Zlatý fond > Diela > Vypadly z hniezda

Jozef Gregor Tajovský:
Vypadly z hniezda

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Miriama Oravcová, Silvia Harcsová, Zdenko Podobný.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 119 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Jozef Gregor Tajovský
Názov diela: Vypadly z hniezda
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2009

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Miriama Oravcová
Silvia Harcsová
Zdenko Podobný

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Jozef Gregor Tajovský
Názov diela: Dielo II.
Vyšlo v: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1953
Počet strán: 373

Editori pôvodného vydania:

dr. Jozef Felix [rediguje]
Ivan Kupec [šéfredaktor]
Mariana Prídavková [zodpovedná redaktorka]
Rudolf Totka [technický redaktor]
Zlata Dônčová [korigovala]
Karol Rosenbaum [bibliografické poznámky, vysvetlivky a poznámky k textovej úprave]
Dr. Ján V. Ormis [bibliografické poznámky a vysvetlivky]
POZNÁMKY:

Dennica R. 14, r. 1912, str. 154 — 56

Spisy (prvé vydanie) — 6, str. 3 — 13

Spisy (druhé vydanie) — 6, str. 3 — 11

Poznámky k textovej úprave

Pri príprave textov k druhému sväzku Diela vychádzali sme zo zásad, ako sme ich rozviedli v poznámkach k prvému sväzku. Textová kritika, ktorú sme urobili na vydaniach, shromaždených pre druhý sväzok, len potvrdila naše stanoviská, ktorými sme sa spravovali pri textologickej práci na prvom sväzku Diela. Opäť našli sme tú istú líniu v zásahoch, ktoré ochudobňovaly bohatosť, sviežosť a ľudovosť jazyka próz Jozefa Gregora-Tajovského. To nás opäť viedlo k tomu, aby sme za základné texty pokladali texty uchránené pred puristickou praxou pri vydaní Spisov. Pravda, jednotnosť vo vydaní Diela nedosiahneme, lebo do rúk sa nám nedostaly všetky pôvodné vydania alebo rukopisy. A preto v druhom sväzku Diela vychádzajú rozprávky, pretlačené len zo Spisov, ako napr. prózy „Zakrývame sa“, „List“, „Na hodoch“, „Pani urodzená“, „Dvanásť duší“. Veríme však, že ich postupne všetky nájdeme.

Ako pri prvom, aj pri druhom sväzku stáli sme pred otázkou, či urobiť do textu zo Spisov zásahy a pokúsiť sa priviesť text do pôvodnej podoby alebo priblížiť ho po textovej stránke čo najviac pôvodnej podobe, ako to robili doteraz textologovia pri textologických otázkach, podobných nášmu prípadu. Tento pokus mohli sme urobiť preto, že sú predsa známe temer všetky zásahy do textu a tak mohli sme sa pokúsiť o jeho rekonštrukciu. Ale otázka je komplikovanejšia. Nejde tu len o odstránenie zásahov korektorov a vydavateľov, ale aj o zásahy samého autora, najmä zásahy do sujetu rozprávok, ako to urobil častejšie. V tomto sväzku uverejňujeme totiž variantu napr. rozprávky „Pán syn“, ktorá má dve verzie, jednu predvojnovú a druhú povojnovú verziu, ktorú bezpochyby vytvoril prečiarnutím celých odsekov sám autor, i keď sa puristické zásahy korektorov uplatnily aj v tomto prípade. V druhom sväzku Diela napr. uverejňujeme v časti „Sbohom“ verziu zo Spisov VI. a do poznámok zaraďujeme verziu zpred vojny, pričom vyznačujeme kurzívou odstavce a miesta, ktoré Tajovský vynechal. Zásahy boly také veľké, že zmenily obsah rozprávky a charakter niektorých postáv, najmä matky.

V poznámkach k prvému sväzku sme uviedli, že Tajovský sám ustupoval pred puristickými náhľadmi a zčasti sa nimi spravoval pri príprave Spisov. Do rúk sa nám dostal exemplár „Zpod kosy“ (Budapešť 1910) priamo z knižnice J. Gregora Tajovského. Sprístupnila nám ho spisovateľka Hana Gregorová. Vo sväzku nachádzame Tajovského rukou urobené zásahy do rozprávky „Zaháľač“, „Za tristo“, „Mamka Pôstková“. Stojíme pred otázkou, pre aké vydanie pripravoval Tajovský tieto tri rozprávky. V nijakom doteraz známom vydaní ich nenachádzame. Rozprávky nie sú vo vydaní „Zpod kosy“ vedľa seba. Je teda isté, že ich pre Spisy nerobil. Na túto otázku nám odpovie ďalší výskum. Nás však musí tým väčšmi zaujímať otázka zásahov. Pri porovnávaní autorových zásahov do textu zo sväzku „Zpod kosy“ a štvrtého sväzku vydania Spisov (žiaľ, mali sme len druhé vydanie z r. 1929) prišli sme k záveru, že v texte Spisov sú fakticky dve vrstvy zásahov: jednu vrstvu tvoria zásahy autorove a druhú, v oveľa väčšej miere zásahy redaktorov a korektorov. To znamená, že korektori rešpektovali autorove pripomienky, ale okrem toho prekročili svoju kompetenciu a rušivo zasiahli do autorovho textu. Preto aj tento fakt nás vedie k presvedčeniu, že texty predvojnových vydaní sú bližšie autorovmu rukopisu, pôvodnejšie a umeleckejšie a že pristať na vydanie Spisov v celom rozsahu bolo by nesprávnym edičným činom, lebo do rúk čitateľa a literárnovedného bádateľa dostal by sa text nepôvodný a nivelizovaný, odspecifikovaný purizmom. Tajovského zásahy do troch rozprávok vo vydaní „Zpod kosy“ sú len malou časťou zásahov v pomere k tým, ktoré urobili korektori. Tieto Tajovského zásahy sú fakticky zlepšením textu, na ktoré má autor právo, miestami doplnením alebo nepatrným skrátením textu, opravou slovosledu, zjednodušenia v spojovaní súvetí a väčšinou opravou tlačových chýb a chýb v pravopise. Ako sme sa správali k autorovým zásahom? Rešpektovali sme ich, uvádzame ich v textových poznámkach a prevzatú opravu označujeme značkou Ea, čím vyjadrujeme autorskú opravu do textu z vydania „Zpod kosy“ 1910. Autorove zásahy prepisujeme podľa dnešného pravopisného úzu. Neuvádzame osobitne tie zásahy autorove, ktoré vyznievajú v smysle dnešného pravopisu a opravili sme ich podľa bežných pravidiel.

V oprave chýb sme pokračovali podľa pravidiel z prípravy textu pre prvý sväzok Diela. V podstate vyčerpali sme na str. 360 — 364 všetky typické prípady zmien v textoch. Oproti prvému sväzku Diela zavádzame opravu niektorých slov zrejme cudzieho pôvodu. Túto tendenciu pobadali sme v opravných zásahoch samého Tajovského. Opravy vyznačujeme.

Aj postup v poznámkach je rovnaký ako v prvom sväzku. Časopisy vyznačujeme skratkami. Dennica = De, Národný hlásnik = NH, Slovenské pohľady = SP, Národnie noviny (pittsburgské) = NNP, Kalendár Slovenského týždenníka = KST, Kalendár národného slovenského spolku = KNSS, Naša zástava = NZ.

De R. 14 r. 1912 str. 154 — 56

217, 14 Šerí sa, odkladám knihu, dumám, hľadím do okna. SI / Šerí sa — 218, 9 ostýchavá / ostiechavá — 218, 14 doniesla mi od Marči S I / doniesla mi — 218, 23 Má strýčka veľmi pobožného pútničkára, ktorý pomohol už vari šiestim devám z rodiny do kláštorov — za mníšky S I / Má strýčka veľmi pobožného človeka, ktorý pomohol z rodiny už vari 5-6 ženám do kláštorov — za mníšky. — 218, 25 s púťou / s pútom — 219, 3 zostane…“ vyrozumela Hanička. „Takáto si to musí hrdo zaslúžiť…“ S I / zostane…“ — 219, 6 hladiť / pigľovať — 219, 10 v noci sú pootvárané okná, prievan S I / v noci pootvárané okná, cúg — 219, 29 Hanička moja biela…? S I / Hanička biela? — 220, 14 Petráňovie S I / Petráne — 220, 37 Kovalovie S I / Kovalé — 221, 1 kohosi iného v meste S I / kohosi — 221, 13 od fašiangov / od fašiang — 221, 28 chodiť po poli, po lese S I / chodiť po poli, na slnci sedeť, po lese — 221, 34 hoci hneď S I / hoci — 222, 14 ten vrabčík zpod strechy S I / ten zpod strechy — 222, 19 Kovaľovie S I / Kovalé


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloJozef Gregor Tajovský

— slovenský prozaik, dramatik a básnik Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.