Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 52. Jurajovi Palkovičovi

(4. VIII. 1827)[335]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiose!

Per nostrates et Bohemos provocatus suscepi curam redigendarum in ordinem et continuative in nexu tomuli I-mi, qui anno 1823 sub titulo „Pjsně swětské lidu slowenského w Uhrjch“ typis Trattnerianis prodivit,[336] imprimendarum cantilenarum, quae populo nostro Pannonio-slavico familiares sunt et in I-mo tomulo non comprehenduntur.[337] Re eo feliciter jam deducta, ut manuscriptum, 100 et ultra cantilenas, pro II-do tomulo ejusdem, vel nonnihil majoris ac I-mus est voluminis suffecturas, complectens, consvetae censurae submitti illico abindeque mox recipiendum prelis (Trattnerianis) committi possit; Projectum praefationis sapienti Reverendissimae Dominationis Vestrae judicio sub ./. eo subnexo[338] humillime substerno: quod formatum idem, quod penes I-um tomulum adoptatum fuerat, in 12-mo retinendum, caracteres in textu cantilenarum aeque eosdem (Schwabacher); in titulis vero cantilenarum, qui in hoc tomulo accedent, seu in ita dictis rubris, quemadmodum etiam in praefatione, latinos, quos, ad plurimorum exemplum gustus et oeconomiae etiam ratio sensim inducendos commendat, adhibendos ac paucis quibusdam cantilenis melodias etiam ope notarum musices anteponendas demisse existimem.[339] Cujus intuitu gratiosa sensa Reverendissimae Dominationis Vestrae humillime expetere praesumo.

Sustineo una, amore Reverendissimae Dominationis Vestrae erga literaturam in genere ac cumprimis nostram, quam specialiter fovere dignatur, animatus, scopo facilitandae editionis secundi hujus cantilenarum popularium tomuli, humillimam in eo propositionem facere: utrum Reverendissima Dominatio Vestra sumtus in impressionem illius (500 Exemplar.) necessarios atque ad 150 — 180 florenos V. V. ascensuros, in toto vel in parte, mutui instar, gratiose anticipare non dignaretur; quo casu ipsam quoque distractionis opusculi procurationem et applacidandi mutui restitutionem, quam primum pecunia ex incassando pretio intraret, omnem vero in casum intra duorum annorum efluxum integre praestandam, in me assumerem. Quo super exoptatam resolutionem aeque humillime expeto.[340]

Caeterum accluso opusculo domini Georgii Palkovics, professoris Posoniensis,[341] perdemisse famulor et gratiis devotus, peculiari cum veneratione persevero

Reverendissimae Dominationis Vestrae humillimus servus Martinus Hamulják

Budae d. 4-ta Aug. 1827 [342][335] Originál listu (24 × 19 cm); zachoval sa aj koncept tohto istého listu na fóliovom papieri (37 × 22,5 cm), ktorý sa zhoduje s čistopisom.

[336] Písně světské lidu slovenského v Uhřích. Sebrané a vydané od Pavla Josefa Šafaříka, Jana Blahoslava a jiných. Svazek první. V Pešti. Tiskem Matěje Trattnera z Petróze.

[337] Vydanie druhého zväzku Písní světských sa pripravovalo dlhšie; na jeho zostavení pôvodne pracoval Matej Slavkovský (1797 — 1829), ktorý však po odchode z Nového Vrbasu na lýceum do Kežmarku r. 1824 pre chorobu a iné povinnosti túto prácu nemohol dokončiť (pozri príspevok E. Klementisa v zb. Literárny archív 1964, Martin 1964, s. 176 — 185). O ďalšie zostavenie 2. zväzku sa potom staral J. Kollár, ktorý napísal k nemu aj Predhovor, avšak v konečnom štádiu celá starostlivosť o vydanie 2. zv. Písní světských pripadla Martinovi Hamuljakovi. Pod jeho dohľadom 2. zv. vyšiel v novembri 1827 v tej istej Trattnerovej tlačiarni v Pešti s názvom Písně světské lidu slavenského v Uhrách.

[338] Autorom Predmluvy k 2. zv. Písní světských je Ján Kollár, ktorý ju napísal 1. augusta 1827; pôvodný Kollárov rukopis Predmluvy (so Šafárikovými úpravami), ktorý sa zachoval v Hamuljakovej pozostalosti v LAMS, sme uverejnili v zborníku Literárny archív 1966, Martin 1966, s. 255 — 260.

[339] Druhý zväzok Písní světských (vyšiel v rozsahu 168 strán, formát 12°) obsahuje texty 130 ľudových piesní; Predmluva, názvy piesní, poznámky pod čiarou a dodatky na s. 165 — 168 sú vytlačené latinkou, texty piesní švabachom. — Vydanie melódií niektorých piesní sa nerealizovalo; z vytlačeného predhovoru v 2. zv. Písní však vysvitá, že „melodie některých těchto písní náš znamenitý hudobní umělec p. Kočík v Budíně do not muzických už skutečně složil, ve skládání pak jiných pokračuje, ježto v krátkém času v obzvláštním svazku vydati míní“. Ani toto vydanie sa však neuskutočnilo, najskôr pre náhlu smrť učiteľa ev. a. v. školy v Budíne Jozefa Kočíka r. 1828 (pozri list F. D. Trnku J. Kollárovi zo 6. lipna 1828 v LA PNP, Praha).

[340] Pretože odpoveď od Palkoviča neprichádzala, Hamuljak zašiel osobne do Ostrihomu, avšak tu mu Palkovič jednoznačne odpovedal, „že na českú orthografii nic“. (Pozri Hamuljakov list Šafárikovi zo 6. 9. 1827, list 56.)

[341] Ide o spis Jiřího Palkoviča: Abkunft der Magyaren (Pressburg 1827).

[342] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt,

môj milostivý pane!

Vyzvaný našincami a Čechmi podujal som sa na úlohu usporiadať po poriadku a ako pokračovanie v súvislosti s prvým dielom, ktorý pod názvom Písně světské lidu slovenského v Uhrích vyšiel roku 1823 v Trattnerovej tlačiarni, piesne do tlače, ktoré sú medzi naším panónsko-slovanským ľudom obľúbené a v prvom zväzočku nie sú obsiahnuté. Vec je už šťastne dokončená, takže rukopis, obsahujúci vyše sto piesní určených pre jeho druhý zväzok a o niečo väčší ako je prvý, možno naskutku poslať obvyklej cenzúre a odtiaľ potom vyzdvihnutý odovzdať do tlačiarne (Trattnerovej). Návrh na predhovor najponíženejšie predkladám na múdre uváženie Vašej Vysokodôstojnosti v predlohe s dodatkom, že ten istý formát, ktorý sa zvolil pri prvom zväzočku, zachová sa v dvanástorke, ako aj tie isté písmená (švabach) v texte piesní, avšak v názvoch piesní, ktoré sa v tomto zväzku pridávajú, čiže v tzv. záhlaví ako aj v predhovore sa použijú latinské, ktoré podľa vzoru viacerých postupne zavádzať odporúča vkus ako aj dôvod úspornosti, a k niekoľkým piesňam pokorne mienim priložiť aj nápevy s hudobnými notami. Vzhľadom na toto najponíženejšie sa osmeľujem vyžiadať si milostivo mienku Vašej Vysokodôstojnosti.

Zároveň, povzbudený láskou Vašej Vysokodôstojnosti voči literatúre vo všeobecnosti a predovšetkým voči našej, ktorú obzvlášť ráčite podporovať, aby sa uľahčilo vydanie tohto druhého zväzočku ľudových piesní, odvažujem sa predniesť najponíženejšiu ponuku v tom, či Vaša Vysokodôstojnosť by neráčila milostivé vziať na seba náklady potrebné na jeho vytlačenie (v 500 exemplároch) a dosahujúce okolo 150-180 zlatých v. m. vcelku alebo sčasti v podobe pôžičky. V tomto prípade prevzal by som na seba aj všetku starostlivosť o odpredaj dielka a o prinavrátenie schválenej pôžičky, ktorá sa však celá — len čo sa vyinkasujú peniaze za predplatiteľskú cenu — v lehote do dvoch rokov úplne vráti. Týmto takisto najponíženejšie sa domáham želaného rozhodnutia. Napokon pokorne poslúžim pripojeným dielkom pána Juraja Palkoviča, bratislavského profesora, a porúčajúc sa priazni ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne dňa 4. augusta 1827
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.