Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 4. Bohuslavovi Tablicovi

(31. XII. 1824)[22]

Admodum Reverende Domine Consenior, Domine mihi singulariler colendissime!

Certus magnae eruditionis, provectae attamen jam aetatis vir, Slavus, cujus eximias dotes satis venerari non possum, desiderium suum in eo mihi adaperuit: quod pulchram suam supellectilem librariam, quae ad ethnologiam cumprimis pertinet multaque ad philologiam Slavicam facientia continet, societati cuipiam literariae, qua scientias in genere, praecipue vero ethnologiam et lingvisticam Slavicam coleret lucubrationibusque suis ad provehendam patriae culturam cooperaretur, gratuito offerre in animo habeat, vires meas exiguas hac in parte provocans.

Cum ex operibus quibuasdam, utpote Dobrowszkyana Slowanka et Marekiana Logica, inscriptione scilicet nominum dd. authorum, semet membra Societatis Bohemo-Slavicae in Hungaria compellantium, in titulo operum horum conspicuam societatem quampiam literariam Slavicam jam alioquin in patria nostra existere cum voluptate videam hujusque incrementum potius, quam novam institutionem optandam censeam; quo secus etiam literarum amans et promovendae non mei ipsius solum, sed et popularium nostrorum culturae studiosus, ad secundandas utiles laudati viri intentiones, quantum in me est, conferre valeam, super scopo, organisatione et statutis Societatis, cujus commembrum et una secretarium Admodum Reverendam Dominationem Vestram esse[23] ex ore admodum reverendo domino J. Kollár intelligo, circumstantialiter cum communicatione neocreatis membris conferri soliti diplomatis, quo fieri potuerit ocyus edoceri supplico.[24] Habitatio mea est etc. — Quidcumque proinde mihi Admodum Reverenda Dominatio Vestra seu Schemniczio medio veredarii lotteriae, seu e habitationis suae loco, prope alioquin ad publicam recta (!) horsum ducentem viam posito, alia praeter cursorem postalem secura tamen occasione transmittere dignabitur, ita ad me inviari, oro, qua inviatione cursori postali Levae aut in Zselész nefors credendae literae opus non habent. Portorium quavis occasione lubens feram. Caeterum pretiosis Admodum Reverendae Dominationis Vestrae favoribus commendatus, singulari cum cultu persisto

Admodum Reverandae Dommationis Vestrae

humill. servus M. H. ad exc. Cons. l. r. rationum officialis.

[25]

Budae die 31. Dec. 1824[22] Koncept listu (pozri úvodnú poznámku k listu 3), na konci ktorého je táto adresa: „Admodum reverendo domino Bohuslavo Tablic, ecclesiae evangelicorum aug. confes. Marothensis VDministro, nec non I. ac. v. senioratus K. Honthensis conseniori meritissimo etc. etc. Domino mihi sing, colendissimo. Egyházi-Maróth.“ (Preklad: „Veľadôstojnému pánu Bohuslavovi Tablicovi, kazateľovi slova božieho ev. cirkvi a. v. v Moravciach, ako aj najzaslúžilejšiemu konseniorovi slávneho a velebného seniorátu Malohontského atď. atď. Pánovi mne obzvlášť veľaváženému. Kostolné Moravce.“)

[23] B. Tablic bol tajomníkom Učenej spoločnosti banského okolia od jej založenia r. 1810 až do svojej smrti, keď sa táto spoločnosť definitívne rozpadla.

[24] Podrobnú informáciu o dejinách, knižnici, organizácii a cieľoch Učenej spoločnosti banského okolia zaslal Tablic v odpovedi Hamuljakovi 8. 2. 1825, ku ktorej pripojil aj formulár diplomu (tento list spolu s prílohami odtlačil J. Kvačala v príspevku: O vzniku a dejoch „Učenej spoločnosti banského okolia“. ČMSS XVIII, 1921, s. 32 — 55).

[25] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Veľadôstojný pán konsenior, môj obzvlášť veľavážený pane!

Istý muž veľkej učenosti, avšak už v pokročilom veku, Slovan, ktorého vynikajúce schopnosti nemôžem dosť vynachváliť, odhalil mi svoje želanie v tom, že svoju krásne vystrojenú knižnicu, ktorá súvisí predovšetkým s národopisom a obsahuje mnohé veci vzťahujúce sa na slovanskú jazykovedu, má v úmysle ako dar venovať niektorej literárnej spoločnosti, ktorá by pestovala vedecké poznatky, najmä však národopis a slovanskú jazykovedu, a svojimi dielami by prispievala na povznesenie vzdelanosti vlasti — povzbudiac v tomto ohľade moje nepatrné sily.

Pretože z niektorých diel, ako z Dobrovského Slovanky a z Markovej Logiky, totiž zo zoznamu mien pánov autorov nazývajúcich sa členmi česko-slovenskej spoločnosti v Uhorsku, v názve ich diel s potešením zisťujem, že akási vynikajúca slovanská literárna spoločnosť už vlastne v našej vlasti jestvuje, a súdim, že treba si želať skôr jej rozvoj ako novú ustanovizeň.

Ináč ako milovník literatúry a usilujúci sa povzniesť vzdelanosť nielen svoju vlastnú, ale aj našich krajanov, môžem prispieť, pokiaľ je v mojich silách, na podporu užitočných zámerov spomenutého muža, o cieli, organizácii a stanovách spoločnosti, ktorej členom a tajomníkom — ako sa dozvedám z úst veľadôstojného pána Jána Kollára — je Vaša Veľadôstojnosť, snažne prosím podľa možnosti čím skôr ma informovať pri príležitostnom doručení diplomu, ktorý sa dáva novozvoleným členom. Moje bydlisko je atď. — Čokoľvek mi teda Vaša Veľadôstojnosť ráči poslať alebo z Banskej Štiavnice po poslovi z lotérie alebo z miesta svojho bydliska ležiaceho ináč blízko pri hradskej vedúcej priamo sem okrem poštového posla inou avšak bezpečnou príležitosťou, prosím takto na mňa doručovať, pri ktorom doručovaní poštovému poslovi v Leviciach alebo Želiezovciach azda nie je potrebný poverovací list. Poplatok za doručenie akoukoľvek formou rád zaplatím. Napokon porúčajúc sa vzácnej priazni Vašej Veľadôstojnosti so zvláštnou úctou ostávam

Vašej Veľadôstojnosti

najponíženejší služobník Martin Hamuljak, účtovný úradník pri slávnej kráľovskej miestodržiteľskej rade.

V Budíne dňa 31. decembra 1824
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.