Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 95. Jurajovi Palkovičovi

(20. 1. 1832)[686]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiosissime!

In Reverendissima Dominatione Vestra omnes populares literaturae nostrae patronum veneramur et magnae memoriae cardinalis, primas regni, princeps Rudnay Reverendissimam Dominationem Vestram patriarcham ejusdem nationalis nostrae literaturae appelavit. Patietur proinde Reverendissima Dominatio Vestra, ut quemadmodum antehac, ita deinceps etiam in omnibus literaturae nostrae objectis, quae ad notitiam meam agerentur ac in quantum ad eadem influerem, me ad Eandem convertam.

Directio typographiae r. sc. universitatis, relate ad Dictionarium Bernolakianum, quod nulli emptores se insinuent atque in opere hoc magnae non sine detrimento instituti pecuniae haereant, solicitae promotionem negotii, jam ante 10. et ultra dies privative mihi commendavit.[687] Ego reposui, esse sub prelo momentosa opera slavica — Biblia, quae munificentia Reverendissimae Dominationis Vestrae imprimuntur, prae ceteris intellexi — necessitatem Dictionarii hujus generatura, adesse proinde spem non vanam, ut illud quaeratur mox atque ematur; cum nihilominus pretium illius non parum exaggeratum videatur, hoc ad 8—6 florenos C. M. devalvandum me existimare.

Quo in passu consilium Reverendissimae Dominationis Vestrae demisse expetens ac una, quam procul in editione Bibliorum Pannonio-slavicorum processum jam sit?[688] gratiose edoceri supplicans, me expertis gratiis ultro devoveo et peculiari cum cultu emorior

Reverendissimae Dominationis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják

Budae 20-a Januarii 1832 [689][686] Originál listu (25 × 21 cm); na tretej strane listu sú tieto Palkovičove poznámky:

„2-a Febr. percepi literas. Directio typographiae in obversum legum signanter: ut fundationes catholicorum, qualis est fundatio typographiae per Ferdinandum Palffi episcopum facta pro solis libris catholicorum imprimendis, curaverit edi opus perniciosum in Helvetia Germanice a pseudo presbytero editum et per catholicos Germaniae censores reprobatum, nihilominus tamen Comaromii in Hungarica idiomati conversum, sine scitu competentis jurisdictionis ecclesiasticae, typis vulgaverit, confiscationi ideo subjectum; de Lexico Bernolakiano id dici nequit, vendi potest libere.

Interim 2-do. Praenumerantes pro Lexico tot erant, ut teste d. Sághy typographico expensae in eius editionem tectae fuerint et etiam post editum 6-tum multos emisse eius exemplaria constet et emturos spes fit, Praesertim si annales literarii Viennae prodeuntes eius recensionem adornando publicam eius notitiam in Germania propagaverint; et si volumen 1-um bibliorum Slavicorum jam jam vulgandum (saltem 2 vel 3 phylerae restant imprimendae) pro nundinis Pestiniensibus s. Josephi distributum fuerit, in eius praefatione expressa fit mentio Lexici Bernolakiani.“

(Preklad: „List som prijal 2. februára. Správa tlačiarne v rozpore so zákonmi — totiž ako základiny katolíkov, akou je základina tlačiarne, založená biskupom Ferdinandom Pálffym na vydávanie iba katolíckych kníh — postarala sa vydať škodlivý spis, po nemecky vydaný lžikňazom v Švajčiarsku a katolíckymi cenzormi v Nemecku neschválený, napriek tomu však preložený do maďarského jazyka dala ho v Komárne vytlačiť bez vedomia kompetentnej

cirkevnej právomoci, a preto bol skonfiškovaný. O Bernolákovom Slovári to nemožno povedať, možno ho slobodne predávať.

Medzitým po druhé. Predplatiteľov na Slovár bolo toľko, že podľa svedectva pána Sághyho výdavky tlačiarne na jeho vydanie boli kryté a je známe, že aj po vydaní šiesteho zväzku mnohí kupovali jeho výtlačky a je nádej, že ho budú kupovať. Najmä ak literárne anály vychádzajúce vo Viedni budú napísanou recenziou rozširovať jeho všeobecnú známosť v Nemecku a ak prvý zväzok slovenskej Biblie, ktorá sa práve už tlačí (ostávajú dva alebo tri hárky tlačiť) bude rozoslaná na peštiansky jarmok na sv. Jozefa, v jeho predhovore je vyjadrená zmienka o Bernolákovom Slovári.“)

Bol to najskôr Ferdinand Pálffy (1620 — 1680) — rektor trnavského kolégia, ktorý sa stal r. 1672 csanádskym a r. 1678 jágerským biskupom.

Skonfiškované dielo vydané po maďarsky v Komárne sa nám nepodarilo identifikovať.

Ferenc Sághy bol v rokoch 1804 — 1838 správcom budínskej univerzitnej tlačiarne (pozri Sághyho listy Palkovičovi, ktoré uverejnil Ján Považan v zborníku Literárny archív 1969, Martin 1969).

Viedenské literárne anály (Annalen der Literatur und Kunst) pravdepodobne nedoniesli o Bernolákovom Slovári recenziu.

J. Palkovič v predhovore k I. dielu prekladu Svatého Písma píše: „Edito feliciter typis R. Universitatis Budae anno 1827 Lexico Antonii Bernolák, quondam Parochi et V. A. D. Érsekujváriensis, tempus est, ut huic operi tamquam basi inaedificata Versio Bibliorum slavonica, diu a plurimis desiderata, in usum cleri praesertim junioris in lucem prodeat, quae Novellis verbi Dei praeconibus per provinciam metropolitanam Strigoniensem et Agriensem sparsis, laborem sacros sermones adornandi faciliorem redderet et jucundiorem.“

[687] Pravdepodobne nešlo o písomné, ale iba o ústne oznámenie správcu tlačiarne Sághyho, s ktorým sa Hamuljak dobre poznal.

[688] Ako vysvitá z Palkovičovho záznamu (pozri úvodnú poznámku), posledné hárky prvého dielu Svatého písma sa dotláčali vo februári 1832 (druhý diel vyšiel koncom roku 1832).

[689] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj najmilostivejší pane!

Všetci krajania si ctíme vo Vašej Vysokodôstojnosti ochrancu našej literatúry — a kardinál slávnej pamäti, prímas kráľovstva, knieža Rudnay nazval Vašu Vysokodôstojnosť patriarchom tejže našej národnej literatúry.

Nech teda dovolí Vaša Vysokodôstojnosť, aby som sa tak ako prv aj naďalej obracal na Vás vo všetkých veciach našej literatúry, ktoré prispievajú k mojim vedomostiam a pokiaľ na ne mám vplyv.

Správa kráľovskej univerzitnej tlačiarne vo veci Bernolákovho Slovára mi už pred viac ako desiatimi dňami súkromne odkázala, že sa nevyskytujú nijakí kupci a veľké peniaze urýchľujúce postup veci nie bez škody ustanovizne viaznu v tomto diele. Odpovedal som, že v tlači je dôležité slovenské dielo — Biblia, čo sa tlačí, ako som sa od viacerých dozvedel, z dobročinnosti Vašej Vysokodôstojnosti — ktoré bude vyžadovať potrebu tohto slovníka, že teda je opodstatnená nádej, že sa bude vyhľadávať a čoskoro kupovať. Keďže naproti tomu jeho cena sa zdá nemálo zvýšená, nazdávam sa, že ju treba znížiť na 8—6 zlatých v konv. mene.

Pri tomto kroku pokorne žiadajúc radu Vašej Vysokodôstojnosti a zároveň prosiac milostivo ma informovať, ako ďaleko sa pokročilo pri vydávaní Biblie pre panónskych Slovákov, naďalej sa porúčajúc do osvedčenej milosti ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne 20. januára 1832
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.