Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II


E-mail (povinné):

Svetozár Hurban Vajanský:
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Martin Droppa, Viera Studeničová, Michal Belička, Silvia Harcsová, Nina Dvorská, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga, Jana Pálková, Zuzana Berešíková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 28 čitateľov

1910

List 306. Julius Markovič S. H. Vajanskému

Nové Mesto n. Váhom dňa 26. apríla 1910[2114]

Blahorodý pán Svetozár Hurban Vajanský, Turč. Sv. Martin

Drahý Bratre!

V mene zvolávateľov novomestského ľudového zhromaždenia prichádzam k Tebe s úctivou prosbou, žeby si bol tak láskavý predsedať nášmu zhromaždeniu. 1. mája bude u nás taká manifestácia slovenského ľudu, akej dosiaľ ešte nebolo na Slovensku. Chceme mať teda korunu nášho zhromaždenia, že nám bude predsedať náš prvý spisovateľ, mysliteľ, redaktor, a čo je hlavné, najideálnejší slovenský charakter.

Ako vyvolený predseda zhromaždenia máš osobitný bod v programe vo forme prívetu, v ktorom môžeš povedať, čo sa Ti páči a čo len za dobré uznáš.[2115]

Ešte Ťa raz prosiac o vyplnenie našej prosby, som

s bratským pozdravom Dr. Markovič

(SAPL)

List 307. Ľudovít A. Engler S. H. Vajanskému

Narodnie Noviny

V Tur. Sv. Martine

New-york 20-ho mája 1910

Blahorodý Pane Redaktor!

Posielam 20 besedníc pre Národnie noviny s tou srdečnou prosbou, aby ste ich láskave uverejnili.[2116] Niekde i zaškriablo perko, opravte, prosím; budem sa usilovať, aby práca v budúcnosti lepšia bola.

Keď som Vaše diela[2117] k rukám prijal, zaplakal som od radosti; vďaka Vám za drahocenné perly našej spisby. Shakespeare a Mark Twain sú Vaši susedia v mojej knižnici. Kedy sa Vám odslúžime!

Prijmite, Blahorodý Pane, môj srdečný pozdrav.

Znamenám sa Váš oddaný ctiteľ: Ľudovít A. Engler

(SAPL)

List 308. S. H. Vajanský N. N. Bachtinovi

Preklad.

Turčiansky Sv. Martin 21. 5. 1910

Drahý N. N. Bachtin!

Váš list z 30. apríla 1910 som dostal[2118] a s veľkou vďakou prijal 1270 k 05 g.,[2119] ktoré podľa Vášho želania odovzdám ako sa patrí. Čo je s mojím prekladom? Nič som o tom nepočul. Zdá sa, že „Suchú ratolesť“[2120] prekladajú. Prajem Vám všetko najlepšie… Nezabudnite na nás!

Svetozár Hurban Vajanský

(GIALO)

List 309. Samuel Jaroslav Zachej S. H. Vajanskému

Drahý môj brat!

Tvoj milý list zo dňa 19. t. m. ma nadmieru potešil.[2121] Tak tedy skoro sa uvidíme. Nemajúc však času písať Ti obšírnejšie — budeme mať dosť príležitosti ústne sa pozhovárať[2122] — chcem stručne odpovedať na Tvoje otázky.

O byt sa nestaraj. Budeš bývať u mňa,[2123] ak totiž mojím skromným príbytkom nepohrdneš. Pasu na každý spôsob si zaopatri; bude Ti treba, nie tak pre Srbsko — pre Bulharsko netreba — ale na spiatočnú cestu. Bez neho mal by si v Zemúne opletačku.[2124] Žiadneho certifikátu[2125] Ti netreba. Na kých čertov by to bolo? Ako pritom, môžeš i len mysleť na „fumigovanie?“ Ako? Z čiej strany? Vzácnym nám budeš všetkým. Oznámenie, že prídeš, vyvolalo príjemnú senzáciu. Všetci sa tešia, i Bobčev,[2126] i býv. minister osvety dr. Iv. Šišmanov,[2127] i druhí — s Vazovom som sa nevidel — ale nadovšetko ja, moji domáci a Věšín,[2128] ktorý Ťa dá pozdravovať.

A čo, z Martina a vôbec zo Slovenska nepríde nikto druhý podívať sa na Sofiu?![2129]

Buď sa Ti pošle, ešte do Martina, alebo sa Ti oddá na bulharskej hranici legitimácia na bezplatné cestovanie po všetkých dráhach bulharských.

Nemám času ďalej sa rozpisovať. Nuž tedy zdravstvuj a do skorého a šťastlivého videnia!

Tvoj oddaný brat S. J. Zachej

V Sofii 23/VI 910

(SAPL)

List 310. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej

T. S. M. 28. 6. 1910

Drahá duša!

Dostala sa mi ohromná satisfakcia,[2130] dal mi ju slávny V. Jagič v „Archiv für. slav. Philologie“, kde referuje o „Suchej ratolesti“[2131] a priamo oslavuje môj slovenský jazyk a dáva frčku Čechom pre germanizmy.

Som natešený, ako dávno som nebol. Teraz ma môžu Prdisti[2132] v riť bozať, môžu klebetiť, čo chcú, i to, že som ženu otrávil, otca zabil a Rím podpálil.

Bude banket županovi 30. júna.[2133] Som volaný a podpísal som, ale či pôjdem, neviem.

Dňa 5. jún(a) ráno, ak je Božia vôľa, odídem — no na krátko, asi 5 dní.

T(voj) Sveto

(SAPL)

List 311. S. H. Vajanský Jozefovi Škultétymu

11/7

Jozef Škultéty, Red. „Národných novín“, Turóc Sz. Márton, (Ungarn)

Zajtra napíšem dopis pre sob. číslo.[2134] Nebolo možno. Nedajú chvíľky. Idem do Plevna.[2135] Nikdy pred 3-ťou spať.

(AMS)

List 312. Zsilinsky Mihály S. H. Vajanskému

Preklad.

Budapešť 2. septembra 1910

VIII. Sándor utcza 30/a

Vážený pán redaktor!

Prijmite moju vďaku za láskavú pozornosť, za zaslanie toho čísla „Národných Novín“, v ktorom je reč o žilinskej synode.[2136] Úvodník je vážny a dobrý, ale „paródia“ je trochu povrchná.

Vo Vašom ct. časopise nachádza sa však aj koniec oveľa zaujímavejšieho článku, ktorý som s pôžitkom čítal. Je to štúdia Jána Kvačalu o Drábikovi pod názvom Analecta Comeniana.[2137]

Keďže toto IV. pokračovanie je len zakončením celej štúdie, veľmi by som Vám bol zaviazaný, vážený pán redaktor, keby ste mi pod krížovou páskou poslali predchádzajúce tri čísla časopisu. Prirodzene, že peniaze Vám za ne pošlem. Prosím Vás, oznámte mi, koľko dlhujem?

S opakovaním mojej prosby,

s úctou ostávam uctivý služobník Zsilinszky Mihály

(SAPL)[2114] Hlavička listu: Dr. Julius Markovič, správca Ľudovej banky účast. spoločnosti v Novom Meste n. V.

[2115] Svetozár Hurban sa zúčastnil ľudového zhromaždenia v Novom Meste n/Váhom, bol vyvolený za predsedu zhromaždenia a predniesol pozdravný prívet. Rečníkmi na zhromaždení boli: dr. Ján Mudroň, ktorý vysvetľoval národnostný zákon, Ivan Daxner hovoril o problémoch maloroľníctva a o rozvoji priemyslu a Julo Markovič o aktuálnych politických veciach. Na záver zhromaždenia prijali rezolúciu. (O zhromaždení pozri nepodpísaný list z Nového Mesta n/Váhom, odtlačený v Národných novinách z 3. mája 1910, č. 52.)

[2116] Besednice Ľudovíta A. Englera vychádzali pod pseudonymom Kvetohájsky v Národných novinách na r. 1910, a to v tomto poradí: Dámske klobúky (č. 71), Naša farma (č. 76, 78), Národná americká hra (č. 80), Ako sme pani Malinákovú na loď odprávali (č. 84, 85), Z detských súdov (č. 86), Moje prvé lovenie rýb v morskom zálive (č. 88, 90), Konská železnica (č. 95), Mramorový svet (č. 99), Drobty z new-yorských restaurantov (č. 101 — 102), Krajnosti (č. 109), Pokyny k našej politickej výstave (č. 112), Vegetarianske lakoty (č. 115), Historické slávnosti (č. 117, 119), Salona (č. 124), Omrvinky z výstavky (č. 129), New-yorský hluk (č. 133), Politická výstavka (č. 136), Visiak (č. 144), Ako som liečil bolenie zubov (č. 148) a Môj nos (č. 153). V Národných novinách teda vyšlo všetkých dvadsať Englerom zaslaných besedníc.

[2117] T. j. Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského (bližšie o nich v pozn. č. 1 k listu č. 265).

[2118] Bachtinov list Vajanskému z 30. 4. 1910 je pravdepodobne zničený.

[2119] Spomenutú sumu odovzdal asi Svetozár Hurban Kníhtlačiarsko-nakladateľskému spolku v Martine. Údaj je dnes ťažko preveriteľný.

[2120] Preklad Vajanského románu Suchá ratolesť v Rusku nevyšiel. Pozri list č. 349.

[2121] List nepoznáme.

[2122] Svetozár Hurban sa v dňoch 5. 7. 1910 — 15. 7. 1910 zúčastnil slovanského zjazdu v Bulharsku. Tu Zachej naráža na skoré osobné stretnutie v Sofii.

[2123] Počas svojho pobytu v Sofii býval Svetozár Hurban u Samuela Jaroslava Zacheja. O svojom pobyte v Bulharsku, zážitkoch zo slovanského zjazdu i z ciest sa Vajanský rozpísal v Národných novinách XLI (1910), v článkoch Sofia — Pleven. Cestopisné črty (v č. 86, 89, 95, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139) a jeho cestopisné skice potom vyšli „ako odtlačok z Národných novín“ aj knižne r. 1910 v Martine pod tým istým názvom, tlačou a nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku, str. 152.

[2124] T. j. colné trampoty na hraniciach.

[2125] certifikát (lat.) — preukaz, potvrdenie, osvedčenie

[2126] Štefan Savov Bobčev (1853 — 1940) — predseda prípravného výboru Slovanského zjazdu v Sofii, významný bulharský politik a právnik, od r. 1908 profesor slovanského práva na univerzite v Sofii, r. 1911 minister vyučovania, r. 1912 bulharský veľvyslanec v Petrohrade

[2127] Ivan Šišmanov PhDr. (1862 — 1928) — bulharský slavista, od r. 1894 profesor porovnávacích literatúr a histórie na univerzite v Sofii, v r. 1903 — 1907 minister národnej osvety, v r. 1918 — 1919 bulharský vyslanec v Kyjeve

[2128] Pozri Menoslov… č. 128.

[2129] Na slovanský zjazd do Sofie prišli ešte dr. Miloš Šimko, dr. Ľudovít Bazovský a dr. Augustín Ráth. (Pozri článok Samuela J. Zacheja Paberky zo všeslavianskych soborov v Sofii, Národné noviny XLI, 1910, č. 87, 92 — 93, 101.)

[2130] satisfakcia (lat.) — zadosťučinenie

[2131] Referát Vatroslava Jagić? o Suchej ratolesti vyšiel v Archív für slavische Phililogie na r. 1910, s. 622 — 624. Základné myšlienky referátu pretlačili aj Národné noviny XLI (1910), č. 75. Jagić vyzdvihuje slovanský charakter Vajanského umenia a najmä slovanskú frazeológiu „slobodnú a neodvislú od germanizmov“ a pritom „modernú“, takže by túto prednosť mohol spisovateľovi závidieť „nejeden iný moderný slovanský jazyk“.

[2132] Prdisti — ironická narážka na prúdistov

[2133] Banket sa dával na počesť novovymenovaného turčianskeho župana Šimona Csaplovicsa (Národné noviny XLI, 1910, č. 76).

[2134] Vajanského list vyšiel pod názvom Slaviansky kongres v Národných novinách z 19. júla 1910 (č. 84).

[2135] Do Plevna odcestoval až 13. júla 1910, a to spolu so Samuelom J. Zachejom.

[2136] Úvodník vyšiel pod názvom Žilinská synoda v Národných novinách XLI (1910), č. 101. Úvodník vznikol z príležitosti 300-ročnej pamiatky žilinskej synody, ktorú zasvätila evanjelická cirkev v Žiline 27. a 28. augusta 1910. Na večierku prednášal o žilinskej synode dr. Michal Zsilinszky.

[2137] Kvačalov článok Analecta Comeniana vychádzal na pokračovanie v Národných novinách XLI (1910), a to v č. 93, 96 a 98. Vajanský pravdepodobne žiadané čísla zaslal.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.