Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 39. Jurajovi Palkovičovi

(22. VII. 1826)[238]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiose!

Ad obtinendam inter diversas, quas intra ambitum monarchiae vigere, cernimus, dialectos Slavicas in modo scribendi eam, quam desiderare convenit et sperare licet, uniformitatem provehendamque in genere lingvae nostrae culturam et literaturam, e praecipuis mediis unum esse videtur: ut pauci illi populares, qui musis nostris serviunt, arctiorem invicem communionem foveant manusque sibi mutuo porrigant.

Admodum reverendus dominus Joannes Hollý, parochus Madunicensis, opere suo Rozličné básňe etc.[239] in me mihique in dilectione et cultura lingvae et literaturae Slavicae junctis amicis, singularem voluptatis suamque erga personam amoris et fiduciae sensum excitavit fecitque, ut insignem hunc virum ad contactum quempiam nobiscum pertrahere desideremus.

His ducti rationibus, acclusas sub ./. in specie literas[240] ad laudatum scriptorem dare eidemque una Historiam literaturae Boh.-Slavicae, a celebrato Josepho Jungmann elaboratam, prout accepimus, dono offerre constituimus; Reverendissimam Dominationem Vestram, in qua communem omnes Slavicarum literarum cultores veneramur patronum, humillime exorentes: ut praeviis literis contenta vota nostra probare illasque nacta oportuna occasione comite libro ad dominum Hollý expediendas gratiose procurare, nobis vero, quod molesti idcirco simus, veniam concedere non dedignetur.

Lubenter altero libri hujus exemplari Vestrae Dominationi Reverendissimae fuissemus famulati, sed per intercedentem nexum, quod eum possidere jam dignetur, extra dubium positi, facere non praesumsimus.

Unum adhuc est, intuitu cujus ad Reverendissimam Dominationem Vestram demisse nos convertamus: optaremus scilicet literarias ephemerides, unde continuam productorum literaturae omnis dialecti Slavicae notitiam hauriamus, nominatim vero Russicas unius et Polonicas duplicis ordinis — Bohemicis abunde provisi — servare; ast pretium earum ita altum est, ut oneri ferendo soli non sufficiamus. Utrum proinde Reverendissima Dominatio Vestra, cui utpote et utraque haec dialectus apprime nota et studium ac promotio literaturae Slavicae cumprimis cordi est, partem in lectione ac solutione illarum capere non dignabitur? humillimam aeque ac plenam fiducia provocationem hisce eo addito facere sustinemus, quod ephemeridum horum usus quidem ad singulos symbolam collaturos lectores, proprietas nihilominus ad bibliothecam Slavicam, quam instruere caepimus, sit spectatura.[241]

Queis praevie sapienti Reverendissimae Dominationis Vestrae dijudicationi atque annuentiae substratis, expertis gratiis devotus, peculiari cum veneratione emorior

Reverendissimae Dominationis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják#

Budae 22. Julii 1826 [242][238] Originál listu (37,5 × 23 cm); okrem neho sa zachoval aj koncept tohto istého listu, na ktorom je adresa: „Reverendissimo domino Georgio Palkovics, praeposito s. Stephani de castro Strigoniensis et metropolitanae ecclesiae Strigoniensis canonico etc, etc. Domino mihi gratioso Strigonii.“ (Preklad: „Najdôstojnejšiemu pánu Jurajovi Palkovičovi, prepoštovi sv. Štefana z ostrihomského zámku a kanonikovi metropolitnej cirkvi ostrihomskej atď. atď. Môjmu milostivému pánovi v Ostrihome.“)

[239] Pozri list 38.

[240] Je to Hamuljakov list Hollému z 20. 7. 1826 (list 38).

[241] Ide o založenie Slovanského čitateľského spolku a vybudovanie slovanskej knižnice, o čo sa usilovali slovenskí pešťbudínski vzdelanci v roku 1826. Na porade u Jána Kollára 30. 4. 1826 za účasti M. Hamuljaka, J. Herkeľa, J. Koiša, Dj. Magaraševića, S. Matejkovského a J. Kollára sa prítomní okrem iného uzniesli obstarať literárne časopisy v slovanských rečiach (zápis z tejto schôdze sa zachoval v Hamuljakovej pozostalosti v LAMS). Časopisy, ktoré mali predplácať členovia spolku, mali sa stať vlastníctvom slovanskej knižnice. Stanovisko J. Palkoviča na toto Hamuljakovo pozvanie za člena Slovanského čitateľského spolku nepoznáme (bližšie pozri A. Maťovčík: Martin Hamuljak. Život, dielo a osobnosť. Bratislava 1969).

[242] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj milostivý pane!

Aby sa medzi slovanskými nárečiami, ktoré, ako pozorujeme, jestvujú v rámci monarchie, dosiahla tá jednotnosť v spôsobe písania, ktorú si treba želať a možno očakávať, a aby sa vo všeobecnosti pozdvihla vzdelanosť nášho jazyka a literatúry, zdá sa, že spomedzi významných prostriedkov je len jediný: aby hŕstka krajanov, ktorí sa venujú našim múzam, navzájom vytvárala užšie spoločenstvo a aby si navzájom podali ruky.

Veľadôstojný pán Ján Hollý, madunický farár, svojím dielom Rozličné básne atď. vzbudil vo mne, ako aj v priateľoch, s ktorými ma spája záľuba a vzdelanosť jazyka a literatúry, neobyčajný pocit slasti, ako aj lásky a dôvery voči svojej osobe, dal podnet, aby sme sa tohto znamenitého muža snažili pritiahnuť do styku s nami.

Vedení týmito pohnútkami, ako sme sa uzniesli, rozhodli sme sa spomenutému spisovateľovi odoslať osobitne list pripojený v prílohe a ako dar mu venovať zároveň Dejiny literatúry česko-slovenskej, spracované slávnym Josefom Jungmannom. Najponíženejšie prosíme Vašu Vysokodôstojnosť, v ktorej si všetci milovníci slovanských literatúr ctíme spoločného ochrancu, aby nášmu želaniu obsiahnutému v predchádzajúcom liste ráčila vyhovieť a milostive sa postarala list spolu s knihou pri naskytnuvšej sa súcej príležitosti odoslať pánu Hollému, nám však, že takto unúvame, prepáčiť.

Ochotne by sme boli poslúžili Vašej Vysokodôstojnosti druhým exemplárom tejto knihy, avšak súc si istí, že ho už ráčite mať, pre sprostredkujúce spojenie, neopovážili sme sa ho poslať.

Ostáva ešte jedno, vo veci ktorého sa pokorne obraciame na Vašu Vysokodôstojnosť: želali by sme si totiž zaobstarať literárne noviny — odkiaľ by sme čerpali pravidelné informácie o produkcii zo slovanskej literatúry vo všetkých nárečiach — predovšetkým však ruské v jednom a poľské v dvoch exemplároch, českými sme hojne zásobení. Avšak ich cena je taká vysoká, že sami nevládzeme znášať tento náklad. Či by teda Vaša Vysokodôstojnosť, ktorej totiž aj obe tieto nárečia sú zvlášť dobre známe a aj snaha o rozvíjanie slovenskej literatúry je predovšetkým vecou srdca, neráčila mať účasť pri ich čítaní a platení. Tak isto sa osmeľujeme tu predložiť najponíženejšiu a dôvery plnú ponuku s dodaním, že tieto noviny budú síce slúžiť jednotlivým čitateľom prispievajúcim na predplatné, avšak vlastníctvom budú slovanskej knižnice, ktorú začíname budovať.

Keď toto predbežne predkladáme na múdre uváženie a schválenie Vašej Vysokodôstojnosti, porúčajúc sa do osvedčenej priazne ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne 22. júla 1826
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.