Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 78. Bohuslavovi Tablicovi

(24. — 28. XI. 1829)[544]

Budae 24. Nov. 1829 dimiss. 28. ejusd

Admodum Reverende Domine, Domine mihi peculiariter colendissime!

Erga pretiosas Admodum Reverendae Dominationis Vestrae ad me sub 5-a labentium datas[545] rescribendi fortunam habeo: Sumtus impressionis per provocatam a me r. universitatis scient. typographiam eotum solum cum certitudine deduci posse, ubi subjiciendum prelis manuscriptum viderit; si interim copiosae notae in opere non occurrerint, signatum cerussa in adnexis duobus chartae impressoriae exemplaribus in nexu etiam ad provocata sub ./. et ://: scriptoriae chartae exempla impressionis pretium, et quidem:

1. Relate ad formatum majus literasque majores:

a) in charta impressoria penes 500 exemplaria — cum 8f. 48x.

et penes 1000 exemplaria — cum 12f. 48x.

b) in charta scriptoria penes 500 exemplaria — cum 12f. 48x.

et penes 1000 exemplaria — cum 20f. 48x.

2. Relate vero ad minus formatum et literas aeque minores:

a) in charta impressoria, si Nro. 500 exx. procudenda

forent. cum — 8 f.—

et si 1000 exx. edenda essent, cum — 11 f.—

b) in charta scriptoria penes procudenda 500 exemplaria

cum — 10 f.—

et penes 1000 dto cum — 15 f.—

in moneta conventionali. seclusa mercede correctoris in 1 f. ejusdem monetae calculari queunte, reflexe ad singulam typi philyram, pro cynosura uteunque assumi posse.

Utriusque magnitudinis chartae tam impressoriae, quam scriptoriae singulae philyrae pro inspectione mihi consignatae sunt, quarum singulas quartas in impressoriae, scriptoriae velino chartae e respectu portorii post. solum 16-tas exempli instar adnecto eo subnexo: dolere mihi, quod integram correctionis typi provinciam in me assumere nequeam; inspectionem attamen totius operis, si Admodum Reverendae Dominationi Vestrae moderatum ordinario per me assumendo typi correctori resolvere visum fuerit pensum, non solum non me recusaturum, sed lubenter etiam suscepturum esse.

Caeterum occasiones, quibus manuscripta horsum secure et commode transponi possunt, si non secus in Ipoly-Ságh facile habentur, oportunissimus vero ad hoc videretur esse loteriae veredarius, omni altera septimana ex montanis civitatibus isthue comparere solitus.[546] Ego sine difficultate invenior seu in aedibus E. Consilii regnicolaribus, seu in habitatione mea in der Festung naechst dem Wienerthore im Grigelyschen Hause Nro. 145.[547] Possessor vero domus, in qua lotteriae administratio residet et quam veredarius lotteriae ingredi debet, est meus amicus dominus Koiss,[548] posset ergo et apud hunc, quidquid per veredarium adferretur, secure deponi. In reliquo pretiosissimis devotus favoribus peculiari cum cultu persevero

servus humill. M. H.

Recte audio, veredarium loteriae ex montanis urbibus amplius Budam non ambulare, hac proinde occasione cessante, alter modus mihi non constat, quam ad I. Ságh se convertere.[549][544] Koncept listu (13 × 11 cm).

[545] B. Tablic M. Hamuljakovi, 5. 11. 1829 (LAMS); Tablic oznamuje Hamuljakovi, že má pripravený rukopis na vydanie tlačou, a preto ho prosí, aby mu zaslal podrobnejšie informácie o nákladoch na tlač (išlo o vydanie Tablicovho prekladu Anglické múzy v československém oděvu, o ktorom pozri bližšie list 83).

[546] Tento spôsob zasielania listov (po bližšie neznámom doručovateľovi z lotérie) navrhol Hamuljak Tablicovi už v liste z 31. 12. 1824 (list 4).

[547] Pozri list 3.

[548] Ján Koiš (pozri list 15).

[549] Preklad latinského listu do slovenčiny:

V Budíne 24. nov. 1829

odoslaný 28. tohože.

Veľadôstojný pane, môj obzvlášť veľavážený pane!

Na vzácny list Vašej Veľadôstojnosti odovzdaný mi 5. bežného mesiaca mám šťastie odpísať: náklady na tlač môžem nateraz s určitosťou uviesť len po mojom dotaze v kráľovskej univerzitnej tlačiarni, kde je rukopis údajne odovzdaný do tlače. Ak by sa medzitým v diele nevyskytli početné chyby, ceruzou vyznačím cenu tlače pri pripojených dvoch exemplároch na tlačiarenskom papieri, a to:

1) Pri väčšom formáte a väčšom type písmen:

a) na tlačiarenskom papieri pri 500 ex. — s 8 zl. 48 gr.

a pri 1000 ex. — s 12 zl. 48 gr.

b) na písacom papieri pri 500 ex. — s 12 zl. 48 gr.

a pri 1000 ex. — s 20 zl. 48 gr.

2) No pri menšom formáte ako aj menšom type písmen:

a) na tlačiarenskom papieri,

ak sa bude tlačiť v 500 ex. — s 8 zl.

a ak by sa malo vydať 1000 ex. — s 10 zl.

b) na písacom papieri pri

vytlačených 500 ex. — s 10 zl.

a pri 1000 ex. — s 15 zl.

v konvenčnej mene a s možnou odmenou 1 zl. tejže meny korektorovi za každý tlačený hárok papiera ako normou možno rátať.

Jednotlivé hárky tak tlačiarenského ako písacieho papiera oboch veľkostí boli mi odovzdané na prezretie. Z nich jednotlivé štvrtky tlačiarenského a písacieho papiera na velíne vzhľadom na poštové trovy pripojujem a priväzujem iba šestnásť na vzor. Je mi ľúto, že na celý dozor pri tlačiarenskej korektúre sa nemôžem podujať, avšak prezrieť celé dielo, ak Vaša Veľadôstojnosť bude ochotná zaplatiť mierny poplatok riadnemu tlačiarskemu korektorovi, ktorého vyberiem, nielenže sa nebudem zdráhať, ale aj rád vykonám.

Napokon príležitosti, po ktorých možno rukopisy sem bezpečne a pohodlne dopraviť, bývajú skôr iba na Ipoľské Šahy, najvhodnejším k tomu je však údajne posol z lotérie, ktorý sem chodí z banských miest každý druhý týždeň. Mňa bez ťažkostí nájde alebo v krajinskej budove slávnej miestodržiteľskej rady alebo v mojom byte pri pevnosti neďaleko Viedenskej brány v grigeľovskom dome pod č. 145. Totiž majiteľom domu, v ktorom sídli správa lotérie a do ktorého posol z lotérie musí vojsť, je môj priateľ pán Koiš, môže teda aj uňho, čokoľvek posol prináša, v bezpečí ponechať.

Napokon najponíženejšie sa porúčajúc vznešenej milosti ostávam s hlbokou úctou

najponíženejší služobník M. H.

Práve počúvam, že posol lotérie z banských miest už do Budína nechodí. Keďže teda táto príležitosť zanikla, nepoznám iný spôsob, ako sa obrátiť na Ipoľské Šahy.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.