Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 12. Jurajovi Palkovičovi

(24. XI. 1825)[66]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiose!

Accepi gratiosas Reverendissimae Dominationis Vestrae dto. 20. labentium[67] ad me dimissas literas, una cum acclusis 15 florenis mon. conv. pro decem exemplaribus Historiae lingvae et literaturae Slavicae secundum omnes dialectos (auctore professore Schaffarik) concinnatae actuque sub prelis constitutae destinatis, quod ipsum hisce recognosco.

Per postam ante biduum praesumsi molestare Reverendissimam Dominationem Vestram ratione concionum per celsissimum principem, primatum a’ Rudna et Divék-Újfalu, qua adhuc parochum lingva Slavica habitarum, typisque editarum, quarum nempe singularum unum exemplar, si plurae habere dignaretur, vel adminus designationem specificam exoneveram; ideo ad publicum cursorem me converti, quia res longam non patitur moram. Reitero proinde humillimum petitum et expertis gratiis ultro devotus, peculiari cum veneratione persisto.

Reverendissimae Dominationis Vestrae

raptim. humillimus servus Mart. Hamulják.

[68]

Budae 24. Nov. 1825[66] Originál listu (23 × 18 cm); Palkovič si na ňom urobil tieto poznámky: „Percepi 3-a X-bris a. c. Misi per lotteriae portitorem:

1. Sermonem in primitiis Lud. Battyan 1804.

2. In primitiis Zsile Steph. per Ressetka.

3. In funere Georg. Zerdah. per Sztehlik Paulum.

4. Carmina p. Adalb. Simko.“

(Preklad: „prijal som 3. decembra tohto roku. Odoslal som po doručovateľovi z lotérie: 1. Kázeň pri primíciách Ludvika Battyanyho 1804. 2. Pri primíciách Štefana Žilu prednesenú Rešetkom. 3. Na pohrebe Juraja Zerdahelyho prednesenú Pavlom Stehlíkom. 4. Verše od Adalberta Šimku.“)

Ľudovít Battyányi (1784 — 1847) po skončení teologických štúdií na seminári v Trnave r. 1804 pôsobil ako kaplán a od r. 1807 ako farár na viacerých miestach na Slovensku (pozri L. Némethy: Series parochiarum et parochorum, s. 478). Rudnayho kázeň na jeho primície vyšla samostatne (pozri list 10, pozn. 1).

Štefan Žila (Zsilla, nar. 1800) po skončení teologických štúdií r. 1823 pôsobil ako profesor na biskupskom lýceu v Nitre a konzistoriálny advokát. Rešetkova kázeň na jeho primície vyšla samostatne s názvom: Duchovná reč, ktorú pri primiciách dv. cťih. pána Zsilla Štefana sl. biskupstva nitránskeho novoposvaťeného kňaza, v neďelu XX. po Sv. Duchu, v chráme bozském dubnickém povedal Michal Ressetka dubnickí kaplán. V Trnave 1824 (2. vydanie v Rešetkovej edícii Kázne príhodné, Trnava 1834, zv. 2, s. 517 — 541).

Pavol Stehlík (1770 — 1854) — člen Slovenského učeného tovarišstva, od ktorého poznáme nateraz iba jednu kázeň, prednesenú pri úmrtí cisárskeho radcu a komorníka, vicišpána Nitrianskej stolice Juraja Zerdahelyiho (umrel 12. 5. 1818). Názov kázne uvádza M. Rešetka (Kázne prihodné, zv. 2, s. 439): Reč smutná nad osvíceným a v Bohu odpočívajícým pánom Zerdahelyi Gyorgyom de Nitra-Zedrahely… (Skalica 1818).

Vojtech (Adalbert) Šimko (1759 — 1827) — barokový básnik, člen Slovenského učeného tovarišstva, ktorý po skončení štúdií v generálnom seminári v Bratislave r. 1788 pôsobil vo viacerých františkánskych kláštoroch na Slovensku (pozri I. Kotvan: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 113 — 116). Palkovičom zaslaná tlač sú najskôr Verše najdustojnejšému a visoceosvíťenému kňižati Aleksandrovi z Rudného, a Ďivácke Nové-Vsi…, ktoré vyšli pod značkou P. A. S. (Pater Adalbertus Simko) v Trnave 1820.

[67] Juraj Palkovič v liste M. Hamuljakovi z 20. 11. 1825 (LAMS) potvrdzuje prijatie diela Štefana Lešku Elenchus, ďakuje mu za Čítanku a posiela 15 zl. za predplatených 10 exemplárov Šafárikových Dejín.

[68] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj milostivý pane!

Prijal som milostivý list Vašej Vysokodôstojnosti, poslaný mi zo dňa 20. tohto mesiaca spolu s priloženými pätnástimi zlatými konvenčnej meny, určenými na desať výtlačkov Dejín reči a literatúry slovanskej podľa všetkých nárečí, ktoré zostavil autor profesor Šafárik a ktoré sú práve pripravené do tlače, čo týmto potvrdzujem.

Pred dvoma dňami opovážil som sa poštou obťažovať Vašu Vysokodôstojnosť vo veci kázní, ktoré ešte ako farár v slovenskej reči predniesol najvznešenejšie knieža, prímas z Rudna a Diviackej Novej Vsi a vyšli tlačou. Z týchto jednotlivých som Vás totiž chcel zbaviť jedného výtlačku, ak ráčite mať viacero, alebo aspoň ich podrobný opis. Obrátil som sa teda na verejného posla, pretože vec nestrpí dlhého odkladania. Preto znova opakujem najponíženejšiu prosbu a ešte väčšmi sa porúčajúc osvedčenej milosti ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne 24. novembra 1825

napochytro
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.