E-mail (povinné):

Jozef Škultéty:
O romantizme

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Erik Bartoš, Anna Studeničová, Patrícia Šimonovičová, Jana Jamrišková, Veronika Gubová, Tibor Várnagy, Viera Marková, Henrieta Lorincová, Eva Studeničová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 10 čitateľov

Samuel Šípka

Slovenská mládež od začiatku 19. storočia navštevovala najmä prešporské školy, lebo v Prešporku roku 1803 založený bol ústav slovenskej reči a literatúry so stolicou slovenského jazyka na lýceu. V školskom roku 1828 — 1829 pri ústave slovenskej reči a literatúry mládež založila si knižnicu a Spoločnosť čítavať a posudzovať literárne diela, cvičiť sa v svojom materinskom jazyku i v rečníctve. V 1830-tych rokoch za príkladom prešporským pozakladali Spoločnosti so slovenskými knižnicami i na iných školách, v Banskej Štiavnici, v Kežmarku, Prešove, v Levoči; katolícki študujúci slovenskí rezko si počínali najmä v peštianskom semeništi. V krúžku prešporskom medzi horlivými šuhajci začal vynikať Ľudovít Štúr.

Keď z jari roku 1838 námestná rada, v duchu Metternichovej politiky, zakázala takéto Spoločnosti mládeže na všetkých školách Uhorska, v Prešporku slovenskí študujúci zriadili sa v svojom Ústave a Štúr účinkoval i ako námestník profesora Palkoviča na slovenskej katedre. Ale 31. decembra 1843 prešporský konvent odobral Štúrovi námestníctvo profesorátu. Vtedy dvadsiatidvaja najlepší slovenskí žiaci vystúpili z lýcea. Ktorí z nich ako teológovia boli už v poslednom roku, utiahli sa do svojich rodičovských domov pripravovať sa na skúšky, ostatní, trinásti, v krutej zime odišli z Prešporka na lýceum do Levoče.

Vtedy, roku 1844, Samko Šípka už bol horlivým členom levočskej slovenskej spoločnosti, v ktorej prešporských bratov prijali s nadšenosťou.

Narodený bol Samuel Šípka 19. februára 1827 v Košťanoch pri Martine, ale rodičia (otec mlynár Pavel Šípka, matka Mária, rodená Starička) skoro prešli do martinského mlyna a Samko dostal sa do školy k Michalovi Meličkovi.1 Turčianske školy, mošovská, necpalská i martinská, predtým povestné, v tieto časy už zanikali, boli len akousi prípravnou triedou pre gymnáziá. No vymuštrovať chlapcov ešte znamenite vedeli: formálna stránka vyučovania bola veľmi vypracovaná, učebná látka ustálená. Šípka s vďakou spomínaval Meličku ako svojho učiteľa a o jeho metóde a horlivosti učiteľskej rozprával samé pekné veci. Keď odišiel z Martina učiť sa ďalej, prijali ho do tretej triedy.

V Levoči milí jeho vrstovníci boli medzi inými Pavol Dobšinský a Ján Botto; Samo B. Hroboň bol tam už zo starších študentov. Už roku 1840 vyšla tu Jitřenka, čili výbornější práce učenců česko-slovanských levočských. Medzi trinástimi, prišlými z Prešporka, vynikali najmä Turčan Janko Kučera, Gemerčan Peter Z. Kellner a Trenčan Mikuláš Dohnány. Doniesli si odpisy Štúrových prešporských prednášok, najmä historických, literárnohistorických, estetických. Niektorí z prešporských vysťahovalcov mohli za svojím učiteľom Štúrom i sami ďalej prednášať, ale prišiel za nimi do Levoče i Ján Francisci, v Prešporku už skončivší teológiu.2 Mládež v svojich schôdzkach, v spoločnosti, nahradzovala si všetko, čoho jej škola pri vyučovaní v latinčine nemohla dať. Okrem malej peňažitej podpory, ktorú mu dával najmä spolok Tatrín, Francisci za dva roky udržoval sa v Levoči ako privátny učiteľ u probstnerovskej rodiny, aby mohol byť učiteľom svojich mladších druhov. Levoča stala sa strediskom3 ostatných slovenských spoločností na školách: slovenské vzdelávacie spoločnosti v Kežmarku, Prešove, Štiavnici, Modre a Prešporku vstúpili s ňou do takého spojenia, že navzájom písomne oznamovali si predmety svojich prác, svoje pokroky v slovenskej vzdelanosti a navzájom povzbudzovali sa v horlení za svoju reč a národnosť. V Levoči šuhajci, keď vraj starší slovenskí národovci zakladaním spolkov odvádzali svoj ľud od opojných nápojov, ustrojili si tiež spolok miernosti a žili v duchu Štúrovej náuky rigorózne, bezmála asketicky, vôbec v čistote až panenskej.

Ničoho krajšieho nemožno si predstaviť nad takýto život. Možno povedať, že kvôli mladosti, strávenej v takomto snažení, hodno je narodiť sa.

Samko Šípka prestal byť levočským študentom v roku 1848.

*

Duchu svojej školy a ideálom svojej mladosti zostal verným v celom svojom živote. Levočským študentom prestal byť v búrkach roku 1848. Išiel za slovenského dobrovoľníka a vrátil sa domov až v novembri roku 1849.

Tu, ako vzácnu silu, hneď schytil, pojal ho verejný život. V prvú periódu slúžil ako okresný notár turčiansko-sv.-martinský, v druhú ako prísažný martinského slúžnovského úradu. Roku 1868 v Martine bola založená sporiteľňa a Šípka stal sa jej účtovníkom a tajomníkom. Základný kapitálik, ktorého tiež len polovica bola splatená, minul sa temer na knihy a iné potreby zakladania, ale rigorózne vedený ústav získal si takú dôveru slovenského obecenstva, že kde len bol slovenský kapitálik, v krátkom čase temer každý prišiel do Martina. Sporiteľňa onedlho na milióny počítala svoje vklady. Pilnosť, príčinlivosť Šípkovu v službe tohto ústavu bolo by hodno opísať ako príklad pre iných.

Účinlivosť jeho pri našich spolkoch, spomenutá už pri zvesti o jeho smrti, bola tiež taká príkladná. A ako vedel robiť, prikladať rúk, práve tak vyznačoval sa v horlení, v povzbudzovaní iných alebo vo vyhľadávaní nových úloh. K minulosti slovenskej prechovával zvláštnu pietu. Ako vieme z Mudroňovho životopisu, roku 1863, keď svätila sa tisícročná pamiatka pokresťanenia Slovákov, Šípka s Jánom Bottom a Pavlom Mudroňom bol na Velehrade.4

V Martine, kým spoločnosť bola počtom menšia, divadlo hrať, ak5 bolo treba, považoval si každý za povinnosť. Samuel Šípka na javisku6 nebol diletant, ale herec, umelec. Divadelného predstavenia na matičných zhromaždeniach temer nebolo bez neho.7 Prestal hrávať, až keď naučiť sa rolu naspamäť bolo mu už ťažko. Rozsudok bystrý ostal mu i vo vysokej starobe.

Tak i zvláštnu zaujatosť za slovenské veci zachoval takrečeno do posledného dychu.

Už za vojny, v októbri 1915, umrel nám v Srbsku Jozef Podhradský, pôvodca drámy „Holuby a Šulek“, ako starec bezmála deväťdesiatriročný.8 Teraz9 odišiel už i Samko Šípka, ako posledný z toho prešporsko-levočského pokolenia slovenského. Večná mu pamäť!10

(1917)

NN, 48, 1917, č. 58 (uverejnené ako nekrológ); rukopis sa nezachoval.

Článok nie je podpísaný, ale jeho dikcia prezrádza „ruku“ Jozefa Škultétyho: preto sme článok zaradili do tohto súboru.

1 Michal Meličko bol martinským evanjelickým učiteľom v rokoch 1831 až 1875; po ňom sa tu stal učiteľom jeho syn Ján (1846 — 1926), známy aj ako zbormajster martinského Spevokolu, v ktorom veľmi aktívne celé desaťročia účinkoval aj Samuel Šípka.

2 Treba rozumieť nie v dnešnom termíne „bohoslovecké štúdium“; ale v dobovom školskom systéme to bol najvyšší stupeň lyceálneho štúdia.

3 Pôvodne vytlačené: „stredišťom“; upravujeme.

4 Pavol Mudroň, Vlastný životopis. SP, 35, 1915, s. 305 — 306.

5 Pôvodne vytlačené: „jestli“; upravujeme.

6 Pôvodne vytlačené: „javišti“; upravujeme.

7 O Šípkovom hereckom účinkovaní je veľa zmienok aj v Bottových listoch; porovnaj ich vydanie v MS v roku 1983.

8 Jozef Podhradský (1823 — 1915); známy ako autor drámy Holuby a Šulek (1850). — O Podhradského diele Tragédia Tatry, ktoré je doteraz neuverejnené, porovnaj štúdiu Michala Kocáka v zborníku K problematike slovenského romantizmu. Martin 1973, s. 181 — 198 a v Zborníku LA 18, 1981, s. 101 — 119.

9 Doplňujeme presný dátum smrti Samuela Šípku — 15. máj 1917.

10 Škultéty nespomenul Šípkovu publicistickú činnosť v dobových časopisoch (Pešťbudínske vedomosti, NN, Národný hlásnik, Obzor), jeho zberateľské folklórne úsilia (prispievateľ oboch reprezentatívnych zbierok našich rozprávok v roku 1858 a v roku 1883), ako aj Šípkovu prácu Topografické dáta veľkej obce Turčiansky Sv. Martin (Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 1, 1896, s. 135 — 143). — Samuel Šípka bol aj martinským kronikárom — jeho rukopisný „Pametnik mestečka Sv. Martin, zavedený s rokom 1860“ sa nachádza v LA MS, signatúra J 263; písal o ňom Michal Eliáš: Z minulosti a prítomnosti Turca 6, 1983, s. 159 — 179.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.