Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 62. Františkovi Palackému

(4. I. 1828)[411]

V Budíne, 4. ledna 1828

Urozený Pane!

Vzácné Vaše psaní ode 21-ho pros. 1827 dodáno mi náležitě,[412] a, ačprávě prácemi úredními príliš obtížen jsem, predce hned odpovídám.

Žádaje oba časopisy národního českého Museum,[413] jejichž redakcia Vám šťastným osudem svěrena, ve všeckých na sebe vzatých exemplárech budúcně odbírati po poště, predplatil jsem pri tutejším hlav. úrade poštovském na nastávající rok 1828 celeročně a sice: 7 zl. 20 kr. na 1 ex. německého, a po 3 zl. na 4 exx. českého časopisu 12 zl., vespolek 19 zl. 20 kr. v stríbre; však ničméně odtamtuď poučen, že jmenované časopisy po složené ceně míti nemožna, a tedy abych se dle ceny ve zděleném tišteném poznamenání uložené zpravoval, požádán, jda znovu na poštu, jedine na německý časopis 1 ex. polročně vymerené 4 zl. v stríbre tamť nechav, ostatní pak peníze zpátkem prijav, na 3 exx. časopisu českého — z níchžto jeden mně, druhý p. Mich, Madánskýmu, kaplanovi v Naměstově (městečku v Oravské stolici), a tretí p. Štěp. Hamuljákovi, kaplanovi v Nógrádě (městečku v Nógrádské stolici) patrí[414] —, cenu v časopisi ohlášenu polročně po 1 zl. 30 kr. v stríbre u p. Eggenbergera, knihkupce v Pešti, beze všeho jmenování odbíratelův, složil jsem.

Cesta knihkupecká z Česka do Uher tak zpozdilá bývá, že člověk za objednanými věcami a spisy, zvláště takovéhoto druhu, čekati často zunuje, a proto prál bych všecky exempláre poštou prijímati. Tohoto nastávajícího prvního polroka ovšem již musím pri učiněném porádku zůstati, německý totiž časopis po poště a český v 3 exx. po knihkupcovi odbírati; na druhý však polrok i tento, bude-li cena tak, jak v samém časopisu, totiž celoročně s 3 zl., polročne s 1 zl. 30 kr. v stríbre ohlášena jest, i ze strany nejvyšší vlády poštovské ustanovena a potvrzena, po poště odbírati míním. Tak jen, z ohledu totiž i skrovné ceny i rychlého dodávání, náději můžeme míti více odbíratelóv v Uhrách, o jejichž rozmnožení s predloženou výminkou i dále s radostí pečovati budu. — Najde-li se způsob, 1 ex. českého časopisu za preddotčenú celoročnú cenu, to jest za 3 zl. v stríbre, kolik minulého roku v skutku platil sem, pro mne hned z počátku poštou poslati, takový čtvrtý exemplár vděčně prijmu a peníze, kde poručiti ráčite, bez meškáni odešlu. Aby ste tedy o rozdílu ceny poštovské časopisóv těchto mezi ohlášením Vaším a zaznamenáním poštovským vlastnoočitě presvedčiti se, jej vyrovnati a mírnejší cenu českého svou cestou a na svém místě vyprostredkovati v stavu byli, onu tištěnú prílohu v převodě s tou prosbou Vašnosti zasílám, ať mi takovú časem svým zpátkem poslati ráčite.[415] — Poštěstí-li se Vám to učiniti, tedy na kolik sem vyrozuměl, hotovi jsú ovšem i ostatní odbíratelé Vašeho časopisu v Uhrích, raději na poště predpláceti a po poště exempláre dostávati, než od knihkupcóv; ale dvojnásobnú cenu na poště skládati nikto nechce. Působtě tedy čo a jak se Vám nejlépe videti bude. Vaše zajiště věc jest, v této príčine slovo promluviti.[416]

Jednání sněmová nakolik se na maďarčinu vzťahují, z tisku sem dal prepsati, ježto Vám zde v príloze zděluji,[417] litujíc, že pro nedostatek času takové nejen do lepšího porádku uvesti, a, čo sem žádal, výťah z ních udělati, ale ani jen srovnati je s originalem sem nemohel; byli zajistě nekterý z pisárův nedbanlivý a proto najdete tu i tam omyly, ale neznačné. Hodili by se Vám asnad i předešlých sněmův zavrení ve věci této. Cožkoli žádati ráčite a v mé moci bude, vděčně Vám poslúžím. — Statistická, vníterné syly a vlády krajny zjevující návěští z verejných popisův, odkudž predci nejskoreji pravdy se dovedeti, dáti nikomu nevolno; čo však odjinud, zvláště z ohledu na počet Slovákův dostati bude možna, Vám zaslati neomeškám.[418] — Konečně preložení něm. nekterých slovenských písní z II. svazku nár. naších písní s dodatky, od jistých Slovákův poslané do časopisu nemeckého zde prikladaje[419] a do prízně Vaší se poručeje, zustávám s dokonalou uctivostí a srdečnou náklonností

Vaší Urozenosti úprimný ctitel Martin Hamulják[411] Originál listu (23,5 × 19 cm), uložený je v LA PNP v Prahe. K listu je pripojený Hamuljakov odpis potvrdenia o zložení predplatného na nemecký i český muzeálny časopis:

„Endelgefertigter erlegt beym löbl. k. Oberpostamt Wasserstadt Ofen als ganzjaehrige Praenumeration, von 1-ten Jaener bis letzten Dec. 1828 für

1. Ex. der Monatschrift der Gesellschaft des vaterl. Museums in Böhmen, sieben Gulden 20 Kr. C. Mze., sage — 7 f 20xr.

4. Exx. der Quartalschrift derselben Gesellschaft, in böhmische Sprache, u. d. Titel: „Časopis Společnosti Vlastenského Museum v Čechách.“ per 3 f das Exemplar, zusammen zwölf Gulden C. Mze., sage — 12 f

In Allem Conv. Mze. — 19 f 20 xr.

Ofen d. 4. Dec. 1827. Martin Hamulják m. p. Rchgs. Offal b. d. Hochl. k. u. Statthalterey.

Innhalts gegenwaertigen Verzeichnisses können die hier angesetzten Monatschriften nicht um den erlegten Betrag pr. 19. f. 20 xr. C. M. bestellen werden. Man ersucht daher den Erlag nach diesem Verzeichnisse einleiten zu wollen, wonach die Bestellung sogleich nach Prag abgesendet werden wird. Schubert m. p.

Hujus multum usum capi rogo.

Reliqua sequentur curru distincto postali.

Portorium postale secus bonificabo.

De perceptis praesentibus, unica voce

illico tamen edoceri oro.“

(Preklad: „Podpísaný zložil pri slávnom kráľovskom hlavnom poštovom úrade v Budíne — Viziváros ako celoročné predplatné, od 1. januára do konca decembra 1828 za

1 ex. Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museum in Böhmen 7 zlatých 20 grajciarov konvenčnej meny, slovom 7 zl. 20 gr.

4. exx. štvrťročného časopisu tej istej Spoločnosti, v českej reči, pod názvom: „Časopis Společnosti vlastenského Museum v Čechách“ po 3 zlaté exemplár, spolu dvanásť zlatých konvenčnej meny slovom — 12 zl.

Spolu konv. meny — 19 zl. 20 gr.

Budín 4.decembra 1827. Martin Hamuljak v. r. účtovný úradník pri slávnej kráľovskej uhorskej miestodržiteľskej rade.

V prítomnom zozname uvedené časopisy nemôžu byť objednané za zloženú sumu 19 zl. 20 gr. konvenčnej meny. Preto sa žiada podľa tohto zoznamu zložiť kauciu, na základe čoho bude objednávka hneď zaslaná do Prahy.

Schubert v. r.

Prosím chopiť sa značného prospechu z tohto. Ostatné nasleduje osobitným poštovým vozom. Poštovné inak vynahradím. O prijatí tejto zásielky prosím aspoň jedným slovom hneď oznámiť.“)

[412] List Fr. Palackého M. Hamuljakovi z 21. 12. 1827 sa nezachoval.

[413] Pozri list 41.

[414] Pozri list 53.

[415] Je to odpis potvrdenia o zložení predplatného na muzeálne časopisy s vyjadrením hlavného poštového úradu v Budíne, ktoré podpísal Fridrich Schubert, praktikant tohto úradu; Hamuljakov nemecký odpis spolu so slovenským prekladom pozri v úvodnej poznámke k tomuto listu.

[416] Fr. Palacký v odpovedi Hamuljakovi z 19. 1. 1828 (LAMS) vyjadril počudovanie nad tým, že budínsky poštový úrad určil takú vysokú cenu za české časopisy; nezmieňuje sa však o tom, či urobil nejaké kroky za zníženie tejto ceny.

[417] Z týchto narážok vysvitá, že Hamuljak zaslal Palackému aj niektoré štatistické výpisy z úradných popisov, ku ktorým mal prístup v budínskej miestodržiteľskej rade, a preto zdôrazňuje Palackému, že ich nemožno poskytnúť nikomu. Okrem toho sa zdá, že Hamuljak mal v úmysle zaslať (a pravdepodobne aj zaslal) Palackému aj iné údaje o Slovákoch, ktoré Palacký potreboval pre chystaný príspevok o slovanských národoch v Uhorsku (Palackého príspevok vyšiel pod názvom O národech uherských, zvláště Slovanech v ČČM III, 1829, zv. 4, s. 11 - 38). Palacký totiž v liste Hamuljakovi z 19. 1. 1828 oznámil, že jeho „poslání“ čaká, hoci by rád bol, keby mu už „v pojednání od očitého svědka v jakékoli řeči sepsané dodáno bylo“. Napokon dodáva, že čokoľvek pošle, bude mu vítané — „když páni Kollárové a Šafárikové a t.d. pracovati nechtí, musíme sami do práce se dáti.“ (List v LAMS.)

[418] Tieto nemecké preklady slovenských ľudových piesní určené do nemeckého muzeálneho časopisu Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen však neboli uverejnené (za zistenie vďačím rukopisnému oddeleniu Univerzitnej knižnice v Prahe).

[419] Tieto nemecké preklady slovenských ľudových piesní určené do nemeckého muzeálneho časopisu Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen však neboli uverejnené (za zistenie vďačím rukopisnému oddeleniu Univerzitnej knižnice v Prahe).
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.