Zlatý fond > Diela > Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam

Svetozár Hurban Vajanský:
Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Zuzana Babjaková, Andrea Kvasnicová, Daniel Winter, Karol Šefranko, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Marián André, Katarína Tínesová, Slavomír Danko.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 47 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Svetozár Hurban Vajanský
Názov diela: Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2011

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Viera Studeničová
Zuzana Babjaková
Andrea Kvasnicová
Daniel Winter
Karol Šefranko
Erik Bartoš
Ida Paulovičová
Marián André
Katarína Tínesová
Slavomír Danko

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Svetozár Hurban Vajanský
Názov diela: Život Štefana Moysesa
Vyšlo v: Matica slovenská
Mesto: Martin
Rok vydania: 1970
Počet strán: 224

Editori pôvodného vydania:

Štefan Baranovič [upravil a doplnil poznámkami]
Michal Eliáš [zodpovedný redaktor]
Viktor Telehanič [jazykový redaktor]
Terézia Kaššayová [technická redaktorka]
POZNÁMKY:

Život Štefana Moysesa. Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam

Túto publikáciu vydala Matica slovenská pri príležitosti 100. výročia smrti dr. Štefana Moysesa, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej.

Edícia: Výskum dejín Matice slovenskej, zv. 4

Edičná poznámka

Pretože zatiaľ nie je vypracovaná bibliografia prác Štefana Moysesa a najmä prác o ňom, považujeme za potrebné uviesť doterajšie vydania a základné bibliografické údaje o príspevkoch, ktoré v knihe uverejňujeme. Poradie nášho súpisu je v súlade s obsahom knihy. Na prvom mieste je vždy uvedený základný text, z ktorého sme pri prepise vychádzali. Názvy podávame v pôvodnom, neprepísanom znení. Upozorňujeme na zachované rukopisy nami uvádzaných prác, ktoré sú uložené v Literárnom archíve Matice slovenskej (LAMS).

Storočná pamiatka narodenia Štefana Moysesa, biskupa baňskobystrického, Jeho veličenstva skutočného tajného radcu, doktora filozofie, predsedu Matice slovenskej atď. atď. 1797 — 1897. Svojím nákladom vydal Kníhkupecko-nakladateľský spolok v Turč. Sv. Martine. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku v Turč. Sv. Martine. 1897. Strán 191.

Život Štefana Moysesa. Napísal Svetozár Hurban Vajanský. (Rukopis diela je v LAMS).

Vajanský, Svetozár Hurban: Život Štefana Moysesa. Red. A. Mráz. Martin, tlač. KÚS 1935. Strán 195. V edícii: Sobrané diela Sv. H. Vajanského, zv. 15.

Vajanský, Svetozár Hurban: Život Štefana Moysesa. 2. vydanie (v Matici slovenskej). Martin 1936.

Vajanský, Svetozár Hurban: Život Štefana Moysesa. 3. vydanie (v Matici slovenskej). Martin, tlač. Neografia 1947. Strán 204. V edícii: Sobrané diela Sv. H. Vajanského, zv. 15.

Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam. Napísal Svetozár Hurban Vajanský. Národné noviny zo 4. a 6. septembra 1900, číslo 104 a 105. In: Vajanský, Svetozár Hurban: Život Štefana Moysesa… 1935, str. 179 — 195; 2. vydanie, 1936, str. 179 — 195; 3. vydanie, 1947, str. 189 — 205. In: Tri prejavy Štefana Moysesa… str. 31 — 39.

(Reč Štefana Moysesa povedaná na prvom valnom zhromaždení Matice slovenskej dňa 4. augusta 1863). Letopis Matice slovenskej, roč. I, 1863, s. 24. Inc.: Slavné shromaždenie… (Chrástekov rukopis reči je v LAMS. Zápisnica z prvého valného zhromaždenia MS.)

Reč, ktorou druhé valné zhromaždenie Matice slovenskej, v T. Sv. Martine, dňa 3. augusta r. 1864. vydržiavané otvoril Jeho Excelencia, osvietený a najdôstojnejší Pán Pán Štefan Moyses, z božej a apoštolskej stolice milosti biskup b. bystrický, J. c. a kráľovsko-apoštolského Veličenstva skut. tajný radca, sl. umení a filosofie doktor a spolu predseda Matice Slovenskej. Vydaná z naloženia druhého valného shromaždenia tejže Matice nákladom Matice slovenskej. Vo Viedni 1864, tlač Karola Goríška. Strán 4.

Reč, ktorou tretie valné shromaždenie Matice slovenskej, v T. Sv. Martine, d. 9. augusta 1865, vydržiavané otvoril Jeho Excelencia, osvietený a najdôstojnejší Pán Pán Štefan Moyses (…) Vydané z naloženia tretieho valného shromaždenia tejže Matice nákladom Matice slovenskej. Vo Viedni 1865. Tlač Karola Goríška. Strán 3. (Zachovaný Moysesov rukopis v LAMS.)

Matičné reči biskupa a predsedu Štefana Moysesa. In: Storočná pamiatka…, str. 165 — 175.

Tri prejavy Štefana Moysesa na valných shromaždeniach Matice slovenskej v rokoch 1863, 1864 a 1865. Red. A. A. Baník. Martin, tlač. Neografia 1947. Strán 39. Vydané na 150. výročie narodenín svojho prvého predsedu. Vydala Matica slovenská.

List biskupa a predsedu Matice slovenskej štvrtému valnému zhromaždeniu pozri v Letopise Matice slovenskej, roč. III. — IV., 1866 — 1867, zv. I., str. 102 — 4. (Moysesov rukopis čistopisu a konceptu je v LAMS.)

Jazyková úprava

Pri jazykovej úprave textu sme prihliadali na osobitý Vajanského jazyk a štýl ako odraz jeho psychiky, svetonázoru a verejnej politickej angažovanosti, ktorou prispel k vytváraniu dobovej atmosféry na rozhraní storočia. Nijakým spôsobom sme nenarušili vetnú skladbu a iba v nevyhnutných prípadoch sme zasiahli do jeho slovníka pri pravopisných úpravách.

Zastarané výrazy a málo zrozumiteľné slová. Vajanského slovné novotvary a špeciálne výrazy, prípadne mnohé cudzie, resp. prevzaté slová, najmä z češtiny a ruštiny, uvádzame v abecedne usporiadanom slovníku na konci knihy. Preklady fráz, citátov a zmenené názvy miest a obcí vysvetľujeme v komentároch k príslušnej strane.

Naše zásahy a úpravy v texte môžeme zhrnúť nasledovne:

— normalizujeme písanie i/y: mohly — mohli, idei boly — idei boli, krýdla — krídla, Sylvestra — Silvestra, rychtár — richtár, satyra — satira, (život) národní — národný, národních — národných a pod.

— odstraňujeme jotáciu: Jako — ako, jak (mnoho) — ako a pod.

— upravujeme interpunkciu, najmä čiarku a úvodzovky (pri týchto iba v jednotlivých a jasne chybných prípadoch). Otázniky a výkričníky ponechávame zásadne podľa originálu. Nazdávame sa, že dokresľujú osobnú črtu Vajanského i jeho temperament pri písaní.

— dôsledne zjednocujeme písanie oslovení: Jeho veličenstvo, príp. jeho veličenstvo na Jeho Veličenstvo, jeho excellencia na Jeho Excelencia, Jeho eminencia na Jeho Eminencia, Jeho cis. kráľ. výsosť na Jeho cisársko-kráľovská Výsosť a pod.

— do dnešnej normy upravujeme písanie prísloviek, predložiek, spojok a častíc: s hora — zhora, z počiatku — spočiatku, s ľava — zľava, že by — žeby, pravde podobné — pravdepodobné, za teraz — nateraz, choť jaka — hocijaká, v jari — na jar, predca len — predsa len, s výšiny — z výšiny, z 6. tried — zo 6. tried, v svojej reči — vo svojej reči, v Svätom Kríži — vo Svätom Kríži, v pravde — vpravde, tak že — takže, od dnes — oddnes, k vôli — kvôli, v stave — vstave, pri čom — pričom, ako by — akoby, na to — nato, nichž, ichž, jehož — ktorý, poneváč — pretože, lebo, keďže, keď (od nehož — z ktorého), u tohoto konglomerátu — v tomto konglomeráte, tedy — teda a pod.

— upravujeme písanie cudzích slov: positívne — pozitívne, renaissance — renesancie, kohäsiou — kohéziou, karriéru — kariéru, auktorita — autorita, aksamít — aksamiet, opportúnny — oportúnny, konfessia — konfesia, distinguovanosť — distingvovanosť, pädagog — pedagóg, intelligentný — inteligentný, theoria — teória, gymnásium — gymnázium, theologia — teológia, kathedra — katedra, thema — téma, musejný — múzejný, summa — suma, forumom — fórom, seminárium — seminár, terror — teror, debatta — debata, paralysis — paralýza, tyrannia — tyrania, ministerium — ministerstvo, oficiellne — oficiálne, repräsentáciou — reprezentáciou, refrain — refrén, protegovaný — protežovaný, rollu — rolu, focus — fókus, handerbulci — handrbulci, loyálny — lojálny, macchiavellista — machiavelista, inženier — inžinier, meeting — míting, tuskuluma — tuskula, reelne — reálne a pod.

— upravujeme kvantitu: historia — história, oktober — október, period — periód, materiou — matériou, decennia — decéniá, immunní — imúnny a pod.

— do dnešnej normy zjednocujeme písanie zložených slov: na príklad — napríklad, pravde podobné — pravdepodobné, na predok — napredok, dolno-dunajské — dolnodunajské, sväto-štefanskou — svätoštefanskou, ultra-šovinistický — ultrašovinistický, hore udaným — horeudaným, nielen že — nielenže, sväto-krížsky — svätokrížsky, na pr. — napr., cyrillo-methodejský — cyrilometodejský, sväto-jurský — svätojurský, veľko-nemecký — veľkonemecký, národo-hospodársky — národohospodársky, málo komu — málokomu, polo-barbarský — polobarbarský, tak hľa — takhľa a pod.

A opačne: tamhore — tam hore.

— upravujeme písanie veľkých písmen: Božia — božia, Slovenské Pohľady — Slovenské pohľady, Povážske Nové Mesto — považské Nové Mesto, v okrese Piešťanskom — v okrese piešťanskom, Músach — múzach, „Curialistom“ — „curialistom“, Slovenské Národnie Noviny — Slovenské národnie noviny, Pešťbudínske Vedomosti — Pešťbudínske vedomosti, tri krále — Tri krále, Ulica ľupčianska (obec) — Ulica Ľupčianska, Katolícke Noviny — Katolícke noviny a pod.

— upravili sme rody a skloňovanie niektorých podstatných mien: kvádry — kvádre, za osu — za os, bronza — bronz, štúdie — štúdiá, paradoxa — paradoxy, neuveriteľné faktum — neuveriteľný fakt, rovný úroveň — rovnú úroveň, magnátskej tabule — magnátskej tabuly, vzdor anathematu — vzdor anatéme, Židi — Židia, toto thema — táto téma, Karlovi — Karolovi, Výsosť pokrčil — Výsosť pokrčila, toto paradoxon — tento paradox, Pauliny-Tótha — Paulinyho-Tótha, Liptaya — Liptayho, syntaxi — syntaxe, diecese — diecézy, urbáru — urbára, krve — krvi, od Jásberíňu — od Jásberíňa, farao — faraón, kráľovství — kráľovstiev, z Prešporku — s Prešporka, po duchovenstvu — po duchovenstve, Slováky a Čechy — Slovákmi a Čechmi, prestolu — prestola, inkunábule — inkunábuly, kmeny — kmene, mysli — mysle, Rodu môj! — Rode môj, kahanci — kahancami, faktá — fakty, na majálesi — na majálese a pod.

— číslovky alebo rozpisujeme, alebo v pádových pozíciách pridávame koncovku s pomlčkou. Rímske číslice prepisujeme na arabské. Z iných zmien: jednúc — raz a pod.

— predponu s/z upravujeme podľa dnešného úzu: zkúsenosť — skúsenosť, sostavenej — zostavenej, snášať — znášať, svádzala — zvádzala, shromaždenie — zhromaždenie, zkadiaľ — skadiaľ, ztratia sa — stratia sa, shliadol — zhliadol, ztadiaľto — stadiaľto, složil — zložil, sväzok — zväzok, sotreli — zotreli, náukosdelným — náukozdelným, sveril — zveril, smýšľali — zmýšľali, zpod — spod, zpiatočníctvo — spiatočníctvo, sjednotiť — zjednotiť, zpreneverenie — spreneverenie, svaľovať — zvaľovať a pod.

— zjednocujeme písanie tvarov s pomocným slovesom byť: já bych — ja by som, abych sa — aby som sa, jsú — sú a pod.

— upravujeme neurčitkové tvary slovies: vedeť — vedieť, mysleť — myslieť a pod.

— názvy miest a obcí upravujeme iba pravopisne: Starú Pazovú — Starú Pazovu, Baňska Bystrica — Banská Bystirca, baňsko-bystrický — banskobystrický, viedeňský — viedenský, Rieka — Rjeka. Ponechávame tvary: Tajovej (Tajove), Pružinej (Pružine) a pod. Zmeny názvov obcí a miest uvádzame vo vysvetlivkách.

— zjednocujeme písanie mien a priezvisk: Hamuliak — Hamuljak, Gottčár, Gočár na Gotčár, Gerometa — Gerometta, Koša — Kossa, kossuthovský — košútovský (ponechávame však zásadne Kossuth), Szőgéni — Szögényi, Mária Terezia — Mária Terézia, Zerdahely — Zerdahelyi, slečna Riznerovská — slečna Riznerová, Cherven — Červeň a pod. Krstné mená rozpisujeme. Chorvátske mená zásadne píšeme s diakritickým znamienkom. Napr.: Kuševič — Kušević, Mažuranič — Mažuranić a pod.

— rozpisujeme skratky: kráľ. akademii — kráľovskej akadémii, Sl. N. N. — Slov. nár. noviny, c. k. — cisársko-kráľovský, P. V. — Pešťbudínske vedomosti, pred. roku — predošlého roku, svob. priv. mesta — slobodného privilegovaného mesta, sv. omšou — svätou omšou a pod. Názvy mesiacov rozpisujeme; v skrátenej forme ich ponechávame iba pri citáciách s udaním dátumu. Ponechávame: gr. (gróf), zl. (zlatých), zák. článok (zákonný článok), ak je pri ňom uvedené číslo.

— opravili sme tlačové chyby: ak zmrazený — ako zmrazený, kapitolu — kapitulu, lakajská — lokajská, plávajá — plávajú, odhováral — odhovárali, meštiansva — meštianstva.

— dôsledne píšeme namiesto Horvat, horvatský — Chorvát, chorvátsky, Matica Slovenská — Matica slovenská, illyrský — ilýrsky, Cyrill a Method (ak nejde o rovnomenný časopis) — Cyril a Metod, Slovan — Slavian (na stranách 29, 34, 86 a i. je i Slovan, Slovanstve).

— zo syntaktických úprav sme uviedli do pádovej zhody zámennú príslovku „tak“ v týchto pozíciách: tak jasnú — takú jasnú, tak intímnym — takým intímnym a pod.

— z jednotlivých hláskoslovných úprav uvádzame: svevoľu — svojvôľu, boľastne — bolestne, bľadnú — blednú, chladnokrovnej — chladnokrvnej, nádejem sa — nádejám sa, bezprosredný — bezprostredný, od nás visí — od nás závisí, krystalisovaly sa — kryštalizovali sa, žížnila — žíznila, svieťa — svietia, stojacieho — stojaceho, společenský — spoločenský, stykami — stykmi, celníkov — colníkov, tamejší — tamojší, schopnosťach — schopnostiach, písemnosti — písomnosti, rečiami — rečami, tuškou — tužkou, brošúr — brožúr, najobetivejší — najobetavejší, zasedanie — zasadanie, prsiami — prsami, radosťach — radostiach, núťa — nútia, lže — luže, kmena — kmeňa, spravedlnosti — spravodlivosti, udalosťach — udalostiach, konec — koniec, neresťam — nerestiam, ohroženú — ohrozenú, proslovoch — preslovoch, výnimečným — výnimočným, pečeťami — pečaťami, Turec — Turiec, krajciara — grajciara, obore — odbore, jubilárny — jubilejný, diecesánskou — diecéznou, predihrou — predohrou, očiami — očami, präpotencie — prepotencie, pisemníctvu — písomníctvu, s novuzrodením — s novozrodením, génij — génius, určení — určenie, šiarkana — šarkana, ku pr. — napr., násilno — násilne, opravdová — opravdivá, hosťmi — hosťami, interessami — interesmi, vliv — vplyv, trojhvezdie — trojhviezdie, zrejmo — zrejme, našeho — nášho, glagolitické — glagolské, otálala — otáľala, z poloviny — z polovice, sošlechtenie — zušľachtenie, pomociek — pomôcok, zneveriť — spreneveriť, dovedú — dokážu, spojidlá — spojivá, voškerý — veškerý, pribarvenia — prifarbenia, zamknul — zamkol, prešachrovať — prečachrovať.

V poznámkovom aparáte sme uviedli podstatnú časť pravopisných a iných úprav textu.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.