Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 84. Pavlovi Jozefovi Šafárikovi

(31. X. 1830)[590]

V Budíne d. 31. ríjna 1830

Predrahý príteli!

Obdrželi sme, i Kollár, i ja drahé psaní Vaše ode 25-ho tehož; ale i nemálo zarmútili oba nad ním.[591] Najprv tedy odpoved z mé, pak z Kollárové strany, aneb jako príjde.

1. Provincial ovšem na kláštere písal, i co slíbil, vyjistí.[592]

2. Vím, že de Denario Banali v jiném rukopisu; mejtě jen trpělivost.[593] Ja učinkovati musím ve věci Katančićových rukopisech skrze provinciala a jiných.[594]

3. Litujeme srděčně, že Vaše Stuartka v Čechách tištěna.[595] Urobili ste, hádám, porádek, aby více exemplárů k nám, menovitě do Pešti prišlo?

4. Oblaky tak ráčte zríditi, jak se Vám samému najlépe zdáti bude; prítel Kollár není od toho, aby ste nekteré sceny ovšem na sprosté tu i tam panujícé nárečí slovenské preložili, i žádá, aby ste dovolili, že by sme i mi zdě v týchže scenách nečo ex nobis idioticis per substitutionem[596] doložiti, respektive promeniti mohli, praevia tamen d. authoris approbatione.[597] Jak náhle zrízené bude jak náleží dílo, pošlete jej bez meškání do Pešti na prítele Kollára, pak budeme jej tisknúť a sice prostredkem predplacení, kterýmžto cílem ohlášení zde príležícímu Kollarovu podobně schystati a predkem poštovně na Kollára zaslati ráčte.[598]

5. Nyní prítel K., jak vidíte, korrekturů svých kázaní,[599] pak redakcí písní naších národních se zaměstknává,[600] porúčí Vám ideu o poesii našeho národka, kterú z predejšlých 2. svazkův písní máte,[601] celkom zložiti a tešiti se predkem. Nakolik práce této jemu dopuštějí, slibuje Vám serděčnú pomoc pri shotovení katalogů knih, spisů etc., které koreny slovenských slov s jinými se srovnávají; pak i v hist. reči a literatury Slováků v Uhrích.[602]

6. Videl sem už in revisoratas librorum officio Kuševičovo dílo;[603] píšem této dni do Zahrabu o dva nebo 3 exx.

7. Recurs[604] musíte locali jurisdictioni poddati; secus hinc illuc remitteretur. Predevšim dejte vocatoriales, vel qualescunque alias literas, unde assecuratio muneris patebit, per magistratuale quodpiam individuum (senatorem quempiam, aut notarium) vidimovati, to instancí dodejte. Secundo: Magistratus in sua comitiva referre debet: quod emigrare cupiens nullis relate ad privatas correlationes debitaque passiva impedimentis subjectus sit. His 2. requisitis absolvitur totum.[605] Jak náhle nečo príjde, mi odpíšte, zustávám

Váš horlivý ctitel a prítel M. Hamulják[590] Originál listu (21,5 × 13 cm), ktorý je uložený v pozostalosti P. J. Šafárika v LA PNP v Prahe.

[591] Je to Šafárikov list Hamuljakovi z 25. 10. 1830, v ktorom zaslal lístok aj pre Kollára; Hamuljaka i Kollára zarmútil najskôr Šafárikov úmysel odísť z Nového Sadu za bibliotekára do Petrohradu (pozri Listy Šafárika Hamuljakovi, Martin 1965, s. 80 — 81).

[592] Po smrti Gergura Čevapovića (1786 — 1830) sa stal provinciálom budínskeho františkánskeho kláštora Jozef Matzek (nar. 1793); pravdepodobne už on rozposlal listy na františkánske kláštory, aby zaslali záznamy o slovanských knihách pre Šafárika.

[593] Ide o rukopis M. P. Katančića: Denarius Banalis, ktorý tvoril jednu kapitolu v rozsiahlejšom rukopise Prolusio in literaturam aevi medii (pozri Listy Šafárika Hamuljakovi, s. 186).

[594] Hamuljak mal na mysli vydanie rozsiahlych rukopisov M. P. Katančića, ktoré Šafárik viac ráz zdôrazňoval Hamuljakovi, navrhujúc, aby ich vydal on spolu s priateľmi na spôsob predplatenia. (Hamuljak sa plánom na vydanie Katančićových rukopisov vážnejšie zaoberal v rokoch 1841 — 42.)

[595] Je to Šafárikov preklad Schillerovej drámy Mária Stuartka, ktorý vyšiel u nakladateľa M. B. Neureuttera v Prahe r. 1831.

[596] Preklad: „z našich nárečí ako náhradu“.

[597] Preklad: „avšak po predchádzajúcom schválení pána autora“.

[598] Ide o preklad Aristofanových Oblakov od Šafárika, ktorý ho v liste Hamuljakovi z 25. 10. 1830 navrhol vydať v Budíne. I keď sa Hamuljak s Kollárom ochotne podujali vydať dielo, tento plán sa z neznámych príčin neuskutočnil. Z tohto Šafárikovho diela vyšiel napokon iba predhovor O Aristofanovi a jeho Oblacích (ČČM 1830, s. 413 — 434) a niekoľko ukážok z prekladu (ČČM 1831, s. 138 — 152, 254 — 276). Pozri aj Listy Šafárika Hamuljakovi, s. 160 — 161, 190 — 193.

[599] Ján Kollár: Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči. Díl I. Pešť 1831 (druhý diel vyšiel v Budíne 1844).

[600] Kollár zostavoval a pripravoval do tlače Národnié zpievanky, ktoré vyšli vo dvoch zväzkoch v Budíne 1834 — 35.

[601] T. j. v prvom a druhom zväzku Písní světských, a to v predhovoroch (1823, 1827).

[602] Tieto práce mal Kollár vyhotoviť pre nové, rozšírené vydanie dejín slovanských literatúr, na ktorom Šafárik usilovne pracoval.

[603] Dielo Štefana Kuševića: De municipalibus iuribus et statutis regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae, ktoré vyšlo v Záhrebe r. 1830, Hamuljak videl už v cenzorskom úrade.

[604] Šafárik v liste z 25. 10. 1830 prosil Hamuljaka, aby mu vyhotovil „formulář recursu pro pas do Petrova“. Šafárikov odchod do Petrohradu, kde ho povolali spolu s Čelakovským a Hankom za kustoda slovanskej knižnice pri ruskej akadémii vied, sa nerealizoval.

[605] Preklad: „Žiadosť musíte podať miestnej jurisdikcii; inak odtiaľto ta sa pošle. Predovšetkým dajte pozývací alebo akýkoľvek iný list, z čoho bude zjavné potvrdenie úradu ktoroukoľvek úradnou osobou (ktorýmkoľvek senátorom alebo notárom) potvrdiť, to doložte žiadosťou. Po druhé: magistrát vo svojom sprievodnom prípise musí uviesť, že ten, čo chce emigrovať, nepodlieha vzhľadom na súkromné vzťahy a dlžobné pohľadávky nijakým ťarchám. Týmito dvoma náležitosťami sa všetko vybaví.“
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.