Zlatý fond > Diela > Politické state a prejavy


E-mail (povinné):

Ľudovít Štúr:
Politické state a prejavy

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Mária Kunecová, Zuzana Babjaková, Simona Reseková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Lucia Muráriková, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Lucia Olosová, Slavomír Danko, Miroslava Lendacká, Jana Kyseľová, Martin Hlinka.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 76 čitateľov

Ohlas o ďalšom vychádzaní Slovenských národných novín a Orla tatránskeho

[260]

Prvý polročný beh novín našich chýli sa ku koncu a nastáva nám beh nový. Obozrime sa teda, čo sme už za tento čas vykonali a povedzme, čo budúcne konať chceme.

Mali sme pred očami najväčšie národa nášho potreby, jeho opustenosť v ohľade duchovnom i hmotnom (materiálnom). Proti obojakému zlému zbierali a radili sme prostriedky; v tomto ohľade hodili sme oko na vyučovanie nášho ľudu, nerozvíjajúc síce vyučovanie napospol, ale radiac len ku popraveniu vyučovania nášho ľudu to, čo sa v našom stave uskutočniť dá a môže. Hľadeli sme teda byť užitočnými a životu nášmu jak najlepšie osožnými. V druhom ohľade zahrmeli sme proti priestupku, medzi naším ľudom takmer všeobecnému, hnusnému pijanstvu, ktoré ho i duchovne znižuje, ale aj telesne o všetko skoro pripravuje a boli sme tu prísnymi, lebo rana naša je hlboká a keď sa zahojiť má, musíme sa jej dostať do živa. Radili sme potom uviesť medzi nami ústavy, ktoré by nám v našej chudobe k lepšej majetnosti znamenite dopomáhali a spolu aj výstupky rozličné zamedzovali a umenšovali. Podávali sme k tomu ešte dobré rady ku zlepšeniu domáceho i poľného hospodárstva, ktoré by istotne, keď by sa do života dostali, dobre poslúžili našincom. Pri tom všetkom berúc do ohľadu, že národ rozdrobený a v ničom vyššom nespojený i málo v živote značí i veľké pokroky v žiadnom ohľade robiť nemôže, vystavovali sme aj život vyšší pospolitý, chtiac ducha pospolitosti u nás v hlbokej ešte driemote pohrúženého medzi našimi zbudiť a aby sme tým lepšie ducha tohoto zbudili, predstavili sme život pospolitý aj medzi národmi inými, aby tak na príkladoch týchto život pospolitý stal sa našim ľuďom jasnejším, zrozumnejším. Okrem tohoto podávali sme všetky znamenitejšie prípadnosti domáce i zahraničné, najmä tie, ktoré sa aj života nášho dotkýnajú a v jakom-takom zväzku s ním stoja.

Nezaoberali sme sa napospol mnoho politickými otázkami, lebo sme to držali pre národ náš z väčšej čiastky za včasné, ale hľadeli sme radšej prípravy urobiť k tomu, aby sme o politických týchto otázkach svojím časom, keď bude treba, s úžitkom rozprávať mohli. U nás sa musí stavať odspodku a život náš ešte len pozďaleč stojí k otázkam týmto politickým, iné sú teraz úkazy a výjavy života nášho, v ktorých sa on rozvíja, a na tieto obrátili sme pilnú našu pozornosť. Keď sa týmito život náš osvieži a upevní, isteže on potom aj ďalej pokročí a vtedy bude čas pre jeho orgány i tým sa zaoberať, okolo čoho sa točiť bude.

V prílohe našej k Novinám, v Orlovi Tatránskom, spojovali sme veci zábavné s náukovými a hľadeli sme i vyššiu túžbu ducha uspokojiť i zabávať. Pritom ale sme mali hlavný ohľad i na veľkú veľacteného obecenstva nášho rozličnosť, bo jedna jeho čiastka je vzdelaná, druhá len vzdelávať sa počínajúca a so svetom neobznámená. Hľadeli sme rozličnými článkami i tamtú uspokojiť i tejto zadosť urobiť a články naše jednotlivé tak sme tiež hľadeli usporiadať, aby ony i vyšším vzdelancom predmety dali k rozmýšľaniu a považovaniu, i nižších poučovali a do sveta väčšieho uvodili. Takto sme premôcť hľadeli jednu túto z veľkých ťažkostí pre naše noviny, i myslíme, že sme rozličné tieto strany veľacteného nášho obecenstva aspoň o dačo jednu k druhej zblížili.

Toto je, čo sme konali a vykonať chceli. Mnoho sa očakávalo od novín našich a veľké nádeje sa na ne nastavali. Nádeje bez miery, odtrhnuté celkom od života nášho a jeho okolností, synovi ľudskému v položení tomto nie je možné uspokojiť, ale nároky slušné a spravodlivé, tuším, že sme uspokojili, aspoň svedomite uspokojiť chceli. Mnoho úkazov, ktoré Noviny naše do života uviedli, iné, ktoré už v živote postavené upevnili a rozšírili a o ktorých každodenne zo všetkých strán krajov našich zprávy dostávame, jasne nám to dokazuje.

V tomto duchu a na tejto ceste budeme pokračovať aj ďalej s budúcim rokom, budeme hľadieť všetko to v Novinách našich, čokoľvek je životu nášmu potrebné a osožné, podávať. Budeme hľadieť beh vecí vo vlasti našej a vo svete napospol v známosť našim uvodiť a takto veľactené obecenstvo naše v svete vždy viac udomácňovať, budeme sa usilovať všetko, čokoľvek je napospol znamenitejšieho, obšírnejšie a čerstvo podávať a hlavne bude nám ležať na srdci i duchovné i telesné povýšenie nášho národa, ktorému je tento orgán posvätený. Sami ale uznávame, že priestor novín našich pre všetko, čo by sme podať chceli a mali, je obmedzený a mnohé tiež k nám prišli žiadosti, aby sme priestor tento zväčšili a tak Noviny naše znamenitejšími a rozmanitejšími urobili. Sami o potrebe tejto presvedčení, zadosť robíme slušnej tejto žiadosti, pevne veriac, že to zo strany v obecenstva nášho len pri žiadostiach neostane, ale že aj pomoc jeho sa zväčší a zväčšenou účasťou v Novinách našich nám to možným urobí. Zväčšíme teda Noviny naše, ako sme už aj sľúbili, k čomu sme hneď spočiatku najvyššie dovolenie dostali, hoci i žiadnych iných výhod (Vortheil) ako noviny druhé nemáme. Noviny politické budú teda vychádzať vo zväčšenom formáte, ktorého zväčšenie od účasti obecenstva visieť a s ňou zajedno pokračovať bude, a príloha k Novinám, Orol Tatránski, bude vychádzať tri razy za mesiac a tak na tento spôsob o polovicu viac ako dosiaľ bude obsahovať. Na tento spôsob budeme môcť teraz i v Novinách i v Orlovi omnoho viac dávať; v Novinách bude i denník domáci i denník zahraničný[261] obšírnejší a v Orlovi, keď ho o polovicu pribudne, bude omnoho väčšia rozmanitosť. Keď by sa ale väčšia účasť od veľacteného obecenstva v Novinách našich ukázala, budeme vydávať Orla každý týždeň po hárku. Pri tomto všetkom sa cena Novín našich o nič nezväčší, ale tá istá, ktorá bola dosiaľ, aj naďalej ostane. Z našej strany je teda všetko možné svedomite urobené a keď sa to isté aj zo strany nášho veľacteného obecenstva stane, noviny naše rásť budú a s nimi život náš skvitať musí.

Ako dosiaľ tak aj napotom Noviny v utorok a v piatok vychádzať budú a v piatok bude k nim Orol pridaný. Predplatenie na polrok na Noviny s Orlom vedno robí:

Na mieste 3 zl. 12 grajc.

S posielaním domov bez závinky 3 zl. 42 grajc.

Na pošte so závinkou 4 zl. 12 grajc. striebra.

Predplatenie sa prijíma na všetkých c. kráľ. poštách, pričom sa pp. predplatitelia srdečne prosia, aby sa každý na najbližšej pošte predplatil a svoje meno s jasným vyložením svojho titulu[262] a s poznamenaním tej pošty, skadiaľ noviny dostávať chce, zreteľne na papier položil a tak úradu poštovému odovzdal. Predplatenie z iných dedičných rakúskych zemí prijíma c. k. vrchná dvorská poštová novín expedícia vo Viedni, kde sa okrem predplatku aj obyčajný tam plat od štempľu zložiť musí. Plat tento vychodí na 1 zl. 4 grajc. striebra na polroka, predplatok teda na Noviny vo Viedni so štempľom vedno robí na polroka 5 zl. 16 grajc. striebra.

Pri tomto zaraz ohlasujeme a opakujeme žiadosť našu, aby všetci tí páni, ktorí by nám zprávy do novín poslať chceli a osobitnými listami od redakcie k tomu nie sú požiadaní, listy svoje slobodné od platu posielali.[263] Oznamujeme tiež, že zprávy nám bez mena poslané v Novinách našich vytlačené byť nemôžu, a to preto nie, aby sme sa v čas potreby, že pod odpoveďou za dopisy naše stojíme,[264] vedeli, kam obrátiť. Pritom ale dávame na známosť, že mená tých pp. dopisovateľov, ktorí by ich zamlčané mať chceli, pri sebe zadržíme.

V Prešporku dňa 28. listopadu 1845

Ľudovít Štúr, správca a vydavateľ Národných Novín Slovenských.[260] Ohlas o ďalšom vichádzaňi Slovenskích Národňích Novín a Orlovi Tatránskom. V tomto letáku redaktor Štúr zhrnul obsah vyjdeného ročníka a oznamoval plán redakcie do nového ročníka. Leták má dátum 28. novembra (listopadu) 1845 a bol vložený do novín.

[261] denník domáci i denník zahraničný — rubrika denných zpráv

[262] s jasným vyložením svojho titulu — nielen v zmysle hodnosti (úradu), ale najmä išlo o to, či je patričný predstaviteľ zeman alebo nie. Bolo to v stavovskom Uhorsku, kde sa pred r. 1848 veľmi dbalo na podobné rozlišovanie.

[263] Aby… listy svoje slobodné od platu posielali — totiž aby ich posielali vyplatené. V opačnom prípade musela sama redakcia platiť za poštovú dopravu tých listov, čo noviny finančne zaťažovalo.

[264] že pod odpoveďou za dopisy naše stojíme — išlo o zodpovednosť redakcie pred súdom alebo iným orgánom štátnym za nepresné alebo čo viac nepravdivé zprávy

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.