Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 93. Jurajovi Palkovičovi

(30. III. 1831)[672]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiosissime!

In quantum e dictis reverendissimi domini rectoris Dercsik, apud quem hodie prandendi fortunam habui, colligere poteram, causam emansionis gratiosi responsi Reverendissimae Dominationis Vestrae ad postremas meas sub 25-ta prioris mensis missas,[673] diffidentiae in eo conceptae tribuere debeo: quod fors in scribendis intentis ephemeridibus Bohemicam dialectum sequi mihi in animo sit.

Simplici illo principio ductus, hominem ita loqui et scribere oportere, ut ab illis in specie, quibus loquitur, facillime intelligi possit, declarare cogor: quod maternam nostram linguam ac, uniformitatis gratia Bernolakianam Grammaticam[674] observandam constituerim. Ad contestandum studium hocce, in nexu superius citatarum missilium mearum, demisse referendum habeo: quod ad erigendam suo modo, in usum scriptorum nostrorum, commodatoriam bibliothecam rarescentis jam Grammaticae Bernolakianae originalis, latine quippe scriptae, septem exemplaria, quorum bina in destinatum finem isthie ./. accludo, recentissime procuraverim; quodve jam etiam pro stigmate, quo libri ad bibliothecam hanc conferendi signabuntur, chronosticon quodpiam, ut sequitur, paraverim ac humillime proponam: kňIhoWňa[675] WzĎeLáWaťeLoM gazIka I LIteratVrI sLoWenskeg k (k etiam abesse potest) VžĺWáňV zaLožená, obetoWána. Quam inscriptionem in circumferentia voces: Z nagwišším Dowoleňím cingere possent. Pro indultu componendi subsidiarii idgenus instituti post obtentam nonnisi facultatem edendarum ephemeridum gressum supplicem faceremus statutaque illius, projecti instar, Reverendissimae Dominationi Vestrae subin substernerem.

Nunc saltim in id nobis enitendum, ut facultas ephemeridum obtineatur: non enim cum torrente solum Magyarico, qui omnes lingvas manducare et dein — vellet, sed cum invidia etiam Hungarorum et Nemetum privilegiatorum Nowináronum dimicandum erit; poterunt haec tamen, opitulante divina gratia, so non hic.

Viennae superari, ubi perspiciunt plures linguas in Hungaria esse bonum. Munus, quod gero, publicum quantumcunque cum intentione incompatibile esse obtendatur, argumento potius fiduciae regiminis erit. Quod me anxium magis tenet, est remonstratio fundi pro securitate praenumerantium suffecturi; ad realitates etenim, quas Árvae possideo, intabulatae sunt pecuniae quaedam e Kissiaino-Jankovichiana[676] fundationali massa ante annum et quod excedit, mutuo levatae ac utiliter ibi investitae, illas proin — donec onere hoc (quod in parte jam factum est et in parte hoc anno, ex toto vero sequentis biennii decursu fiet) liberabuntur — pro hypotheca assignare nequeo; sed nec activum apud ejatem magistratualem fiscum Koroda,[677] incirca cum 1600 f. v. v. exhaerens, etiamsi acceptaretur, ad scopum sufficit. In hoc proin situ cautionis, per tertium praestandae, mihi est necessitas. Est quidem verum, possem hanc ab amico, cooptando in socium, habere ad manum; ast huic, Ultrapanslavo, eum, quem postulaturus esset, praeponderantem ad ipsam redactionem influxum concedere nollem.[678]

Sustineo igitur ad Reverendissimam Dominationem Vestram filiali in fiducia me iis cum precibus demisse convertere, quatenus gratiam hanc mihi ex parte sua exhibere cautionalesque, praemissum in finem necessarias, ac relate tum ad tempus, e. g. duorum, summum trium annorum, cum et ad summam usque 3.000 f. V. V. restringendas atque determinandas gratiose applacidando, cura solicitandae alibi cautionis me liberare hocque pacto una tanti patroni nomine pondus recursui dare dignaretur; salva alioquin et secutura de eo provisione, ut Reverendissima Dominatio Vestra hac etiam ex parte tranquillo animo esse possit.[679]

Caeterum expertis gratiis devotus, profunda cum veneratione emorior

Reverendissimae Dominatioinis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják

Budae 30-a Martii 1831 [680][672] Originál listu (26 × 21 cm). Na konci listu sú Palkovičove poznámky: „Percepi 4. Aprilis per tabellarium Strig. Rescripsi 15. Aprilis per postam. Absolute nulla cautione praestabo. Praestaret in locum ephemeridum scribere opuscula oeconomica in usum Slavorum. Non est opus cautione seu privilegii impetratione.“ Okrem toho na osobitnom lístočku si poznamenal:

„1. Erubrones non irritardi.

2. Verba quidem pulchra de dialecto pure Slavica excolende, sed facta Esau, ut docet vox Boh. Wzdelawaťel.

3. ričet non valet

Ex Ovidii: jam nunquam carmina dicam.

4. Supposito laborat bibliotheca pure Slavica, quia vix aliqui dantur libri, si vero Bohemicum intelligas, rejicio.“

(Preklad: „Prijal som 4. apríla prostredníctvom ostrihomského poštára. Odpísal som 15. apríla poštou. Vonkocom nijakou kauciou sa nezaručím. Nech sa namiesto novín píšu radšej hospodárske spisky na osoh Slovákom. Nebolo by potrebné vymáhať kauciu ani povolenie.“ Na osobitnom lístku: „1. Vtákov netreba dráždiť. 2. Síce krásne slová o pestovaní čisto slovenského nárečia, ale skutky sú Ezauove (falošné), ako dokazuje český výraz Wzdelawaťel. 3. ričet nesprávne. Z Ovídia: už nikdy verše písať nebudem. 4. Čisto slovanská knižnica nemá predpoklad, pretože sú sotva niektoré knihy, ak však niečo české myslíš, zavrhujem.“)

Citát z Ovidia: Parce, pater, virgis, iam nunquam carmina dicam (nebi ma, otče, už nikdy nebudem písať verše).

[673] M. Hamuljak J. Palkovičovi, 25. 2. 1831 (pozri list 92).

[674] Pri tomto slove Palkovič na okraji listu poznamenal: „Lexicon quoque“ (slovník tiež).

[675] Toto slovo Palkovič prečiarkol a na margo poznamenal: „Bohemicum est hoc vocabulum“ (toto slovo je české).

[676] O Kišovsko-Jankovičovskej fundácii, ani o spomínanej intabulácii nemám bližšie správy.

[677] O Korodovi nemáme nijaké údaje.

[678] Hamuljak má na mysli priateľa Jána Herkeľa.

[679] J. Palkovič odpovedal Hamuljakovi v liste z 15. 4. 1831, a to verne v zmysle načrtnutých bodov (pozri úvodnú poznámku). Slovenský preklad jeho listu uverejnil M. Veselovský v časopise Sokol I, 1862, s. 412.

[680] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj najmilostivejší pane!

Nakoľko som mohol vyrozumieť zo slov najdôstojnejšieho pána rektora Derčíka, u ktorého som mal šťastie dnes raňajkovať, príčinu oneskorenia milostivej odpovede od Vašej Vysokodôstojnosti na môj posledný list odoslaný 25. predošlého mesiaca mám pripisovať nedôvere vzniklej preto, že azda v písaných pripravovaných novinách mám v úmysle používať český jazyk.

Vedený prirodzenou zásadou, že človek má hovoriť a písať tak, aby ho tí, ktorým hovorí, vo všeobecnosti čo najlepšie rozumeli, som nútený vyhlásiť, že som sa rozhodol zachovávať našu materinskú reč a kvôli jednotnosti Bernolákovu Gramatiku. Na dosvedčenie tejto snahy v súvislosti s vyššie uvedeným mojím listom pokladám za potrebné pokorne oznámiť, že som pre výpožičnú knižnicu, ktorá sa svojím spôsobom má založiť pre potrebu našich spisovateľov, práve zaobstaral z už zriedkavých originálov Bernolákovej Gramatiky, napísanej totiž po latinsky, sedem výtlačkov, z ktorých dva na určený cieľ tu v prílohe pripojujem. Tak isto už aj pre pečiatku, ktorou sa budú označovať knihy zhromažďované pre túto knižnicu, vyhotovil som a najponíženejšie predkladám akési chronosticon, a to nasledovné: kňIhoWňa WzĎeLáWaťeLoM gazIka I LIteratVrI sLoWenskeg k (k sa môže aj vynechať) VžÍWáňV založená, obetoWána. Pokiaľ ide o nápis o slová v kruhu: Z nagwišším Dowoleňím môžu sa doplniť. Vo veci povolenia založiť takúto pomocnú ustanovizeň, avšak len po dosiahnutí výsady vydávať noviny, podnikli by sme prosebný krok a jej stanovy vo forme návrhu by som potom predložil Vašej Vysokodôslojnosti.

Teraz sa nám však treba usilovať o to, aby sa dosiahla výsada na noviny. Bude totiž potrebné zápasiť nielen s maďarským prúdom, ktorý by chcel aj napokon pohltiť všetky jazyky, ale aj so závisťou uhorských a nemeckých výsadných novinárov. Toto by sa však mohlo prekonať, s božou milosťou, ak nie tu, tak vo Viedni, kde sú presvedčení, že viaceré jazyky v Uhorsku sú na prospech. Úrad, ktorý zastávam, je verejný a hoci akokoľvek sa zdá byť nezlučiteľný so zámerom, bude skôr dôvodom dôvery u vlády. Čo mi pôsobí viac obavy, je svedectvo o základine dostačujúcej na zabezpečenie predplatiteľov. Totiž na majetku, ktorý mám v Orave, pred rokom sa zaintabulovali akési peniaze z kišovsko-jankovičovskej základinovej pozostalosti a zvyšok sa požičal a užitočne tam investoval, teda (majetok), dokiaľ nebude tejto ťarchy zbavený (ako sa už sčasti stalo a sčasti sa stane v tomto roku, v celosti však v priebehu nasledujúcich dvoch rokov), nemôžem pre hypotéku vykazovať. Ale ani úver u tamojšieho úradného fiškusa Korodu, dosahujúci okolo 1600 zlatých vied. m., ak by som aj dostal, nepostačí na tento cieľ. Teda v tomto stave kaucie, ktorú má zložiť tretí, spočíva moja bieda. Je síce pravda, mohol by som ju dostať do rúk od priateľa, ktorý by sa pribral za spoluúčastníka. Avšak tomuto, Ultrapanslávovi, taký prevažujúci vplyv, aký sa bude vyžadovať, nechcel by som dovoliť pri samej redakcii.

Opovažujem sa teda so synovskou dôverou pokorne sa obrátiť na Vašu Vysokodôstojnosť s tou prosbou, aby ste mi ráčili zo svojej strany preukázať túto milosť a milostivým odovzdaním kaučnej listiny potrebnej pre vyššie menovaný cieľ — v ktorej sa má určiť a ohraničiť tak lehota napr. dvoch, nanajvýš troch rokov, ako aj suma do 3000 zlatých vied. meny — zbaviť ma starosti zháňať kauciu inde a zároveň touto zárukou v mene takého mocného ochrancu dať žiadosti vážnosť. Inak sa v tomto ohľade zachová a zabezpečí opatrnosť, takže Vaša Vysokodôstojnosť môže aj z tejto stránky mať spokojnú myseľ.

Napokon porúčajúc sa do osvedčenej milosti ostávam s hlbokou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne 31. marca 1831
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.