paňe na visosťi,
Prijmi našu obeť z lúbežnosťi,
Kterú ťi včil prednášáme,
Spolu seba samích oddáváme.

9.
Prijmi ju za naše hríchi, zlosťi,
Ňemajícé počtu ňeprávosťi,
Kterích sme sa dopusťili,
Tvú dobrotu hrozňe obrazili.

10.
Ňech nám a kresťanom všem verícím,
I dušám v očistci sa trápícím.
Prospešná je ke spaseňí
A k večnému v ňebi osláveňí.

K sanctus

11.
Svatí, svatí, svatí najsvaťejší,
Náš, Paňe, zástupov najmocňejší.
Plné je, tvé bidlo, ňebe,
Plná zem patrícéj slávi ťebe.

12.
Požehnaní, kterí dolu schádzá,
Ve méňe Pánovém k nám prichádzá;
A tak veľmi sa zňižuje,
Že pre luďí hríšních na zem zestupuje.

Po pozdvihováňú

13.
Vitaj najsvaťejšé Krista ťelo,
Které pre nás toľko si trpelo,
S chľeba včil tu učiňené,
K hlbokéj pokloňe predstavené.

14.
Vitaj krv z vína včil premeňená,
Jak na kríži s’ bola viceďená.
Obmi všecki naše zlosťi
A spáchané každé ňeprávosťi.

K prijímáňú

15.
Baránku boží, čo hríchi sňímáš,
Na seba ňevinní vinni príjmáš,
Zmiluj, zmiluj sa nad nami,
Proťivními ťebe hríšňíkami.

16.
Uďeluj nám sláľe svatí pokoj,
Ňepráťelstva luďom škodné ukoj,
Bi sme v lásce, ve svornosťi
A v saméj žiť mohli uprímnosťi.

17.
Než ti zestup do srdc očisťeních,
Príbitek si v ňích zvol, bár ňehodních.
Abi sme tak vždi spojení
Zostávali s ťebú zjednoťení.

Ke koncu

18.
Ňech je nám, ó Paňe, milosťivá
Táto služba ťebe príveťivá,
Daj nám svaté požehnáňí,
A po smrťi večné radováňí.

14. K požehnáňú z veľebnú svátosťú oltárnú


1.
Na koľena padáme,
Hlboko sa klaňáme,
Ťeba ve svátosťi živí
Kriste žádáme.

2.
Daj nám své požehnáňí
Potrebné vichováňí,
A po smrťi večné v sláve
Tvéj radováňí.

15. Po požehnáňú


Ó svaté požehnáňí!
Buď s nami bez prestáňí.
Ťela, duše posilňuj,
A všem dobrím naplňuj.

16. Iná pri najsvaťejšéj obeťe omše svatéj


Pri začátku

1.
Ó Bože na visosťi
Zhľedňi na nás tu prítomních;
Oďejmi ňeprávosťi
Ze srdc bídňe poškvrňeních,
Keď službu ťi konáme
A obeť prednášame.

2.
Uďel ju odbavovať
S tú najvatšú pobožnosťú,
Tajemstva rozvažovať
Z najmožňejšú pozornosťú,
Abi sa ťi lúbila,
Nám k spaseňú slúžila.

Ke glorii

3.
Sláva Bohu večnému,
Kterí na ňebi panuje,
Pokoj ludu zemskému,
Kterí dobre vivoluje.
Ťeba Otče chválíme
Ťebe dobrorečíme.

4.
Sláva ťi jeďinému
Sinu Otca ňebeského
Hrozňe umučenému
Pre hríchi sveta celého.
Sláva Duchu Svatému,
Obom ve všem rovnému.

K evanďéľii

5.
Sinu jednoroďení
Kterí z ňeba si zestúpil,
Abi s’ lud zatraťení
Z večného pekla vikúpil,
Náboženstvo rozhlásil,
A všech verících spasil.

6.
Daj nám to tvé učeňí
Vždicki verňe zachovávať
V každém našém čiňeňí
Podla ňeho pokračovať,
Krásívať ho čnosťami
A dobrími skutkami.

Ke credo

7.
Verím Boha jedného
Všeckích vecí Stvoriťela;
Verím Sina božého
Krista sveta Spasitela;
Verím Ducha Svatého
V podstaťe jím rovného.

8.
Verím každé učeňí
Cirkvi svatéj všeobecnéj,
Ke dušnému spaseňí
Ňevihnutelňe potrebnéj.
Verím, že mrtví stanú
Večňe živí zostanú.

K obetováňú

9.
Príjmi Otče ňebeskí
Túto obeť ňekrvavú,
Kterú ťi lud kresťanskí
Prednášá z vrúcnosťú pravú.
Ňech z vóňú lúbežnosťi
Stúpí k tvéj veľebnosťi.

10.
Príjmi ju z laskavosťú
Za všeckích tuto prítomních,
Ze slušnú pobožnosťú
Ke službám tvím zhromážďeních;
Príjmi ju za zemrelích
V Kristu Pánu zesnulích.

11.
Abi všeckích krehkosťi
Platnosťú svojú sňímala,
Hríchi a ňeprávosťi
Milosťivo odjímala;
Vimáhala spaseňí
A večné osláveňí.

K sanctus

12.
Hlas hore podvihujme,
Svatí, svatí najsvaťejší
Z anďelí prospevujme,
Boh zástupov najmocňejší.
Plná zem, ňebo slávi
Jeho je múdréj správi.

13.
Požehnaní z visosťi
Kterí dolu už k nám schádzá,
S trónu svéj veľebnosťi
V méňe Pánovém prichádzá;
A tak sa poňižuje,
Že hríšních naščivuje.

Po pozdvihováňú

14.
Ó Kriste, ťelu tvému
Hlboko sa klaňáme,
Pre nás umučenému
Srdečné ďéki zdáváme;
S ňím nás vždicki posilňuj
Všeckím dobrím naplňuj.

15.
Krv s ťeba viceďená,
Cenú svet previšujícá,
Ňech nám je privlastňená,
K spaseňú pomáhajícá;
Hríchi naše obmívá
A od novích hájívá.

K prijímáňú

16.
Kriste, Baránku boží,
Kterí sňímáš hríchi sveta,
Ňech i s nás hríchi zloží
Táto konaná obeta;
Daj všeckím luďom svornosť
Pravú srdca spokojnosť.

17.
Uďel též z laskavosťi,
Abi toto ťelo svaté
Vždi z najvatšéj hodnosťi
Od nás bívalo prijaté;
Duše občerstvovalo
A pred zlím chráňívalo.

18.
Abi si v nás príbitek
A mi v ťebe mohli mávať
Všech milosťí dostatek
V každém časi obsahovať,
Po ťebe ľen túžívať,
A samému slúžívať.

Ke koncu

19.
Ó Paňe dobroťiví,
Ňech sa ťi ľúbí obeta,
Kterú tvoj lud horľiví
Prednášal za hríchi sveta.
Daj, abi, čo prosíval,
Skrze ňu obsahoval.

17. Iná pri najsvaťejšéj obeťe omše svatéj


Pri začátku

1.
Bože, plní laskavosťi
Zhlédňi na nás ňehodních,
Z náľežitéj pobožnosťi
K omši svatéj zejďeních.

Príjmi ďéki ťi zdávané
Za všecko dobroďeňí;
Visľiš prosbi predkládané
Za darov uďeľeňí.

Ke glorii

2.
Sláva Bohu na visosťi,
Pánu všemohúcému,
Na zemi pokoj v stálosťi
Ludu bohabojnému.
Buď česť Kristu, Baránkovi
Pre nás umučenému.
Chvála uťešitelovi
Buď též Duchu Svatému.

K evanďéľii

3.
Kriste, kterí si z visosťi
Zestúpiť na svet ráčil,
Abi s’ blúďící v ťemnosťi
Lud víru svú viučil.
Daj nám to svaté učeňí
Vždi z radosťú počúvať,
A každoďenné čiňeňí
Podla ňeho ríďívať.

Ke credo

4.
Verím Boha jeďiného
Než tri bozké osobi,
Bár sú počtu rozďílného
Predca rovnéj podobi.

Verím cirkvi uložeňí,
Ze svatími spoľečnosť.
Verím ťel z mrtvích skríšeňí,
A všech života večnosť.

K obetováňú

5.
Príjmi Otče náš ňebeskí
Obetu ňekrvavú,
Kterú ťebe lud kresťanskí
Zdává z vrúcnosťú pravú.
Príjmi ju za všech verících,
Uďel hojné milosťi;
Príjmi ju též za trpících
A viveď jích k radosťi.

K sanctus

6.
Svatí, svatí, najsvaťejší,
Hlas hore pozdvíhajme,
Boh zástupov najmocňejší
Nábožňe zaspívajme.
Požehnaní, kterí z ňeba
V méňe Pána stupuje
A k zmernéj samého seba
Obeťe predstavuje.

Po pozdvihováňú

7.
Kriste ze srdca celého
Poklonuťí čiňíme,
Keď ťa už Boha živého
Pod spósobmi viďíme.

To tvé ťelo a krv svatú
Daj hodňe vždi požívať;
A tvú lásku v nás zažatu
Ráč prudšej rozpalovať.

K prijímáňú

8.
Ó Baránku opravďiví!
Čo sňímáš hríchi sveta,
Buď nám vždicki milosťiví
Po všecki časné leta.
I s nás pre tvé zmilováňí
Oďejmi ňeprávosťi,
A daj stálé zetrváňí
V každéj kresťanskéj čnosťi.

Ke koncu

9.
Ňech je milá obeť, Paňe,
Kterú sme ťi konali,
Ňech každí skrz ňu dostaňe
Čo sme prosbú žádali,
Daj, ňech všecko, čo čiňíme,
Bívá ťi k zalúbeňú;
A keď život dokončíme,
Priveď nás k osláveňú.

18. Pri omši svatéj za mrtvích


Pri začátku

1.
Daj lahké odpočinuťí,
Paňe dušám verícím
Bez všeckého odtuchnuťí
V očistči sa trápícím,
Abi skór visloboďené
S prehrozních muk ťemnosťi
Mohli patriť oslávené
Tvojéj na tvár jasnosťi.

Po epištoľe

2.
Ó súd hrozní a strašľiví,
Na kterí sa dostaviť
Mosá i mrtví i živí
Z hríchov počti vibaviť.
Daj, ó Paňe, jích odvráťiť
Opravďivím pokáňím
A dlhi za ňe viplaťiť
Tu ešče pred skonáňím.

K obetováňú

3.
Prijmi, Otče milosrdní,
Túto obeť, žádáme,
Kterú ťi včil mi ňehodní
Za mrtvích prednášáme.
Ňech skrze ňu sú zbavené
Trestáňá za krehkosťi,
A ščastľivo preňesené
Do ňebeskéj radosťi.

K sanctus

4.
Svatí, svati, najsvaťejší,
Svatí Pán Boh zástupov,
Ve sláve svéj najmocňejší
Veľeben od anďelov.
Požehnaní, čo z visosťi
V méňe Pána sa znášá,
Nám a všem dušám v ťemnosťi,
Polahčeňí prinášá.

Po pozdvihováňú

5.
Ó Jéžišu milosťiví,
Už si zestúpil z ňeba,
A zostal Boh opravďiví
Tu pod spósobem chľeba.
Ťelom tvojím náš žijících
V lásce svéj zachovávaj,
A v očistči sa trápících
Krvú poškvrni zmívaj.

K prijímaňú

6.
Baránku boží, čo sňímáš
Hríchi sveta celého,
A všech laskavo prijímáš
Z milosrdenstva svého.
Zejmi trest za previňeňá
Zesnulích v tvéj milosťi
Visloboď jích ze trápeňá
A vezmi do radosťi!

Ke koncu

7.
Buď ti, Paňe na visosťi,
Milá obeta naša,
Která sa v chráme z vrúcnosťi
Za zemrelích prednášá.
Ňech čo skóršej dotrápené
Očistčovích muk minú,
A do ňeba uveďené
Ve sláve odpočinú.

19. Adventná


1.
Oťec ňebeskí
S puhéj svéj láski
K najobzlášťňejšému
Človeka stvoril podobenstvu svému.

2.
V rozkošném raji
V tem ščastném kraji,
K bíváňú postavil,
A pána zemskích stvorov ustanovil.

3.
Abi však vďačnosť
A svú poslušnosť
Bohu preukázal,
Z jedného stromu ovocí zakázal.

4.
On proťi dáňú
A prikázaňú
Zveďení previňil;
A seba i svích ňeščastních učiňil.

5.
Boh sa zlutoval,
Nad ňím zmiloval,
Slúbil Spasitela,
Od večnéj bídi visloboďitela.

6.
Jeho otcové,
Svatí mužové,
Túžebňe žádali,
Abi skór prišel vikúpiť, zdichali.

7.
Už uloženi,
K tomu zríďení,
Žádúcí čas nastal,
Sin boží človek s čistéj Panni zostal.

8.
Teda ďekujme,
Chválu zdávajme
Otcu ňebeskému,
Že poslal Sina ke ščasťú našému.

9.
Spolu žádajme,
Prosbi skládajme,
Abi to vťeľení
K večnému všeckích privédlo spaseňí.

20. Iná adventná


1.
V ťemnosťi túžiť prestaňťe otcové,
Ťešťe sa všecci zemskí národové;
Nebo žádaní už ten čas nastává,
V kterém Sin boží človekem zostává.

2.
Mocú svojého Otca ňebeského
Ďivno počatí ze Ducha Svatého,
V živoťe Panni Marie vťeľení,
Dosť skoro na svet buďe naroďení.

3.
Zláme ďábelskú všecku moc a píchu,
Luďí vikúpí od pekla a hríchu.
Svoje králostvo bez konca založí,
A ščasťí časné i večné rozmnoží.

4.
Než mi pripravme sa včil skrz pokáňí,
Čnosťí a všeho dobrého konáňí,
Bi sme na slavnosť jeho naroďeňá
Plní sladkého boli poťešeňá.

5.
A prosme, keď zas podruhé z mocnosťú
A z veľkú súďiť príjďe svet prísnosťú,
Bi na pravici tenkrát nás postavil,
A vzal do slávi, kterú svím pripravil.

21. Iná k Panňe Marii pri rorátoch


1.
Anďel od Boha zvoľení,
K poselstvu ustanovení,
Z ňeba dolu zestupuje,
A Mariu pozdravuje.

2.
Zdrava si plná milosťi,
Požehnaná pre tvé čnosťi.
Požehnaní panňenského
Plod života je tvojého.

3.
Neb poroďíš Spasitela
A sveta Vikupitela,
Sina Boha najviššého,
Duchem Svatím počatého.

4.
Ona k tomu privoľila,
Pokorňe prehovorila:
Ejhľe ďévka Pána mého,
Staň sa podla slova tvého.

5.
I hňeď slovo je vťeľené,
A človekem učiňené.
Prebívalo medzi nami
Ňevolními hríšňíkami.

6.
Ó Maria, Matko božá!
Ňech sa prosbi tvoje množá,
Bi nás ten Sin po časnosťi
Do večnéj prijal radosťi.

22. Na úterňu Božého naroďeňá


1.
Ó najščastňejšá,
Noc najradostňejšá,
Ožárená bľeskami,
Slávená andelskími spevami;

2.
V kteréj žádané,
Toľkí čas čekané
Svetlo na svet prichádzá,
Ze života Marie vichádzá.

3.
Abi mrákotu,
Ťemnosťi sľepotu,
Jasnosťú rozplašilo,
A z blúdov luďí visloboďilo.

4.
Kriste, to večné
Svetlo ňekoňečné,
Túto noc naroďení,
Abi človek mohel biť spasení.

5.
Svíť nám v mrákotách
Po všech naších cestách,
Abi sme ňeblúďili;
Než rovno, jako ti chceš, choďili.

6.
A po prestáňú
V časném putováňú
Do ňeba vikročili,
A v bľesku slávi tvéj sa ťešili.

23. Spev pastírov novonaroďenému Spasitelovi


1.
Jak anďel pastírom oznámi novinu,
Že sa v tú Spasitel naroďil hoďinu;
Do Betléma pospíchajú,
Do maštaľe povchádzajú,
Ve dva radi staľi
A takto spívaľi:

2.
Vitaj položené v jaslách pacholátko,
Od dávna čekané božé ňemluvňátko,
Vitaj prišlí Spasitelu,
Vitaj blahoslavitelu.
Už bída prestává,
Ščastní vek nastává.

3.
Ňezoraná zem dá od seba úrodu,
Strom sotva uňese ťerchu svého plodu,
Mlékom budú ťécť potoki,
Vínom sa peňívať stoki,
Mad z dubov kapkávať,
Milo rozvoňávať.

4.
Po úžitních pašách všecki zlé zeľini
A všecki vihinú škodľivé zrostľini.
Ňemoc ňeublíží stádu,
Ňeusľiší sa o pádu.
Ďivoká zver skrotňe,
Vlk sa ovce ňetkňe.

5.
Záhubné prestanú vojni a rozbroje,
Ňechiťí bezbožnéj do ruk ňikdo zbroje.
Ňebuďe žádnéj boľesťi,
Žádnéj aňi vác žalosťi.
Potrvá ľen radosť
A večná veselosť.

6.
Tak pastíri jedni po druhích spívaľi,
A pritom na hlasné fujare pískaľi;
Až ďeňňica vichádzala,
Nočné mraki rozháňala,
Ke stádám náhľiľi,
A Boha chváľiľi.

24. Iní spev pastírskí na božé naroďeňí


Lubomír

1.
Staň hore Poľislave, mi včil bedlíme;
Ťebe sa ňedbalému tak tuho dríme!
Ňebojíš-ľi sa vlka, že ťa nastraší,
Ovcu chiťí, a stádo sem tam rozplaší?

Poľislav

2.
Veď pominulú celú sem ťi noc strážil,
A včil mňa zmoreného na zem sen zložil.
Než jakí po obloze bľesk sa mihotá,
Jakí zňí hlas, jaká zbroj vojska ľigotá?

Lubomír

3.
Prejasní anďel sa nám ľen včil ukázal,
Do Betľehéma zrovna pospíchať kázal,
Že sa tam už naroďil sveta Spasitel,
Odedávna čekaní ten Vikupitel.

Poľislav

4.
Aj, to je radosť nad vše iné radosťi!
Takéj ňevídal ňikdo ešče slavnosťi.
Tehdi sa chitrím krokem tam ponáhlajme,
Poklonu, česť a chválu jemu zdávajme.

Lubomír

5.
Vezmime však i dari, jaké tu máme,
Neb chudí v pľenkách, v jaslách ľeží na sláme.
Já sladkích dám jablček plnú kabelku,
A túto vichváľenú veľmi píščálku.

Poľislav

6.
Já tito ľen dva sírce včil mu priňesem
Keď vác pri sebe najíť ve stave ňejsem,
Zajtra které najľepšé mé barančátko
A vihráté ve stávce pošľem kozlátko.

25. Na slavnosť naroďeňá Krista Pána


1.
Radostní čas už sa priblížil,
Kterí veční Boh uložil,
Bi Sin jeho jednoroďení
Pre hríšní lud bol sploďení.
Počatí z Ducha Svatého,
Ze života panňenského
Naroďil sa ďňa ďňešného.

2.
Anďeľi z ňeba zestúpíce,
V obloze sa vznášajíce,
Slávu Stvorcoví prespevujú,
Pokoj luďom oznamujú.
Spolu pastírom hlásiľi,
Bi do Betľéma náhľiľi,
Spasitela tam spatriľi.

3.
Pastíri stáda zaňechajú,
Do Betléma pospíchajú.
V jaslách najdú božé ďéťátko,
Zvité v pľenkách ňemluvňátko.
Hlboko sa hňeď klaňaľi,
Dari své obetovaľi,
A pesňami ho vítaľi.

4.
I mi, Kriste, sa ťi klaňáme,
Srdca za dar prednášáme.
A pri téjto dňešnéj slavnosťi
Skládáme prosbi z vrúcnosťi,
Abi to tvé narodeňí
Privédlo nás ke spaseňí
A večnému osláveňí.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.