Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 10. Jurajovi Palkovičovi

(22. XI. 1825)[48]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiose!

Existunt typis procusae binae ternaeve aut fors plures etiam conciones sacrae, quas sua celsitudo princeps, regni primas Alexander a Rudna et Divék-Ujfalu, adhuc in cura animarum constitutus, variis occasionibus in lingva Slavica dixit;[49] relate ad unam, anno 1804 sub solenniis primitiarum domini Josephi Madács habitam, ita felix eram, quod eandem proxime praeteritis diebus dono oblatam obtinuerim; optarem autem reliquas etiam procurare illisque non temnendam suppellectilem meam librariam, cumprimis Slavicam exornare. Cum interim illas pluribus in locis adusque in cassum (!) quaesiverim et confidam eas in conspicua Reverendissimae Dominationis Vestrae bibliotheca in duobus tribusve exemplis singulas repertum iri — gratia Reverendissimae Dominatioinis Vestrae reiteratis vicibus mihi praestita animatus — praesumo humillimis precibus molestus esse, dignetur, si prae manibus plura earundem concionum exempla existunt, ex singulo unum mihi gratiose applacidare et adtribuere; ad casum vero eum, si gratiam hanc nancisci haud possem, tantisper adminus annos et occasiones, quibus desideratae idmodi conciones per suam celsitudinem habitae sunt, mihi gratiose indicare, ut commemoratio earum in Historia linguae et literaturae Slavicae secundum omnes dialectos auctore d. professore Schaffarik concinnata actuque sub prelis constituta, fundale non minus ac convenienter fieri queat.[50]

Caeterum altis devotus gratiis, perenni cum veneratione persevero

Reverendissimae Dominationis Vestrae

humillimus servus et cliens Mart. Hamulják.

[51]

Budae 22. Nov. 1825[48] Originál listu (23 × 18,5 cm).

[49] Nateraz poznáme tri samostatne vydané slovenské kázne A. Rudnayho z obdobia jeho pastorácie: Památka navštíveňá pána v padesátom roku obnovená, s kterym Boh služebníka svého grófa Berényi Gábora zamiloval (Trnava 1789); Kazeň na slavné primicie Madács Jozefa, novo-posvaťeného knaza arcibiskupstvi ostrihomského k duchovnému prospechu v Bojnanském chráme páně držaná skrz… (Trnava 1804), ktorú mal aj Hamuljak; a Kázeň na slavne primicie Batthiany Ludvika de eadem, novo-posvaťeného knaza arci-biskupstvi ostrihomského k duchovnému prospechu v Preseránském chráme páně držaná skrz… (Trnava 1804). — Rudnayho slovenské kázne súborne vydal J. Palkovič v Trnave r. 1833 pod názvom Kázne prihodné, ai iné, to jest: 82 reči duchovních, od nebohého arcibiskupa ostrihomského v Krušovcách nekdi predneseních, a vlastnú rukú spísaních.

[50] P. J. Šafárik vo svojich Dejinách slovanského jazyka a literatúry charakterizoval A. Rudnayho (iste aj Hamuljakovou zásluhou) ako čelného predstaviteľa bernolákovských snáh: „Na čele tohto úsilia skvie sa vznešený vzor v tom šľachetnom zmysle, s akým Jeho kniežacia milosť, pán Alexander de Rudna a Diviackej Novej Vsi, prímas a najvyšší tajný kancelár Uhorského kráľovstva, ostrihomský arcibiskup atď. (nar. vo Svätom Kríži nad Váhom v Nitrianskej župe 4. októbra 1760), sám dôkladný znalec slovenského jazyka, si váži prirodzené, neodcudziteľné práva tohto jazyka ako materinskej reči veľkej časti národa zvereného jeho duchovnej ochrane. Svedčia o tom mnohé kázne, ktoré Jeho výsosť prednášala už dávnejšie v slovenskej reči a z ktorých niektoré vyšli tlačou v Trnave r. 1804, a vydanie veľkého Bernolákovho slovníka, ktorý bez jeho láskavej starostlivosti by sotva uzrel svetlo sveta.“ (Pozri preklad Šafárikových Dejín od V. Betákovej a R. Betáka, Bratislava 1963, s. 374; o Rudnaym pozri najnovšiu štúdiu M. Vyvíjalovej: Alexander Rudnay a slovenské národné hnutie. Historický časopis XVI, 1968, s. 208 — 230.)

[51] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj milostivý pane!

Jestvujú tlačou vydané dve alebo tri alebo azda aj viaceré nábožné kázne, ktoré jeho výsosť knieža a prímas kráľovstva Alexander z Rudna a Diviackej Novej Vsi, vtedy ešte ako pastier duší, predniesol v slovenskej reči pri rozličných príležitostiach. Vzhľadom na jednu, povedanú roku 1804 na primíciách pána Jozefa Madáča, bol som taký šťastný, že som ju práve v uplynulých dňoch dostal do daru. Želal by som si však zaobstarať aj ostatné a nimi ozdobiť svoju nie nepatrne vystrojenú knižnicu, predovšetkým slovanskú. Keďže som ich medzitým na viacerých miestach doteraz márne hľadal a spolieham sa, že sa vo vynikajúcej bibliotéke Vašej Vysokodôstojnosti jednotlivé v dvoch alebo v troch výtlačkoch nájdu, — povzbudený milosťou Vašej Vysokodôstojnosti mnoho ráz mi preukázanou — opovažujem sa najponíženejšou prosbou obťažovať, aby ste ráčili, ak máte poruke viaceré výtlačky týchto kázní, z každej po jednom mi milostive poskytnúť a poukázať. V tom prípade však, ak by som tejto milosti nemohol dôjsť, ráčte mi milostive oznámiť zatiaľ aspoň roky a príležitosti, pri ktorých tieto želané kázne jeho výsosť predniesla, aby sa zmienka o nich v Dejinách reči a literatúry slovanskej podľa všetkých nárečí, zostavených autorom pánom profesorom Šafárikom a práve pripravených do tlače, mohla urobiť nemenej dôkladne a primerane.

Napokon porúčajúc sa do priazne ostávam so stálou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník a chránenec Martin Hamuljak.

V Budíne 22. novembra 1825
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.