Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

Príloha IX.

Hamuljak žiada odporúčať Hollého spevník[1474]

Reverendissime domine abbas, generalis vicarie archiepiscopalis, domine mihi profunda veneratione colendissime![1475]

Admodum reverendus d. Joannes Hollý, emeritus parochus Maduniczensis in vicariali districtu Reverendissimae Dominationis Vestrae, praeter et ultra metricos, tertio operum ejus tomo editos, elaboravit etiam nro 262 rhytmicos hymnos sub titulo: Katolíckí Spewňík, obsahugící Pesňe na wšecki wíročité Slawnosťi, gako též Pesňe o Swatích Božích, a w rozličních Časoch a Potrebách; d. Martinus Eliáš autem, qui Strigonii penes Institutum praeparandorum docentis cantus et organi munere fungitur, paravit ad eosdem notas, pro cantu et organo (altiore et ima voce) deservituras, quas partim e cantionalibus, antiquioribus et recentioribus, indicante auctore delegit, partim composuit ipse, reflectens ad argumentum singuli hymni. Addidit idem plerisque sic dicta postludia etiam, e respectu: quod in his ita, ut melodiis congruant et aedificent, excogitandis rurales, cumprimis initiantes, organandi non faciles sint.

Opus hoc, velut ad celebrandam gloriam DEI et augendam devotionem fidelis populi, ejusque spirituale solatium, egregie omnino valiturum, mihique a venerato auctore impense commendatum, luce publica donandum constitui et manum etiam effective illi admovi, ita: ut textus hymnorum, solus et integer, in 8-vo sub mea inspectione isthic typis R. scient. universitatis, notae autem, cum interposita prima hymni stropha, stanno incidendae, in consveto cottarum formato, Viennae sub inspectione idcirco interpellatorum et annuentium admodum reverendorum dominorum vicerectoris et spiritualis Collegii Pazmaniani[1476] edantur. Et audeo sperare fidenter, tam textum, quam notas complacentiam Reverendissimae Dominationis Vestrae emerituras.

Pretium subscriptionale, usque exitum anni hujus perduraturum, nominatim libri textus, circa 24 philyras complexuri[1477] et, sin prius, die 15-ta Nov. a. c. lucem conspecturi, in cruda: in 40, firmiter compacti: in 48 xris C. M., et in pulchriore charta editi in cruda: in 50 xris, firmiter ac pulchre compacti: in 1 fl. C. M.; notarum autem, quae 90 — 100 paginas exportabunt,[1478] sique non prius, die 1-a Nov. a. c. haberi poterunt, in cruda: in 1 fl. 36 xris et firmiter compacti exemplaris: in 1 fl. 52 xris C. M. defixi, singulis usque finem anni currentis acceptis et persolutis decem exemplis undecimum gratuitum in cruda additurus.

Dum proin haec Reverendissimae Dominationi Vestrae demisse referrem, sustineo simul humillime supplicare, ut isthic./.[1479] pluribus in exemplis acclusum Nuncium per ambitum districtus gubernii Sui vulgandum gratiose jubere et desideratorum tam e libro textus, quam e notis exemplorum numerum ante effluxum labentis anni (compingendorum maturius) mihi gratiose indicere aut indicandum jubere et de receptione indicatorum in sensu Nuncii pari gratia providere non dedignetur.

Hoc momento accipio Vienna, erga praevium petitum, aliqua speciminis instar, ea tamen cum declaratione, transposita primi notarum folii exempla, quod occurrentes in nonnullis perpaucis literis (attentione vix dignos) errores, respectivi domini in loco adverterint quidem, alioquin mox rectificandos; verum quod nova excusione et submissione, respective exspectatione plene correctorum procinctui meo ad thermas moram[1480] injicere noluerint. Praevia igitur cum reflexione hocce etiam specimen notarum, velut ad capiendam praeliminarem notitiam suffectarum; sub ://:[1481] perinde Reverendissimae Dominationi Vestrae substernendum censebam.

In reliquo gratiosis favoribus devotus, profunda cum veneratione persisto

humillimus servus Martinus Hamulják, R. l. rat. consultor.

Reverendissimae Dominationis Vestrae

Budae 19-a Julii 1846

Preklad:

Vysokodôstojný pán opát, arcibiskupský generálny vikár, pane môj v hlbokej úcte najctihodnejší!

Veľadôstojný pán Ján Hollý, penzionovaný madunický farár vo vikariáte Vašej Vysokodôstojnosti, zložil okrem metrických piesní, ktoré vyšli v treťom zväzku jeho diel, ešte aj 262 piesní rytmických s názvom: Katolíckí spevňík, obsahující pesňe na všecki víročité slavnosťi, jako též pesňe o svatích božích a v rozličních časoch a potrebách; a pán Martin Eliáš, učiteľ spevu a organu na učiteľskej preparandii v Ostrihome, zhotovil k nim noty pre spev a organ (pre vyšší a prvý hlas), ktoré, ako autor udáva, čiastočne vybral zo starších i novších spevníkov a čiastočne sám zložil, prizerajúc na obsah každej piesne. K mnohým pridal aj tzv. postlúdiá, aby boli vhodné k melódiám a povznášali ich, lebo pre dedinských, najmä začínajúcich organistov je ich vymýšľanie ťažké.

Toto dielo, ktoré má slúžiť k zvelebeniu slávy božej a zveľadeniu zbožnosti veriaceho ľudu ako aj k jeho duchovnej poteche vrele mi odporúčané cteným autorom, rozhodol som sa vydať na svetlo a účinne som priložil ruku k tomu tak, že text piesní, samotný a celý, vyjde pod mojím dozorom v osmorke tu v Kráľovskej univerzitnej tlačiarni a noty, vyryté v cíne, s vloženou prvou slohou piesne vyjdú vo zvyčajnom notovom formáte pod dozorom o tom upovedomených a súhlasiacich veľadôstojných pánov vicerektora a špirituála pázmánskeho kolégia. I opovažujem sa úprimne dúfať, že tak text ako i noty dosiahnu schválenie Vašej Veľadôstojnosti.

Subskripčnú cenu, platnú až do konca tohto roku, ustálil som, a to pre texty, ktoré budú v rozsahu asi 24 hárkov a vyjdú — ak nie skôr — 15. novembra tohto roku, neviazaného exemplára: na 40, pevne zviazaného: na 48 gr. C. M. a na krajšom papieri neviazaného: na 50 gr., pevne a pekne zviazaného: na 1 zl. C. M.; a pre noty, ktoré vydajú 90 — 100 strán a bude ich možno dostať — ak nie skôr — 1. novembra tohto roku, neviazaného exemplára: na 1 zl. 36 gr. a pevne zviazaného: na 1 zl. 52 gr. C. M., a na každých desať odobraných a do konca tohto roku zaplatených exemplárov dám jedenásty neviazaný zadarmo.

Ponížene oznamujúc toto Vašej Vysokodôstojnosti, zároveň čo najúprimnejšie prosím, aby tu./. vo viacerých exemplároch pripojený Ohlas na území obvodu svojej správy rozkázala láskave rozšíriť a požadovaný počet exemplárov z textu ako aj nôt pred skončením tohto roku (čím skôr zviazaných) ráčila mi láskavo oznámiť alebo rozkázala mi oznámiť a o prijatých prihláškach v zmysle Ohlasu ráčila tiež láskavo zariadiť.

Práve teraz dostávam z Viedne na predbežné vyžiadanie, akoby na ukážku poslané vzory prvého listu nôt s tým oznámením, aby v niektorých písmenách vyskytujúce sa chyby (sotva stojace za povšimnutie) dotyční páni na mieste našli a hneď opravili, lebo novým vyrývaním a posielaním, prípadne čakaním na úplné opravenie by mohli oddialiť môj odchod do kúpeľov. Vopred teda dobre toto uvážiac, rozhodol som sa rovnako predostrieť Vašej Vysokodôstojnosti pod ://: aj túto ukážku nôt, ktorá môže poskytnúť akú-takú predbežnú predstavu.

Napokon odovzdaný do milostivej priazne, zostávam v hlbokej úcte

najponíženejší služobník Martin Hamuljak, účtovný radca Kráľovského miestodržiteľstva.

Vašej Vysokodôstojnosti

V Budíne 19. júla 1846[1474] Originál listu sme našli v AOVT.

[1475] Od r. 1845 bol trnavským vikárom József Viber (1795 — 1866), ostrihomský rodák (F. Kollányi, Esztergomi kanonokok, s. 458 — 459).

[1476] Vicerektorom Pázmánea bol Henrich Szájbélyi (list 86, pozn. 8) a spirituálom Jozef Pantoček (list 106, pozn. 4), obaja Slováci.

[1477] Hollého Katolíckí spevňík z r. 1846 vyšiel v rozsahu XVI + 346 strán čiže 22 hárkov a 10 strán.

[1478] Eliášov notový spevník mal rozsah X + 86 strán čiže 6 hárkov.

[1479] Tu je po boku listu pripísané: „100 Exx.“, čo znamená, že Hamuljak pripojil sto exemplárov svojho Ohlasu (pozri list 105, pozn. 3), ktorý potom vikariát porozposielal na dekanáty (list 105).

[1480] Pozri list 91.

[1481] Po boku listu je pripísané: „2 Exx.“. Boli to ukážky 3. — 4. strany Eliášovho notového spevníka (pozri aj list 103), v ktorých bolo ešte niekoľko drobných chýb, ale tie sa v definitívnom vydaní opravili, prípadne upravili (v def. vydaní s. 1 — 2).

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.