Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 24. Vukovi Stefanovićovi Karadžićovi

(31. III. 1826)[148]

V Budíne 31. března (po rim.) 1826

Vysoce učený, důstojný pane, draze vážený príteli!

Pán Milovuk pošle na pána Schityara kupce do Vídne po nejprvšé príležitosti,

na ord. pap. 42 exx. a na pěknejš. pap. 8 exx. Vesměs 50 exx.

Historie reči a literaturi slovanské, skrze pána Šaffarika sepsané a v tisku vydané, kteréžto exempláre z částky s Vaším porozumením ve Vídini rozdati, z částky Vám pro Vaších prenumerantóv a jiných pp. odevzdati má.

Z těchto exempl. přináležejí, a sice:

I. do Vídne: a) pro Vaších prenumerantóv: 1. pro Vaší důstojnost 1 ex. 2. pro pána Andr. Belezecky[149] 1 ex. 3. pro pána Barthol. Kopitar 10 ex. 4. pro pána Karla Busse[150] 1 ex. 5. pro pána Flor. Mar. Zakrschewsky 1 ex. 6. pro pána NN 1 ex. Vesměs 15 ex. b) pro p. Kollarových prenumerantóv: 1. pro pána N. Benka,[151] candid. theol. 1 ex. 2. pro pána Jos. Meller,[152] dto 1 ex. 3. pro Biblioteku Inst. theol. protest.[153] 1 ex. Vesměs 3 ex. c) pro p. Milovukových prenumerant. 1. pro p. Konst. Konstantinoviče z German[154] 1 ex. 2. pro p. Sim. Schityare 1 ex. Vesměs 2 ex. d) pro mého prenum. p. prof. Hromadko[155] 1 ex. II. do Tržiště, pro Vaších prenumerantóv, a sice: 1. pro p. Dem. Fruschich[156] 1 ex. 2. pro p. Dem. Vladislav[157] 1 ex. 3. pro p. Euth. Popovich[158] 1 ex. Vesměs 3 exx. III. do Dubrovníka, pro Vaších prenumerantóv: 1. pro pána Thom. Turner[159] 1 ex. 2. Jerem. Gagitsch[160] 1 ex. 3. Ang. Maslach[161] 1 ex. 4. Bulatovich 5. Matkovich 6. Jorkovich 7. Barissich 8. Novakovich 9. Fritz 10. Buda 11. Saffin 12. Tazl 13. Mudrovichich — vojínov pri pluku B. Radossevichovem.[162] 10 exx. 14. Joh. Vladislav[163] 1 ex. 15. Pet. Tomich 1 ex. 16. Joh. Skuljevich 1 ex. 17. Dem. Milakovich[164] 1 ex. Vesměs 17 exx. IV. do Varšavi, pro král.biblioteku,[165] kterú mezi jména prenumerantóv vzíti, skrze p. Milovuka ste porúčili, aškoli ještě nevyplatený ex. 1 ex. V. Do Král. Hradce, pro mojích prenumerantóv, a sice: 1. pro p. dokt. a prof. Zieglera 1 ex. 2. pro p. faráre Pěšinu[166] 1 ex. 3. pro Biblioteku kral.-hradckého theol. dioeces. ústavu 1 ex. Pán prof. Ziegler sám dá sobe prevezti od p. Tyrku, kde složené mají byti, všecký 3 exx. VI. Do Brna pro pana Domin. Kinsky, piaristu,[167] pokorně prosím odeslati 1 ex. VII. do Krokova pokorně prosím odeslati: 1. pro p. bibliotekára a profess. Bantkie[168] 1 ex. 2. pro p. Woyta Siwecki[169] 1 ex. Vesměs 2 exx. -----File: li0053.png---\Daniel.Winter\ivana.cernecka\viera studenicova\--- VIII. do Petrova pokorně prosím odeslati: 1. pro p. cis.-dvor. radcu Greč[170] 1 ex. 2. pro p. cis.-dvor. radcu Köppen[171] l ex. Vesměs 2 exx. Prináležejí tehdy: I. do Vídně 21 exx. II. do Tržiště 3 exx. III. doDubrovníka 17 exx. IV. do Varšavi 1 ex. V. do Král. Hradce 3 exx. VI. do Brna 1 ex. VII. do Krakova 2 exx. VIII. do Petrova 2 exx. Vesměs 50 exx.

Ráčte, pokorně prosím, důstojný pane a drahocenný príteli! láskavě bedliti, aby každý z predjmenovaných pánóv své exempláre čím skorej obdržeti mohel; do Král. Hradce pánu Zieglerovi prislúchajícé 3 exx. u pána Tyrka složiti dejte, odkuď pán Ziegler sám sobě takové odvezti dá; i do Brna, i do Krakova lehčej se príležitost trafí z Vídne, nežli tuodtuď; do Varšavi pak a Petrova, kdyby Vaší láska nám na pomoci nebyla, by sme tuším tuodtuď naskrze nebyli v stave nečo poslati, ráčte tehdy o všeckých hore poznamenaných pánóv láskave se postarati a pri rozdání a rozposlání exx. ohled na hodnost pánóv prenumerantóv míti, totiž pozorovati, aby z onných na peknejším pap. vytištených 8 exx., do Petrova 2, do Varšavi 1, do Dubrovníka 1 anebo 2, pro Vás 1, a pro pána Kopitara 2 aneb tri exx. dostati se mohli; jestli by ste takovéto exempláre jináče rozdati mínili, raáčte jako Vaší dustojnosti a pánu Kopitarovi se líbiti bude, učiniti, jestli by ste nevyhnutedelnu potrebu na více pěknejších exx. měli, ráčte potuď, pokuď Vám ještě 1 aneb 2 exx. na pěknejš. pap. pošlem, Váš exemplar na takovú potrebu obrátiti. — Ješte na jednu okoličnost musím pozornost Vaší požádati, totižto: na mnohých stranech tohoto díla nalézají se kraje spodne velice úzké; potrebné tehdy bude knihvazečovi prikázati, aby knihu čo najmenej obrezal, nejlépe by, tuším bylo, kdyby ste nejprvé jen jeden ex. z ord., a jeden z pěknejších na způsob proby svázati dali; NB.[172] pěknejšé exx. sú nečo kratšé, nežli ordinárné. Budúcně o jiných věcech, nyní se do lásky Vašé odporučeje, zustávám

Váš pokorný sluha Martin Hamulják

P. S. Ráčil ste se oněhdy od p. Milovuka pítati: čo se má s onným balíkom kníh, který u Vás, aneb u p. Tyrku leží, a který tuodtuď poslan byl, státi? — Na to prosím pokorně, ráčte takovy balík otevriti a všecky knižky mně láskavě poznamenati.[173][148] Koncept listu (25 × 20 cm), na ktorom si Hamuljak poznačil poradové číslo „Nro. 4.“ Okrem toho sa zachoval ešte jeden obsahove zhodný koncept prvej časti tohoto listu na osobitnom hárku (rozdelenie Šafárikových Dejín do jednotlivých miest), avšak v stručnejšom a menej prehľadnom náčrte; pri tomto stručnejšom náčrte sú aj Hamuljakove koncepty listov prímasovi A. Rudnaymu (pozri list 26) a nezistenému adresátovi (list 25). List vyšiel v edícii Vukova prepiska. Beograd 1910, s. 321 — 324.

[149] Andrija Belecki — lekár srbského pôvodu, riaditeľ vo všeobecnej nemocnici vo Viedni, patril do Vukovho kruhu.

[150] Karol Busse — ruský kolegiálny radca, člen viacerých učených spoločností (bližšie dáta nepoznáme)

[151] Benko — kandidát teológie. (Iné údaje sme nezistili.)

[152] Jozef Melcer (1800 — 1854) — pôvodom z Ostrej Lúky, po skončení teologických štúdií vo Viedni sa stal ev. farárom v Slovenskej Ľupči a od r. 1834 až do smrti pôsobil v Hronseku.

[153] Je to knižnica protestantského teologického učilišťa vo Viedni (Protestantisch-theologisches Studium), ktoré bolo otvorené r. 1821 a na ktorom študovalo veľa Slovákov (pozri štúdiu J. Ambruša pod pseud. Janko Bystrik: Príspevok k štúdiu Slovákov vo Viedni. Historický sborník V, 1947, s. 480 — 498).

[154] Bližšie údaje o Konstantinovičovi nepoznáme.

[155] Jan Nep. Norbert Hromádko (1783 — 1850) bol od r. 1811 profesorom českej reči a literatúry na univerzite vo Viedni.

[156] Dimitrije Frusić (1790 — 1838) — srbský lekár, po skončení filozofie a medicíny vo Viedni sa stal r. 1816 lekárom mestskej nemocnice v Terste. V čase viedenských štúdií redigoval s D. Davidovićom od r. 1813 Novine serbske, (P. J. Šafárik: Geschichte der serbischen literatur. Praha 1865, s. 338; St. Stanojević: Narodna encikopedija I, s. 699).

[157] Ide o Dimitrija Vladisavljevića (nar. 1789), ktorý po absolvovaní teologických štúdií v Karlovciach bol najprv učiteľom v Rjeke a potom v Terste; prispieval básňami do Davidovićových srbských novín (P. J. Šafárik, c. d., s. 358).

[158] Jeftimije-Jefta Popović (1791 — 1833) — srbský spisovateľ, pôvodom z Karloviec, po absolvovaní filozofických a teologických štúdií sa stal učiteľom na srbskej mestskej škole v Terste (P. J. Šafárik, c. d., s. 344).

[159] Thomas Turner — britský konzul (bližšie dáta nepoznáme)

[160] Jeremije Gagić (1783 — 1859). Srb pôvodom z Pretoky, ktorý r. 1812 vstúpil do ruských služieb a r. 1815 bol vymenovaný za ruského vicekonzula v Dubrovniku, kde pôsobil až do r. 1856. Bol nielen predplatiteľom slovanských spisov (Šafárikových, Kollárových a i.), ale patril aj medzi Šafárikových dopisovateľov. (K. Jireček: P. J. Šafařík mezi Jihoslovany. Praha 1895 — separát, s. 79 — 80.)

[161] Andjeo Maslač (1772 — 1838) — príslušník dominikánskej rehole, profesor na gymnáziu v Dubrovníku; bol autorom príležitostných básní vo viacerých rečiach (pozri príspevok J. Ambruša v zb. Literárny archív 1969).

[162] Bližšie údaje o týchto vojakoch z 2. poľného prápora I. pluku baróna von Radoševića sme nehľadali.

[163] Jovan Vladislav — srbský učiteľ v Dubrovníku

[164] P. Tomić, J. Skuljević a D. Milaković boli obchodníkmi v Dubrovníku. (Dimitrije Milaković mohol byť aj Šafárikovým známym, ktorého spomína K. Jireček v citovanej štúdii, s. 80.)

[165] Ide najskôr o knižnicu kráľovskej vedeckej spoločnosti vo Varšave Towarzystwo Przyjaciół Nauk (zal. r. 1800), ktorej členom sa stal r. 1827 aj P. J. Šafárik.

[166] Václav Pešina z Čechorodu (1782 — 1859) — český náboženský spisovateľ, ktorý v rokoch 1819 — 1832 pôsobil ako farár v Blučine na Morave (pozri Korešpondenciu Jána Hollého, Martin 1967, s. 389).

[167] František Dominik Kynský (1777 — 1848) — piarista a český spisovateľ, ktorý prekladal z latinčiny, gréčtiny, nemčiny a francúštiny.

[168] Jerzy Samuel Bandtkie (1768 — 1835) — poľský historik a jazykovedec, ktorý bol od r. 1811 bibliotekárom a profesorom na akadémii v Krakove.

[169] Ide o Jana Siweckého, mešťana z Krakova, ktorý bol ctiteľom a priateľom J. Kollára a spolupracovníkom krakovskej vedeckej spoločnosti. (Marjan Szyjkowski: Polská účast v českém národním obrození II. Praha 1935, s. 292.)

[170] Nikolaj Ivanovič Greč (1787 — 1867) — ruský spisovateľ a publicista, ktorého dejiny ruskej literatúry Šafárik často cituje vo svojich Geschichte (1826).

[171] Piotr Ivanovič Koeppen (1793 — 1864) — mnohostranný vedecký pracovník, člen ruskej akadémie vied, s ktorým bol Šafárik v priateľskom i vedeckom styku; svedčí o tom početná korešpondencia, ktorú vydal V. A. Francev: Korespondence P. J. Šafaříka I. Vzájemné dopisy P. J. Šafaříka s ruskými učenci. Časť I., Praha 1827, časť II., Praha 1928.

[172] NB = Nota bene (poznámka)

[173] V tomto balíku boli knihy (Kollárova Čítanka a Kázne) určené pre pražského kníhkupca Neureuttera (pozri list 33).
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.