E-mail (povinné):

Július Bodnár:
Myjava

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Eva Lužáková, Dušan Kroliak, Katarína Tínesová, Jaroslav Geňo, Monika Kralovičová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 51 čitateľov

Slovník cudzích slov

(Podáva dr. M. Slávik.)

ab offertoriis tertium numum — z offery tretí peniaz

absolutismus — neobmedzená samovláda

absolútna väčšina — jeden kandidát má viac hlasov, ako ostatní kandidáti súhrnom

abstrakcia — ostré odlišovanie vecí a pojmov

ad animam — na (moju) dušu

addícia — spočitovanie, pridávanie

administrátor — správca, zástupca, námestník

agenda — kniha obradov

agitácia — pôsobenie na verejnú mienku

agonia — smrteľná mdloba, bezvedomie

agri et prata — role a lúky

akademia — vyššie vedecké učilište

akklamácia — súhlas zvolaním, hromadný súhlas

akkord — súzvuk aspoň 3 hlasov

aklimatisovať sa — prispôsobiť sa

akt — obrad; písma

aktivný — činný

akvarell — vodobarevný obrázok

akvirovať — získať, nabývať

akusatív — pri skloňovaní otázka: koho, čo?

alkohol — lieh

alt — hlbší ženský hlas

ambícia — túha, ctižiadosť

amoralita — nemravnosť

analfabeta — čítať, písať neznajúci

antikrist — protivník kristov

antipater — protivník boha (otca)

antický — staroveký

antipatia — nechuť, odpor

antisemitismus — protižidovská snaha

applaus — potlesk

applikácia — upotrebenie

architektura — staviteľstvo

archív — sbierka, miestnosť písemností

aristokracia — vláda vyššieho rodu

artikul — článok (zákona)

artikulárna cirkev — uzákonená cirkev

assessor — prísediaci

assistencia — prísluha, pomoc

ašpirácia — snaha, dychtenie

atrakcia — príťažlivosť

atrocita — trýznenie, ukrutnosť

atrofický — nedokrvný

audiatur et altera pars — nech je vyočutá aj druhá stránka

autobiograf — vlastnoživotopisec

automata — samohybný stroj

autonomia — samospráva; samozákonodárstvo

autor — spisovateľ

avantpost — predstráž

azúr — modrá barva, blankyt (neba).

ästetika — krásoveda

baldachýn — hodvábnej látky strecha trónu

ballada — výpravná báseň

bán — uhorský miestodržiteľ v horv.-slav.-dalmátsku

barbár — nevzdelanec

barytón — mužský hlas zvláštneho zabarvenia (basový)

barokkový štyl — ozdobný sloh 17. stoletia

bonvivant — svetácky, hýrivý

bravúra — odvaha, smelosť

brutalita — surovosť

census — odhadnutie, podklad

centrum — stred, stredobod

centralismus — smer sústredňovania

ceremonia — vonkajšok obradu

ciborium — kalich sviatosti

civilisácia — osveta

civilný — občiansky

cyklus — obdobie

cynický — ľahostajno prijímajúci

codex — sväzok, zákonník

collecta menstrua hoc loco pro templo est instituta — mesačná sbierka (offera) na tomto mieste na kostol je ustanovená

datív — pri skloňovaní otázka: komu, čomu?

decimovať — zničiť každého desiateho

definitívne — konečne, rozhodne

degenerovať sa — zakrpatiť, zvrhnúť sa

deklarácia — ohlas, osvedčenie

dekorácia — ozdoba, okrasa

dekrét — usnesenie, úradné nariadenie

delegovaný — vyslaný

demokracia — vláda ľudu, ľudovláda

demonštrácia — okázalý prejav jednania

deprimovaný — zronený, znechutený

despotismus — svevoľnosť, urputnosť

détail (detaj) — čiastka celku, podrobnosť

devalvácia — klesnutie hodnoty peňazí

dialektika — výslovnosť; náuka o pohybu myšlienok

didaktrum — učebné

diecesa — obvod biskupstva

differencia — rozdiel

diffikultovať — do nesnádze priviesť

diminutív — zdrobnelé slovo (muž — mužíček)

direktne — priamo bezprostredne

disciplina — poriadok, kázeň

dišpozícia — rozpoloženie; nálada

dišponovať — rozhodovať, nakladať

distichon — spojenie hexa-a pen-tametra, dvojverš

dištrikt — územie, sriadenie viac seniorátov

diurnista — denne platený pracovník

diurnum — denná mzda

divisia — delenie

dokument — dôkaz

donacionálna — darujúca

drabant — vykonávateľ nariadenia

drakonský — priprísny, krvavý, krutý

drama — smutnohra

dramatický — vážny konec majúci

drastický — silne pôsobivý, pádny

ecclesia mijavensis — cirkev myjavská

egoista — sebec

elegancia — vyberaný vkus

elegantne — vkusne

emigrant — vysťahovalec

en détail (an detaj) — v malom

energia — sila, sila vôle

en gros (an gró) — vo veľkom

en masse (an mas) — celkovite

epidemia — hromadná nákaza

epigramm — vtipná básnička satyrická

epilepsia — padúcna nemoc

epizoda — vedľajšia príhoda

etape (etáp) — pochod, stanica pochodu

exaltovaný — vzrušený, výstredný

excellencia — vyvýšenosť, výtečnosť

exhumácia — vykopanie mrtvoly

existencia — živobytie, jestvovanie

explanatio leopoldiana — leopoldovské nariadenie

ex singulis pagi coeturis cerevisia dantur illi mediae 24 — z každej dedinskej várky piva dostáva 24 holbí

etymolog — slovozpytec

façada — prôčelie budovy

faksimile — snimka rukopisu

faktor — činiteľ

fanatismus — vášnivá, slepá horlivosť

fantásia — obrazotvornosť

ferman — rozkaz, nariadenie

fiasko — nezdar, neúspech

filolog — jazykozpytec

fysicky — silozpytne

fysiognomia — tvározpyt

fysiologia — nauka prirozenosti žijúcich organismov

folkorista — ľudopisec

formalita — vonkajšok obradu

fraška — žartovný výjav

fundácia — základina

fundus — pozemok

funkcia — cirkevný obrad

furianstvo — divokosť, pomstychtivosť, zúrivosť

fusio — sliatie sa

garancia — zábezpeka

gardista — telesný strážca

generálny — všeobecný, hlavný

generácia — pokolenie

geniálny (ženiálny) — nadaný

genitív — pri skloňovaní otáz. čie?

geografia — zemepis

grácia — milosť, pôvab

grandnation — veľký národ

gratulovať — blahoželať

gravitovať — priťahovať sa

gubernia — správna oblasť

harmónia — súzvuk, súlad

hazafíčenie — vlastenčenie

herkopater — mních nadprirodzenej sily

hermeticky — bezvzdušne

heterogen — cudzorodý, rôznorodý

hygiena — zdravoveda

hymna — chválo-, slávospev

hypokrisis — licomernosť, pretvárka

humanismus — zošľachtená ľudskosť

humor — rozmar, žart

charakter — ráz, povaha, známka

chemický — lučebný

chronologia — časoveda

chór — sbor spevákov

idea — rozumom vytvorený pravzor

ideál — predstava dokonalosti

idylla — obrázok, malý výjav

illustrácia — vyobrazenie

immoralita — nemravnosť

impertinentný — drzý, k veci nepríslušný

imponovať — úctu vzbudzovať

indirektný — nepriamy

individuálny — osobitý, povahový, zvláštny

infinitív — neurčitá forma časoslova (ku pr. chodiť)

inicialka — počiatočná ozdobná litera

iniciatíva — pohnútka, podnet

informatívny — oboznamujúci

informovať sa — poučiť, dozvedeť sa

inkvisícia — vyšetrovanie

inspirovať — vnuknúť, nadchnúť

instrumentál — pri skloňovaní otázka: kým, čím?

inštallácia — uvedenie do úradu

inštitúcia — ustanovizeň

intelligencia — vzdelanosť, vrstva vzdelancov

intensívne — silno, činne

interessovaný — účastný

interpellovať — na dotaz ťahať

interpretovať — vysvetľovať, vykladať

intímny — tajný, dôverný

intolerantnejšie — nesnášanlivejšie

intonovať — dať hlas, začať spev

investícia — plodné uloženie istiny

inzultovať — napádať

irónia — opačne tvrdenie trpkým výsmevom

juridický — právny

kakofonia — škaredý zvuk, zlozvuk

kaliber — ráz, priemer, druh

kancellár — hl. štátny úradník

kanonik — vyšší cirk. hodnostár

kanonická visitácia — návšteva biskupa v cirkvi

kapitalismus — vláda peňazí

kapitola — hlava, záhlavie

kapitula — sbor kanonikov

kapriciósny — svojhlavý, tvrdošijný

karikatúra — posmešný obrázok

kartell — smluva

kassíno — spolok

kastellán — správca hradu

kataster — popis dani podrobených pozemkov

katedrálny — v sídle biskupa sa nachádzajúci

klassický — dokonalý, vzorný

klausula — závierka

klima — podnebie

klinika — verejná nemocnica

kodifikácia — sostavovanie zákona

kokárda — odznak

kollísia — neshoda, rozpor, srážka

kolonia — osada

komik — predstaviteľ žartovných úloh

komické — smiešne, žartovné, veselé

komodita — pohodlie

komótny — pohodlný

komparatív — druhý stupeň srovnania na pr. sladší, silnejší

komplex — súbor predmetov

komplikácia — složenie, spletenie

kommunikácia — premávka

konfirmácia — utvrdenie vo viere

konfiškovať — shabať

kongregácia — sdruženie, schôdzka

konkurrencia — závodenie

konsekvencia — dôslednosť

konsenior — námestný senior

konservatívny — húževnate pridŕžajúci sa starého spôsobu

konsistorium — cirk. rada, súd

konštatovať — zistiť

kontingent — určité množstvo z niečoho

kontrast — protiva

kontrolla — protidozor

konversovať — rozprávať sa

kopia — odpis

korporácia — teleso

korporatívne — hromadne, valne

kosmopolita — svetoobčan

krescendo — rastúce, stúpajúce

kriminálny — trestný

kritika — posúdenie

kronikár — prostý dejepisec

krucifix — kríž s obrazom krista

kultura — vzdelanosť

kuria — najvyšší krajinský súd

kuriosita — zvláštnosť, podivnosť

kvalifikácia — spôsobilosť

kvitancia — poistenka

laborovať — živoriť

lamentácia — žalostné kvílenie

libera — cirk. pieseň

likvidovať — porátanie, rozpadnutie

lina — čiara

literárny — spisovný

literát — spisovateľ

literatúra — písemníctvo

liturgia — spev kňaza pri obrade

lyceum — ev. gymnásium

lokál — miestnosť

lokattív — pri skloňovaní, otázka: kde?

loyálny — zákonitý

luxus — nádhera, prepych

magyar társaskör — maďarský kruh (spolok)

majestátnosť — velebnosť, vznešená velikosť

malér — nehoda, nešťastie

mandát — poverujúca listina, rozkaz

mania — druh choromyseľnosti

manifestácia — verejné osvedčenie

maršal — veliteľ

massívny — plný, silný

material — hmota

materialismus — hmotárstvo

mathematika — vyššia počtoveda

matúra — zkúška spôsobilosti

maximum — najviac

medik — poslucháč lekárstva

meditácia — premyšľovanie, rozjímanie

melancholia — zádumčivosť

mellasovitý — cukrový kal

melódia — nápev

memorandum — pamätný spis

merkantilismus — snaha videť blahobyt národa v nashromaždení drahých kovov

methoda — spôsob, návod

missionár — hlasateľ kresťanstva medzi pohanmi

Mijava fundata fuit A. — Myjava založená bola roku

millenium — tisícročná pamiatka

minerálny — nerastový

minimum — najmenej

monstre (monstr) — nezvyklý ohromný

móda — súhrn zvykov, obyčajov, mravov

monarchia — mocnárstvo jednej osoby

monografia — opis jednej veci

monotónny — jednotvárny

monštrancia — schránka pre sviatosť

monumentálny — veľkolepý, pomnikový

mosaika — obraz sostavený z barvistýcb kamienkov

motiv — duševná pohnútka

motto — heslo

multiplikácia — násobenie

museum — sbierka a miestnosť, starožitnosti, pekných vecí

mutácia — zmena, premena

naivný — nezkúsený

nazarén — sekta, novoverec

natúra — príroda, povaha

naturalista — samouk

neolog — obradov menej sa pridŕžajúci žid (protiva orthodox)

nominatív — pri skloňovaní otázka: kto, čo?

nestor — úctyhodný, najstarší člen spoločnosti

nivellovať — zovšedňovať, na jednu úroveň privádzať

noblessa — šľachetnosť, vzácnosť

notizka — značka

obligátny — úradný, povinnovatý

odparentovať — odobierka pri pohrabe

okulát — prehliadka na mieste tváry

oligarchia — vláda šľachty

ordinovať — vysvetliť, poradiť

orgán — úd, ústroj

organisácia — sriadenie

organisátor — sriaditeľ

organismus — spojenie údov v životaschopné teleso, ústroj

orient — východ (uhol sveta)

orientovať sa — vyznať sa

originalny — pôvodný

ornamentácia — okrasa, ozdoba

ornamentika — ozdobné umenie

ornát — slávnostné rúcho kňaza

ortodoxny — pravoverný

ostentatívny — nápadný

ovácia — verejná oslava

oválny — vajcovitý obdlžne okrúhly

ozon — čistý horský vzduch

palatin — zástupca kráľa

panslavismus — snaha o kultúrnu jednotu všetkých národov slavianských

paralysovať — prerúšiť, ochromiť

pardon — milosť, odpustenie

parthenon — chrám bohyne athény

parvenus — povýšenie

passívny — trpný, nečinný

patent — výhradná listina

patriarchálny — domáci, jednoduchý

patriotimus — vlastenectvo

patrón — ochranca; nábitok

pausa — prestávka

pädagogia — výchovoveda

pedantný — presný

perorácia — rečnenie

personálna unia — sväzok štátov, majúcich spoločnú osobu panovníka

perverzný — prevrátený, neprirodzený

pyramidálny — ihlancovitý, obrovský, ohromný

plán — zámer, pôdorys

plenipotencia — plná moc

plurálny — množný (počet)

poesia — básnictvo

poeta — básnik

polgárka — meštianska škola

popularita — obľúbenosť u ľudí

potentát — mocnár, vladár

praktický — spôsobný pre život

prax — cvik

prädisponovaný — určený

präfekt — náčelník, predstavený

präparandia — učiteľská pripravovňa

presentovať — navrhovať

präsidium — predsedníctvo

primaš — arcibiskup; hudbu vedúci

principál — predstavený

principálne — zásadne

privilegium — výsada

produktívny — výrobkový, výtvarný

programm — rozvrh

proklamácia — ohlas

propaganda — šírenie určitých zásad

proporcia — rozdelenie

prosperovať — dariť sa, rozkvetať

protestant — ohradzujúci sa

protest — ohradenie

protiakcia — odpor

provisia — odmena

provisor — dozorca, predstavený

provokovať — vyzývať

pseudonýmny — bezmenný, bez podpisný

psychologia — dušoveda

publikovať — vyhlásiť

pulpit — šikmý stolík

querilla — šarvátka, menšie srážky vo vojne

racionálny — základný, rozumný

rapidne — prudko, rychle

realismus — smer skutočnosti

reálka — stredná škola pre praktické vedy (živé veci, prírodopis, počty)

recitačný — prednesený

reditus pastoria — dôchodok kňaza

reditus rektoria — dôchodok rechtora

reditus templi — dôchodok kostola

reterent — predostierajúci

reforma — obnova, novota

reformácia — obnovenie, náprava cirkve

regál — zdroj, príjem štátu

registrovať — zaznamenávať

rehabilitácia — dosadenie do predošlých práv

reklamácia — dotazovanie hlasov

rekommendácia — odporúčanie, prímluva

rekonvalescent — k sebe prichádzajúci chorý

relatívna väčšina hlasov — jedon kandidát má viac ako, bársktorý druhý

relikvia — pozostatky

remek — majstrovský kúsok („meisterstück“)

renessančný štýl — znovuzrodený staroveký sloh

repozícia — uvedenie do úžitku

repräsentácia — zastupovanie

republika — vládna moc národa

requiem — truchloslužby b.

resistencia — tichý odpor

resolúcia — usnesenie, nariadenie

retorsia — podobná odplata

revers — rub, úpis

revolúcia — násilný prevrat

režim — zpráva, vláda

rytmus — pravidelné rozdelovanie zvuku

rolla — úloha, zástoj

sabbatales — sobotňajší plat od žiakov

sakristia

sanatorium — liečebnište

sedecima — desatina

sekatúra — trýznenie

senior — starší, hlava seniorátu

seniorát — územie a sriadenie viac ev. cirkví

separovaný — oddelený

separátny — osobitný

sféra — ovzdušie

syfilis — choroba pohlavná

signum — znak, znamenie

situácia — položenie, postavenie

skrofulósa — krtice

sympatia — súcit

synagoga — židovský kostol

syndikus — správca, zástupca

synoda — cirk. snem

syonismus — hnutie za utvorenie samostatného štátu židovského

systém — sústava

socialismus — náuka o lepšiem sriadení štátu, na základe spoločenstva výrobných prostriedkov

sociálny — spoločenský

solicitovať — právne vykonávať

solídny

soprán — vysoký ženský hlas

spirálovite — závitkovite

sporadicky — roztrateno, ojedinele

stipulovať — ustanoviť, ushovoriť

strategicky — umeniu válečnému zodpovedajúce

strofa — spojenie viac riadkov veršu

struktúra — sostrojenie v celok

subjektívny — osobný

superintendent — ev. biskup

superlatív — tretí stupeň srovnávania (na pr. najlepší)

šematismus — soznam mien

šovinista („chauvin“) — prepiaty národovec

špeciálny — zvláštny, odborný

špiritus — lieh; — duch svätý

štatárium — mimoriadny stav

talisman

talent — nadanie, schopnosť

taxa — sadzba

telegraf — ďalekopis (prístroj)

telegram — ďalekopis (písmo)

tenor — vysoký hlas mužský

terrain (terrén) — poloha, pôda

thalia — bohyňa divadelných her

teória — úvaha

temperament — povaha, letora

temperatura — teplota vzduchu

tempo — doba, pohyb, časomera

territorium — územie

terrorisovať — zastrašovať

testament — závet

testovať — odvečniť dačo v závety

typ — zvláštnosti druhu v sebe obsahujúci tvar

toast — zdravica

tolerantný — snášanlivý

tolerančný patent — listina o snášanlivosti

tragika — trúchlivá udalosť

tragédia — trúchlohra

tradícia — ústne podanie ľudu

trachoma — očná choroba

tremula — chvenie hlasu

triolla

triumf — víťazosláva

trotoir (trotoár) — preddomová dlažba

tuberkulosa — suchotiny

turista — cestujúci pre zábavu

tútor — ochranca, poručník maloletého

utilitarismus — úžitkárstvo

uniforma — rovnošata

variant — zmena

Venus — bohyňa krásy a lásky

vestibulum — predsieň

veto — právo zákazu

viceišpán — podžupán

vidimovať — uhodnoverniť

vikár — zástupca biskupa

visum repertum — svedoctvo lekárske

vokatív — pád oslovenia (na pr. „pane“)

žurnál — časopis

« predcházajúca kapitola    |    Július Bodnár

— slovenský historik a spisovateľ, etnograf, publicista Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.