Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 80. Jurajovi Palkovičovi

(31. VIII. 1830)[558]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiosissime!

Sub finem proxime praeterlapsae hyemis, dum suae eminentiae cardinalis, princeps ac primas noster beniginissimus Pestini commoraretur, d. Joannes Kollár, V. D. minister evangelicus, obtenta apud suam eminentiam audientia, oraverat benigne sibi admitti: ut Tractatus suos in nomina, origines et antiquitates nationis Slavicae, mox prelis via praenumerationis subjiciendos, suae eminentiae dedicare ausit; sua eminentia vero eidem benignam accipiendorum plurium exemplarium spem dare dignata est. Spe hac et benigna summi Hungariae pontificis propensione erga conatus literarios animati, ubi ordo ad impressionum nominum dd. praenumerantium respective subscribentium venisset, assentiente, cujus consilium idcirco ipse exoraveram, manuscriptum censurante reverendissimo domino canonico a Derecsik,[559] celsum suae eminentiae nomen inter illa effective posuimus, gloriam hanc operi precantes.[560] Cum autem pacte ab una nec auctori, nec mihi, qui eidem in correctura typi auxilio aderam, adjuncta indulgeant, opus hoc isthoc momento personaliter, ut optassimus, ad pedes suae eminentiae deponere parteque ab altera devotam operis exhibitiorum in longius diferre non possimus: ex eo in gratia Reverendissimae Dominationis Vestrae confisus, recepta ab auctore pro sua eminentia idgenus operis unum quidem in elegantiore, velin dicta, et quatuor in ord. impressoria charta, insimul 5. exemplaria ad suam competentiam promovenda in me assumsi, ea spe fretus, quod Reverendissima Dominatio Vestra gratiam habere dignabitur, eadem Suae eminentiae exhibendi. Quae proinde, adjacenti fasciculo involuta exemplaria et ab extus alligatas breves devotasque comitivas meas iis cum humillimis precibus ad Reverendissimam Dominationem Vestram dirigere sustineo:[561] quatenus illa seu sola, seu cum his, prout quippe convenientius futurum judicare dignabitur, suae eminentiae gratiose praesentare non dedignaretur. Caeterum famulabimur adhuc pluribus exemplaribus, si sua eminentia benigne mandare dignabitur.

Reverendissimam Dominationem Vestram sua ejusdem operis exemplaria via Eggenbergerii jam accepisse non dubitamus.

Accluso opusculo de ortographia Croatico-Slavica Reverendissimae Dominationi Vestrae humillime gratificor.[562]

Bibliorum Slavicorum, si impressio ipsorum Strigonii semper adhuc lente procedit, nova fors penes hujatem Univers. typographiam ab ovo impressio suscipienda foret, quo casu operam meam relate ad correcturam typi pro nutu Reverendissimae Dominationis Vestrae perficiendam lubens offerrem.[563]

Si ad dominum parochum Maduniczensem proximae occasionis spes foret et Reverendissima Dominatio Vestra indulgere dignaretur, remansa adhuc 5. exx. operis Kollariani, quae femina ejus bajulando non erat, Strigonium mitterem.[564]

Expertis in reliquo gratiis devotus peculiari cum veneratione emorior.

Reverendissimae Dominationis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják.

Budae d. 31-a Aug. 1830 [565][558] Originál listu (23 × 19 cm); na konci listu sú tieto Palkovičove poznámky: „in aliis negotiis libenter serviam, excepto negotio Cechicorum librorum seu emendorum, seu distribuendorum; propter vituperia Kollarii, Posoniensis et Pragensis. Ne videar facto meo talia dicteria approbare.“ (Preklad: „V ostatných veciach rád poslúžim, okrem vo veci buď kupovania alebo rozširovania českých kníh; pre potupovanie Kollárovo, bratislavské a pražské. Aby sa nezdalo, že takéto výroky svojím skutkom schvaľujem.“) Toto svoje stanovisko Palkovič podrobnejšie rozvádza v liste, ktorý Hamuljak prijal 23. 9. 1830; Palkovič sa v ňom stavia proti potupovaniu bernolákovcov v Kollárovom predhovore k prvému zväzku Písní světských (1823), ktoré doslova prevzal aj Fr. Palacký do svojho článku O národech uherských (Časopis Českého musea 1829). Proti týmto stanoviskám Palkovič uvádza mienku o Bernolákovi a slovenčine od poľského jazykovedca S. B. Lindeho v úvode k prvému zväzku Slownika języka polskiego (Varšava 1807).

[559] Ján Nepomuk Derčík (1785 — 1842) — pôvodom z Čadce, ostrihomský kanonik, rektor generálneho seminára v Pešli, profesor peštianskej univerzity, radca budínskej miestodržiteľskej rady a cenzor kníh. Patril medzi Hamuljakových priateľov a spolupracovníkov, neskôr sa stal mecénom a ochrancom Spolku milovníkov.

[560] Medzi predplatiteľmi na Kollárove Rozpravy na prvom mieste je uvedené meno prímasa Alexandra Rudnayho.

[561] K tomuto balíku pripojil Hamuljak osobitný list A. Rudnaymu (pozri list 81).

[562] Je to dielo Ljudevita Gaja (1809 — 1872) — chorvátskeho politika a organizátora ilýrskeho hnutia, ktoré vyšlo s názvom Kratka osnova hrvatsko-slavenskoga pravopisanja (Budín 1830).

[563] Palkovičom preložené Svaté písmo vyšlo „v Ostrihome, vitlačené z litterámi Josefa Beimela, cís. kral. priv. primatialského kňíhtlačára“.

[564] Výtlačky Kollárových Rozpráv, na ktoré zozbieral J. Hollý 10 predplatileľov, mala mu odniesť Eva z Pobedíma, ktorá často doručovala a prinášala Hollého zásielky (bližšie pozri Korešpondenciu J. Hollého, Martin 1967, s. 68 — 72).

[565] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj najmilostivejší pane!

Koncom práve uplynulej zimy, keď jeho kardinálska eminencia, knieža a náš najláskavejší prímas zdržiaval sa v Pešti, pán Ján Kollár, evanjelický kazateľ slova božieho, počas audiencie dosiahnutej u jeho eminencie prosil, aby mu láskave dovolil, že by mu smel venovať svoje Rozpravy o menách, počiatkoch a starožitnostiach národa slovanského, ktoré sa čoskoro odovzdajú do tlače vo forme predplatného. Jeho eminencia mu ráčila poskytnúť veľkú nádej, že prevezme viac exemplárov. Povzbudení touto nádejou a láskavou náklonnosťou najvyššieho veľkňaza v Uhorsku voči literárnym podujatiam, len čo prišiel rad na vytlačenie mien pánov predplatiteľov čiže subskribentov, so súhlasom najdôstojnejšieho pána kanonika Derčíka, ktorého mienku o tomto som sám vyprosil, a po jeho cenzúre rukopisu sme skutočne medzi ne vložili vznešené meno jeho eminencie so želaním, aby bolo dielu na ozdobu. Keďže však jednak ani pôvodcovi ani mne, ktorý som mu pomáhal pri tlačiarenskej korektúre, okolnosti nedovoľujú v tejto chvíli zložiť toto dielo k nohám jeho eminencie osobne, ako by sme si želali, a jednako nemôžeme dlhšie odkladať sľúbené odovzdanie diela, preto dôverujúc v milosť Vašej Vysokodôstojnosti podujal som sa od pôvodcu prevzaté výtlačky tohto diela pre jeho eminenciu v počte piatich, a to jeden na vkusnejšom tzv. velíne a štyri na obyčajnom tlačiarenskom papieri, odovzdať do jeho kompetencie v tej nádeji, že budem hodným dosiahnuť milosť Vašej Vysokodôstojnosti odovzdať ich jeho eminencii. Teda tieto výtlačky zabalené v pripojenom balíčku a môj krátky a oddaný sprievodný list, priložený vo vnútri, opovažujem sa poslať Vašej Vysokodôstojnosti s najponíženejšou prosbou, či by ste ich alebo jednotlive alebo spolu s týmito, ako totiž ráčite uznať za vhodnejšie, neráčili milostive odovzdať jeho eminencii. Napokon poslúžim ešte viacerými výtlačkami, ak jeho eminencia ráči láskavo určiť.

Nepochybujem, že Vaša Vysokodôstojnosť už dostala svoje výtlačky tohože diela prostredníctvom Eggenbergera.

Pripojeným dielkom o chorvátsko-slovanskom pravopise najponíženejšie sa vďačím Vašej Vysokodôstojnosti.

Nová tlač slovenskej Biblie, ak jej tlačenie v Ostrihome ešte vždy pomaly pokračuje, mohla by sa zariadiť od začiatku azda v tunajšej univerzitnej tlačiarni, v tom prípade ochotne ponúkam svoju pomoc pri tlačiarenskej korektúre podľa pokynu Vašej Vysokodôstojnosti.

Ak by bola nádej na najbližšiu príležitosť k pánu madunickému farárovi a Vaša Vysokodôstojnosť by ráčila súhlasiť, poslal by som do Ostrihomu ešte zvyšujúcich päť exemplárov Kollárovho diela, ktoré neprišla odniesť jeho žena. Napokon porúčajúc sa do osvedčenej milosti ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne dňa 31. augusta 1830
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.