Zlatý fond > Diela > Slovanský národopis


E-mail (povinné):

Pavol Jozef Šafárik:
Slovanský národopis

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Pavol Tóth, Alena Kopányiová, Daniela Kubíková, Andrea Kvasnicová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Zuzana Šištíková, Ivana Černecká.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 77 čitateľov

Částka I. Jazyk slovanský

§ 2. Rozřadění nářečí slovanských

Jazyk slovanský co jazyk kmene prastarého, velikého, od pradávna nesmírné prostranství zemí zaujímajícího a na mnohé, obzvláštní správy užívající národy rozptýleného, dělí se na znamenitý počet nářečí, z nichž jiná povahou svou sebe bližší a příbuznější, jiná různější a povzdálenější jsou. Podle rozličnosti stupňův této příbuznosti vidí se toto vedle sebe postavení všech slovanských nářečí býti k věci nejpřiměřenější.

V jazyku slovanském jest mluva dvoje: jihovýchodní a západní.

Mluva jihovýchodní dělí se na trojí řeč: ruskou, bulharskou a illyrskou; mluva západní na čtverou: leskou, českou, lužickosrbskou a jižjiž vymřelou polabskou.

V řeči ruské rozeznáváme nářečí troje: velkoruské, maloruské a běloruské; v bulharské, ač jen historicky, dvoje: církevní čili cyrilské a novobulharské; v illyrské troje: srbské, chorvatské a korutansko-slovenské; v leské jedno: polské, v české dvoje: české a uhersko-slovenské; v srbskolužické tolikéž dvoje: hornolužické a dolnolužické; v polabské jen jedno: drevanské, téměř vyhaslé.

Mnohá z těchto nářečí rozbíhají se na rozličná podřečí, jichž počtu ještě určiti nelze. Zdeť jen toto dvé, jakožto známější, zejména uvedeno buď: novohradské[16] a kašubské; ono velkoruského, toto polského nářečí poboční výstřelek.

Menší jak v nářečích, tak i podřečích znamenané rozdíly jmenujeme různořečími. Jejich počet u kmene tak ohromného a rozšířeného, jako[17] jest slovanský, jest jistě neobmezený a nepřehledný. Pročež k nim zde jen místy a s poskokem zření obrátíme.

Podle toho projdeme v jazyku slovanském mluvu dvoji, řečí sedmero, nářečí čtrnácte a k tomu ještě podřečí dvé.

Počítámeť pak lidnatosti celého kmene slovanského, těchto sedmera řečí a dvanáctera nářečí, s odloučením církevního a drevanského, užívajícího, roku 1842 do 78,691.000 duší.

§ 3. Návod

Jakož jazykové, tak i řeči a nářečí dělí se různo jednak formou čili gramaticky, jednak látkou čili lexikálně. Formální čili gramatičtí rozdílové záleží buď v základních hláskách, buď ve přízvuku, buď v tvoření slov, buď ve skloňování a časování, buď naposledy v sadbě;[18] lexikální naproti jednak ve přítomnosti jistých slov v jedné a nebytí jich v druhé řeči, jednak též v užívání jich zde i tam v docela rozdílném smyslu. K dokonalému vyměření podstatných vlastností a vytčení hlavních znakův kterékoli řeči náleželo by ovšem ke všem těmto teď dotčeným rozdílům stejné zření míti: než poněvadž to věc přeobšírná, a k pouhému rozeznání jedné řeči ode druhé již stručné vytčení vlastností a rozdílův v základních hláskách dobře postačuje; proto nynější náš oukol nebudiž dále, než k tomuto vymezení, proveden a z jiných gramatických oddílův, zvláště skloňování a časování, jen onde i onde jako na příklad a mimochodem něco podotčeno. V označení mluv, řečí a nářečí beřemeť sice za základ znaky výhradné, avšak proto znakův několika oudům též řady, nikdy všechněm, společných vždycky a naprosto nevylučujeme, snažíce se tak stejným časem, vedle rozeznání patrných a tak říkaje makavých rozdílův řečí a nářečí, též ku poznání ukrytější jejich příbuznosti a rozmanitého jedněch do druhých zabíhání mysl čtenáře vésti. Při čemž jediné na to dobře pamatovati sluší, že k určení řeči neb nářečí znakové zde vytčení nikdy každý sám o sobě anebo několik z nich porůznu sloužiti nemohou, nýbrž že všickni dohromady, v témž počtu, jakž zde položeni jsou, vzati a přiměřováni býti musí.[16] Novohradské je čechisovaná podoba ruského tvaru novgorodskoje; rozuměj tedy novgorodské.

[17] V I. vyd. jakýž.

[18] Sadba — dnes zastaralý mluvnický termín pro skladbu. Souvisí s obrozenským termínem pro větu sada.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.