Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 3. Adamovi Lovichovi

(30. XII. 1824)[14]

Reverendissime Domine Superintendens, Domine mihi peculiariter colendissime!

In operibus quibusdem literariis, utpote: Dobrowskyana Slowanka, et Marekiana Logica, ex inscriptione nominum dd. authorum, semet membra Societatis Bohemo-Slavicac in Hungaria[15] profitentium, non sine voluptate observavi existentiam literariae cujuspiam Societatis Slavicae in hacce etiam patria.[16] Ab admodum reverendo domino Joanne Kollár, cui Societatem hanc adaequate notam esse censebam, vix aliud rescire poteram, quam quod eadem Societas in persona Reverendissimae Dominationis Vestrae suum veneretur praesidem.[17]

Quia vero mihi et cuidam non mediocris nominis viro, erudito Slavo,[18] in pernoscenda organisatione et statutis literariae hujus Societatis permultum situm esset, huic quidem: quia vir hic provectae jam eatatis pulchram suam supellectilem librariam, quae ad ethnologiam cumprimis pertinet multaque ad philologiam Slavicam facientia continet, societati cuipiam literariae, quae scientias in genere, praecipue vero ethnologiam et lingvisticam Slavicam coleret lucubrationibusque suis ad provehendam patriae culturam cooperaretur, gratuito offerre in animo habet; mihi: quia ipse literarum amans et promovendae non mei solum, sed popularium quoque culturae studiosus, ad effectum perutilis a laudato viro manifestati desiderii, quantum in me est, conferre cuperem.

Existimando proinde scopum existentis jam in patria nostra literariae societatis Slavicae ab intentione benefacere volentis hujus viri alienum haud esse, sustineo penes ejusdem intentionis communicationem Reverendissimam Dominationem Vestram demisse interpellare: ut me super quaesitis quo prius in defectu melioris occasionis, medio proxime adventuri veredarii lotteriae circumstatialiter edocere dignetur. — Habitatio mea est hic Budae in praesidio, platea Fortunae, prope ad Viennensem portam, in domo Grigelyana Nro 145 notata;[19] horsum itaque dimittendas ad me literas inviari supplico, cursori postali nefors credendae inviatione hac non indigent.[20]

Qui in reliquo pretiosissimis Reverendissimae Dominationis Vestrae favoribus devotus, peculiari cum cultu persevero

Reverendissimae Dominationis Vestrae

humillimus servus Martinus Hamulják ad exc. Consilium l. r. rationum officialis.

[21]

Budae die 30. Dec. 1824[14] Koncept tohto listu napísal Hamuljak na prvých dvoch stranách dvojlistu (38 × 23 cm); na tretej strane toho istého dvojlistu si zapísal koncept listu B. Tablicovi z 31. 12. 1824 (list 4). Na konci listu A. Lovichovi je táto adresa: „Reverendissimo ac doctissimo domino Adamo Lovich, ecclesiarum evang. aug. conf. addictorum I. ac venerabilis districtus Montani superintendenti, nec non ecclesiae evangel. Neosoliensis primario V. D. ministro. etc. etc. Domino mihi pecul. colendissimo Neosolii.“ (Preklad: „Najdôstojnejšiemu a vysokoučenému pánu Adamovi Lovichovi, superintendentovi evanj. a. v. slávneho a velebného banského dištriktu, ako aj poprednému kazateľovi slova božieho ev. cirkvi banskobystrickej atď. atď. Pánovi mne obzvlášť veľaváženému v Banskej Bystrici.“)

[15] Na titulných listoch obidvoch zväzkov Dobrovského Slovanky (Praha 1814, 1815) pri mene pôvodcu nachádzame údaj, že je členom českej spoločnosti vied a slovenskej v Uhorsku („von J. Dobrowsky, der. kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften und der slowakischen in Ugarn Mitglied“). Takisto v diele Antonína Marka (1785 — 1877): Logika, neb umnice (Praha 1820) je uvedené jeho členstvo vo vedeckej spoločnosti v Uhorsku („Logika… vydaná od Antonína Marka, faráře na Teyně, ouda československé společnosti v Uhřích“).

[16] Ide o Učenú spoločnosť banského okolia (Societas litteraria Slavica montana) založenú Bohuslavom Tablicom v roku 1810 (prvé zhromaždenie mala v Kostolných Moravciach 16.5.1810), ktorá mienila vydávať učebnice, vlastivedné diela a hospodárske spisy, budovala vlastnú knižnicu so sídlom v Banskej Štiavnici a napomáhala založenie „katedry řeči a literatury slovenské při šťávnickém ev. gymnazyum.“ Okrem J. Dobrovského a A. Marka z českých dejateľov boli jej členmi Jan Svatopluk Presl, Jan Nepomuk Štěpánek a Jan Nejedlý. (Protokoly prvých zasadaní tejto spoločnosti publikoval Ján Kvačala v Časopise Muzeálnej slovenskej spoločnosti XVIII, 1921, s. 32 — 55; ďalšie protokoly spoločnosti z rokov 1811 — 1812 uverejnil Viliam Marčok v spoločenskovednom Sborníku Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici II. Bratislava 1964, s. 147 — 161.)

[17] Adam Lovich bol predsedom Učenej spoločnosti banského okolia od jej založenia r. 1810 pravdepodobne až do svojej smrti r. 1831.

[18] Spomínaným znamenitým slovanským mužom bol chorvátsky učenec Matej Peter Katančić (1750 — 1825), ktorý bol od r. 1796 profesorom archeológie a numizmatiky a správcom knižnice na univerzite v Pešti. Po ochode do penzie r. 1800 sa utiahol do františkánskeho kláštora v Budíne, kde sa venoval vedeckej práci v oblasti starovekých dejín a zemepisu. Okrem početných vydaných diel (napr. Orbis antiquus, Istri adcolarum geographia vetus a i.) viac jeho obsiahlych spisov ostalo v rukopisoch, ktoré sa po smrti autora dostali spolu s jeho bohatou knižnicou do zbierok peštianskej univerzity. O vydanie Katančićových rukopisov sa usiloval aj M. Hamuljak, hlavne v rokoch 1841 — 42 (pozri A. Maťovčík: Listy P. J. Šafárika M. Hamuljakovi. Martin 1965).

[19] Je to dom oravského rodáka Jozefa Grigeľa (1760 — 1813), pochádzajúceho z dnes už zatopenej osady Hámre, príbuzného Bernolákovej i Hamuljakovej rodiny, ktorý bol profesorom budínskeho gymnázia a napísal viac učebníc. Hamuljak býval v jeho dome už v čase svojich gymnaziálnych štúdií v Budíne (1799 — 1804), ako aj neskôr od r. 1813 ako zamestnanec budínskej miestodržiteľskej rady.

[20] Adam Lovich v odpovedi Hamuljakovi zo 4. 2. 1825 schvaľoval jeho úmysel a informoval ho o svojej práci (list A. Lovicha sa zachoval v Hamuljakovej pozostalosti v LAMS).

[21] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán superintendent, môj obzvlášť veľavážený pane!

Z niektorých literárnych diel, ako: z Dobrovského Slovanky a z Markovej Logiky, zo zoznamu mien pánov autorov, ktorí sa sami hlásia za členov česko-slovenskej spoločnosti v Uhorsku, nie bez potešenia som zistil, že existuje akási literárna slovanská spoločnosť aj v tejto vlasti. Od veľadôstojného pána Jána Kollára, o ktorom som predpokladal, že táto spoločnosť je mu primerane známou, sotva iné som sa mohol dozvedieť, ako že táto spoločnosť si v osobe Vašej Vysokodôstojnosti ctí svojho predsedu.

Mne a istému mužovi nie bezvýznamného mena, vzdelanému Slovanovi, veľmi by záležalo oboznámiť sa s organizáciou a stanovami tejto literárnej spoločnosti. Tomuto totiž preto: že tento muž, už v pokročilom veku, svoju krásne vystrojenú knižnicu, ktorá súvisí predovšetkým s národopisom a obsahuje mnohé veci vzťahujúce sa na slovanskú filológiu, má v úmysle ako dar venovať niektorej literárnej spoločnosti, ktorá by pestovala vedecké poznatky vo všeobecnosti, najmä však národopis a slovanskú jazykovedu, a svojimi dielami by pomáhala dvíhať vzdelanosť vlasti. Ja (preto), že sám ako milovník literatúry usilujúci sa povzniesť vzdelanosť nielen svoju, ale aj krajanov, túžim, pokiaľ vládzem, prispieť k uskutočneniu užitočného želania spomenutým mužom.

Za predpokladu, že cieľ slovanskej literárnej spoločnosti jestvujúcej už v našej vlasti nie je vzdialený od zámeru tohto muža hodlajúceho učiniť dobrý skutok, osmeľujem sa popri oznámení jeho zámeru pokorne požiadať Vašu Vysokodôstojnosť, aby ma ráčila náležite poučiť o žiadanom (?) čím skôr, v nedostatku lepšej príležitosti prostredníctvom posla z lotérie, ktorý má najbližšie prísť. —

Moje bydlisko je tu v Budíne v pevnosti, ulica Fortuna blízko Viedenskej brány, v grigeľovskom dome pod č. 145. Teda sem, prosím doručovať mne posielané listy, poštovému poslovi pri tomto doručení poverovací list azda netreba.

Napokon odovzdaný do najvzácnejšej priazne Vašej Vysokodôstojnosti ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak, účtovný úradník pri slávnej kráľovskej miestodržiteľskej rade.

V Budíne dňa 30. decembra 1824
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.